Matthew 2

Ɨlemet Gatab ke Bꞌogɨl Multekɨp Rɨgap Yesund Oraka Yiyo

Ɨ re Yesu ukendonj Betleem taunɨnd de Yuda eriyand, onggɨt wɨnɨnd Erod Yuda king pɨpmet nat yɨbnonj. Ɨ nɨnda bꞌogɨl multekɨp rɨga ɨlemet ke opekto de Yerusalem taun wa. Ɨ ton ket rɨga erkena eyento da, “Rokate Ju rɨga waina king yɨbɨm yet re ukenjɨm. Nokɨp sɨn kea Tina ɨki yɨr yongonda ɨlitand sowa tunggɨnd deta ɨlemet gatab wa ɨ sɨn ket tuyɨn re tin kumsos emka mim.” Ɨ re king Erod onggɨt Ju rɨga waina king ukenda gatab yɨt utkundonj, ton ma sobijog na nony bebɨg awonj. Ɨ toda kwa kea komkesa Yerusalem rɨga gar moga aukɨto onggɨt Bꞌɨga gatabɨm. Ɨ ket king Erod komkesa yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga ara emokinonj bꞌeomam. Ɨ ton ket ten arkisinonj da, “Rokate dɨkɨnd Keriso tukenj.” Ɨ ton ket mɨra yomno da, “Ama de Betleem taun wa Yuda eriyand, mop nokɨp yɨpa bageyam ɨja naemb jɨ yɨrɨkonj da,

‘Sɨ man Betleem taun, Yuda gowɨnd,
man ma sobijogjog et Yuda kantri wɨp omnena rɨga wa wɨngɨrɨnd.
Mop nokɨp mor pɨlke yɨpa wɨp omnena rɨga ɨta pɨta tainy.
Sɨ Tontemb Koina rɨga, Israel rɨga waina yɨr ɨpka rɨga tainy, mamoi yɨr ɨpka rɨga re dɨde.’”
Ɨ ket king Erod opimemb bꞌogɨl multekɨp rɨga wɨgawɨga ara emokinonj, ɨ ket towa pɨlke bꞌobogɨl wumɨr awonj ɨmɨnjog wɨn gatab rɨdenat re onggɨtyam ɨki pɨta awonj. Ɨ re king Erod ten etmɨkisinonj Betleem taun wa, ton yɨt atainonj da, “Ra wɨn wuyɨt, wɨn bꞌobogɨl oraka iyenya onggɨt Bꞌɨgand. Ɨ ra wɨn odarya, wɨn bꞌogla odenja kor bage yɨt nɨtmɨkitaya, nokɨm da ra kodaka neken dem Ti pɨlwa, ɨdenat kon Ti pɨlwa kumsos bꞌatɨmken dem.” Ɨ re ket ton king Erodɨmna yɨt utkunda seg auto, ajɨ re ket ton menonɨm auto, odenja ket ɨtemb ɨki pɨta awonj rɨna re ton naskajog yɨr yongo ɨlitand deta ɨlemet gatab wa. Ɨ onggɨt ɨkit ten wɨp amninonj, ngɨrpu dea de ton opekto rɨkɨnd re ɨtemb Bꞌɨga yɨbnonj, ɨ omandemb ɨki ena awonj onggɨt pɨpmet tunkɨpjogɨnd. 10 Ɨ re ton ɨtemb ɨki yɨr yongo, ton ma sobijog na ukoi sam omnɨka yiyeno. 11 Ɨ re ket ton onggɨt met wa bꞌɨgarkɨto rɨkɨnd re ɨtemb Bꞌɨga yɨbnonj, ton kea ɨtemb Bꞌɨga yɨr yongo Ti mog Mariya kɨma, dɨde ket ton Ti pɨlwa kumsos bꞌamkɨto ewangayam. Ɨ ton ket bꞌogɨljog gasa oramkapu ga epangkɨto dɨde ket kear gasa Ti yogonto, opi re gold ɨ bꞌogɨl ngɨrangngɨrang pauda ɨ dɨde bꞌogɨl ngɨrangngɨrang wulpoj. 12 Ɨ ket God wɨma ke opimemb jɨ bꞌogɨl multekɨp rɨga nonony amninonj da, “Goro king Erodɨm pɨlwa tɨtekinam.” Sɨ ton ket bꞌenga nya nata ɨtekto towaina kantri wa.

