Matthew 26

Ju Rɨgap Yesund Ongandam Yɨsamko

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Yoan 11:45-53)

Ɨ re ket Yesu opimemb komkesa yɨt useka seg amninonj, Ton Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da,

“Maeda wɨn wumɨr im da nɨmog bibɨr kak kae meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Bibɨr tainy dem, sɨ ɨdenatemb Rɨgamna Bꞌɨgand yɨmɨnd usunasi dem wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨkam.” Ɨ onggɨt wɨnɨnd ket yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap bꞌeoma yokato yɨna mopyam sɨ rɨga, nyɨ da Kayapa, tina met aband. Ɨ ton ket odede yɨt yɨsamko da wɨgawɨga rabem nya ke Yesund yɨmɨnd usunasi dɨde ket Tin uj tama onganji. Ajɨ ton endento da, “Ma onggɨtyam diyamdiyam wɨn nate onganju, nokɨp ke rɨga wa wɨngɨrɨnd soro kɨma bebɨg mɨle rawɨk.”

Yɨpa Konggat Ngɨrangngɨrang Gaya ke Yesund Yeaukonj

(Mak 14:3-9; Yoan 12:1-8)

Ɨ yɨpa wɨnɨnd Yesu yɨbnonj Simonɨmna metɨnd Betaniya tunggɨnd yet re naskand leprosi kopa kɨma yɨbnonj. Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa kongga Ti pɨlwa tikonj yɨpa ukoi mɨra kɨma bꞌogɨl ngɨrangngɨrang gaya kɨma yɨpa otomanti alabasta gɨmo botolɨnd. Ɨ re Yesu diyam awowɨnd yɨbnonj, onggɨt konggat kea Ti mopɨnd ɨtemb ngɨrangngɨrang gaya yɨgmarkonj. Ɨ re bꞌauyaena rɨgap ɨtomb konggamna mɨle yɨr yongo, ton kea ket komliu aukɨto dɨde endento da, “Nangga pae ton jabakɨpɨnd yesomneny? Mop nokɨp rako ton onggɨtyam gaya yosog, ton keakoa rɨrɨr na ukoijog wulkɨp akasiny dɨde ket tagoniny gasa kesa rɨga wa.” 10 Ajɨ re Yesu towaina yɨt bꞌɨglenena gatab wumɨr awonj, Ton ket ten amninonj da, “Nangga ma wɨn onggɨt konggand bebɨgɨm ɨl wongkya? Mop nokɨp ton kea Kornɨm bꞌogɨl mɨle yomnɨk. 11 Mop nokɨp gasa kesa rɨga opima wɨn kɨma wekeneny ita wɨnɨnd, ajɨ Kon ma ɨta ita wɨnɨnd wɨn kɨma nɨtɨbnenenyɨn. 12 Sɨ re ɨtomb konggat Koina jɨwɨnd ngɨrangngɨrang gaya yɨgmarɨk, ɨtemb re Koina jɨ eungitam get ke bꞌangonjenam mɨle emb jɨ. 13 Sɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da rokate ra God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenenyi dem komkesa gowukoyɨnd, onggɨt konggamna omnɨki mɨle daka kwa ɨta ket usenenyi dem tinɨm nony iyenam.”

Yudas Tɨrɨr Yomnonj Yesund Tɨb Iyenam

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14 Ɨ onggɨt wɨnɨnd Twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga, ogenaya da Yudas Iskariyot, yikonj yɨna mopyam sɨ rɨga wa pɨlwa. 15 Sɨ Yudas ket egekisinonj da, “Wɨn nangga e kor notkaya, ra kon Yesund wa yɨm kumb wa oramisɨn?” Sɨ ton ket ti teti (30) silba koin yokauto. 16 Seg onggɨt kak kenaemb ket Yudas bꞌogɨl wɨn oraka yiyenonj Yesund okawam towa pɨlwa.

