Matthew 20

Greip Sopapu Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

“Sɨ pumb tungg re yɨpa wɨp e odede gou yonggyam kɨma yet re sɨtawarjog tina met ke yiwatonj nɨnda wɨko rɨga imdam tina greip sopapund mɨra kɨma wɨko omnɨkam. Ɨ re ton naska ti nɨnda wɨko rɨga adarinonj sɨtawarɨnd, ton kea ɨmjati yɨt towa akainonj da yɨpa bibɨr wɨko mɨra re siks (6) Kina e dɨde ket ten etmɨkisinonj tina greip sopapu wa wɨko omnɨkam. Ɨ yɨmta ke nain (9) kɨlokɨnd ton ket yikonj maket wa, ɨ ton ket kea kwa nɨnda rɨga jaba owɨnki yɨr anginonj. Sɨ ton ket opimemb rɨga amninonj da, ‘Wɨdaka wuwe koina greip sopapu wa wɨko omnɨkam. Sɨ kon opima wa mɨra tagoninyɨn waina wɨko rɨrɨrɨnd.’ Ɨ ton ket wuwonj sopapu wa. Seg ɨtemb yonggyam ket bꞌusaya yikonj twelp (12) kɨlokɨnd ɨ dɨde kwa sɨmana gatab tri (3) kɨlokɨnd, ɨ dɨdea kwa yɨpa wɨp mɨle omnɨka yiyenonj. Ɨ kwa daka ama rɨka sɨmana gatab paib (5) kɨlokɨnd re ton bꞌusaya yikonj maket wa, ton kwa kea de nɨnda rɨga owɨnki adarinonj. Sɨ ton ten arkisinonj da, ‘Nangga paim wɨn dɨkɨnd jabajaba bibɨr pɨnpɨn owɨnki wekenyɨt?’ Ɨ opimemb rɨga tin mɨra yomno da, ‘Makwa sɨn yet wulkɨp kɨma wɨkom nimjiny.’ Seg ton ket ten amninonj da, ‘Wɨdaka kwa wuwe koina greip sopapu wa wɨko omnɨkam!’ Sɨ re ket sɨ imoka ikonj, ɨtemb greip sopapu yonggyam tina wɨko yɨr ɨpka mopyamɨnd yomnonj da, ‘Man wɨko rɨga ara emokine, dɨde ket towa mɨra wulkɨp tagoninyɨt. Sɨ man yongga otomet ra yɨmtajog imdi wɨko rɨga wa pɨlkae ngɨrpu ama ra de naskajog imdi rɨga wa pɨlwa.’ Ɨ ket wɨko rɨga yena re emjinonj sɨmana gatab paib (5) kɨlokɨnd tuwonj, dɨde ket kea ton yɨpayɨpa rɨgap siks (6) Kina imda eyento. 10 Sɨ re naska imdi rɨga tuwonj mɨra okatam, ton ɨja na nony aukɨto da ton ukoi mɨra im temdanj. Ajɨ todaka kwa yɨpayɨpa rɨgap siks (6) Kina nena na emdɨto. 11 Ɨ re ton emdɨto, ton ma sobijog na odede yɨt kɨma yɨt bꞌebongnena wuwenonj sopapu yonggyamɨm pɨlwa da, 12 ‘Opimemb yɨmta imdi wɨko rɨga re jaba yɨpaina awa nena na wɨko yomnɨki ajɨ sɨnpiya bibɨr pɨnpɨn dɨde gɨnggɨl kɨkɨbɨnd ukoi kana bebɨg kɨma bꞌasowa yokatenyu. Sɨ kea naemb man sɨn onggɨt rɨga kɨma yɨpa rɨrɨrkɨp nomninyɨt.’ 13 Ajɨ sopapu yonggyam towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgand yomnonj da, ‘Kor rɨga! Kon maka mor pɨlɨnd negɨr mɨle yomnɨken. Ma man maka siks (6) Kinam wɨko mɨra yɨmjasɨt kon kɨma? 14 Sɨ man bꞌogla moina mɨra nena yokate dɨde ket meke moina met wa! Ajɨ kon koina singi nat ɨtemb yɨmtanyam okati wɨko rɨgam odede yɨpa rɨrɨrkɨp mɨra wulkɨp yokaen rɨja na re kon mokaen. 15 Sɨ rɨngma, ma ɨtemb re ma rɨrɨrkɨpjog e kornɨm koinajog wulkɨp ingaenam koina singi rɨrɨrɨnd? O ma sɨ man nok pae nonyɨk nɨponenyɨt da kon bꞌogɨl mɨle na yomnɨken?’ 16 Sɨ odede yɨpa wɨp nya ke rɨga yepim re yu ukoijog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke sobijogjog nyɨ rɨga taukanj dem. Ɨ rɨga yepim re yu sobijogjog nyɨ rɨga pɨla wekeny, towa wɨngɨrɨnd jogjog rɨga opima yɨmta ke ukoijog nyɨ rɨga taukanj dem.”

