Matthew 7

Rɨga Ɨsagɨka gatab Yɨtkak

(Luk 6:37-38, 41-42)

“Ɨ wɨn goro rɨga wa pɨlɨnd bꞌɨsagɨka mɨle tamnɨkina, sɨ wɨda makwa ɨta bꞌɨsagɨka okatenya. Mop nokɨp wɨn ɨta odede yɨpa wɨp nya ke bꞌɨsagɨka okatenya dem rɨja na re wɨn rɨga wa pɨlɨnd bꞌɨsagɨka mɨle omnɨka yiyenonda, ɨ kwa God opima wanɨm okawam odede yɨpa wɨp tondon wa takatenainy rɨja na re wɨn rɨga wa tondon akatenautondam. Nangga pae man yɨr pɨpla yɨr yiyenyɨt moina rɨgamna yɨrkɨpɨnd, ajɨ kwa nangga pae man maka bꞌobogɨl wumɨr yokatenyɨt wulpas gatab moinajog yɨrkɨpɨnd? Ɨ rada mor ɨta mɨbnau wulpas moinajog yɨrkɨpɨnd, sɨ rɨngma, rɨdede e man ket moina rɨgand omnyɨt da ‘Mabe kon mawaikitawɨn yɨr pɨpla moina yɨrkɨp ke’? Sɨ man re gɨm ke bꞌogɨl ajɨ ngor wa negɨr rɨga et. Sɨ man naska moina yɨrkɨp ke wulpas yewaikite! Ɨ ɨngkaemb ket man onggɨtyam yɨr pɨpla pɨtakɨpɨnd yɨr onget mor rɨgamna yɨrkɨpɨnd, ɨ ket man ɨtemb yɨr pɨpla ewaikitaet mor rɨgamna yɨrkɨp ke. Ɨ wɨn goro yongg pɨla wɨp ɨnggrawa kesa rɨga wa yɨnayɨna gasa tagoninam yepim re Godɨnd ɨsanikesa geja yiyenyi. Ɨ kwa goro bꞌom pɨla rɨga wa wɨpɨnd teskokinam waina bꞌogɨl ngɨndngɨnd timtim jag wɨngawɨnga ke bꞌogɨl gasa. Sɨ ra wɨn bꞌɨtɨskokindam, ton opima towaina pɨs ke tepmɨndenanj ɨ ton ket opima tengendanj wa pɨlwa ɨ dɨde ket wen mɨ tenyoukanj.

Godɨnd Erkena gatab Yɨtkak

(Luk 11:9-13)

“Wɨn erkena yiyena, ɨ wɨn ɨta okasya. Ɨ wɨn oraka yiyena, ɨ wɨn ɨta ket odarya. Ɨ wɨn mora odounena yiyena, ɨ ɨta mora wanɨm tɨpangenj. Mop nokɨp komkesa rɨga yepiya ra erkena iyenyi, ton ɨta okasi, ɨ oraka iyenyi, ton ɨta odari, ɨ dɨde mora odounena iyenyi, mora ɨta towanɨm tepangenj. Ɨ wa wɨngɨrɨnd yete re bꞌɨga bꞌuwam, rada ti bꞌɨgat erkis sanam, sɨ rɨngma, ti gɨmo e okau? 10 O rada ti bꞌɨgat erkis kabumɨm, sɨ rɨngma, ton gɨrem e okau? 11 Sɨ onggɨt paemb nangga ma jɨ rada wɨn negɨrjog mɨle rɨga im, ajɨ wɨn wumɨr im wekenyɨt rɨdede e wa bꞌɨgawar wa ogonam bꞌogɨl gasa. Sɨ wa Bꞌu yete re yɨbɨm pumb tungg wa, Ton re ma ɨja e ɨt re wɨn re dɨde, ajɨ Ton ɨmɨnjog opima bꞌogɨljog gasa tagoniny towanɨm yepim re Tin yerkenyi. 12 Sɨ onggɨt paemb wɨn ɨja na gasa tamnɨkaenindam rɨga wa odede rɨngma re wɨn singi aenindam rɨgap wa tamnɨkauranj. Mop nokɨp ɨtemb mɨle re gog yɨt e dɨde bageyam waina yɨt e kesam peba wɨngɨrɨnd.

Sobijogjog Mora wa Bꞌɨgaram

(Luk 13:24)

13 “Ɨ wɨn bꞌɨgarenina sobijogjog mora nata menonɨm pumb tungg wa, mop nokɨp wul tunggɨm mora re moge warabag dɨde ɨtemb onggɨt mora ke nya ɨmaenam re wewa e rɨnsim re rɨga wɨp eyeniny de wul tungg wa, sɨ ma yɨpa kɨma rɨgapim onggɨt mora nata bꞌɨgarena wuweny menonɨm onggɨt nyawɨnd. 14 Ajɨ daka ɨtemb pumb tunggɨm mora re sobijogjog e dɨde ɨtemb onggɨt mora ke nya ɨmaenam re bebɨgjog e rɨnsim re rɨga wɨp eyeniny yɨrkokar wa, sɨ ma jog rɨgapim ɨtemb sobijogjog mora oraka yiyenyi bꞌɨgarenam.

