Matthew 24

God ma Yɨnamet gatab Bage Yɨt

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

Ɨ Yesu ket yɨnamet yɨraronj, ɨ Ton ket menon yokatonj. Sɨ dɨkɨnda Tina bꞌauyaena rɨga tuwonj Ti pɨlwa dɨde ket Yesund ouyawam pumam ke utmurena eyento yɨnamet dɨde nɨnda met yɨnamet aba wɨngɨrɨnd. Ɨ Yesu mɨra amninonj da, “Wɨn opima yɨr angindam opimemb ukoijog met? Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da makwa ɨta yɨpa motɨr ɨbɨm dem dɨkɨnd onggɨt goujog motɨr kumbɨnd, komkesa onggɨtyam ukoijog motɨr opima tosmurkanj dem.”

Onggɨt Gowukoi Kikitum Wɨnɨnd Bꞌɨdgotnena gatab Bage Yɨt

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

Ɨ re Yesu Olib dorɨnd omiti yɨbnonj, Tina bꞌauyaena rɨga nena Ti pɨlwa tuwonj dɨde ket wɨgawɨga yerkito da, “Wumɨr nomnine! Rɨim onggɨtyam mɨle pɨta taukanj dem? Ɨ ra onggɨtyam komkesa gasa taukanj dem, nanggamog im jɨ ongwata gasa taukanj dem Moina ɨtenda wɨn gatab dɨde onggɨt gowukoi kikitum wɨn gatab?” Sɨ Yesu ket mɨra amninonj da, “Wɨn bꞌobogɨl yɨr kɨma tekenyɨt! Ke rɨgap wen bꞌanygɨnena nya ke wɨp ramneninem. Mop nokɨp jogjog rɨga opima tuweny dem Koina nyɨ kɨma, dɨde jogjog rɨga ugungatena teyenanj dem odede yɨt kɨma da, ‘Kon ɨtemb Keriso.’ Ɨ ton ket jogjog rɨga onggɨt bꞌanygɨnena nya ke wɨp tamnenanj dem. Ɨ ra wɨn ik dem, wɨn opima tutkundenindam dem tɨrɨba geja yɨt dɨde tɨrɨba geja gatab bage yɨt. Ajɨ wɨn yɨr kɨma na tekenyɨt dɨde goro moga taininam dem. Mop nokɨp onggɨtyam gasa opima taukanj dem, ajɨ ɨtemb re ma kikitum wɨn e. Ɨ bꞌengabenga yɨtam opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda bꞌenga yɨtam kɨma. Ɨ kwa daka kantri bꞌengabenga opima gejam owɨnka tuweny dem nɨnda bꞌenga kantri kɨma. Ɨ opima ukoijog sou wɨn pɨta taukanj dem ɨ dɨde kwa opima jijɨg taukanj dem bꞌengabenga pɨpmetɨnd onggɨt gowukoyɨnd. Sɨ ra odede komkesa mɨle pɨta auka tuweny dem, ɨtemb re bꞌɨdgotnena wɨn otomapu e. Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket rɨgap wen kot wa oramka teyenanj dem bꞌɨdgotnena okatam dɨde wen uj ondrɨkam, ɨ dɨde kwa komkesa bꞌengabenga yɨtam rɨgap wen singi kesa tamnenanj dem Koina nyɨ map. 10 Ɨ kwa ket onggɨt wɨnɨnd jogjog gar ke utkunda rɨga opima towaina gar ke utkunda mɨle ɨrarka teyenanj dem, dɨde ket towalenggyam towalenggyam kot wa bꞌaramka tuweny dem ɨ towalenggyam towalenggyam singi kesa bꞌamnena tuweny dem. 11 Ɨ kwa jogjog bꞌanygɨnena bageyam pɨta auka tuweny dem, ɨ ket ton opima jogjog rɨga bꞌanygɨnena nya ke wɨp tamnenanj dem. 12 Ɨ opima nenegɨrjog mɨle bꞌusmurena tuweny dem, sɨ onggɨt paemb jogjog rɨgaina singi bꞌiyena mɨle opima ngɨmbla taukanj. 13 Ajɨ yepiya ra mɨmkam wɨmena tuweny ngɨrpu ama re de onggɨt gowukoi kikitum wɨn wa, ton ɨta okasi dem dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar. 14 Ɨ Godɨmna wɨko rɨgap ɨta pumb tunggɨmna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena iyenyi dem kupka gowukoyɨnd, nokɨm da ɨdenat komkesa bꞌengabenga yɨtam rɨgap Godɨmna yɨr ungata yɨt okatena teyenanj. Seg onggɨt wɨn natemb ket gowukoi undwatapu wɨn ik dem.

