Philippians 2

Keriso Yesu ma Tilenggyam Sobijog Awou Mɨle

Sɨ onggɨt paemb rada ɨta nanggamog bꞌugowa yɨt e yɨbɨm wa wɨngɨrɨnd Keriso kɨma wɨmenand, ɨ rada ɨta nanggamog danda bꞌagona yɨt e yɨbɨm wa wɨngɨrɨnd Keriso ma singi bꞌiyena wɨngɨrɨnd, ɨ rada ɨta nanggamog e Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ma yingg iyenam yɨbɨm wa wɨngɨrɨnd, ɨ kwa rada ɨta nanggamog e gar ke kear dɨde kear omnenam yɨbɨm wa wɨngɨrɨnd, sɨ wɨn ken ukoi sam ke yɨndangɨr nomnɨka odede nya ke da wɨn bꞌogla yɨpaina gasand nony menamena tamnɨkindam. Sɨ onggɨt nony menamena omnɨkam wɨn yɨpaina singi kɨma taindam, ɨ wɨngawɨnga ke yɨpand taindam dɨde yɨpaina nena nony menamena tamnɨkindam. Ɨ goro kwa yɨpa odede mɨle omnɨka, ɨt re da rɨga gou wa omnenam wɨn walenggyam bꞌurowatenindam. Ɨ goro kwa yɨpa bꞌasourena mɨle omnɨka waina wɨko omnɨka gatab. Ajɨ walenggyam gou wa nonyɨk bꞌamdena kɨma wɨn walenggyam walenggyam nony ke bꞌatgenaindam odede da, “Ton re pumb wa im, ajɨ kon re gou wa en.” Ɨ dɨde kwa wɨn yɨpayɨpa rɨga goro wainajog gasa bꞌogɨl omnɨka nenamb nonyɨk bꞌatɨmdenindam, ajɨ bꞌogla kwa nɨnda bꞌenga rɨgaina gasa. Sɨ waina yɨpayɨpa garɨnd nony menamena tamnɨkindam onggɨt yɨpaina gasam pɨlɨnd odede ɨt re rɨja e re Keriso Yesu moina garɨnd yɨbɨm.

Keriso Yesu yɨbnonj re God kɨma yɨpa rɨrɨrkɨp get ke kukɨp na,
ajɨ Ton maka Tilenggyam Tina bꞌogɨl okati ɨtemb God kɨma yɨpa rɨrɨrkɨp get ke kukɨp bꞌagenayonj da ɨtemb re God kɨma yɨpa rɨrɨr e.
Ajɨ Ton Tilenggyam ɨtemb Tinajog kukɨp kea bꞌeomnenonj
odede nya kenaemb da Ton Godɨmna wɨko rɨgajog kukɨp na yokatonj
dɨde Ton yɨpa wɨp rɨgaina jɨ ke pɨta awonj.
Ɨ rɨgap Tina gɨm ke wɨp yongwateno odede na da, “Ton re rɨgajog e.”
Ton Tilenggyam sobijog na awonj, ɨ Ton Godɨmna yɨmta undoka rɨga awonj ngɨrpu Tina uj.
Sɨ Ton odede bebɨg kɨma na wul bꞌagbagɨnd uj awonj.
Sɨ onggɨt penaemb God Todaka Tin pumbjog wa yurowatonj,
ɨ kwa Ti yokawonj onggɨtyam nyɨ rɨnte re pumbjog wa yɨbɨm komkesa bꞌengabenga nyɨ wa pɨlke.
10 Mop nokɨp komkesa rɨga
yepim re wekeny pumb tungg wa dɨde gowukoyɨnd ɨ dɨde gou borand,
ton bꞌogla kumsos bꞌamka wowen Yesu ma nyɨwɨm pɨlɨnd,
11 ɨ kwa bꞌogla komkesa tugɨmɨp pɨtand rapureninem da,
“Yesu Keriso re Yonggyam e,
Abu Godɨm yakaenu bꞌogɨl ɨnyomarena.”

