Matthew 27

Yesund Yiyo Pilatom pɨlwa

(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Yoan 18:28-32)

Ɨ ɨspari ke sɨtawarjogɨnd komkesa yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap Yesum gatab yɨpand yɨt ɨglenena seg auto dɨde ket tɨrɨr yomno Tin ongandam. Seg re ket ton ket Yesund yɨjobɨko ɨ yiyo ɨ dɨde ket Roma gabmani mopyam Pilatom yɨm kumb wa yoramito.

Yudas Iskariyotɨmna Uj gatab Yɨt

(Ɨtai 1:18-19)

Ɨ onggɨt wɨnɨnd re Yesum tɨb iyena rɨga Yudas odede mɨle yɨr yongonj rɨna re Yesund ongandam tɨrɨr yomno, ton ma sobijog na nony bebɨg awonj da, “Kon kea naemb negɨr mɨle yomnɨken Ti pɨlɨnd.” Seg ton ket yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga wa etendainonj teti (30) silba koin. Ɨ ton ket ten amninonj da, “Kon kea negɨr mɨle yomnɨkmɨn nokɨp kon negɨr mɨle kesa rɨga na tɨb iyɨmɨn wa pɨlwa ongandam.” Ajɨ todaka tin yɨsmonggawo da, “Nangga e de sowa pɨlwa? Ma sɨn kɨma bebɨg e, moda mor ma.” Seg Yudas ket silba koin bꞌɨskansinonj yɨnametɨnd ɨ ket opmarkitonj ɨ dɨde ket dea ta yikonj, ngɨrpu ket tilenggyam kai bꞌatoukonj. Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨgap opimemb silba koin esɨka eyento ɨ ket endento da, “Ɨtemb re ma rɨrɨrkɨpjog e onggɨtyam wulkɨp oramkam de yɨnamet gasa ongapapu pɨpmet wa, nokɨp opimemb re uj mɨra wulkɨp im.” Sɨ ton ket yɨt yɨgleneno dɨde ket tɨrɨr yomno, sɨ ton ket onggɨt wulkɨp ke pam ke gasa omnɨka rɨgamna gou kɨpol yokato, nokɨm da ɨdenat tungg tɨb kesa rɨga wa gop eukapu pɨpmet tainy. Sɨ onggɨt mop paemb rɨgap ɨtemb gou kɨpol ogena yiyenyi ngɨrpu yu da, “Kus ke Gou Kɨpol”. Sɨ onggɨt mɨle kenaemb bageyam Yeremiyamna odede opureni yɨtkak rɨrɨrkɨp aukɨto da, “Ɨ ton opimemb teti (30) silba koin emdɨto re yɨpa rɨga okatam ogeni mɨra na, rɨna re nɨnda Ju rɨgap mɨra yogeno yɨpa rɨgand mɨra omnam ɨtemb rɨga gatab. 10 Ɨ ton ket opimemb wulkɨp engauto pam ke gasa omnɨka rɨgamna gou kɨpol okatam. Sɨ odede mɨle aukonj re onggɨt rɨrɨr nat rɨja na re Yonggyam ken ningaenonj.”

Pilato Yesund Yerkitonj

(Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Yoan 18:33-38)

11 Ɨ re Yesu Roma gabmani mopyam Pilatom wɨpɨnd onyitonj, ɨtemb Roma gabmani rɨgat ket Yesund yerkitonj da, “Man Ju rɨga waina king et?” Ɨ Yesu mɨra yomnonj da, “Owɨ, kemb man mindenyɨt.” 12 Ɨ kwa yɨna mopyam sɨ rɨgap dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap Yesum gatab negɨr yɨt apurento onggɨt kotɨnd, ajɨ Yesu makwa nangga ɨsmongga yɨt na yopulitonj. 13 Seg ket Pilato Yesund yerkitonj da, “Ma man maka utkundenyɨt opimemb komkesa negɨr yɨtkak rɨnsim re ton apurenanj Mor gatab?” 14 Ajɨ Yesu makwa ngai nangga yɨt na tin yɨsmonggawonj. Sɨ onggɨt mopɨp ɨtemb gabmani mopyam rɨga ma sobijog na kɨd kesa awonj.

