Matthew 17

Yesu ma Bꞌenga Wɨp Ɨnyomarena Yɨpa Dorɨnd

(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)

Ɨ siks (6) bibɨr kak ke Yesu ara emokinonj Petro, Yakobo, dɨde ti yɨnggan Yoan, ɨ ten nena eyinonj de

yɨpa ukoi dor kumb wa.
Re ket tentawar wa opekto, Yesu bꞌenga wɨp aukonj towa wɨpɨnd. Sɨ Tina wɨp bꞌunyomarenonj re lomkongga pɨla na dɨde Tina kobɨrgɨm daka bɨlbɨljog aukonj re ngaya pɨla na. Ɨ odedend ket Mose ake Eliya pɨta awonda opimemb bꞌauyaena rɨga wa wɨpɨnd dɨde ton Yesu kɨma yɨtnono aenonda. Seg re ket Petro Yesund yomnonj da, “Yonggyam! Sɨn otomanti im wekenyɨn dɨkɨnd. Sɨ ra Man singi taet, kon nowa wungapu plaimet taranginyɨn dɨkɨnd, yɨpa Mornɨm, yɨpa Mosem ɨ dɨde yɨpa Eliyam.” Ɨ re Petro yɨtnono aenand yɨbnonj, odedend ket ɨnyomarena kɨma rɨmɨt ten ekangɨnjinonj, ɨ odedend ket rɨm bora ke ara ikonj odede da, “Ɨtemb jɨ Koina Bꞌɨga yena re Kon singi yiyenyɨn dɨde yana kɨma e re Kon ma sobijog sam e aenyɨn. Sɨ wɨn Tin yutkundena!” Ɨ re bꞌauyaena rɨgap ɨtemb ara utkundo, ton kea as ɨroukɨto dɨde ket ma sobijog na moga aukɨto. Ɨ ket Yesu ikonj towa pɨlwa dɨde ket ten asopainonj odede yɨt kɨma da, “Utnɨkina! Ɨ goro moga tainam!” Seg re ton pumb wa yɨr aukɨto, ton makwa yena yɨr yongo ajɨ Yesu nena na Tinta.

Seg re ton dor kumb ke paga etaeta tuwonj, nyawɨnd Yesu bꞌauyaena rɨga engainonj da, “Goro yena wumɨr tamneninam onggɨt gasa gatab rɨna re wɨn yɨr angindam, ngɨrpu ra Rɨgamna Bꞌɨga tutnyis dem uj ke!” 10 Seg bꞌauyaena rɨgap ket Yesund yerkito da, “Sɨ nangga pae meraina gog ouyaena rɨgap apurenanj da, ‘Eliya bꞌogla naska menon okas, ɨ ti kak ke Keriso ɨta ik demꞌ?” 11 Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Sɨ yena pebat yindeny da ra Eliya ik, tonte ket komkesa gasa bꞌobogɨl tangonjeniny. 12 Ajɨ Kon wen tamninyɨn da Eliya re kea ikonj, dɨde rɨgap maka tin yongwato ajɨ rɨgap kea towaina singi rɨrɨrɨnd komkesa negɨr mɨle amnɨkto ti pɨlɨnd. Ɨ daka odede yɨpa wɨp nya kae Rɨgamna Bꞌɨga todaka ɨta onggɨt rɨga wa pɨlke bꞌɨdgotnena okateny dem.” 13 Sɨ ɨdenatemb ket bꞌauyaena rɨgap nony aukɨto da Ton towa pɨlwa yɨtnono aenonj re Baptiso Yoanɨm gatab na.

Yesu Yɨpa Negɨr Wɨngawɨnga ke Okati Kewar Bꞌɨga Bꞌogɨl Yomnonj

(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43a)