Ngaya Ɨnyomarena pɨla Wɨmenam Gowukoyɨnd

12 Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Sɨ onggɨt paemb wɨn Godɨnd yɨmta yundoka odede wɨp rɨngma re wɨn ita wɨnɨnd tin yɨmta yundokenenya. Ɨ ma odede wɨn nena nat rɨna re kon nɨbnond wɨn kɨma ajɨ yu kwa bꞌusaya kor kesa ke, wa wɨngɨrɨnd dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar okatam ukoi kana wɨko tamnɨkenindam Godɨm wɨpɨnd moga aena kɨma dɨde kaktɨtɨ aena kɨma. 13 Mop nokɨp God re wɨko omnɨka rɨga e waina garɨnd. Ton Tina sam kɨma singi gasa amnɨkeniny odede nya ke da, Ton waina gar wa wɨko omnɨkam singi aramiteniny dɨde kwa wɨko omnɨkam danda agoniny. 14 Ɨ wɨn komkesa gasa tamnɨkindam ra goro kwa yɨt kɨma dɨde yɨt bꞌɨpatena kɨma. 15 Nokɨm da ɨdenat wɨn bꞌinjawa kesa dɨde kɨlkesa taindam, ɨ ɨdenat God ma ɨmɨnjog negɨr kesa bꞌɨga taukindam rɨga wa wɨngɨrɨnd yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd nonykok kaokao kɨma dɨde gar eskamki kɨma wekeny. Sɨ onggɨt rɨga wa wɨngɨrɨnd wɨn wub kumbɨnd ɨki pɨla im ngaya tanyorkindam onggɨt gowukoyɨnd. 16 Ɨ kwa ra wɨn yɨrkokar okatam God ma yɨtkak danda kɨma owama teyenindam, sɨ ɨngkaimemb kon wa gatab bꞌasourena takateninyɨn dem Kerisomna ɨtenda bibɨrɨnd, ɨ kwa koina seo kɨma wɨko wa wɨngɨrɨnd re makwa ɨta kɨp kesa tainy dem, ɨ dɨde koina ukoi bebɨg kɨma wɨko re kwa makwa ɨta kɨp kesa tainy dem. 17 Ajɨ ra koina bebɨg wɨkot bꞌogɨl tamnɨkiny waina gar ke utkunda mɨlend rɨnsim re wɨn Godɨnd ewangayam wɨko amnɨkindam Godɨm singi sɨ gasa oramita re dɨde, dɨde nangga ma jɨ rada kon kikitum koina yɨrkokar kus ɨgmarken waina onggɨtyam gar ke utkunda mɨle bꞌogɨl omnam, kon sam e taen dɨde kwa komkesa wɨn kɨma yɨpand gɨlgɨl sam taen. 18 Sɨ wɨda kwa onggɨtyam yɨpa wɨp sam e okasya, ɨ dɨde kon kɨma yɨpand gɨlgɨl sam taenindam.

Timote dɨde Epaprodito

19 Ra Yonggyam Yesu singi tainy, kon singi en Timotend wanakana ɨtmɨkisɨn wa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat koda kwa gar sam taen ra kon wa gatab wumɨr okasɨn. 20 Sɨ kon tɨrɨr yomnond Timotend ɨtmɨkitam wa pɨlwa, mop nokɨp kor Timote nenate nɨbnau yete re kon kɨma yɨpand gar ke nony kubɨr aeny wa gatab. 21 Mop nokɨp komkesa rɨgap oraka eyenanj re towainajog gasa nena im, ajɨ ma Yesu Kerisomna gasa im. 22 Ajɨ ke wɨn wumɨr im Timote ma wɨp owarkena danda rɨnsim re ton kon kɨma God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt warabag omnɨkam bebɨg kɨma wɨko amnɨkeniny, odede wɨp rɨngma ra yɨpa bꞌɨgat ti bꞌuɨm wɨko omnɨkaeniny. 23 Sɨ onggɨt paemb kon singi aenyɨn wanakana tin ɨtmɨkitam wa pɨlwa. Ɨ rɨdenat ra kon yɨr ongen nangga gasa na ra kor pɨlɨnd tawɨk dem, odenja e kon tin ɨtmɨkisɨn dem. 24 Ajɨ kon kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr yokasɨn Yonggyamɨmna singind da koda kolenggyam wanakana neken dem wa pɨlwa.

25 Ajɨ kon nony menamena amnɨkenenyɨn odede da kon bꞌogla naska Epaproditond ɨtmɨkisɨn wa pɨlwa. Ton re koina gar ke utkunda yɨnggan e, ɨ kon kɨma yɨpand gɨlgɨl wɨkomad e, ɨ kwa kon kɨma yɨpand gɨlgɨl Godɨmna geja omnɨka rɨga e. Ajɨ ton re kwa waina ɨtmɨkiti wɨko rɨga e yena re wɨn yɨtmɨkitonda kornɨm yɨm okaenam. 26 Sɨ kon tɨrɨr yomnond da kon Epaproditond ɨtmɨkisɨn wa pɨlwa, mop nokɨp ton ukoi singi e aeny wen komkesa yɨr ongongɨm. Ɨ kwa ton nony bebɨg kɨma e yɨbneneny, nokɨp ton wumɨr na da wɨn kea utkundenonda da ton kopa na yɨbnonj. 27 Ɨ ɨmɨnjog ton ukoi kopa na yɨbnonj dɨde momtajog uj yokatonj. Ajɨ God tin kear yomnonj, sɨ ton ket bꞌogɨl awonj. Ɨ onggɨt Godɨmna kearɨt ma tin nena na kear yomnonj, ajɨ keda kwa kea kear nomnonj, nokɨm da ɨdenat kon maka bꞌusaya gar kopa okatenyɨn koina gar kopa tumɨnd. 28 Sɨ onggɨt penaemb kon ukoijog singi aenond tin ɨtmɨkitam wa pɨlwa. Nokɨm da ra wɨn tin kwa bꞌusaya yɨr ongya dem, ɨdenat wɨn ukoi sam taindam dem dɨde koina gar kopa toda kwa sobijog tainy dem. 29 Sɨ onggɨt paemb da wɨn bꞌogla Yesu ma nyɨ kɨma tin simesime omnenya dem ukoijog sam kɨma dɨde tin ukoi kana ɨsnaenya dem. Ɨ wɨn bꞌogla kwa odede wɨp rɨga tesnaenenindam odede yɨpa wɨp nya ke. 30 Mop nokɨp ton tina yɨrkokar yɨsɨngkandenonj Keriso ma wɨko omnɨkam, ngɨrpu ton momta uj yokatonj, nokɨp ton ma sobijog na waina omnɨki kesa wɨko komb undwatam yɨm nokaenenonj.

Copyright information for `GDR