Matthew 22

Molkongga Omnam Diyamdiyam gatab Tendam Yɨt

(Luk 14:15-24)

Ɨ Yesu bꞌusaya tendam yɨt rɨga wa usekainonj da, “Sɨ pumb tungg re yɨpa wɨp e odede yɨpa king kɨma yet re ti bꞌɨgamna molkongga omnam ukoi diyamdiyam yongonjenonj. Ɨ ɨtemb king tina wɨko rɨga etmɨkeninonj ara emokam yama na re ton naska yɨt etmɨkenainonj obai omnam onggɨt diyamdiyampu wa, ajɨ ton maka singi aukɨto demb de menonɨm. Sɨ ton kwa bꞌusaya ket nɨnda bꞌenga wɨko rɨga etmɨkeninonj odede yɨt kɨma da, ‘Wɨn onggɨt ɨngauki rɨga wa odede yɨt tusekaindam yama na re kon naska yɨt etmɨkenainond da, “Yɨr de, koina diyamdiyam re ongonjeni e yɨbɨm, sɨ kon kea leoyam dɨde mogyatyam gayagaya kau agninyɨn dɨde komkesa gasa kea angonjeninyɨn. Sɨ tuyɨt onggɨt molkongga omna diyamdiyampu wa.” ’ Ajɨ opimemb tina ɨngauki rɨgap yɨg nony na aento. Sɨ yɨpa yikonj tina sopapu wa, ɨ daka yɨpa yikonj re tina wɨkopu wa wulkɨp omnɨkam. Ɨ opimemb nɨnda komb ɨngauki rɨgap onggɨt kingɨmna wɨko rɨga yɨmɨnd usunatto dɨde ket nenegɨr kana ipowa eyento, ngɨrpu uj andrɨkto. Sɨ ɨtemb king ma sobijog na soro awonj, ɨ ket tina geja rɨga etmɨkisinonj. Seg onggɨt geja rɨgap kea ket opimemb ɨngauki rɨga nenegɨr kana uj ondrɨka eyento yepiya re kingɨmna wɨko rɨga uj andrɨkto, dɨde ket towaina taun kupkakupka so omnɨka eyenawo. Seg ɨtemb king tina wɨko rɨga amninonj da, ‘Molkongga omna diyamdiyam re ongonjeni e yɨbɨm, ajɨ yama na re kon naska yɨt etmɨkenainond obai omnam, ton re ket makwa rɨrɨrkɨpjog im onggɨt diyamdiyampu wa menonɨm. Sɨ onggɨt paemb wɨn wuwene sobea dedag nata rokasim re jogjog rɨga wekeny, dɨde ket wɨn ɨngaukam rɨga odarka teyenindam. Ɨ ra ket wɨn rɨga tadarkindam ɨngaukam, sɨ wɨn ket ten ara emoka teyenindam onggɨt molkongga omna diyamdiyampu wa.’ 10 Seg ket opimemb wɨko rɨga wuwenonj sobea nata, ɨ ket komkesa negɨrjog rɨga dɨde bꞌogɨl rɨga adarkɨto, ɨ dɨde ket opimemb rɨga bobo omnɨka eyento yena re ton adarkɨto. Seg re ton opimemb ɨngauki rɨga teito de molkongga omna diyamdiyampu wa. Sɨ opimemb diyamdiyampu kasa re kea yɨndangɨrjog aukɨto. 11 Ajɨ re ɨtemb king bꞌɨgaronj diyamdiyampu wa ɨngauki rɨga ɨtapnenam, sɨ ton ademb ket yɨpa rɨga yɨr yongonj yet re maka molkongga omna diyamdiyampu wa menonɨm rɨrɨrkɨpjog kobɨrgɨm bꞌikokonj. 12 Sɨ onggɨt kingɨt tin yɨgekitonj da, ‘Kor rɨga! Man maka molkongga omna diyamdiyampu wa menonɨm rɨrɨrkɨpjog kobɨrgɨm bꞌikisɨt. Sɨ rɨdede nya kena man bꞌɨgaret dɨkɨnd?’ Ajɨ ɨtemb rɨga re yɨt kesa na tu bꞌɨpmɨnti yɨbnonj. 13 Seg ket ɨtemb king diyamdiyam ongonjena rɨga amninonj da, ‘Ɨtemb rɨga yɨm ake pɨs yɨjobɨka. Ɨ ket tin bau wa yɨska de sɨbɨb pɨpmet wa rokasim re rɨga yii kamil bꞌiyowa wuweny dɨde kopa bꞌangnena kɨma or bꞌɨinɨka wuweny.’ 14 Sɨ pumb tungg gatab toda ɨja emb jɨ da God jogjog rɨga im ɨngauka eyeniny, ajɨ ma jog rɨga im obagɨka eyeniny pumb tungg wa bꞌɨgarkam.”

