Matthew 18

Bꞌɨga Sobijog pɨla Rɨga Awowɨm

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

Ɨ onggɨt wɨnɨnd bꞌauyaena rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket yerkito da, “Yete ukoyam pumb tunggɨnd rɨnte re God wɨp yomneny?” Ɨ ket Yesu yɨpa bꞌɨga sobijog ara yemokonj dɨde yonyitonj towa wɨpɨnd. Seg Ton ket ten amninonj da, “Kon wen ɨmɨnjog tamninyɨn da ra wɨn maka ra bꞌetngenjindam dɨde maka ra bꞌɨga sobijog pɨla taukindam, wɨn makwa ngai rɨrɨr im bꞌɨgarkam de pumb tungg wa. Sɨ onggɨt paemb yet ra tilenggyam gou wa taukeneny odede bꞌɨga sobijog pɨla, ɨtemb rɨga re ukoijog rɨga e pumb tunggɨnd. Ɨ dɨde yet ra yɨpa odede bꞌɨga sobijogɨnd Kor nyɨ kɨma simesime omɨny rɨnte re wɨp ke dɨkɨnd onyiti yɨbɨm, ton Kena simesime nomɨny.

Negɨr Mɨle Omnɨkam Otonkena

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

“Ɨ ra yɨpa rɨgat odede bꞌɨga sobijog wɨngɨrɨnd yɨpa bꞌɨgand negɨr mɨle omnɨkam omɨny yepim re Ken gar ke utkunda ke nokatenyi, ɨtemb re ma sobijog bebɨg e tainy tinɨm. Ajɨ ɨtemb jɨ bꞌogɨljog e tinɨm, rako rɨgap tina kunakakɨnd ukoi gɨmo danda kɨma yɨjobɨko kai ke dɨde yɨsko ngortodjog sɨpa nyɨ bora wa nyɨngor bꞌawamam, sɨ ma rako onggɨt bꞌɨgand negɨr mɨle omnɨkam yingawonj. Sɨ God ma sake onggɨt gowukoyɨm pɨlwa komkesa odede mɨle map rɨnsim re rɨga negɨr mɨle omnɨkam amnɨkenenanj. Odede negɨr mɨle omnɨkam otonkena mɨle bꞌogla wowen, ajɨ God ma sake onggɨt rɨga wa pɨlwa yepim re odede mɨle eyenanj. Sɨ ra moina yɨpa yɨmɨt o moina yɨpa pɨsɨt men negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man bꞌogla ɨtemb jɨ yɨm o pɨs ɨpenjɨt dɨde ket bꞌɨtɨsket mor pɨlke. Ɨtemb re bꞌogɨljog e mornɨm yɨmdudu o pɨsdudu kɨma bꞌɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma bꞌogɨl emb jɨ nɨmog yɨm kɨma o nɨmog pɨs kɨma mɨtɨskansi dem de wul tungg wa rokate re dadal ngɨrpu kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny. Ɨ ra moina yɨpa yɨrkɨpɨt negɨr mɨle omnɨkam motɨny, man bꞌogla ɨtkasɨt ɨtemb yɨrkɨp dɨde ket bꞌɨtɨsket mor pɨlke. Ɨtemb re bꞌogɨljog e mornɨm yɨpaina yɨrkɨp kɨma bꞌɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar tungg wa. Ajɨ ma bꞌogɨl emb jɨ nɨmog yɨrkɨp kɨma mɨtɨskansi dem de wul tungg wa rokate re dadal ngɨrpu kesa wul dɨmɨl yɨmbeneny.

Bꞌedamkiti Mamoi gatab Tendam Yɨt

(Luk 15:3-7)

