Matthew 6

Kear Omnena gatab Ouyaena Yɨtkak

“Ɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt onggɨtɨm da goro wɨn waina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨka teyenina rɨga wa wɨpɨnd towanɨm yɨr ongong singind. Sɨ ra wɨn odede mɨle tamnɨkenenindam, wɨn ma opima mɨra takatenindam wa Bꞌu Godɨm pɨlke yete re yɨbɨm pumb tungg wa.”

“Sɨ onggɨt paemb ra man kear omnena teyeninyɨt gasa kesa rɨga, goro ara kɨma metkenɨm odede rɨngmim re bibol ɨpaya rɨgap ara kɨma wuweneny rɨga wa utkundam. Sɨ gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨgap opima odede yɨpa wɨp nya ke mɨle omnɨka eyenanj de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata dɨde sobea nata rɨga wa pɨlke esourena okatam. Kon wen ɨmɨnjog wumɨr tamninyɨn da ton kea towaina mɨra yokateno. Ajɨ ra man kear omnena teyeninyɨt gasa kesa rɨga, man bꞌogla odede nya kena omnɨket rɨja e re moina sawai yɨm yɨg nonyɨnd yɨbɨm onggɨt gatab rɨnsim re moina yɨmjog yɨmɨt kear amneniny. Sɨ odede nya ke moina kear omnena mɨle bꞌogla wɨgawɨga na yebɨm. Sɨ ɨdenat mor Bꞌu God yete re wɨgawɨga yɨr ongong eyeniny nangga im re rɨgap wɨgawɨga amnɨkenenanj, Ton ket men ɨta mɨra motɨny.”

Yɨr Opmita gatab Ouyaena Yɨtkak

(Luk 11:2-4)

“Ɨ kwa ra wɨn yɨr topmitenindam, goro odede taininam rɨngmim re gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr mɨle rɨgap yɨr opmitenenanj. Mop nokɨp ton singi aukenenanj owɨnenam de Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met nata dɨde ukoi sobea dedag nata dɨde ket yɨr opmitenenanj rɨga wa bajbajɨnd, nokɨm da ɨdenat rɨgap ten yɨr ongong teyenanj. Sɨ Kon wen ɨmɨnjog wumɨr tamninyɨn da ton re kea towaina mɨra akatento. Ajɨ ra man yɨr topmisɨt, man bꞌogla bꞌɨtgaret moina rum wa, ɨ ket mora ɨdoket, ɨ dɨde ket yɨr topmisɨt mor Bꞌu Godɨm pɨlwa yete re wɨgawɨga yɨr ongong kesa yɨbɨm. Sɨ ɨtemb mor Bꞌu ɨta wɨgawɨga yɨr ongong miyeny nangga ma re man yɨr opmitenyɨt, Ton ɨta ket mɨra motɨny. Ɨ ra wɨn yɨr topmitenindam, goro yɨtkak tusaereninam odede rɨngmim re God ma obagɨki kesa rɨgap yɨr opmita amnɨkenenanj. Mop nokɨp ton nony aukenenanj da God opima towaina yɨr opmitena utkundeniny towaina jogjog yɨtkak usairena map. Sɨ onggɨt paemb wɨn goro odede God ma obagɨki kesa rɨga pɨla taukinam. Mop nokɨp wɨn yɨmta kae wa Bꞌu Godɨnd yɨr opmita ke nyɨ yuwatenya, ajɨ Ton kea naska nata wumɨr ainy nangga im re wɨn arakindam. Sɨ onggɨt paemb wɨn ɨja imemb jɨ yɨr topmitenindam da,