Negɨrjog Bꞌɨdgotnena gatab Bage Yɨt

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15 “Ɨ bageyam Daniyel kea ɨja na yopulitonj da, ‘Ɨta moga kɨma negɨrjog gasa pɨta tainy dem, sɨ ɨtemb negɨrjog gasa makwa rɨrɨr e ti wɨmenam yɨna pɨpmetɨnd.’ Sɨ yɨr de, ɨtemb negɨrjog gasa ɨta tonyis dem dɨkɨnd yɨna pɨpmetɨnd. —Bꞌogla ogenka rɨgat nony rawɨk— 16 Sɨ onggɨt wɨnɨnd yepiya ra tekeny Yuda eriyand, wɨn dor wa na mogamoga bꞌɨtkenindam dem. 17 Ɨ yet ra ton wɨmenand ɨbɨm dem de met papkak kumbɨnd,
24:17Onggɨt eriyand met papkak re rɨgaina wɨmenapu na wekenonj, odede ɨt re mera kisini o met wɨrand kasa re dɨde.
ton goro kwa nanggamog gasa imdam met wɨngɨr wa bꞌegarɨk dem. Ton komkesa gasa nony bꞌedasin dem. Ajɨ ton wanakana bꞌek dem.
18 Ɨ dɨde yet ra wɨkond ɨbɨm dem sopapund, ton goro kwa rɨtend dem tina oramiti kobɨrgɨm okatam. Ton ɨtemb kobɨrgɨm yerar dem. Ajɨ ton wanakana bꞌek dem. 19 Sɨ ukoi kear kɨma! Onggɨt wɨnɨnd dem, ngor kɨma kongga wa dɨde papa bꞌɨga kɨma kongga wa pɨlɨnd opima bebɨg dem. Nokɨp ton ma rɨrɨr im wanakana bꞌɨtkenanj dem. 20 Sɨ wɨn yɨr topmitenindam da ɨtemb waina bꞌɨkenam wɨn goro ngɨwɨr kɨma gɨbɨljog wɨnɨnd o Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd rawɨk dem. 21 Sɨ ra onggɨtyam wɨn ik dem, ɨta ukoijog bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena pɨta tainy dem. Sɨ odede bꞌɨdgotnena re naskand makwa ke yɨpa pɨta awonj onggɨt gowukoyɨnd God ma gowukoi otobarki otomapu ke ngɨrpu yu, ɨ kwa daka makwa ɨta pɨta tainy dem yɨmta ke. 22 Rako Yonggyam maka onggɨtyam wɨn kut yomnonj, makwa rako yɨpa rɨgat yilo okas dem. Ajɨ Ton kea ɨtemb wɨn kut yomnonj Tina obagendi rɨga map. 23 Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra yɨpa rɨgat wen tamneniny dem da, ‘Yɨr de, ɨte ta Keriso,’ o ‘Yɨr de, ama ta Keriso,’ sɨ wɨn goro odede yɨt gar ke utkunda ke takatenindam dem. 24 Sɨ opima bꞌanygɨnena Keriso dɨde bꞌanygɨnena bageyam pɨta taukanj. Ɨ ton ukoi kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko tamnɨkanj dem rɨga bꞌanygɨnena nya ke wɨp omnenam. Ajɨ daka ton kwa opima towaina kupka danda ondratena teyenanj dem, nokɨm da ɨdenat ton bꞌanygɨnena nya ke God ma obagɨki rɨga daka wɨp tamnenanj bꞌanygɨnena nya wa. 25 Sɨ yɨr kɨma, Kon naska kana im wen wumɨr amneninyɨn. 26 Sɨ onggɨt paemb ra rɨgap wen tamnenanj da ‘Yɨr de, Keriso ɨta de wul kesa tungg wa,’ ajɨ wɨn goro wuyɨm! Ɨ ra kwa tamnenanj da ‘Yɨr de, Keriso ɨta de wɨngɨr wa yɨpa wɨgawɨga rum wa,’ ajɨ wɨn goro gar ke utkunda ke ɨtemb yɨt okata! 27 Mop nokɨp ra Rɨgamna Bꞌɨga tɨtenj Tina bibɨrɨnd, Ton ɨja e wɨp tainy dem rɨja e re waral opngɨndeneny ɨlemet gatab ke de kwa kemagmet gatab wa. 28 Rokate ra ujgɨm ɨbɨm, yimbyak toda ɨndaima bobo taukanj. Sɨ Tina ɨtenda mɨle ra pɨta nate tawɨk dem rɨga wa yɨrɨnd.