Kaisam pɨlwa Teks Oramka gatab Otonkena Yɨt

(Mak 12:13-17; Luk 20:20-26)

15 Seg ket Parisai rɨgap ɨtemb pɨpmet yɨraro ɨ ket yɨt ɨsamka yiyeno, nokɨm da ɨdenat ton bꞌanygɨnena nya ke Yesumna negɨr yɨt okasi dɨde onggɨt Tina yɨt ke Tin negɨr omnyi. 16 Ɨ re ton ɨsamka seg yomno, ton ket towaina bꞌauyaena rɨga yɨpand nɨnda Erodɨmna yɨmta undoka rɨga kɨma etmɨkurto Yesum pɨlwa odede yɨt kɨma da, “Ouyaena rɨga! Sɨn wumɨr im da Man ɨmɨnjog rɨga et, dɨde Man God ma nya nena im ɨmɨnjog auyaeninyɨt. Ɨ Man makwa ɨta yena moga yuwadenenyɨt. Mop nokɨp Man makwa gɨm kaim rɨga wa pɨlɨnd bu bꞌiyena mɨle amnɨkeneninyɨt ajɨ komkesa rɨga yɨpa rɨrɨrkɨp im dɨmdɨm amnɨkeneninyɨt. 17 Sɨ onggɨt paemb be Man sɨn wumɨr nomnine. Sɨ rɨngma, Roma kantri mopyam king Kaisam teks ogonam, ton bꞌogɨl e o ma bꞌogɨl e?” 18 Ajɨ Yesu kea towaina nenegɨr ɨsamki mɨle wumɨr awonj, sɨ ten amninonj da, “Wɨn gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr rɨga! Nangga pae wɨn negɨr nya ke Ken otonkena niyenya? 19 Wɨn Kor yɨpa koin nouyawa rɨnte re wɨn teks oramitam yiyenenya!” Sɨ ton ket yɨpa Roma kantri wulkɨp, Denari koin Yesum itiyawo. 20 Seg ket Yesu ten arkisinonj da, “Yaina wɨp e dɨde nyɨ e ɨrɨki i jɨ onggɨt wulkɨpɨnd?” 21 Ɨ ton ket mɨra yomno da, “Roma kantri mopyam king Kaisamna i.” Seg ket Yesu ten amninonj da, “Sɨ onggɨt paemb wɨn Kaisam ogonindam nangga im re Kaisa ma ogenaya gasa, ajɨ Godɨm ogonindam nangga im re God ma ogenaya gasa.” 22 Ɨ re opimemb rɨga onggɨtyam yɨt utkundento, ton ma sobijog na kɨd kesa aukɨto. Ɨ ton ket Yesund yɨraro dɨde ket dea ta wuwonj.

Uj ke Utnyita gatab Otonkena Yɨt

(Mak 12:18-27; Luk 20:27-40)

23 Ɨ ɨtaemb onggɨt bibɨrɨnd, Sadukai rɨga tuwonj Yesum pɨlwa yepiya re apurenento da, “Rɨga ma opima uj ke tutnɨkanj dem.” Ɨ ton ket Yesund yerkito da, 24 “Ouyaena rɨga! Mose yindeny da, ‘Ra yɨpa rɨga uj tainy dɨde ti konggand tɨrar bꞌɨga oraki kesa, ti nanyɨt o ti yɨngganɨt tokas ɨtomb mik ɨ ti nanyɨmna o ti yɨngganɨmna nyɨ kɨma im bꞌɨga tarakiny.’ 25 Sɨ kea dɨkɨnd sowa wɨngɨrɨnd nɨnda seben (7) nanyɨngganwar wekenonj. Ɨ nanyam rɨgat yɨpa kongga wokatonj ɨ ket uj awonj. Ajɨ ton maka bꞌɨga arakinonj dɨde ket tina mik wɨraronj ti yɨngganɨm okatam. 26 Sɨ todaka ɨja na yɨpa wɨp nya ke nɨmogɨm bꞌɨga awonj, ɨ dɨde kwa dɨdea nowam bꞌɨga awonj ngɨrpu ama re sebenɨm (7) bꞌɨga wa. 27 Seg ket kikitumjog ɨtomb kongga todaka uj awonj. 28 Sɨ onggɨt paemb ra uj rɨga wa utnyita wɨn ik dem, ɨtomb kongga onggɨt seben (7) nanyɨngganwar wɨngɨrɨnd yama ɨmɨnjog kongga tainy dem? Mop nokɨp komkesa seben (7) nanyɨngganwarɨp kea ɨtomb kongga towa konggam bꞌɨsatena tiyo.” 29 Sɨ Yesu ket ten mɨra amninonj da, “Wɨn yɨna peba dɨde kwa daka Godɨmna danda ma wumɨr im wekenyɨt, sɨ onggɨt paemb wɨn uj ke utnyita gatab negɨr nya kae wumɨr yokatenya. 30 Mop nokɨp ra utnyita wɨn ik dem, rɨga ma opima kongga okata mɨle dɨde leo okata mɨle tamnɨkanj dem, ajɨ ɨja imemb jɨ tekeny dem rɨngmim re aneru wekeny pumb tungg wa. 31 Sɨ rɨngma, ma wɨn maka yɨna peband agenkɨtondam onggɨt uj rɨga utnyita gatab yɨt rɨna re God wumɨr amninonj odede da, 32 ‘Kon re Abraamɨmna God en, ɨ Isakɨmna God en, ɨ dɨde Yakobɨmna God enꞌ? Ɨ opimemb rɨga re yilo im wekeny de pumb tunggɨnd. Sɨ God re ma uj rɨgaina God e ajɨ yilo rɨgaina God e.” 33 Sɨ re rɨga bobop ɨtemb yɨt utkundeno, ton ma sobijog na kɨd kesa aento Tina ouyaena gatab.

