Matthew 9

Yesu Dɨmɨr Kopa Rɨga Yɨsakendonj

(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)

Ɨ Yesu ket gɨga wa angitonj dɨde ket tab ɨjendonj. Seg Ton ket yikonj Tinajog tungg wa. Ɨ yɨr de, nɨnda rɨgap kea yɨpa dɨmɨr kopa rɨga tɨtɨnd yutungi iyo Yesum pɨlwa. Ɨ re Yesu towaina gar ke utkunda yɨr yongonj, Ton ket ɨtemb dɨmɨr kopa rɨgand yomnonj da, “Bꞌɨga! Goro nony bebɨg. Moina negɨr mɨle kemb awɨr auranj.” Ɨ onggɨt wɨnɨnd nɨnda Ju rɨga waina gog ouyaena rɨga towaina gar ke endento da, “Onggɨt rɨgat God na yɨsadreny.” Sɨ Yesu kea towaina nony menamena wumɨr awonj, ɨ Ton ket yindonj da, “Nangga mop pae wɨn odede negɨrjog nony menamena amnɨkindam waina garɨnd? Rɨnte yɨt opulitam wewa ainy, ɨt re da ‘Moina negɨr mɨle kemb awɨr auranj’ o da, ‘Utnyite, ɨ menon yokate’? Ajɨ Kon yɨpa gasa e omnɨken wen ouyawam da Rɨgamna Bꞌɨgam ɨta Ti danda gowukoyɨnd negɨr mɨle awɨr omnɨkam.” Seg ket Yesu dɨmɨr kopa rɨgand yomnonj da, “Utnyite, moina tɨt yurowate, ɨ moina met wa meke!” Seg ɨtemb rɨga utnyitonj, dɨde ket yiwatonj tina met wa. Sɨ re rɨga bobop ɨtemb mɨle yɨr yongo, ton kea ukoi moga aukɨto dɨde ket Godɨnd esourena yiyeno yet re odede juwai akainonj rɨga wa.

Yesu Matayond Ara Yemokonj

(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)

Ɨ re Yesu ɨtemb pɨpmet yɨraronj, Ton kea yɨpa rɨgand yɨr yongonj omiti teks imdapu metɨnd, nyɨ da Matayo, dɨde ket tin yomnonj da, “Yɨmta nundoke!” Ngɨrpu ket Matayo utnyitonj dɨde ket Yesund yɨmta yundokonj. 10 Ɨ re ket Yesu diyam awowɨnd yɨbnonj Matayomna metɨnd, sɨ jogjog teks imdayam rɨga dɨde negɨr mɨleyam rɨga kea de wuwenonj onggɨt met wa ɨ ket Yesu dɨde Tina bꞌauyaena rɨga kɨma yɨpand diyam aukɨto. 11 Ɨ re Parisai rɨgap onggɨtyam mɨle yɨr yongo, ton kea Yesumna bꞌauyaena rɨga egekitto da, “Nangga mop pae waina ouyaena rɨga diyam ainy yɨpand teks imdayam dɨde negɨr mɨleyam kɨma?” 12 Ajɨ re Yesu odede yɨt utkundonj, Ton ket amninonj da, “Ma kopa kesa rɨgapim dokta singi omnyi, ajɨ kopa kɨma rɨgapim. 13 Ajɨ wɨn bꞌauyaenam wuwene nangga e onggɨtyam God ma yɨtkakɨt yisɨpkis ɨt re da, ‘Kon singi en kear mɨle ajɨ ma singi en sɨ bꞌangga.’ Mop nokɨp Kon ma negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga na tatupinond engendam negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa, ajɨ negɨr mɨle kɨma rɨga na.”