10 “Ɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt da goro wɨn yena ɨrɨnena iyena odede bꞌɨga sobijog wɨngɨrɨnd. Mop nokɨp Kon wen wumɨr tamninyɨn da towa opima towainajog aneru yepim re wekeny de pumb tungg wa, ton ita wɨnɨnd ɨta Kor Bꞌu Godɨnd wɨp yɨr yongenenyi yete re yɨbɨm pumb tungg wa. 11 (Awɨr e)
18:11Nɨnda Grik peband da [Mop nokɨp Rɨgamna Bꞌɨga ikonj re bꞌedamkuri rɨga wa yɨrkokar okawa mana.]
12 Sɨ rɨngmim wɨn nony aindam? Ra yɨpa rɨgam ɨbnainy wan andred (100) mamoi ɨ onggɨt mamoi wɨngɨrɨnd yɨpa bꞌetɨdamkis, sɨ ma ton ɨndaima sukakɨnd yiyag tatkulisiny nainti nain (99) mamoi dɨde oraka iyeny ɨtemb yɨpa bꞌedamkiti mamoi ngɨrpu ra ket ton odar? 13 Sɨ Kon wen ɨmɨnjog tamninyɨn da ra ton ket ɨtemb bꞌedamkiti mamoi odar, ton ket ma sobijog sam e omnɨk ɨtemb odari mamoi kɨma, ajɨ ton ma odede sam e omnɨk opimemb nainti nain (99) mamoi kɨma rɨna re maka bꞌedamkuranj. 14 Ɨ odede yɨpa wɨp nya ke wa Bꞌu God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton ma singi e odede bꞌɨga sobijog wɨngɨrɨnd yɨpa bꞌɨga bꞌetɨdamkis.

Sosi Wɨngɨrɨnd Bꞌɨsakendam Nya

(Luk 17:3)

15 “Ɨ ra yɨpa moina gar ke utkunda nanyɨt o yɨngganɨt negɨr mɨle omnɨk mor pɨlwa, man bꞌogla meket ti pɨlwa dɨde ket man dɨde ton wentawarɨnd tina negɨr mɨle ti pɨta omnaet. Ɨ ra ton yɨt mutkunj dɨde bꞌatgenai tina negɨr mɨle gatab, sɨ man kea moina gar ke utkunda rɨga yɨm yokaet engendam Godɨm pɨlwa. 16 Ɨ ra ton maka yɨt mutkunj, man yɨpa o nɨmog rɨga takasɨt, nokɨm da ɨdenat nɨmog o nowa yɨr ungata rɨgap komkesa yɨr ungata gatab yɨt temjatenanj towaina tugɨm ke. 17 Ajɨ ra ton bꞌɨtɨsainy towaina yɨt utkundam, man bꞌogla tina negɨr mɨle gatab sosi wumɨr omnyɨt. Ɨ kwa ra ton bꞌɨtɨsai sosimna yɨt utkundam, ton mor pɨlɨnd ɨja na rau ɨt re yɨpa gar ke utkunda kesa rɨga odede God ma obagendi kesa rɨga pɨla o yɨpa teks imdayam rɨga pɨla. 18 Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da nanggamog na ra wɨn ɨjobɨkya onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨjobɨki ɨbɨm de pumb tungg wa, ɨ nanggamog na ra wɨn ɨtrekya onggɨt gowukoyɨnd, sɨ ɨta ɨtreki ɨbɨm de pumb tungg wa. 19 Ɨ Kon bꞌusaya wen ɨmɨnjog tamninyɨn da ra wa wɨngɨrɨnd nɨmog rɨgap nanggamog gasa gatab mana ra ɨmjasya onggɨt gowukoyɨnd dɨde yɨr opmitenand oramisya, sɨ Kor Bꞌu yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton ɨta towa tamnɨkau. 20 Mop nokɨp ra nɨmog o nowa rɨga yɨpand bꞌeteomkitanj Kor nyɨ kɨma, Kon ɨta dɨkɨnd ton kɨma nɨbnyɨn.”

