Philippians 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Keriso Yesu ma wɨko rɨga, Kon Pol dɨde Timote, sɨn ɨtemb leta yɨrɨkya re komkesa yɨna rɨga wa pɨlwa e yepim re Keriso Yesum pɨlɨnd gar ke utkunda aramkanj opi re Pilipo eriyand wekeny, ɨ yɨpand ton kɨma elda dɨde diyakona. Mera bꞌu Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma!

Sɨteket Yɨt dɨde Yɨr Opmita

Kon sɨteket yɨt kor Godɨnd yomnenenyɨn, mop nokɨp kon ita wɨnɨnd wen nony eyeneninyɨn. Sɨ koina ita yɨr opmita wɨnɨnd kon ukoi sam kɨma e wa gatab yɨr opmitena yomnɨkenenyɨn. Kon sɨteket yɨt Godɨnd yomnenenyɨn dɨde sam kɨma yɨr opmitenenyɨn, mop nokɨp wɨn kor pɨlwa yɨm bꞌakawa yoramitenenya God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt warabag omnɨkam otomapu ke rɨna re wɨn God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt yokatonda ngɨrpu yu. Ɨ God kea wa wɨngɨrɨnd bꞌogɨl wɨko yotobarkonj. Sɨ kon kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr yokasɨn da God ɨtemb bꞌogɨl wɨko omnɨka yiyeny dɨde Ton ɨta ɨtemb wɨko undwas dem ngɨrpu ra Yesu Kerisomna ɨtendapu bibɨr ik dem. Sɨ ɨtemb re ɨmɨnjog dɨmdɨm e kornɨm odede wɨp bꞌɨpɨndenam komkesa wa gatab. Mop nokɨp kon wen awaminyɨn koina gar nasim, ɨ kwa onggɨt wɨnɨnd ɨte re kon sɨbɨbmetɨnd nɨbnyɨn, kon God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt e negɨr yɨtkakɨm pɨlke yɨwaendenyɨn dɨde pɨta yomnenyɨn da, ɨtemb God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt re ɨmɨnjog e. Sɨ wɨn komkesa ɨta yɨm nokaenenya onggɨt wɨkom rɨna re God wurar kɨma nokawonj omnɨkam. Ɨ kon komkesa wen ukoijog im singi eyeninyɨn odede rɨngma re Keriso Yesu singi yoramiteny wa pɨlɨnd. Sɨ God re kornɨm yɨr ungata rɨga e onggɨt gatab. Ɨ kon ɨja emb wanɨm yɨr opmitenenyɨn odede da waina singi bꞌiyena mɨle ɨmɨnjog bꞌutusmurenanj dɨde warabag taukanj ɨmɨnjog God ma yɨt wumɨr okatena kɨma dɨde komkesa wɨmena wɨngɨrɨnd bꞌobogɨl ongwatena kɨma. 10 Nokɨm da ɨdenat wɨn bꞌobogɨl tangwatenindam nangga im re ɨmɨnjog bꞌogɨl mɨle, dɨde ɨngkaimemb wɨn Godɨm wɨpɨnd kɨlkesa dɨde bꞌinjawa kesa taindam dem Kerisomna ɨtenda bibɨrɨnd. 11 Ɨ kon kwa yɨr opmitenenyɨn da wɨn Yesu Kerisomna danda kaim negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle jogjog omnɨka teyenindam, ɨ ɨngkaimemb wɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna kɨp ke yɨndangɨr taukindam. Nokɨm da ɨdenat rɨgap Godɨnd bꞌogɨl ɨnyomarena okaenenyi dɨde esourenenyi.

Pol ma Wɨko gatab Bage Yɨt

12 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon kwa singi en da wɨn wumɨr taindam da ɨtemb gasa rɨna re kor pɨlɨnd aukonj, tonɨt wang yiyonj God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt ɨmɨnjog ukoi warabag omnɨkam. 13 Sɨ ɨngkaemb jɨ komkesa Roma taun yɨr ɨpka geja rɨga bobo dɨde komkesa onggɨt taun rɨgap pɨtand wumɨr yokatenyi da kon sɨbɨbmet nate nɨbnenenyɨn, mop nokɨp kon Kerisond pɨta yomnenenyɨn. 14 Ɨ dɨde kwa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar wɨngɨrɨnd jogjog rɨga koina sɨbɨbmetɨnd wɨmena gatab utkundenyi. Sɨ ɨngkaemb ton kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr yokatenyi Yonggyamɨm pɨlɨnd, ɨ ton ukoijog danda yokatenyi towaina garɨnd dɨde moga kesa God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt ukoi kana pɨta wa yomnenenyi.