Pilato Tɨrɨr Yomnonj Yesund Wul Bꞌagbagɨnd Ɨdrɨkam

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Yoan 18:3919:16)

15 Ita Ju rɨga waina Uj Ɨgwanti Nony Iyena Diyamdiyam Wɨnɨnd Roma gabmani mopyam yɨpayɨpa sɨbɨbmet rɨga apekeninonj Ju rɨga wa pɨlwa towaina singi rɨrɨrɨnd. Ɨtemb re Pilatom get ke mɨle naemb jɨ yɨbnawonj. 16 Ɨ onggɨt wɨnɨnd kea yɨpa ongwati sɨbɨbmet rɨga yɨbnonj nyɨ da Baraba. 17 Sɨ re Ju rɨga bꞌeomto, Pilato ten arkisinonj da, “Yena wɨn singi yomnya kon openjɨn wanɨm, Baraba o Yesu yena re yogenai da Keriso?” 18 Nangga pena Pilato odede bꞌarkita yoramitonj nokɨp ton nony ke wumɨr na da Ju rɨga waina membap Yesund iyi re nonyɨk bꞌɨponena mapae, ajɨ Ju rɨga wa pɨlɨnd re kea singi ebnawonj Tin opendam. 19 Ɨ re Pilato omiti yɨbnonj bꞌɨsagɨkapu kasand, ti kongga ti odede yɨt yɨtmɨkitawonj da, “Man goro nangga na omnɨkɨm onggɨt negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨgam pɨlɨnd! Mop nokɨp yu sɨwɨny kon kor wɨmand ma sobijog na bꞌɨdgotnena yokasɨn Ti map.” 20 Ajɨ yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨgap Ju rɨga bobo danda kɨma ɨl ongka eyento, nokɨm da ɨdenat ton Pilatond ɨgekisi Baraband opendam ajɨ Yesund ongandam. 21 Ajɨ onggɨt Roma gabmani mopyam rɨgat ten amninonj da, “Sɨ osiemb nɨmog rɨga wɨngɨrɨnd yena wɨn singi yomnya kon opendam wa pɨlwa?” Sɨ ton ket yɨsmonggawo da, “Banaba na.” 22 Sɨ Pilato egekisinonj da, “Sɨ wɨn kea naemb Banaband singi yomnya. Sɨ daka nangga e kon omnɨken Yesum pɨlɨnd yena re yogenai da Keriso?” Seg ket komkesa rɨgap yɨsmonggawo da, “Wul bꞌagbagɨnd yɨdrɨke!” 23 Ɨ ket Pilato ten yɨt esmonggainonj da, “Nangga pae? Nangga ukoi negɨr mɨle na yomnɨkɨm?” Ajɨ ton pumb wa bꞌokta kana ara yoikɨndeno da, “Wul bꞌagbagɨnd yɨdrɨke!” 24 Ɨ re Pilato odede towaina mɨle yɨr yongonj, ton kea bꞌangwatonj da tina yɨt re kea kɨp kesa ainy, ajɨ ukoi soro kɨma bebɨg re kea pɨta auka yik. Seg ton ket yɨpa besen nyɨ yokatonj dɨde ket rɨga bobo wa wɨpɨnd yɨm bꞌɨsekonj odede yɨt kɨma da, “Kon re ma ɨta bꞌinjawa okasɨn onggɨt rɨgamna uj gatab. Ɨtemb re wada waina bebɨg e.” 25 Seg ket komkesa rɨga bobop yɨsmonggawo da, “Tina uj gatab bebɨg bꞌogla sowa pɨlɨnd dɨde sowaina bꞌɨgawar wa pɨlɨnd rain.” 26 Seg re ket Pilato Banaband towa apendawonj, ajɨ ton kea tina geja rɨga engainonj Yesund ti wɨpɨnd ɨraskam. Ɨ re ɨraska seg yomno, ton ket Tin towa yɨm kumb wa yoramitonj wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨkam.