Kear Omnena Kesa Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

21 Ɨ odedend ket Petro ikonj Yesum pɨlwa dɨde ket yɨgekitonj da, “Yonggyam! Ra koina gar ke utkunda rɨgat negɨr mɨle omnɨka teyeniny kor pɨlɨnd, sɨ leamogpyam e kon bꞌogla ti negɨr mɨle awɨr omnainyɨn? Rɨka ama de sebenpyam (7) wa e?” 22 Seg Yesu tin mɨra yomnonj da, “Kon motɨnyɨn da ma ama de sebenpyam (7) wa ajɨ rɨka ama de sebenti sebenpyam (77) o rɨka ogenka kesa wa e. 23 Sɨ onggɨt paemb pumb tungg re yɨpa wɨp e odede king kɨma yet re singi awonj yɨr iyenam nanggamog abitoro im wekeny tina wɨko rɨga wa pɨlɨnd. 24 Sɨ re ɨtemb king tina wɨko rɨgaina abitoro wulkɨp yɨr iyena bꞌatomonj, tina wɨko rɨgap kea yɨpa abitoro rɨga iyo ti pɨlwa yama na re ogenka kesa ukoijog wulkɨp
18:24Grik peband da “ten tausɨn (10,000) Talant”. Ɨ Talant re yɨpa ukoi gold kɨpol wulkɨp na, ɨ yɨpa Talant re yɨpa rɨga ma piptin (15) kemag wɨko mɨra kɨma yɨpa rɨrɨr na.
abitoro yɨbnawonj onggɨt kingɨm pɨlɨnd.
25 Ajɨ ɨtemb rɨga ton ma rɨrɨr na ongandam onggɨtyam abitoro wulkɨp. Sɨ onggɨt penaemb ket ti yonggyam tin yingawonj da, ‘Man bꞌogla molenggyam bꞌatɨsoget dɨde daka kwa tasoginyɨt mor kongga, mor bꞌɨgawar ɨ dɨde komkesa moina gasa rɨnsim re mor mɨbnainy, ɨ ket onggɨt osogi wulkɨp ke abitoro onganjɨt.’ 26 Sɨ ɨtemb wɨko rɨgat kear okatam kumsos bꞌamkonj kingɨm pɨlwa dɨde ket tin yɨtenawonj da, ‘Be man gangga nokae! Kon ɨta kupkakupka mor abitoro motngandaen.’ 27 Sɨ ɨtemb wɨko rɨgamna yonggyam tin gar ke kear yomnonj dɨde ket tina abitoro awɨr yomnawonj dɨde ket yɨtmɨkitonj. 28 Ajɨ re ɨtemb wɨko rɨga opendonj, ton yɨpa tina wɨkomadɨnd yodaronj ya pɨlnat re ma ukoi abitoro wulkɨp na yɨbnawonj, dɨde ket tin kunaepɨnd yokatonj dɨde ket kɨr yukonj odede yɨt kɨma da, ‘Or abitoro nongandae!’ 29 Sɨ ɨtemb ti wɨkomad kear okatam kum ujokonj ti pɨlwa dɨde ket tin yɨtenawonj da, ‘Be man gangga nokae! Kon ɨta mor abitoro motngandaen.’ 30 Ajɨ ton makwa singi awonj gangga okawam, sɨ ton ɨtemb tina wɨkomadɨnd yiyonj dɨde ket yɨskantonj sɨbɨbmet wa ngɨrpu ra ket ton ɨtemb abitoro onganj dem. 31 Sɨ re tina wɨkomadwarɨp odede mɨle yɨr yongo rɨna re aukonj, ton ma sobijog na gar soro aukɨto. Seg ton ket wuwonj towaina yonggyamɨm pɨlwa dɨde ket komkesa mɨle towa yonggyamɨm yisɨpkenauto rɨna re aukonj. 32 Ɨ re ɨtemb yonggyam yɨt utkundonj, ton kea ket ɨtemb negɨr wɨko rɨga ara yemokonj dɨde ket yomnonj da, ‘Man re negɨrjog wɨko rɨga et. Kon kea moina kupkakupka abitoro awɨr momnainond, re man ken nɨtenawot gangga okawam mornɨm abitoro ongandam. 33 Sɨ rɨngma, ma mor rɨrɨrkɨpjog e da man moina wɨkomadɨnd kear omnyɨt odede rɨngma na re kon men kear momnond?’ 34 Seg tina yonggyam ma sobijog na soro awonj, sɨ ton sɨbɨbmet yɨr ɨpka rɨgaina yɨm kumb wa yoramitonj bebɨg okatenam ngɨrpu ra ket ton ɨtemb kupkakupka abitoro onganj dem. 35 Ɨ ra wɨn yɨpayɨpa rɨgap maka ra man moina gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd gar ke kear omnenyɨt dɨde ket maka tina negɨr mɨle awɨr omnainyɨt rɨna re ton mor pɨlɨnd amnɨkinonj, sɨ Kor Bꞌu God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Todaka ɨta odede yɨpa wɨp nya ke men motɨneny.”

Copyright information for `GDR