Matthew 19

Yesu Molkongga Bondɨk Awou gatab Auyaeninonj

(Mak 10:1-12)

Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt opurena seg awonj, Ton ket Galili eriya yɨraronj dɨde ket yikonj de Yuda eriya wa de Yordan kɨlɨm yɨpa tab wa. Ɨ jogjog rɨga bobop Yesund yɨmta yundoko, ɨ Ton ket ademb de kopa rɨga esakenjinonj.

Ɨ Parisai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket Tin yotonkeno odede yɨt kɨma da, “Rɨka rɨrɨrkɨpjog e yɨpa rɨgat ti konggand bondɨk tomɨny nanggamog rɨl na ra ton todarau?” Sɨ Yesu esmonggainonj da, “Ma wɨn ma wumɨr im da gowukoi otomapu ke otobarkayam God rɨga amnɨkonj re rɨga ake kongga na? Ɨ God ket yindonj da, ‘Onggɨt paemb rɨgat ti bꞌu ake ti mog terar ɨ dɨde ket ti kongga kɨma bꞌitɨnkisya. Sɨ osiemb molkongga yɨpaina jɨ i taya.’ Sɨ osiemb molkongga re ma nɨmog i, ajɨ ton re yɨpaina jɨ i. Sɨ onggɨt paemb rɨna re God yɨpand enkitonj, goro yet wetaweta ramɨn.” Seg Parisai rɨgap Yesund yɨgekito da, “Sɨ nangga pena Mose bꞌingawa yɨt yoramitonj da ra yɨpa rɨgat singi tainy ti konggand bondɨk omnam, ton bꞌogla bondɨk omna peba tokau dɨde ket ɨtomb kongga tewaikis?” Ɨ ket Yesu ten esmonggainonj da, “Mose wen enjɨkisinonj waina kongga bondɨk omnam, nokɨp waina gar re rogɨlkak na. Ajɨ odede bondɨk omna mɨle re maka gowukoi otomapu ke aukonj. Ajɨ Kon wen tamninyɨn da yet ra ti konggand jabakɨpɨnd bondɨk tomɨny yɨpa rɨga kɨma negɨr bꞌiyena mɨle omnɨki kesand dɨde bꞌenga kongga tokas ti konggam, sɨ ton gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle e omnɨka iyeny ɨtomb sisɨl kongga kɨma.” 10 Seg Tina bꞌauyaena rɨgap Tin yomno da, “Rada kongga kɨma wɨmena mɨle gatab odede bebɨg taukanj rɨgam pɨlɨnd, sɨ ɨtemb bꞌogɨljog e tinɨm kongga okati kesa tinta wɨmenam.” 11 Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Ma komkesa rɨga im odede yɨtɨt takasiny, ajɨ ten nena im yena re God amninonj kongga okati kesa wɨmenam. 12 Mop nokɨp nɨnda rɨga re rɨgaina kɨpear danda kesa im wekeny pɨl bꞌasopaya mɨle omnɨkam nokɨp ton ɨja na get ke towa mogwar wa pɨlke ukukto, ɨ nɨnda rɨga ɨpakɨp kesa map kongga okati kesa im wekeny nokɨp rɨgap kea ekɨkto, ɨ dɨde kwa nɨnda rɨga kongga okati kesa im wekeny ɨpakɨp ɨkɨki rɨga pɨla nokɨp ton bꞌɨsaenenanj kongga okata mɨle, nokɨm da ɨdenat ton pumb tungg gatab wɨko bꞌobogɨl danda kɨma tamnɨkenenanj. Sɨ yete re rɨrɨrjog yɨbɨm odede kongga kɨma wɨmena mɨle okatam, ton onggɨtyam mɨlend yeken.”

Yesu Bꞌɨga Sobijog Bꞌogɨl Amninonj

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13 Ɨ odedend ket rɨgap towaina bꞌɨga sobijog Yesum pɨlwa eyento odede nony kɨma da ɨdenat Yesu Tina yɨm taramiteniny towa pɨlɨnd dɨde yɨr topmiteny ten bꞌogɨl omnɨkam. Ajɨ bꞌauyaena rɨgap ten samany kɨma rɨga ogoka eyento bꞌɨga iyenam Yesum pɨlwa. 14 Ajɨ Yesu bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Tou bꞌɨga sobijog Kor pɨlwa! Goro bꞌɨga ogoka eyenindam, mop nokɨp odede bꞌɨga wa maemb jɨ pumb tungg.” 15 Ɨ ket Yesu Tina yɨm aramiteninonj yɨpayɨpa bꞌɨga wa pɨlɨnd ten bꞌogɨl omnam, ɨ ɨngkenaemb ket onggɨt pɨpmet ke yikonj.