‘Sowa Bꞌu God yete re mɨbnyɨt pumb tungg wa,
Moina nyɨ bꞌogla yɨnam rain,
10 ɨ Moina wɨp omnenapu pumb tungg bꞌogla rinɨk onggɨt gowukoi wa,
ɨ Moina singi bꞌogla rɨrɨrkɨp rain kwa daka dɨkɨnd onggɨt gowukoyɨnd
odede rɨja na re pumb tungg wa awonj.
11 Ɨ bibɨr weanjweanj sowa owou notgoneneninyɨt
bibɨr rɨrɨrɨnd.
12 Ɨ Man sowaina negɨr mɨle awɨr omnɨka teyeninyɨt,
odede yɨpa wɨp opi re sɨn nɨnda rɨga wa towaina negɨr mɨle awɨr amnɨkaenenindam rɨnsim re ton amnɨkenenanj sowa pɨlɨnd.
13 Ɨ Man goro sɨn wɨp niyinɨm negɨr ma bꞌatonkena wa,
ajɨ nedɨkine negɨryam Satanam pɨlke.
[Mop nokɨp pumb tungg ɨ danda ɨ dɨde bꞌogɨl ɨnyomarena re Moina im dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog.]’
14 Mop nokɨp ra wɨn rɨga wa negɨr mɨle awɨr tamnɨkaenindam rɨnsim re ton amnɨkenenanj wa pɨlwa, sɨ wa Bꞌu God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Todaka opima waina negɨr mɨle awɨr tamnɨkaeniny. 15 Ajɨ ra wɨn maka ra rɨga wa negɨr mɨle awɨr tamnɨkaenindam rɨnsim re ton amnɨkenanj wa pɨlwa, sɨ wa Bꞌu God Todaka makwa opima waina negɨr mɨle awɨr tamnɨkaeniny.

Owou Uwabɨka gatab Ouyaena Yɨtkak

16 “Ɨ ra wɨn owou uwabɨka wɨn okasya, goro wɨprɨbrɨb taininam odede rɨngmim re gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr rɨga aukenenanj. Mop nokɨp ton wɨprɨbrɨb aukenenanj re rɨga wa ouyawa mim da ton re owou uwabɨka wɨn e yokatenyi. Sɨ Kon wen ɨmɨnjog wumɨr tamninyɨn da ton re kea rɨrɨrkɨpjog towaina mɨra okati im wekeny rɨga wa pɨlke. 17 Ajɨ ra man owou uwabɨka wɨn okasɨt, man bꞌogla gaya ke moina mop bꞌɨtɨsnɨket dɨde moina wɨp bꞌɨtɨseket. 18 Nokɨm da ɨdenat rɨgap maka wumɨr taukanj da man re owou uwabɨka wɨn e yokasɨt, ajɨ mor Bꞌu God nenata wumɨr okas yete re wɨgawɨga yɨr ongong kesa yɨbɨm. Sɨ ɨtemb mor Bꞌu God yete re wɨgawɨga yɨr ongong miyeny nangga e re man wɨgawɨga yomnɨkenenyɨt, Ton ɨta mɨra motɨny.

Bꞌogɨl Gasa gatab Ouyaena Yɨtkak

(Luk 12:33-34)

19 “Ɨ goro wɨn bꞌogɨljog gasa ongapa teyeninam wanɨm onggɨt gowukoyɨnd rokasim re bebɨrɨp dɨde orliyap waina gasa owou eyenanj, dɨde rokasim re yurowamam rɨgap waina met eporkenenanj bꞌɨgaram dɨde waina gasa imda teyenanj. 20 Ajɨ wɨn bꞌogla waina bꞌogɨljog gasa ongapa teyenindam de pumb tungg wa rokasim re bebɨrɨp dɨde orliyap toda maka waina gasa owou eyenanj, dɨde rokasim re yurowamam rɨgap maka waina met eporkenenanj bꞌɨgaram dɨde maka waina gasa imda eyenanj. 21 Mop nokɨp rokate re moina bꞌogɨljog gasa yɨbɨm, sɨ ɨndamaemb todaka moina kɨd ɨbɨm.

22 “Sɨ yɨrkɨp re jɨwɨm lampa e. Sɨ onggɨt paemb rada moina yɨrkɨp bꞌogɨljog i, moina kupkakupka jɨ ra ngaya pɨta nate ɨbɨm. 23 Ajɨ rada moina yɨrkɨp negɨrjog i, sɨ moina kupkakupka jɨ ra sɨbɨb ke ɨkangɨndi e ɨbɨm. Sɨ onggɨt paemb rada ɨtemb ngaya sɨbɨb nate yɨbɨm rɨnte re yɨbɨm mor pɨlɨnd, ɨtemb re ma sobijog sɨbɨb kɨkɨbte mɨtkangɨnj.