Geja Rɨgap Yesund Jɨ Malɨk Yomnɨko

(Mak 15:16-20; Yoan 19:2-3)

27 Seg ket Roma gabmani mopyamɨmna geja rɨgap Yesund yiyo de tina wɨkopu met kara wɨngɨr wa, dɨde ket komkesa Roma geja rɨgap yɨpand tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket Tin yɨwatɨnto. 28 Ɨ ton ket Yesund kobɨrgɨm otogɨka yiyeno dɨde ket king pɨla kuskus kobɨrgɨm yikito. 29 Seg ton ket dɨngdɨng kai dɨra pɨla yogauko dɨde ket Ti mopɨnd ɨtemb dɨra yikito kingɨmna dɨra pɨla. Ɨ ket yɨpa buskak Tina yɨmjog yɨm wa yoramitawo kingɨmna kutɨp pɨla. Seg ket Ti wɨpɨnd kumop bꞌamka wuwenonj dɨde ket odede yɨt kɨma Tin jɨ malɨk omnɨka yiyeno da, “Simesime! Ju rɨga wa king!” 30 Ɨ ton ket Yesund auya ɨtmanda yiyeno, dɨde ton ket ɨtemb buskak Tin yɨsato ɨ ket onggɨt buskak ke Tina mopɨnd ipowa yiyeno. 31 Ɨ re ton Yesund jɨ malɨk omnɨka seg yomno, ton kea ɨtemb kobɨrgɨm yotokendawo dɨde ket Tinajog kobɨrgɨm yikoko, ngɨrpu Tin ket wɨp yiyo wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨkam.

Yesund Wul Bꞌagbagɨnd Yɨdrɨko

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Yoan 19:17-27)

32 Ɨ re geja rɨgap Yesund wɨp yiyo, nyawɨnd ket ton yɨpa Kurene tunggam rɨga wɨpwɨp yomno nyɨ da Simon. Ɨ ket ton Simonɨnd danda kɨma yingawo Yesu ma wul bꞌagbag iyoyɨm. 33 Ɨ ket Yesund wɨp yiyo yɨpa sukak wa tungg nyɨ da Golgota, engendena yɨtkak da “Uj Rɨgamna Mopkak Wɨmenapu Tungg”. 34 Ɨ re ket ton onggɨt sukak wa opekto, geja rɨgap Yesum yokawo wain rɨna re sap nyɨ kɨma yɨsleko dɨmɨr okawam. Ajɨ re Yesu met yotonkitonj, Ton singi kesa awonj onayam. 35 Ɨ re geja rɨgap Yesund wul bꞌagbagɨnd nil ke yɨdrɨko, ton ket Yesu ma kobɨrgɨm ɨtaika eyento pes bꞌarena wɨba ke. 36 Seg ket geja rɨgap dɨkɨnda omnɨkto onggɨt wul bꞌagbag wusɨnd dɨde ket Yesund yɨr engenda yiyeno. 37 Ɨ ton ket Yesu ma ongandam mop nyɨ yoramito Tina wul bꞌagbag pumb ke rɨna re wulpagpagɨnd odede erɨkto da,

Ɨtemb Yesu, Ju rɨga wa king”.

38 Ɨ onggɨt wɨnɨnd kwa kea nɨmog negɨr raskol rɨga Yesu kɨma wul bꞌagbagɨnd edrɨko, yɨpa Tina yɨmjog yɨm tab ke ɨ yɨpa Tina sawai yɨm tab ke. 39 Ɨ opandena rɨgap Yesund ugaga yiyeno towaina mop bꞌuwongnena kɨma da, 40 “Ɨ ɨte namb jɨ man rɨga. Man re mindot da, ‘Ɨta God ma yɨnamet iporken dem ɨ nowa bibɨr kɨma orangen dem.’ Sɨ molenggyam man yɨrkokar bꞌakae! Rada Man Godɨmna Bꞌɨga et, sɨ molenggyam gou wa ae wul bꞌagbag kumb ke.” 41 Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya ke yɨna mopyam sɨ rɨgap todaka Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga dɨde Ju rɨga waina elda rɨga kɨma yɨpand Yesund jɨ malɨk omnɨka yiyeno towa wɨngɨrɨnd da, 42 “Ton nɨnda rɨga wa yɨrkokar akainonj, ajɨ Ton ma rɨrɨr e Tilenggyam yɨrkokar bꞌatkau. Sɨ Ton re Israel rɨga wa king e. Ɨ ra Ton otade gou wa tau wul bꞌagbag kumb ke, ɨdenatemb men ket gar ke utkunda ke Tin okasu. 43 Ɨ Ton Godɨnd nony ɨjawa yiyeny. Sɨ otade God bꞌogla Tin gou wa yamɨn wul bꞌagbag kumb ke ra Ton singi tainy Tinɨm. Nokɨp Ton kea yindenonj da, ‘Kon re Godɨmna Bꞌɨga en.’” 44 Ɨ osiemb nɨmog raskol rɨga yepiya re wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨki ebnonda yɨpand Yesu kɨma, todaka kwa yɨpa wɨp nya ke Yesund kea ugaga yiyenonda.