Yonggyam kɨma Kikitum Diyamdiyam

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-13, 21-23; Yoan 13:21-30)

17 Ɨ re Yist kesa Bred Wɨn wɨngɨrɨnd, naskajog bibɨr awonj, bꞌauyaena rɨga Yesum pɨlwa tuwonj dɨde ket yɨgekito da, “Rokate Man singi aet sɨn motngonjenau Mornɨm owowɨm meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam?” 18 Seg ket Yesu nɨmog bꞌauyaena rɨga engawonj da, “Eka de Yerusalem taun wa, de yɨpa rɨgam pɨlwa dɨde ket tin omnya dor da Ouyaena Rɨga yindeny da, ‘Koina wɨn re ke wus nate ainy, sɨ Kon ɨndamaemb moina metɨnd meraina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam omnɨken Koina bꞌauyaena rɨgawar kɨma.’” 19 Seg osiemb bꞌauyaena rɨga nɨmogɨp ɨja na gasa amnɨkinonda rɨja na re Yesu ten engawonj dɨde ket Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam yongonjenonda. 20 Ɨ re sɨ imokonj, Yesu diyamdiyampu kasand omitonj Twelp (12) bꞌauyaena rɨga kɨma. 21 Sɨ re ton diyam awowɨnd wekenonj, Yesu ten amninonj da, “Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat ɨta Ken tɨb nii.” 22 Sɨ bꞌauyaena rɨgap gar bebɨg aukɨto dɨde ket yɨpayɨpa yɨgekeno da, “Yonggyam! Ma konten?” 23 Ɨ ket Yesu mɨra amninonj da, “Rɨga yete re Kon kɨma gɨlgɨl sana okatam yɨm yoramis de pleto wa, ɨtemb rɨga tontemb Ken tɨb nii. 24 Sɨ bꞌogɨl e Rɨgamna Bꞌɨga, Ton uj okas dem rɨngma re yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm Ti gatab. Ajɨ onggɨt rɨgam yet ra Rɨgamna Bꞌɨgand tɨb yii dor, ukoi kear kɨma e tinɨm, nokɨp ton ukoijog bebɨg nate tau dem. Sɨ tinɨm keako bꞌogɨl na jɨ rako ton maka ukendonj ti mogɨm kom ke.” 25 Sɨ Yudas yet ra Yesund tɨb yii dor Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga! Rɨka konten?” Ajɨ Yesu tin yɨsmonggawonj da, “Owɨ, kemb man minjɨt.”

Kikitum Diyampund Areto

(Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1Kor 11:23-25)

26 Ɨ re Yesu dɨde Tina bꞌauyaena rɨga diyam auto, Yesu yɨpa sana nganja yokatonj ɨ Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu ket yipkɨkonj dɨde agoninonj Tina bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa. Ɨ Ton yindonj da, “Wɨn yokata! Ɨtemb re Koina jɨ e.” 27 Seg ket Yesu kwa yɨpa kapo yokatonj dɨde Godɨnd sɨteket yɨt yomnonj, ngɨrpu ket Tina bꞌauyaena rɨga wa kapo akawonj towanɨm onayam odede yɨt kɨma da, “Wɨn komkesa onggɨt kapond nyɨ yonaika! 28 Mop nokɨp ɨtemb kapond nyɨ re Koina outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt kɨma kus e rɨnte re Kon yɨgmarken jogjog rɨgaina negɨr mɨle awɨr omnɨkam. 29 Kon wen tamninyɨn da Kon makwa ɨta bꞌusaya onaen dem onggɨt greip kɨp ke omnɨki wain, ngɨrpu onggɨt bibɨrɨnd ra Kon sisɨl wain onaen dem wɨn kɨma demb de Kor Bꞌu God ma pumb tungg wa.” 30 Sɨ diyamdiyam seg ke ton ger yɨtango dɨde ket yiwato de Olib dor wa.

Petromna Yesund Oena gatab Bage Yɨt

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Yoan 13:36-38)

31 Ɨ onggɨt wɨnɨnd Yesu ket Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Yu sɨwɨny wɨn opima komkesa sap totekindam dor dɨde kak nɨtɨaya dor onggɨt mɨle map rɨnte ra tawɨk Kor pɨlɨnd, mop nokɨp yɨt ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm yɨna peband da,

‘Kon ɨta onganjɨn dem mamoi yɨr ɨpka rɨga,
sɨ ket opima mamoi bobo wetaweta bꞌɨtkenanj dem.’
32 Ajɨ onggɨt kak ke ra Kon tutnyisɨn dem uj ke, sɨ wɨn yɨmta kaim wuyɨt dem de Galili wa ajɨ Kon naska e neken dem.” 33 Seg Petro ket Yesund danda kɨma yomnonj da, “Nangga ma jɨ ra ton komkesa rɨgap sap totendanj dor dɨde kak mɨtɨayi dor onggɨt mɨle map rɨnte ra tawɨk Mor pɨlɨnd, ajɨ kon kolenggyam ra makwa ɨta sap totenjɨn dor dɨde kak mɨtɨaen dor.” 34 Ɨ Yesu ket tin mɨra yomnonj da, “Kon ɨmɨnjog men motɨnyɨn da yu sɨwɨny yɨmta kena pauro ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.” 35 Seg ket Petro Yesund yomnonj da, “Ra Man uj taet, koda bꞌogla uj rawɨn Man kɨma. Ajɨ kon makwa ɨta motiyenyɨn.” Ɨ komkesa bꞌauyaena rɨgap toda ɨja na yɨpa rɨrɨrkɨp endento.