Yesumna Ukoijog Bꞌingawa Yɨt

(Mak 12:28-34; Luk 10:25-28)

34 Ɨ re Sadukai rɨgap uj ke utnyita gatab yɨt utkundento Yesum pɨlke, ton kea yɨt kesa aukɨto. Ɨ re Parisai rɨgap utkundo odede yɨdɨr yɨt da Yesu kea Sadukai rɨga yɨt kesa amniny, sɨ opimemb Parisai rɨgap kea ton nena bꞌeomto. 35 Ɨ ket Parisai rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa gog yɨt wumɨrjog rɨgat Yesund yotonkenonj odede bꞌarkita kɨma da, 36 “Ouyaena rɨga! Komkesa gog yɨt wɨngɨrɨnd rɨnggɨtyam e ukoijog bꞌingawa yɨt yɨbɨm?” 37 Ɨ ket Yesu mɨra yomnonj da, “‘Man moina Yonggyam Godɨnd singi yiyene moina kupkakupka kɨd ke, ɨ moina kupkakupka wɨngawɨnga ke, ɨ dɨde moina kupkakupka nony ke!’ 38 Sɨ ɨntemb jɨ ukoijog dɨde naskajog bꞌingawa yɨt yɨbɨm. 39 Ɨ ket nɨmogɨm bꞌingawa yɨt ɨntemb jɨ da man singi yiyene mor rɨgand mada re dɨde! 40 Sɨ komkesa gog yɨt dɨde bageyam waina yɨt bꞌatomkanj re osiemb nɨmog bꞌingawa yɨt kai.”

Dawid ma Bꞌɨga gatab Bꞌarkita Yɨt

(Mak 12:35-37; Luk 20:41-44)

41 Ɨ re Parisai rɨga bꞌeomto yɨpand, Yesu ket ten arkisinonj da, 42 “Wɨn rɨdede im nony aindam Kerisom gatab? Sɨ Ton yaina bꞌɨga e?” Ɨ ket Parisai rɨgap Tin yɨsmonggawo da, “Sɨ Ton re Yonggyam Dawidɨmna Bꞌɨga e.” 43 Seg Yesu ten amninonj da, “Sɨ re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga bꞌimuronj Dawidɨm pɨlɨnd yɨt opurenam, ton kea odede yindonj da,

‘Yonggyam God yindeny kor Yonggyamɨm pɨlwa da,
“Omite Koina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd,
ngɨrpu ra ket Kon Moina komkesa geja rɨga gou wa tamninyɨn dem
dɨde taramisinyɨn dem Moina pɨs wɨrand Moina danda ondratenam towa kumbɨnd!” ’
Sɨ rɨdede pena Dawid ti Yonggyam ke Kerisond yogenayonj?
45 Sɨ onggɨt paemb rada Dawid kea Kerisond ukoijog nyɨ ke yogenayonj da ‘Kor Yonggyam’, sɨ rɨdede nya kae Keriso Dawidɨmna bꞌɨga tainy? Sɨ Ton re Dawidɨmna Bꞌɨga e ajɨ kwa ti Yonggyam e.” 46 Seg makwa yɨpa rɨgat ket rɨrɨr na awonj Tin yɨt ɨsmonggaenam. Sɨ onggɨt bibɨr kenaemb ket makwa ngai yɨpa rɨgat moga kesa aenonj Tin erkenam.

Copyright information for `GDR