Jogjog Gasa kɨma Sisɨl Rɨga

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16 Seg ket yɨpa rɨga Yesum pɨlwa ikonj dɨde ket Yesund yerkitonj da, “Ouyaena Rɨga! Nangga bꞌogɨl wɨko e kon omnɨken dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okatam?” 17 Ajɨ Yesu tin mɨra yomnonj da, “Nangga pae man Ken nɨgekisɨt bꞌogɨl gasa gatab? Godta Tinta yɨpaina bꞌogɨl yɨbɨm. Ajɨ ra man singi taet bꞌɨgaram ngɨrpu kesa yɨrkokar wa, man bꞌogla God ma bꞌingawa yɨt yɨmta undoka teyeninyɨt.” 18 Ɨ ton ket Yesund yɨgekitonj da, “Rɨnggɨtyam bꞌingawa yɨt im?” Sɨ Yesu ket tin yɨsmonggawonj da, “Man ɨnsimemb jɨ bꞌingawa yɨt yɨmta tundokinyɨt, opi re goro rɨga ongandɨm, goro gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle omnɨka, goro yurowam, goro rɨga gatab yɨr ungati kesa bꞌanygɨnena yɨt usekɨm, 19 tesnaet mor bꞌu ake mor mog, ɨ dɨde singi yiyene mor rɨgand mada re dɨde!” 20 Seg ɨtemb sisɨl rɨga ket Yesund yomnonj da, “Kon kea opimemb komkesa bꞌingawa yɨt yɨmta undoka eyeneninond. Sɨ nangga e kon kwa bꞌogla omnɨken?” 21 Ɨ ket Yesu tin mɨra yomnonj da, “Ra man singi taet rɨrɨrkɨpjog rɨga awowɨm, sɨ man meke! Ɨ nangga gasa im re mor mɨbnainy man tasoginyɨt, ɨ dɨde ket man komkesa osogi wulkɨp ogona teyeninyɨt gasa kesa rɨga wa. Ra man odede omnɨket, yɨmta ke ket mor jogjog bꞌogɨljog gasa opima mɨtɨbnainy dem de pumb tungg wa. Seg ket man metket Kor pɨlwa dɨde ket yɨmta nutundoket!” 22 Sɨ re onggɨt sisɨl rɨgat odede yɨt utkundonj, ton ket gar bebɨg kɨma yiwatonj, mop nokɨp ti jogjog gasa na yɨbnainonj.

23 Seg daka ket Yesu Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da jogjog gasa kɨma rɨgam re bebɨg e bꞌɨgaram de pumb tungg wa. 24 Ɨ Kon kwa bꞌusaya wen tamninyɨn da ukoi jɨ bꞌangga kamelɨm bꞌɨgaram de nidɨl bora wa, ɨtemb re jɨ ma bebɨg e, ajɨ jogjog gasa kɨma rɨgam God ma pumb tungg wa bꞌɨgaram, ɨtemb re jɨ ukoijog bebɨg e.” 25 Ɨ re bꞌauyaena rɨgap ɨtemb yɨt utkundo, ton ɨsanikesa ukoijog kɨd kesa aukɨto dɨde ket endento da, “Sɨ yete rɨrɨr yɨrkokar okatam?” 26 Sɨ Yesu ten yɨr epkinonj dɨde ket amninonj da, “Rɨgam re onggɨtyam gasa ma rɨrɨr im ti omnɨkam, ajɨ Godɨm re Ti komkesa gasa rɨrɨr im omnɨkam.” 27 Ɨ ket Petro Yesund yomnonj da, “Yɨr de, sɨn komkesa gasa erarkɨtondam dɨde ket mena yɨmta undoka miyenyu. Sɨ nangga bꞌogɨl e sɨn yɨr ongu onggɨt mɨle ke?” 28 Ɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da onggɨt wɨnɨnd ra sisɨl gowukoi pɨta tainy dem dɨde ra Rɨgamna Bꞌɨga Tina bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma wɨp omnenapu kasa kumbɨnd tomis dem, wɨn yepim re Ken yɨmta undoka niyenya, wɨdaka opima twelp (12) wɨp omnenapu kasa kumbɨnd tomnɨkindam dem dɨde ket Israel twelp (12) gu rɨga ɨsagɨka teyenindam dem. 29 Ɨ daka kwa yepiya re Koina nyɨ map erarkɨto towa met, towa nanywar, towa yɨngganwar, towa ngɨmɨrwar, towa bꞌu, towa mog, towa bꞌɨgawar, dɨde towaina gou, ton opima odede gasa takatenanj dem wan andredpyam (100) ɨ dɨde dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar owabɨnsi dem. 30 Ajɨ rɨga yepim re yu ukoijog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke sobijogjog nyɨ rɨga taukanj dem. Ɨ rɨga yepim re yu sobijogjog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke ukoijog nyɨ rɨga taukanj dem.

Copyright information for `GDR