Yesu ma Yɨr Opmita Getsemanind

(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)

36 Ɨ re Yesu Tina bꞌauyaena rɨga kɨma menon yokato yɨpa pɨpmet wa nyɨ da Getsemani, Yesu ten amninonj da, “Kon ama de neken dɨde yɨr e topmitenyɨn. Sɨ wɨn omandemb omnɨki wekene, ngɨrpu ra Kon tɨtenjɨn wa pɨlwa.” 37 Ɨ Yesu ɨna rɨga eyinonj Ton kɨma Petro dɨde Jebedaimna bꞌɨga nɨmog. Seg Ton ket ngor wa gar kopa dɨde gar bebɨg bꞌatomonj. 38 Seg ket Ton ten amninonj da, “Koina wɨngawɨnga ma sobijog gar kopa e ainy momta uj okatam. Wɨn wekene dɨkɨnd dɨde yɨpand Kon kɨma yɨr opngɨki wekene!” 39 Ɨ re ɨngkek ket Ton sobijog paja wa bꞌɨsonkitonj, Ton ket kum ujokonj dɨde ket wɨp gou wa yomnonj, seg ket Godɨm pɨlwa yɨr opmitenonj da, “Kor Bꞌu! Sɨ Man onggɨtyam Koina bꞌɨdgotnena kapo yewaikite Kor pɨlke, rada ɨtemb rɨrɨr e. Ajɨ goro Koina singi ke, ajɨ Moina singi kena.” 40 Seg ket re Ton ket ɨtendonj nowa bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa ɨ yutunga nat ten adarinonj. Seg Ton ket Petrond yomnonj da, “Rɨngma, wa awɨr im danda yɨpa odede sobijog wɨnɨnd yɨpand Kon kɨma yɨrkokar wɨmenam? 41 Yɨr opngɨki wekene, dɨde yɨr opmitenina! Nokɨm da ɨdenat maka wɨn Satanamna otonkena takatenindam. Waina wɨngawɨnga ukoi singi im Kon kɨma yɨrkokar wɨmenam, ajɨ waina jɨ re yarɨm im dɨde danda kesa im.” 42 Onggɨt kak ke Yesu bꞌusaya nɨmogɨm yikonj dɨde yɨr opmitonj da, “Kor Bꞌu! Rada ɨtemb ma rɨrɨr e onggɨtyam bꞌɨdgotnena kapo ewaikitam Kor pɨlke dɨde rada Kon bꞌogla ɨtemb kapo onaen, sɨ Moina singi bꞌogla rawɨk.” 43 Ɨ re Ton kwa ɨtendonj opimemb bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa, Ton bꞌusaya adarinonj towa yutungand. Ɨ towaina yɨrkɨp re bebɨg na yutɨtɨp wekenonj. Sɨ onggɨt penaemb ton yɨt wungonj. 44 Ɨ ket Yesu opimemb bꞌauyaena rɨga erarinonj dɨde ket bꞌusaya dea de yikonj. Seg ket re Ton nowam yɨr opmitonj Godɨm pɨlwa, Ton ɨna yɨpa wɨp yɨt usaireninonj rɨja na re Ton naskand yerkenonj. 45 Seg ket Yesu ɨtendonj bꞌauyaena rɨga wa pɨlwa, Ton ten amninonj da, “Wɨn yutunga dɨde wɨram nasim dadal wekenyɨt. Yɨr de, wɨn re kemb momta e. Yɨpa rɨga ke Rɨgamna Bꞌɨga tɨb yii negɨr mɨle rɨga wa yɨm kumb wa. 46 Utnɨkinam, men ket wowɨn Kor tɨb iyoyam rɨgam pɨlwa! Yɨr, ɨtemb ke ton ik Kor wus wa.”