Yesu ma Uj Wul Bꞌagbagɨnd

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Yoan 19:28-30)

45 Ɨ re lomtɨk awonj, sɨbɨbɨt komkesa gowukoi yɨkangɨndonj, ngɨrpu ama re ket tri (3) kɨlok awonj sɨmana gatabɨnd. 46 Ɨ re ama rɨka sɨmana gatab tri (3) kɨlok awonj, Yesu bꞌokta kana ara yikenonj da, “Eli eli lema sabaktani?
27:46Ton Aram yɨt kena yopulitonj, nokɨp ɨtemb re yɨpa opurena yɨt na Ju rɨga wa wɨngɨrɨnd.
—engendena yɨtkak da, “Kor Bꞌu, Kor Bꞌu, nangga pae Man Ken kak nɨaet?”
47 Ɨ rɨga yepiya re Yesum wusɨnd owɨnki wekenonj, ton kea Yesumna yɨt utkundo, ɨ ton ket endento da, “Onggɨt Rɨgat Eliya na ara yemok.” 48 Ɨ odenja ket towa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨga bꞌɨtkonj ɨ ket nyɨ ɨngmatenapu matres pɨla gasa yokatonj ɨ ket tokɨltokɨl ɨk besen wa yɨsonggonj, ɨ dɨde ket soksok buskak ke yɨponj, ngɨrpu ket ɨtemb matres pɨla gasa yurowatonj Yesumna tugɨm wa onayam. 49 Ajɨ daka nɨnda rɨgap endento da, “Tin yɨrara! Ma be men yɨr yangu Eliyand ɨta rɨka ik dor Tin gou wa omnam.” 50 Ajɨ Yesu bꞌusaya ukoi kana ara yikenonj, seg ket wɨngawɨngat Tin yɨraronj. 51 Ɨ yɨr de, re Ton uj awonj, ɨtemb ukoi gutomgutom kobɨrgɨm rɨna re yɨnametɨnd ewɨrɨnti yɨbnenenonj yɨnayɨna pɨpmet dɨde yɨna pɨpmet ganggand, ɨnyɨnyɨnd bꞌɨnyowendonj pumb ke ngɨrpu ama re de gou wa. Ɨ kwa daka gowukoi kea mumamuma aenonj dɨde kea kɨla bꞌakangka wuwenonj. 52 Ɨ gopmet kea ɨpangka wuwenonj dɨde ket jogjog yɨna rɨga waina ujgɨm utnɨkto. 53 Ɨ opimemb rɨga yepiya re gɨmo yɨund oski gopmet ke opekto, ton yɨmta kena yɨna taun Yerusalem wa bꞌɨgarkɨto ajɨ Yesut naska utnyitonj. Ɨ onggɨt kak ke ket jogjog rɨgap opimemb rɨga yɨr ongong eyento. 54 Sɨ ɨtemb Roma andred (100) geja rɨga mopyam yet re Yesund wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨkam mɨle wɨp yomnonj dɨde opimemb geja rɨga yepiya re Yesund yɨr engenda yiyeno, ton kea yɨr angto jijɨg dɨde komkesa mɨle rɨna re aukɨto, sɨ ket ukoijog mogat kea ten akasinonj. Seg ton ket endento da, “Ɨmɨnjog e! Ɨtemb Rɨga re Godɨmna Bꞌɨga e.” 55 Ɨ dɨde demb de jogjog kongga daka kea pajapaja Yesund yɨr ɨpkand wekenonj yepiya re Galili eriya ke Yesund yɨmta undoka dɨde yɨm okaena iyo. 56 Ɨ opimemb kongga wa wɨngɨrɨnd toda kea dɨkɨnd wekenonj, Magdala tunggam Mariya ɨ Yakobo ake Yose towa mog Mariya, ɨ dɨde Jebedaimna bꞌɨgawar wa mog.

