Philemon 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Kon Pol yete re sɨbɨbmet rɨga nɨbnyɨn Keriso Yesu map, dɨde meraina gar ke utkunda rɨga Timote, sɨn ɨtemb leta yɨrɨkya re Pilemon mor pɨlwa e yete re man sowa ɨmɨnjog gar ke singi iyeni rɨga mɨbnyɨt dɨde sowa wɨkomad e mɨbnyɨt,
Copyright information for `GDR