Rɨgap Yesund Yɨmɨnd Yusunato

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Yoan 18:3-12)

47 Ɨ ket onggɨt wɨnɨnd re Yesu dɨdea yɨt opurenand yɨbnonj, Twelp (12) bꞌauyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga Yudas yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga wa pɨlke ikonj yɨpand ukoi rɨga bobo kɨma yepiya re geja giri dɨde kibam yɨmɨnd teito. 48 Ɨ ɨtemb Yesumna tɨb iyoi rɨga, Yudas kea towa pɨlwa wumɨr yoramitonj da, “Ra yena ra kon ikwasɨn dor omongnena kɨma, ɨtemb jɨ rɨga. Sɨ wɨn Tin bꞌobogɨl yɨmɨnd usunasya dor.” 49 Sɨ re Yudas ikonj Yesum pɨlwa, ton odenja Yesund yomnonj da, “Ouyaena Rɨga, simesime!” dɨde ket Tin yomongnenonj. 50 Seg ket Yesu tin yomnonj da, “Kor rɨga! Nangga singi mɨle nat metket re yomnɨke!” Ɨ odedend ket rɨgap Yesum pɨlwa bꞌɨsonkurto ɨ ket Ti pɨlɨnd yɨm aramkɨto ɨ dɨde ket yɨmɨnd yusunato. 51 Ɨ odedend ket Yesumna bꞌauyaena rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat tina geja giri yɨtrɨngatonj metkak ke, ɨ ket yɨna mopyam sɨ rɨgamna wɨko rɨga ma yɨpa yɨpya rom yɨpmarkitonj dɨde ket gou wa ɨsendonj. 52 Seg Yesu ket tin yomnonj da, “Moina geja giri yoramite tina metkak wa. Mop nokɨp komkesa rɨga yepim re geja giri engaenanj, ton opima geja giri ke uj taukanj. 53 Ma wɨn ma wumɨr im da Kon rɨrɨr e Kor Bꞌund ɨgekisɨn da, ‘Man twelp (12) ukoi geja aneru bobo tetmɨkisinyɨt Kornɨm ɨrmekam,’ ɨ Ton odenja im ket tetmɨkisiny? 54 Ajɨ ra Kon Kor Bꞌund ɨgekisɨn geja aneru ɨtmɨkitam, sɨ rɨdede nya kae opimemb yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj rɨnsim re yɨna peband Kor gatab ɨrɨki wekeny da bꞌogla odede mɨle raukinem?” 55 Ɨ onggɨt wɨn natemb ket Yesu opimemb rɨga bobo amninonj da, “Ma wɨn Kena okatam notupya geja giri dɨde kibam kɨma odede wɨp rɨngma ra wɨn raskol rɨga okasya? Bibɨr weanjweanj Kon wa ouyaenand omiti nɨbnenenyɨmɨn yɨnametɨnd, ajɨ wɨn maka Ken yɨmɨnd nusunasma. Ajɨ wɨn Ken otade odede nya ke nokasya. 56 Sɨ komkesa onggɨtyam mɨle aukanj re nok mim da ɨdenat opimemb bageyam waina ɨrɨki yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj.” Seg ket komkesa bꞌauyaena rɨgap Yesund yɨraro dɨde bꞌɨkento.

Yesu Onyitonj Ju Rɨga Waina Memba Wɨpɨnd

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Yoan 18:13-14, 19-24)

57 Ɨ rɨga yepiya re Yesund yɨmɨnd yusunato, ton ket Yesund yiyo yɨna mopyam sɨ rɨga Kayapam met wa, rɨkɨnd re Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga yɨpand bꞌeomkurto. 58 Ajɨ Petro kea Yesund pajapaja yɨmta undoka yiyonj ngɨrpu ama re yɨna mopyam sɨ rɨga ma met kara mora dunda wa. Ɨ ton ket kara wɨngɨr wa bꞌɨgaronj dɨde ket nɨnda yɨnamet yɨr ɨpka rɨga kɨma yɨpand omitonj yɨr ongongɨm nangga e tawɨk Yesum pɨlɨnd. 59 Ɨ re kot yɨpangendo, yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde komkesa Ju rɨga waina Sanedrin membap Yesum gatab ɨjongki yɨr ungata yɨt oraka eyento rɨdede nya kae Tin onganji. 60 Nangga ma jɨ da jogjog bꞌanygɨnena yɨr ungata rɨga tuwonj Yesum gatab yɨt ɨjongkam, ajɨ makwa nangga yɨt na adarkɨto. Ajɨ yɨmta ke nɨmog yɨr ungata rɨga tetkonda 61 ɨ ket endenonda da, “Onggɨt rɨgat yindenonj da, ‘Kon rɨrɨr e Godɨmna yɨnamet iporken dɨde nowa bibɨr kɨma bꞌusaya orangen.’” 62 Seg re ket yɨna mopyam sɨ rɨga onyitonj rɨga wa wɨpɨnd, ton ket Yesund yerkitonj da, “Nangga pae Man maka mɨra nomninyɨt? Ropim Mor pɨlke yɨt onggɨtyam negɨr yɨr ungatena yɨt gatab rɨnte re nɨmog rɨgap Mor pɨlwa iya?” 63 Ajɨ Yesu re mumakesa na yɨbnonj. Sɨ ket ɨtemb yɨna mopyam sɨ rɨgat Tin yomnonj da, “Sɨ kon yilo Godɨmna nyɨ kɨma Men mitngaen da Man bꞌogla danda kɨma tɨrɨr yɨt opulisɨt sowa pɨlwa. Rɨka Man ɨmɨnjog Keriso, Godɨmna Bꞌɨga et?” 64 Ɨ ket Yesu tin mɨra yomnonj da, “Sɨ kemb man mindenyɨt. Ajɨ Kon ɨmɨnjog wen tamninyɨn da,