14 Ɨ re Yesu yikonj rɨga bobo wa pɨlwa, yɨpa rɨga ikonj Ti pɨlwa dɨde ket kumsos bꞌamkonj Ti wɨpɨnd. 15 Seg ton ket yomnonj da, “Yonggyam! Kor bꞌɨgand kear yomne! Mop nokɨp ton nony kesa sap otendeny tumol aembɨka kɨma, sɨ ton ma sobijog e bꞌɨdgotnena yokateneny. Ɨ ton jogjogpyam bꞌaklandeneny de wul wa dɨde daka jogjogpyam unykeneny de nyɨ wa. 16 Sɨ kon ke tin iyɨn Moina bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa, ajɨ ton ma rɨrɨr na aukanj tin bꞌogɨl omnam.” 17 Seg ket Yesu mɨra amninonj da, “Oo, gar ke utkunda kesa dɨde gar eskamki rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekenyɨt! Rɨdede pɨn e Kon nɨtɨbnyɨn wɨn kɨma? Ɨ rɨdede pɨn e Kon musɨk wɨmena okasɨn waina gar ke utkunda kesa mɨle gatab? Bꞌɨga iya dɨkɨnd Kor pɨlwa!” 18 Ɨ re ton bꞌɨga iyo Yesum pɨlwa, Ton ket negɨr wɨngawɨngand yingawonj opendam. Seg ɨtemb negɨr wɨngawɨnga kea opendonj onggɨt bꞌɨgam pɨlke dɨde ket onggɨt wɨnjogɨnd kea ɨtemb bꞌɨga bꞌogɨl awonj. 19 Ɨ ket Yesumna bꞌauyaena rɨga Ti pɨlwa tuwonj dɨde ket ton nena wekenonj yɨpa pɨpmetɨnd. Ɨ ɨdenatemb ket Tina bꞌauyaena rɨgap yerkito da, “Nangga pena sɨn maka rɨrɨr aindam ɨtemb negɨr wɨngawɨnga ewaikitam?” 20 Sɨ Ton ten esmonggainonj da, “Mop nokɨp waina gar ke utkunda re ma ukoi e. Sɨ Kon wen ɨmɨnjog tamninyɨn da ra wa odede sobijog gar ke utkunda tebnainy mastad tuny re dɨde, sɨ wɨn bꞌogɨl e onggɨt dorɨnd omnya da, ‘Man ɨngkekemb bꞌapakate deta dide,’ ɨ ɨtemb dor ɨta bꞌatpakas dor. Sɨ awɨr e kwa yɨpa gasa bebɨg tainy wanɨm omnɨkam.” 21 (Awɨr e)
17:21Nɨnda Grik peband da [Makwa ɨta yɨpa nya odede gasa ewaikitam, ajɨ yɨr opmita dɨde owou uwabɨka nena kae.]


Yesu Bꞌusaya Tina Uj dɨde Utnyita gatab Yɨt Apureninonj

(Mak 9:30-32; Luk 9:43-45)

22 Ɨ re Yesu dɨde Tina bꞌauyaena rɨga yɨpand bꞌeomto Galili wa, Yesu ten ket amninonj da, “Rɨgamna Bꞌɨgand ɨta namb tɨb yii dem de rɨgaina yɨm kumb wa. 23 Ɨ onggɨt rɨgap ɨta Tin onganji dem, ɨ Ton ɨta tutnyis dem nowam bibɨrɨnd.” Ɨ re bꞌauyaena rɨgap Tina yɨt utkundo, ton ket ma sobijog na nony bebɨg aukɨto.

Yɨnamet Teks Oramka gatab Yɨt

24 Ɨ re Yesu dɨde Tina bꞌauyaena rɨga wuwonj de Kaparnaum taun wa, yɨnamet teks imda rɨga tuwonj Petrom pɨlwa dɨde ket yɨgekito da, “Ma ma ɨta waina Ouyaena Rɨgat yɨnamet teks aramkeneniny?”
17:24Onggɨt wɨnɨnd Ju rɨgap yɨnamet teks aramkenento re kombkomb Sekel wulkɨp na, ɨ ɨtemb wulkɨp re yɨpa rɨrɨrkɨp e powa (4) Drakma wulkɨp kɨma.
25 Ɨ Petro mɨra amninonj da, “Owɨ, Toda ɨta.” Seg re Petro met wa bꞌɨgaronj, Petro re pop Yesund wumɨr omnam yomnonj ajɨ Yesu naska nata tin yomnonj da, “Simon! Rɨngma man nony aet? Sɨ ya pɨlkaim gowukoi kingɨp nɨnda bꞌengabenga teks imda eyenanj? Rɨka towainajog bꞌɨgawar wa pɨlkaim o nɨnda rɨga wa pɨlkaim?” 26 Sɨ Petro mɨra yomnonj da, “Nɨnda rɨga wa pɨlkaim.” Seg Yesu tin yomnonj da, “Sɨ raemb odede, king waina bꞌɨgawarɨp, odede ɨt re Kon re dɨde, bꞌogla teks oramki kesa waken. 27 Ajɨ man meke de sɨpa wa dɨde ket kedo bꞌɨtɨsket. Ɨ ra naskajog kabum ɨwasɨt dor, man tugɨm uwamket dor, sɨ man ɨta odaret dor yɨpa koin wulkɨp. Ɨ man ket meranɨm yiyɨt dor towa pɨlwa teks oramitam, nokɨm da ɨdenat men maka ten komliwɨm tamninya.”

Copyright information for `GDR