Owou Uwabɨka gatab Bꞌarkita

(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)

14 Ɨ ket Yoanɨmna bꞌauyaena rɨga tuwonj Yesum pɨlwa dɨde ket yɨgekito da, “Nangga pae sɨn dɨde Parisai rɨga jogjogpyam owou uwabɨka wɨn yokatenyu, ajɨ Moina bꞌauyaena rɨgap re ma ɨta ton owou uwabɨka wɨn yokatenyi?” 15 Ɨ Yesu ten mɨra amninonj da, “Rɨngma, rɨrɨr e ton sisɨl kongga kɨma rɨgamna rɨgawarɨp gar bebɨg tekeny, ra ton sisɨl kongga kɨma rɨga dɨkɨnda towa wɨngɨrɨnd ɨbɨm? Ma rɨrɨr e. Ajɨ ɨta wɨn ik dem, ra sisɨl kongga kɨma rɨga tewaikis dem towa pɨlke, sɨ ɨdenatemb ton ket owou uwabɨka wɨn okatenyi dem. 16 Ɨ makwa ɨta yɨpa rɨgat sisɨl kobɨrgɨm kɨb ke kesam kobɨrgɨm bora pasi omɨny. Ra ton odede pasi omɨny ɨ dɨde ra ɨtemb pasi omni kobɨrgɨm nyɨ ke ɨsek, ɨta sisɨl kobɨrgɨm kɨb bꞌitɨnkur ajɨ kesam kobɨrgɨm ma ɨta bꞌitɨnkur. Sɨ onggɨt paemb ɨtemb sisɨl kobɨrgɨm kɨbɨt ɨta kesam kobɨrgɨm ɨnyowɨk dor pasi omnipund. Sɨ negɨrjog ukoi bora emb ket pɨta tainy. 17 Ɨ kwa rɨgap ma opima sisɨl ɨk angjɨkenenanj de kesam bꞌangga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa. Mop nokɨp sisɨl ɨk ɨta ɨnɨka ik, ajɨ kesam bꞌangga gɨm ke omnɨki ɨk ga ra ma ɨta warabag tawɨk. Sɨ ra ton tangjɨkanj, ɨtemb sisɨl ɨkɨt opima kesam bꞌangga gɨm ke omnɨki ɨk ga temkiny. Sɨ ɨk ɨta tokombarɨk dɨde ket opimemb bꞌangga gɨm ke omnɨki ɨk ga daka opima negɨr taukanj. Ajɨ rɨgap sisɨl ɨk im angjɨkenenanj de sisɨl bꞌangga gɨm ke omnɨki ɨk ga wa. Sɨ ra odede tangjɨkanj, ɨk dɨde ɨk ga ra nɨmognɨmog bꞌogɨl i tebnya.”

Yesu Yairomna Ngɨmngai Bꞌɨga dɨde Kopa Kongga Esakendonj

(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)

18 Ɨ re Yesu onggɨtyam yɨt towa pɨlwa apureninonj, yɨr de, yɨpa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wɨp iyena rɨga ikonj dɨde ket Yesum pɨlwa kumsos bꞌamkonj ɨ dɨde ket yindonj da, “Koina ngɨmngai bꞌɨga re otadejog na uj yokas. Ajɨ ra man metket dɨde moina yɨm oramisɨt ti pɨlɨnd, ton ɨta yilo okas.” 19 Sɨ Yesu ket utnyitonj dɨde ket Yairond yɨmta yundokonj ɨ daka kea Tina bꞌauyaena rɨga ton kɨma wuwonj. 20 Ɨ onggɨt wɨnɨnd yɨpa kongga yet re kus opekenenonj twelp (12) kemag kɨma, ton Yesum kak kena wikonj dɨde ket Tina kobɨrgɨm petɨr yesopayonj. 21 Mop nokɨp ton kea tina garɨnd windonj da, “Ra kon tina kobɨrgɨm nena esopaen, kon ɨta bꞌɨtɨsakenjɨn.” 22 Yesu wɨp engendonj kak wa dɨde ket ɨtomb kongga yɨr wongonj ɨ ket womnonj da, “Ngɨmngai bꞌɨga, goro gar bebɨg! Sɨ moina gar ke utkundate men mɨsakenj.” Seg odenja ket ɨtomb kongga bꞌɨsakendonj. 23 Ɨ re Yesu onggɨt wɨp iyena rɨgamna met wa bꞌɨgaronj, Ton kea wugewuge ɨpaya rɨga dɨde omanayam rɨga bobo guglam mɨlend yɨr anginonj. 24 Sɨ Yesu yindonj da, “Wɨn ewaikurina! Mop nokɨp ɨtomb ngɨmngai bꞌɨga re ma uj o, ajɨ yɨt o weg.” Ajɨ rɨgap Yesund ngong na yengeno. 25 Ɨ re Yesu rɨga bobo bau wa ewaikeninonj, Ton kea wɨngɨr wa bꞌɨgaronj rɨkɨnd re ngɨmngai bꞌɨga wɨbnonj, dɨde ket ngɨmngayɨnd yɨmɨnd wemoratonj, ngɨrpu ket ɨtomb ngɨmngai bꞌɨga onyitonj. 26 Seg ket kea onggɨt ngɨmngai bꞌɨgam gatab yɨdɨr yɨt warabag auka yikenonj kupka onggɨt eriya nata.