15 Ɨ ɨtemb re ɨmɨnjog e, towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap Kerisond pɨtapɨta yomnenenyi, nokɨp ton ɨta ken nonyɨk nɨponenenyi dɨde ken yɨt nɨpatenenyi. Ajɨ kwa nɨnda rɨgap Kerisond pɨtapɨta yomnenenyi, nokɨp ton ɨta bꞌogɨl nony menamena ke singi yoramitenyi kor pɨlɨnd. 16 Sɨ onggɨt naskanyam rɨgap singi aukenenanj odede nony menamena kaim da ton towalenggyam bꞌurowatena mɨle ke ken gou wa notɨnyi, ɨ ton nony menamena amnɨkenanj da ɨdenat kor bebɨg kwa bꞌusaya oikɨndena nitiyenauranj koina sɨbɨbmetɨnd wɨmena wɨngɨrɨnd. Sɨ ton re ma ɨmɨnjog nony menamena kae Kerisond pɨtapɨta yomnenenyi. Ajɨ daka onggɨt nɨnda yɨmtanyam rɨgap re ken ɨta singi niyenenyi, mop nokɨp ton wumɨr yokatenyi da Godɨt ken noramitonj tina bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt owaendenam negɨr yɨtkakɨm pɨlke. Sɨ ton odede singi iyena kaemb Kerisond pɨtapɨta yomnenenyi. 18 Sɨ makwa ɨta yɨpa negɨr! Makwa rɨngma, rada ton Kerisond pɨtapɨta yomnenenyi negɨr nony menamena kae o mɨnda ɨmɨnjog bꞌogɨl nony menamena kae, sɨ ton opima Kerisom gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt ukoi warabag omnɨka yiyenyi. Sɨ onggɨt paemb kon ukoi sam e aukenenyɨn, ɨ dɨde kon kwa ɨmɨnjog ukoi sam e omnɨka yiyenyɨn. 19 Mop nokɨp kon wumɨr en da, ɨtemb koina sɨbɨbmetɨnd wɨmena ɨsmate ken wang nitiyeny wɨngawɨnga nya ke bꞌɨtraram koina sɨbɨbmetɨnd wɨmena wɨngɨrɨnd, nokɨp wɨn opima kor gatab yɨr opmitenenindam, ɨ kwa Yesu Keriso ma wɨngawɨngate ken ɨrmeka niyeny dɨde yɨm okaena niyeny. 20 Ɨ kwa kon koina ngorjog singi dɨde warɨm bꞌogɨl ɨsma okata ma ɨmɨnjog singi aukenenyɨn, sɨ ɨngkaemb kon ɨmɨnjog ke yokatenyɨn da makwa ɨta yɨpa gatab ke kon ɨngar taen. Ajɨ yu kon moga kesa e yingaenyɨn koina jɨ komkesa wɨmena wɨngɨrɨnd. Nokɨm da ɨdenat kon Keriso nena esourenenyɨn odede yɨpa wɨp rɨja e re kon esourena yiyenenyɨn, nangga ma jɨ kon yilo nɨtɨbnyɨn o mɨnda uj okasɨn. 21 Mop nokɨp rada kon yilo e nɨbnyɨn, kon Keriso nena e yewangaenenyɨn dɨde Kerisom gatab God ma bage yɨt e yiyenenyɨn, ɨ rada kon uj okasɨn, ɨtemb kornɨm okatam re bꞌogɨljog ɨsma e. 22 Ajɨ ra koina jɨ ke yilo wɨmenat bꞌogɨl kɨp kɨma wɨko tamnɨkiny Kerisom pɨlɨnd, sɨ kon ma wumɨr en nangga e kon okasɨn, yilo o uj. 23 Sɨ ɨmɨnjog onggɨt nɨmog gasasi ken nemorkya. Ajɨ kon ukoijog singi e yokatenyɨn da kon gowukoi ɨraren dɨde Keriso kɨma nɨtɨbnyɨn. Mop nokɨp ɨtemb re ɨmɨnjogjog ukoijog bꞌogɨl emb jɨ kornɨm. 24 Ajɨ ra kon jɨ ke yilo nɨtɨbnyɨn wen yɨm okaenam, ɨtemb re wanɨm ɨmɨnjog ukoijog gasa e. 25 Ɨ dɨde kon kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr yokatenyɨn ɨtemb koina yilo wɨmena gatab da, kon yilo nɨtɨbnyɨn dɨde ɨmɨnjog kon kwa komkesa wɨn kɨma nɨtɨbnyɨn, nokɨm da ɨdenat kon wen yɨm takaeninyɨn waina gar ke utkunda bꞌogɨl danda dɨde sam okawam. 26 Nokɨm da ra kon bꞌusaya netken dem wa pɨlwa, sɨ ɨdenat waina bꞌasourena ukoi warabag taukanj dem kor map Yesu Kerisond yɨmta undoka wɨngɨrɨnd.

Bꞌogɨl Danda kɨma Onyitam Wɨngawɨnga Gejam

27 Sɨ wɨn bꞌogla walenggyam Kerisom gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt rɨrɨrɨnd bꞌogɨl mɨle kɨma wɨmena tuwenyɨt. Nokɨm da nangga ma jɨ rada kon ɨta neken wa pɨlwa dɨde wen yɨr tanginyɨn o rada kon wa pɨlke ewaikiti e nɨbnyɨn, sɨ ɨdenat kon bꞌogla wa gatab tutkundenyɨn odede da wɨn kor kesa ke danda kɨma im yɨpand wɨngawɨnga ke owɨnki wekenyɨt, ɨ dɨde da wɨn yɨpaina nony menamena kɨma im bꞌajobrena wuwenyɨt God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt bꞌobogɨl gar ke utkunda ke okatenam, 28 ɨ dɨde kwa da wɨn makwa opima moga ainindam towanɨm yepim re wen geja eyenanj. Onggɨtyam waina danda kɨma onyita mɨle re waina geja rɨga wa pɨlɨnd negɨr omnam ɨmjata mal e, ajɨ daka wanɨm re dadal yɨrkokar okatam mal e. Sɨ ɨtemb gasa re Godɨm pɨlkae. 29 Mop nokɨp re God wa bꞌogɨl wurar ogona eyeninonj Kerisom wɨko omnɨkam, sɨ ɨtemb re ma Tin gar ke utkunda nena okata mana, ajɨ kwa Tina wɨko map bꞌɨdgotnena okata mana. 30 Sɨ wɨda ɨnsima yɨpa wɨp bꞌɨdgotnena akatenindam kon re dɨde. Sɨ wɨn kea onggɨtyam koina bꞌɨdgotnena yɨr angenentondam koina wɨmena wɨngɨrɨnd, dɨde kwa yu wɨn opima utkundenindam kor pɨlke.

Copyright information for `GDR