Yosep Yesu ma Ujgɨm Gop wa Yoramitonj

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Yoan 19:38-42)

57 Ɨ re ket sɨ imokonj, yɨpa jogjog gasa kɨma rɨga Yosep Arimataya tungg ke ikonj yet re todaka yɨpa Yesumna bꞌauyaena rɨga na yɨbnonj. 58 Ɨ ɨtemb rɨga ket yikonj Pilatom pɨlwa dɨde ket tin yerkitonj Yesumna ujgɨm okatam. Sɨ ket Pilato kea geja rɨga engainonj Yesumna ujgɨm ti okawam. 59 Seg Yosep ket ujgɨm yokatonj dɨde ket kɨlkesa bꞌogɨl kobɨrgɨm ke ponpon yomnɨkonj. 60 Re ket seg ton yiyonj tina sisɨl gopmet wa rɨna re ton gɨmo yɨund yeskonj dɨde ket yoramitonj gopmet wɨngɨr wa ɨ dɨde ket ukoi gɨmo ururkena yiyonj onggɨt gɨmo yɨund oski gopmet mora utwangkam. Seg ton ket ɨtemb gopmet ke yiwatonj.
27:60Ɨ opimemb towaina gopmet re met pɨla gɨmo dor yɨu ke eski wekenonj. Sɨ ma yɨpa kɨma ujgɨm na oramka eyenento yɨpa gopmetɨnd. Ɨ ujgɨm eungitam re ma gou ke imanggurka kena, ajɨ jaba ujgɨm oramita nena dɨde yɨpa ukoi gɨmo ke mora nena utwangki.
61 Ɨ demb de Magdala tunggam Mariya dɨde kwa yɨpa ti nyɨmad Mariya kea omiti ebnonda yɨr dea ta gopmet wa.

Geja Rɨgap Gopmet Yɨr Yengendo

62 Ɨ Yesumna ujgɨm gopmet wa yoramito re Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨm Bꞌangonjena Bibɨr nat.
27:62Ju rɨgap Praide yogenaeneno da Bꞌangonjena Bibɨr, nokɨp onggɨt bibɨr seg ke ket Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr e tainy. Sɨ ton ma rɨrɨr na onggɨt towaina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd ujgɨm uwonyiti ɨraram.
Sɨ onggɨt penaemb yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Parisai rɨga yɨpand Pilatom pɨlwa wuwonj.
63 Ɨ ton ket Pilatond yomno da, “Sɨ ukoyam! Sɨn ɨta nonyɨnd yowamu da re ɨtemb bꞌanygɨnena rɨga yilo yɨbnonj, Ton kea odede yindenonj da, ‘Kon ɨta uj ke tutnyisɨn nowam bibɨrɨnd.’ 64 Sɨ onggɨt paemb man bꞌingawa yoramite gopmet yɨr engendam ngɨrpu ama ra de nowam bibɨr, nokɨm da ke Tina bꞌauyaena rɨga tou dɨde yurowam ke Tina ujgɨm yakate. Seg ton ket kwa ke rɨga wumɨr ramneninem da Ton ke uj ke utnyis. Raemb odede tawɨk, rɨna re naska bꞌanygɨnena yɨt ke bebɨg aukonj re ma ukoi na, ajɨ ɨt re kikitumam bꞌanygɨnena yɨt ke tawɨk ra ɨtemb re ma sobijog bebɨg e pɨta tainy meranɨm.” 65 Ɨ ket Pilato ten esmonggainonj da, “Nɨnda yɨr engenda geja rɨga emjina, ɨ ket wuyɨt dɨde waina wumɨr ke danda ondrasya bꞌobogɨl yɨrgong omnɨkam.” 66 Seg ket opimemb yɨna mopyam sɨ rɨga dɨde Parisai rɨga yɨpand geja rɨga kɨma wuwonj gopmet wa dɨde ket so erka mal gopmet mora utwangki gɨmo kumbɨnd yoramito, ngɨrpu ton ket opimemb yɨr engenda geja rɨga engauto bꞌobogɨl yɨrgong omnɨkam dɨde ket ton ɨtekto.

Copyright information for `GDR