Yesumna Nowam Bage Yɨt Tina Uj dɨde Utnyita gatab

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-34)

17 Ɨ re Yesu Yerusalem taun wa menon yokatonj, Ton twelp (12) bꞌauyaena rɨga nena tentawar wa amninonj dɨde ket nyawɨnd ten amninonj da, 18 “Yɨr de, men menon yokasu re Yerusalem ma. Yɨpa rɨgat ɨta Rɨgamna Bꞌɨga tɨb yii dem dɨde takainy dem yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga wa pɨlwa, ɨ ket tonpim tɨrɨr omnyi dem Tin ongandam. 19 Ɨ dɨde ton ket Tin yiyi dem de God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa, sɨ ket opimemb God ma obagɨki kesa rɨgap Tin ngong engena kɨma jɨ malɨk omnɨka iyenyi dem, ɨ Tin ɨraska iyenyi dem, ngɨrpu wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨki dem. Seg ket nowam bibɨrɨnd Ton tutnyis dem uj ke.”

Yakobo ake Yoan Towa Mogɨmna Bꞌarkita

(Mak 10:35-45)

20 Ɨ odedend ket Jebedaimna kongga ti bꞌɨga nɨmog Yakobo ake Yoan kɨma tikonj Yesum pɨlwa ɨ ket kum ujokonj ɨ dɨde ket Yesund yɨgekitonj tina singi omnɨkam. 21 Sɨ Yesu tin werkitonj da, “Nangga ma man singi aet?” Ɨ ket ɨtomb kongga Tin mɨra yomnonj da, “Man tɨrɨr notɨnaet da Man osiemb koina bꞌɨga nɨmog wa mor wus ke ukoi pɨpmet takaet omitam, yɨpa Moina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa kwa Moina sawai yɨm tab ke de Moina kantrind.” 22 Ajɨ Yesu ket ten amnonj da, “Wɨn ma wumɨr im nangga ma wɨn nerkisya. Rɨka wɨn rɨrɨr i Koina bꞌɨdgotnena kapo nyɨ onayam rɨnte ra Kon onaen dem?” Sɨ osiemb bꞌɨga nɨmogɨp ket mɨra yomnonda da, “Sɨn rɨrɨr i.” 23 Sɨ Yesu mɨra amnonj da, “Wɨn bꞌogɨl i onaya dem Koina bꞌɨdgotnena kapo, ajɨ omitam gatab ɨt re Kor yɨmjog yɨm tab ke dɨde sawai yɨm tab ke, ɨtemb re ma Kor ogona gasa im. Ajɨ Kor Bꞌu God towa mi jɨ pɨpmet takau dem yama na re Ton angonjenawonj.” 24 Ɨ re ten (10) komb bꞌauyaena rɨgap onggɨtyam yɨt utkundo, ton osiemb nɨmog nanyɨnggan wa pɨlwa soro aukɨto. 25 Seg Yesu ket komkesa bꞌauyaena rɨga ara emokinonj Ti pɨlwa menonɨm dɨde amninonj da, “Wɨn wumɨr im da wɨp iyoi rɨga yepim re wekeny God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd, ton towaina rɨga wanɨm aukenenanj re yonggyam im, dɨde kwa towaina ukoijog nyɨ rɨgap ɨsanikesa danda engaenenanj towaina rɨga wa pɨlwa. 26 Sɨ wa wɨngɨrɨnd re ma ɨja emb jɨ. Ajɨ wa wɨngɨrɨnd yet ra singi tainy ukoi rɨga awowɨm, ton bꞌogla waina wɨko rɨga rau dem. 27 Ɨ daka kwa wa wɨngɨrɨnd yet ra singi tainy pumbjog wa ukoi rɨga wɨmenam, ton bꞌogla waina goujog wɨko rɨga rau dem. 28 Sɨ Rɨgamna Bꞌɨga daka ma odede mop pena ikonj onggɨt gowukoi wa da rɨga Tinɨm wɨko rɨga taukanj. Ajɨ Ton ikonj re rɨga wa wɨko rɨga awou mana dɨde Tina yɨrkokar ke jogjog rɨgaina negɨr mɨle ɨraba mana.”

Yesu Nɨmog Yɨrdɨdɨ Rɨga Esakendonj

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29 Ɨ re Yesu dɨde Tina bꞌauyaena rɨga Yeriko taun ke yiwato, kea ukoi bobo rɨgap Tin yɨmta yundoko. 30 Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket nɨmog yɨrdɨdɨ rɨga yepiya re omiti ebnonda nya yɨund, ton kea utkundonda da Yesute nya opanjis. Seg ton ket bꞌokta ara yɨawonda da, “Yonggyam! Dawidɨmna Bꞌɨgawɨi! Sɨn kear nomne-o!” 31 Ajɨ rɨga bobop ten samany ke amneno da, “Muma kesa awa!” Ajɨ osiemb yɨrdɨdɨ rɨgap ara yoikɨndenonda da, “Yonggyam! Dawidɨmna bꞌɨga-wɨi! Kear nomne-o!” 32 Seg ket Yesu omanda onyitonj, ɨ ket ten ara emokonj. Sɨ ket ten arkitonj da, “Nangga mi wɨn singi aya Kon wanɨm omnɨkam?” 33 Ɨ ton mɨra yomnonda da, “Yonggyam! Sɨn singi i da Man sowaina yɨr tepangkinyɨt.” 34 Sɨ Yesu kea ten gar ke kear amnonj, dɨde ket towaina yɨrkɨp asopainonj. Seg odenja ket osiemb nɨmog yɨrdɨdɨ rɨgap yɨr bꞌɨskeninonda dɨde ket Yesund yɨmta yundokonda.

Copyright information for `GDR