Rɨgamna Bꞌɨga Ɨtenda Wɨn gatab Yɨt

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29 “Ajɨ onggɨt wɨnɨnd ra ɨtemb ukoijog bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena seg tainy, odenja ket,

lomkongga sɨbɨb tainy dem,
dɨde kwa mobiror awɨr tainy dem.
Ɨ dɨde ɨki ɨsoka tuweny dem wub kumb ke,
dɨde kwa danda gasa rɨnsim re pumb wa wekeny opima bꞌutuwongnenanj dem.
30 Ɨ kwa onggɨt wɨnɨnd dem wub kumbɨnd ɨta mal pɨta tainy dem ongwatam da Rɨgamna Bꞌɨga kaemb ik. Sɨ odede natemb ket komkesa gowukoi bꞌengabenga yɨtam rɨga yii bꞌeagɨka tuweny dem, ɨ ton ket ɨta Rɨgamna Bꞌɨga yɨr iyi dem wub kumb ke menonɨnd moi kumbɨnd ukoi danda kɨma dɨde ukoi bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma. 31 Ɨ ket ɨtemb Rɨgamna Bꞌɨga ɨta ukoijog bibol ara kɨma Tina aneru tetmɨkeniny dem onggɨt gowukoi wa, ɨ dɨde Tina obagɨki rɨga bobo tamnɨkanj dem gowukoi komkesa gatab ke, gowukoi ngɨrpu ke ngɨrpu ama re wub kumb ngɨrpu wa.

Pig Wulɨm pɨlke Wɨn Ongwatam Ouyaena Yɨt

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32 “Ɨ Pig wulɨm pɨlke yɨpa tendam yɨt ouyaena yokata. Sɨ yɨt ɨja emb jɨ da ra wul bɨa rɨna re rom kesa rogɨlkak wekeny gɨbɨljog wɨnɨnd, bodaboda taukanj nyɨ kɨma dɨde sisɨl wɨl tɨkkanj salsal rom kɨma, sɨ wɨn ɨngkaemb ongwasya da, ‘Kemb momta e pembpemb wɨn.’ 33 Sɨ ra wɨn odede gasa yɨr tangindam dem aukand rɨnsim re Kon amneninyɨn, wɨn nony ke ongwasya dem da, ‘Rɨgamna Bꞌɨga ke nya nate dɨde momta e openda mora wa.’ 34 Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rɨga yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekeny yɨmta kaim uj taukanj dem, ajɨ naskajog onggɨtyam komkesa gasa towa liyal im taukanj dem. 35 Sɨ wub ake gou osiya bꞌeteomnenya dem, ajɨ Koina yɨtkak makwa ngai opima bꞌeteomnenanj dem.

Makwa Yete Wumɨr Kikitum Bibɨr dɨde Wɨn gatab

(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)