Betleem ke Ɨtrɨngendam de Ejipt wa

13 Ɨ re ket opimemb bꞌogɨl multekɨp rɨga ɨtekto, ɨ ket yɨpa Yonggyamɨmna aneru wɨmand pɨta awonj Yosepɨm pɨlwa. Ɨ ton ket yomnonj da, “Utnyite, dɨde ɨtemb Bꞌɨga ake Ti mog akate, ɨ dɨde ket bꞌɨtkenyɨt Ejipt kantri wa! Sɨ wɨn adea de wɨmena tuwenyɨt, ngɨrpu ra kon men wumɨr motɨnyɨn dem kwa ɨtendam. Mop nokɨp yu king Erod ɨta onggɨt Bꞌɨgand oraka yiyeny Tin ongandam.” 14 Sɨ ket onggɨt sɨwɨnyɨnd Yosep utnyitonj, ɨ ket ɨtemb Bꞌɨga ake Ti mog akatonj, ɨ dɨde ket yiwatonj Ejipt kantri wa. 15 Ɨ Yosep ket adea de ɨtemb Bꞌɨga ake Ti mog kɨma wekenenonj, ngɨrpu king Erod uj awonj. Nokɨm da ɨdenat yɨmta ke Yonggyamɨmna yɨtkak rɨrɨrkɨp tainy rɨna re Ton yɨpa bageyamɨmna tugɨm ke yopulitonj. Sɨ ton ɨja naemb jɨ yopulitonj da, “Kon kea Koina Bꞌɨgand ara yemokond Ejipt kantri ke opendam.”

16 Ɨ re ket king Erod wumɨr yokatonj da onggɨt bꞌogɨl multekɨp rɨgap kea tin rabem yomno, ton ma sobijog soro na awonj. Sɨ ton ket tina geja rɨga etmɨkisinonj komkesa leo bꞌɨga uj ondrɨkam yepiya re Betleem taunɨnd dɨde onggɨt taun wuswus tungg nata wekenonj, ɨ yepiya re nɨmog kemag kɨma dɨde towa wɨra ke kemag kɨma wekenonj. Sɨ Erod odede kemag agenkinonj re onggɨt wɨn rɨrɨr nat rɨna re ton bꞌobogɨl wumɨr yokatonj onggɨt bꞌogɨl multekɨp rɨga wa pɨlke. 17 Sɨ odede nya ke kea bageyam Yeremiyamna tugɨm ke opureni onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrkɨp awonj. 18 Sɨ ton ɨja naemb jɨ yopulitonj da,

“Ɨta rɨgap yii bꞌaena nonykok utkundenyi Ramand.
Ɨ ɨtemb re gar kopa kɨma yii bꞌɨrɨnena e dɨde ukoijog yii iyagɨka e.
Ɨ Rael opima ti bꞌɨgawar yii iyagɨka eyeniny,
sɨ ton ma singi o gar ngɨmbla awowɨm, nokɨp tina bꞌɨga re kea bꞌeomnento.”

Ejipt ke Ɨtendam de Najaret Taun wa

19 Ɨ onggɨt kak ke re ket king Erod uj awonj, Yonggyamɨmna aneru wɨma ke pɨta awonj Yosepɨm pɨlwa de Ejipt kantrind. 20 Ɨ ton ket yomnonj da, “Utnyite! Ɨ ɨtemb Bꞌɨga ake Ti mog akate, ɨ dɨde ket meke Israel gou wa! Mop nokɨp rɨga yepiya re oraka yiyeno ɨtemb Bꞌɨgamna yɨrkokar eomnenam re kea uj aukom.” 21 Sɨ Yosep utnyitonj, ɨ ket ɨtemb Bꞌɨga dɨde Ti mog akatonj, ɨ dɨde ket wuwonj Israel gou wa. 22 Ɨ re Yosep utkundonj da Arkelao Yuda eriya king nyɨ yokatonj rɨna re ti bꞌu king Erod yɨraronj, sɨ ton re moga na awonj de Yuda eriya wa menonɨm. Ajɨ re ton wɨma ke bꞌingawa yɨt yokatonj, ton ket yiwatonj Galili eriya wa. 23 Ɨ ton ket yikonj yɨpa taun wa ogenaya da Najaret, dɨde ket ademb de yɨbnenenonj ɨtemb Bꞌɨga ake Ti mog kɨma. Sɨ ɨngkenaemb ket odede bageyam waina tugɨm ke opureni yɨtkak kea rɨrɨrkɨp awonj, ɨt re da “Rɨgap Tin nyɨ ogenai ra ‘Najaret Tunggam Rɨga’ e.”

Copyright information for `GDR