24 “Makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e nɨmog yonggyam wa wɨko tamnɨkainy. Mop nokɨp ton yama rɨka yɨpa yonggyamɨnd singi kesa e omneny dɨde kwa yɨpa yonggyamɨnd ra singi e iyeny, o ton yama rɨka yɨpa yonggyamɨnd ɨsnawa e iyeny, dɨde kwa ra yɨpa yonggyamɨnd ɨsnawa kesa e omneny. Sɨ onggɨt paemb wɨn ma rɨrɨr im wɨko rɨga taukindam nɨmognɨmog Godɨm dɨde onggɨt gowukoi gasam.

Gɨm ke Gasam Nony Kubɨr gatab Ouyaena Yɨtkak

(Luk 12:22-34)

25 “Sɨ onggɨt paemb Kon wen tamninyɨn da goro nony kubɨr taininam da nangga owou im tawenenindam o nangga nyɨ im tanaikindam yɨrkokar wɨmenam, ɨ kwa nangga kobɨrgɨm im bꞌitkokenenindam waina jɨwɨnd. Sɨ rɨngma, ma ma yilo yɨrkokar re ukoijog e owowɨm pɨlke? Ɨ ma ma jɨ re ukoijog e kobɨrgɨmɨm pɨlke? 26 Sɨ wɨn bꞌobogɨl yɨrɨk teyenindam pumbɨnd ngena. Ton makwa opima tuny ɨgmarka eyenenanj, ɨ makwa opima owoukɨp eakɨkenenanj, dɨde makwa opima bobo omnɨka eyenenanj owou ongapapu met bꞌɨga wa. Ajɨ waina Bꞌu God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Tonsimemb ten ongenka eyeniny. Sɨ rɨngma, ma ma wɨn ukoijog im odede ngena wa pɨlke? 27 Ɨ wa wɨngɨrɨnd yete rɨrɨr e tina nony kubɨr bꞌamnɨka ke tina yɨrkokar ɨsonkis yɨpa sobijog wɨn kɨma? 28 Wɨn bꞌogla bꞌobogɨl temtem gatab nony menamena amnɨkinam rɨja im ton bꞌobogɨl ɨkaeneni owɨnkenenanj yapɨnd. Sɨ ton ma opima kobɨrgɨm omnɨkam tin kai eraskenenanj, ɨ dɨde kwa ton ma opima kobɨrgɨm omnɨka eyenenanj. 29 Ajɨ Kon wen wumɨr tamninyɨn da king Solomon kea tina komkesa bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma bꞌajga yikenonj, ajɨ tina bꞌajga re makwa yɨpa rɨrɨrkɨp awonj yɨpa odede temtem re dɨde. 30 Sɨ rada Godsim odede tɨbam tɨb ejga eyeniny rɨnsim re yu yilo wekeny ajɨ mep uj taukanj wul wa bꞌɨskokam. Sɨ rɨngma, rɨdede wɨp e ket God wen bꞌobogɨljog ejga teyeniny? Sɨ wɨn goro sobijog gar ke utkundand tekenyɨt, Ton opima wen bꞌobogɨljog ejga teyeniny. 31 Sɨ onggɨt paemb wɨn goro nony kubɨr taeninam odede yɨt kɨma da, ‘Nangga im sɨn tawindam?’ o ‘Nangga im sɨn tanaikindam?’ o ‘Nangga im sɨn bꞌitkokindam?’ 32 Mop nokɨp God ma obagɨki kesa rɨgap ɨnsimemb odede komkesa gasa oraka eyenanj. Ajɨ wa Bꞌu God yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton wumɨr e da wɨn bꞌogla ɨnsimemb gasa tengaenenindam gowukoi wɨmenam. 33 Ajɨ wɨn naska God ma pumb tungg dɨde Tina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle oraka eyeninam! Sɨ God ket wa tagoniny ra ma pumb tungg dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle nena im ajɨ daka kwa opima odede komkesa gasa tagoniny. 34 Sɨ onggɨt paemb goro wɨn nony kubɨr taeninam mepnɨm gatab, nokɨp mepnɨm gasa ra mepnɨm nony kubɨr omna mim. Ita bibɨr wa re opima ebnainy towa rɨrɨr bebɨg.

Copyright information for `GDR