36 “Ɨ makwa ɨta yete wumɨr onggɨtyam bibɨr dɨde wɨn gatab. Pumb tungg aneru toda makwa wumɨr im, ɨ kwa toda Bꞌɨga ma wumɨr e, ajɨ yɨpaina Bꞌuta Tinta wumɨr. 37 Mop nokɨp ra Rɨgamna Bꞌɨga tɨtenj Tina bibɨrɨnd, sɨ ɨja ima mɨle taukanj dem rɨja na re mɨle aukɨto Nowam wɨnɨnd. 38 Sɨ yɨmta kena ngɨwɨr ikonj, ajɨ rɨga re odede yɨg nony wɨmena mɨle nat wekenonj, opi re owowɨnd ɨ onaikand ɨ kongga imdand ɨ dɨde leo imdand, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd re Nowa gɨga wa bꞌɨgaronj. 39 Ajɨ ton makwa ke wumɨr wekenonj nanggamog im taukanj, ngɨrpu re ket ngɨwɨr ikonj dɨde ket komkesa rɨga negɨr amnɨkinonj. Sɨ ɨja imemb jɨ daka mɨle pɨta taukanj dem ra Rɨgamna Bꞌɨga tɨtenj dem. 40 Ɨ onggɨt wɨnɨnd ra Rɨgamna Bꞌɨga pɨta tainy dem, ra nɨmog rɨga yɨpaina sopapund gɨlgɨl waland tebnya dem, Rɨgamna Bꞌɨgat yɨpand ɨta yii dem de pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama ɨrar dem. 41 Ɨ kwa ra nɨmog kongga yɨpand sana ɨkmɨkand tebnya dem, Rɨgamna Bꞌɨgat yɨpand ɨta wii dem de pumb wa, ɨ daka yɨpand ɨndama tɨrar dem. 42 Sɨ onggɨt paemb wɨn yɨr kɨma na tekenyɨt, mop nokɨp wɨn ma wumɨr im rɨnggɨt bibɨr nate wa Yonggyam ik dem. 43 Ɨ wɨn wumɨr im da rada met yonggyam wumɨr ai e yɨbɨm da sɨwɨny onggɨt wɨn nate yurowamam rɨga ik tina met wa, ton ma ɨta yiyag ondras tina met iporkam. 44 Sɨ onggɨt paemb wɨda kwa bꞌogla bꞌangonjeni na tekenyɨt, mop nokɨp Rɨgamna Bꞌɨga ik ra dem waina ongwati kesa wɨn nate dem.

Bꞌogɨl Nony Ɨjai Wɨko Rɨga gatab Tendam Yɨt

(Luk 12:41-48)

45 “Sɨ yete jɨ bꞌogɨl multekɨp kɨma nony ɨjai wɨko rɨga ya yɨm nat ra ti yonggyam tina met komkesa gasa taramkiny yɨr iyenam? Sɨ yonggyam ɨta ket odede nony ɨjai wɨko rɨga obagenj komkesa tina wɨko rɨga wɨp omnenam dɨde towa ita bibɨr wɨn weanjweanj owou ogonam. 46 Sɨ ton re bꞌogɨl omni wɨko rɨga e yena ra tina yonggyamɨt tin odar odede yɨpa wɨp mɨle omnɨkand ra ton tɨtenj. 47 Ɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da ti yonggyam ɨta odede wɨko rɨgand obagenj komkesa tinajog gasa yɨr ɨpkam. 48 Ajɨ rada yonggyam yɨpa negɨrjog wɨko rɨgand tina komkesa wɨko rɨga dɨde tina gasa yɨr ɨpka mopyamɨm obagenj, sɨ ɨja emb jɨ ton ti nony mana indeny da, ‘Meda kor yonggyam ma wanakana e tɨtenj.’ 49 Sɨ ɨngkaemb ton ket bꞌatom odede negɨr mɨle omnɨkam, opi re ti wɨko rɨgamadwar ipowam, ɨ ɨkpɨp rɨga kɨma owou yiyand wɨmenam ɨ ɨk onaika yiyand wɨmenam. 50 Sɨ onggɨt wɨko rɨgamna yonggyam tɨtenj ra onggɨt bibɨr nate rɨdenat ra ɨtemb wɨko rɨga maka bibɨr wumɨr ɨbɨm dɨde onggɨt wɨn nate rɨdenat ra ton maka wɨn wumɨr ɨbɨm. 51 Seg ti yonggyam ket tin mop owaras dɨde ket ti pɨpmet okau ra yɨpand gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨga kɨma wɨmenam rokasim ra rɨga yii kamil bꞌiyowa tuweny dem, dɨde kopa bꞌangnena kɨma or bꞌɨinɨka tuweny dem.

Copyright information for `GDR