‘Otade ke wɨn ɨta Rɨgamna Bꞌɨga yɨr ongya
omiti Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨgamna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd
ɨ kwa menonɨnd moi kumbɨnd wub kumb ke.’”
65 Ɨ re yɨna mopyam sɨ rɨgat Yesu ma yɨt utkundonj, ton kea ket soro kɨma tina kobɨrgɨm yɨnyowendonj dɨde ket ton rɨga amninonj da, “Nangga mim men ket kwa yɨr ungata yɨt arakindam Ti gatab? Yɨr de, otade wɨn kea Ti pɨlke Godɨnd ɨsadrena yɨt utkunjya. 66 Rɨja im wɨn nony aindam?” Ɨ ket rɨgap tin yɨsmonggawo da, “Tina negɨr map uj yek.” 67 Seg ton ket auya ke Yesumna wɨp ɨtmanda yiyeno dɨde ket yɨmkɨk ke Tin ipowa yiyeno. Ɨ nɨndap ket ana ɨpokena yiyeno odede yɨt kɨma da, 68 “Keriso, man sowa bꞌagenae! Yete Men mipou?”

Petro Yesund Yoenonj

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Yoan 18:15-18, 25-27)

69 Ɨ re Petro yɨna mopyam sɨ rɨga ma met kara wɨngɨrɨnd kot aband omiti yɨbnonj, yɨpa yɨna mopyam sɨ rɨga ma wɨko ngɨmngai tikonj ti pɨlwa dɨde ket yomnonj da, “Madaka kea Galili tunggam Yesu kɨma mɨbnenenot.” 70 Ajɨ Petro bꞌaenonj komkesa rɨga wa wɨpɨnd da, “Kon ma wumɨr en nangga yɨt e man yopurenyɨt.” 71 Ɨ re Petro ket kot aba ke yikonj mora gatab wa, kwa yɨpa bꞌenga wɨko ngɨmngayɨt tin yɨr yongonj dɨde ket rɨga amninonj yepiya re de wekenonj da, “Ɨtemb rɨga re Najaret tunggam Yesu kɨma na yɨbnenenonj.” 72 Ɨ Petro ket bꞌusaya danda kɨma tɨrɨr omna yɨt kɨma bꞌaenonj da, “Kon ma wumɨr en emb jɨ rɨga.” 73 Ɨ sobijog wɨn kak ke rɨga yepiya re demb de owɨnki wekenonj, ton tuwonj Petrom pɨlwa dɨde ket tin yomno da, “Ɨmɨnjog e madaka Tina yɨmta undoka rɨga wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga et, mop nokɨp moina opurenate men pɨtand momɨny da man re yɨpa Galili rɨga et.” 74 Seg ket Petro odede sake yɨt bꞌatomonj da, “Ra kon bꞌatɨnygɨnenyɨn, kon God ma sake ɨta okasɨn dem,” dɨde danda kɨma tɨrɨr yɨt ke Yesund yoenonj da, “Kon ma wumɨr en emb jɨ rɨga.” Re ket seg, odenja pauro ara yikenonj. 75 Sɨ Petro ket kea nony aukonj Yesu ma opureni yɨtkak da, “Yu sɨwɨny yɨmta kena pauro ara tuweny dor, ajɨ man naska Ken ɨta nowapyam notiyenyɨt dor.” Ɨ ton ket bau wa opendonj dɨde ukoi gar kopa kɨma yii bꞌɨrɨnenonj.

Copyright information for `GDR