Yesu Nɨmog Yɨrdɨdɨ Rɨga Esakendonj

27 Ɨ re Yesu ɨtemb pɨpmet yɨraronj dɨde ket menon yokatonj, nɨmog yɨrdɨdɨ rɨgap Tin yɨmta yundokonda dɨde ket ara yɨawonda da, “Yonggyam, Dawidɨmna Bꞌɨgawɨi! Sɨn kear nomne-o!” 28 Ɨ re Yesu met wa bꞌɨgaronj, osiemb jɨ ket nɨmog yɨrdɨdɨ rɨga Yesum pɨlwa tetkonda. Sɨ Yesu ket ten amnonj da, “Osiya wɨn gar ke utkunda ke yokasya da Kon rɨrɨr e onggɨtyam wɨko omnɨken?” Ɨ osiemb ket Tin mɨra yomnonda da “Owɨ, Yonggyam.” 29 Ɨ odedend ket Yesu towaina yɨrkɨp asopainonj odede yɨt kɨma da, “Bꞌogla wa pɨlɨnd rawɨk waina gar ke utkunda rɨrɨrɨnd!” 30 Sɨ Ton kea ket towaina yɨrkɨp epangkinonj. Seg Yesu ket ten danda kɨma nonony amnonj da, “Yɨr de, wɨn goro yena wumɨr omna onggɨt gatab!” 31 Ajɨ re ton ewaikitonda, ton kea Yesum gatab yɨdɨr yɨt warabag omnɨka yiyenonda kupka onggɨt eriya nata.

Yesu Yɨpa Yɨt kesa Rɨga Yɨsakendonj

32 Ɨ onggɨt wɨnɨnd re osiemb rɨga nɨmog ewaikitonda, rɨgap yɨpa negɨr wɨngawɨnga ke okati yɨt kesa rɨga iyo Yesum pɨlwa. 33 Ɨ Yesu ket negɨr wɨngawɨnga yewaikitonj, sɨ ɨtemb yɨt kesa rɨgat ket yɨt apureninonj. Sɨ rɨga bobo kea ket kɨd kesa aena wuwenonj odede yɨt kɨma da, “Makwa ke ngai odede mɨle pɨta awonj Israel wɨngɨrɨnd.” 34 Ajɨ Parisai rɨgap ket endento da, “Ton negɨr wɨngawɨnga ewaikeneniny re negɨr wɨngawɨnga waina mopyamɨmna danda kae.”

Wɨngawɨnga ke Erngoka Wɨko Rɨga Ma Jog im

35 Ɨ Yesu yikenonj komkesa taun nata dɨde tungg nata, ɨ Ton kea kwa towaina yɨr opmitenapu met nata rɨga ouyaena eyeninonj God ma yɨt, dɨde pumb tunggɨmna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena yiyenonj ɨ dɨde kwa kea rɨga ɨsagɨka eyeninonj komkesa bꞌengabenga wɨp kopa ke. 36 Ɨ re Yesu rɨga bobo yɨr ongong eyeninonj, Ton ma sobijog na ten gar ke kear amneninonj. Mop nokɨp ton wekenonj re nony bebɨg nat dɨde yɨg nony nat rɨngmim ra mamoi tekeny yɨr ɨpka rɨga kesa. 37 Sɨ Ton ket Tina bꞌauyaena rɨga amninonj da, “Erngokam re jogjog im, ajɨ wɨko rɨga re ma jog im. 38 Sɨ onggɨt paemb wɨn erngoka Yonggyamɨnd yɨgekena odede da, ‘Man wɨko rɨga etmɨkisine Moina erngokapu gou wa.’”

Copyright information for `GDR