Bꞌanygɨnena Bageyam Ongwata gatab Yɨtkak

(Luk 6:43-44; 13:25-27)

15 “Ɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt bꞌanygɨnena bageyam wa gatab. Opimemb bꞌanygɨnena bageyam wuweny wa pɨlwa re gɨm ke Godɨmna mamoi pɨla bꞌogɨl bꞌajgi rɨga im, ajɨ ngor ke ɨmɨnjog re wɨp ɨnggrawa kesa dɨ yongg pɨla rɨga im. 16 Sɨ wɨn ten tangwatenindam ra towaina omnɨka kɨp kaim. Sɨ rɨngma, opima rɨgap greip kɨp eakɨkenenanj wanja kai wa pɨlke o pig kɨp eakɨkenenanj sisipa nangg wa pɨlke? Nayɨ, ma ɨja e. Ajɨ toda greip kɨp eakɨkenanj re greip nangg wa pɨlkaim, ɨ pig kɨp re pig nangg wa pɨlkaim. 17 Sɨ odede yɨpa wɨp nya ke bꞌogɨl wul nanggɨp tejagɨkanj ra bꞌogɨl wulkɨp im, ajɨ negɨr wul nanggɨp tejagɨkanj ra negɨr wulkɨp im. 18 Ɨ bꞌogɨl wul nanggɨt ma rɨrɨr e ɨjagenj negɨr wulkɨp, ɨ toda negɨr wul nanggɨt ma rɨrɨr e ɨjagenj bꞌogɨl wulkɨp. 19 Ɨ komkesa wul nangg rɨnsim re maka bꞌogɨl wulkɨp ejagɨkanj, yonggyam opima tegkiny dɨde wul wa teskokiny so omnɨkam. 20 Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌanygɨnena bageyam tangwatenindam ra towaina omnɨki kɨp kaim.

21 “Sɨ ma komkesa rɨga im pumb tungg wa bꞌɨtgarkanj yepim re tugɨm nena ke Ken nogenaenenyi da ‘Yonggyam, Yonggyam,’ ajɨ ton nena im bꞌɨtgarkanj yepim re Kor Bꞌu ma singi mɨle omnɨka eyenanj yete re yɨbɨm pumb tungg wa. 22 Ɨ ra bꞌɨsagɨka bibɨr ik dem, jogjog rɨgapim Ken notɨnenyi dem da, ‘Yonggyam Yonggyam! Ma ma sɨn kea Moina nyɨ kɨma bage yɨt opurena eyentondam, ɨ Moina nyɨ kɨma negɨr wɨngawɨnga eaukena eyentondam, ɨ dɨde Moina nyɨ kɨma jogjog kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨka eyentondam?’ 23 Sɨ Kon ket opima ten pɨtakɨpɨnd tamninyɨn dem da, ‘Kon makwa ngai wanɨm wumɨr awond. Negɨrjog mɨle omnɨka rɨga, wɨn ewaikisinam Kor pɨlke!’

Nɨmog Met Oranga Rɨga gatab Wɨngata Yɨtkak

(Luk 6:47-49)

24 “Sɨ onggɨt paemb yet ra onggɨtyam Koina yɨtkak tutkundeniny dɨde omnɨkand bꞌitngaeny onggɨt yɨtkak rɨrɨrɨnd, ton ɨja e ɨte re bꞌogɨl multekɨp kɨma met oranga rɨga re dɨde. Sɨ ton tina met yorang re ngortod wa emki danda rorte kumb nate. 25 Sɨ nangga ma jɨ rada ukoi piro tɨgmarɨk dɨde ket ukoi ngɨwɨr ik, ɨ kwa rada ukoi rɨb bꞌɨtkeny dɨde ket ɨtemb met ipou, ajɨ ɨtemb met makwa ɨta tosmulis. Mop nokɨp ɨtemb met re bꞌobogɨl orangi e ngortod wa emki danda rorte kumbɨnd. 26 Ɨ yet ra onggɨtyam Koina yɨtkak tutkundeniny dɨde maka omnɨkand bꞌitngaeny onggɨtyam yɨtkak rɨrɨrɨnd, ton ɨja e ɨte re korɨrkorɨr met oranga rɨga re dɨde. Sɨ ton tina met yorang re bab tumɨnd emki rorte kumb nate. 27 Ɨ ra ket ukoi piro tɨgmarɨk dɨde ket ukoi ngɨwɨr ik, ɨ kwa ra ukoi rɨb ikeny dɨde ket ɨtemb met ipou, ɨ ɨtemb met ɨta tosmulis. Sɨ ɨtemb re ma sobijog wuwam kɨma e nenegɨr kana bꞌatɨskis.”

28 Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨtkak opurena seg amninonj, rɨga bobop ma sobijog na kɨd kesa aento Tina ouyaena ke. 29 Mop nokɨp Ton auyaeninonj re odede na ɨt re Godɨmna danda kɨma rɨga re dɨde, ajɨ ma ɨja na ɨt re Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga re dɨde.

Copyright information for `GDR