Philippians 3

Goro Ɨmɨnjogɨm Omnena Gɨm ke Mɨle gatab

Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon kikitum yɨtkak kwa nitindenyɨn. Ukoi sam ainam, nokɨp wɨn Yonggyamɨmna rɨga im. Ɨ ɨte re kon wanɨm yɨpa rɨrɨrkɨp yɨtkak erɨkinyɨn, kornɨm ma bebɨg im, ajɨ wanɨm re negɨr omnɨka ke bꞌobogɨl yɨr bꞌɨpka mim jɨ. Yɨr kɨma tekenyɨt onggɨt yongg pɨla kɨlkɨl negɨr rɨga gatab. Ɨ yɨr kɨma tekenyɨt onggɨt negɨr mɨle omnɨka rɨga gatab. Ɨ dɨde yɨr kɨma tekenyɨt onggɨt negɨr nya ke jabajaba kɨpear ɨpka mɨle rɨga gatab. Mop nokɨp ton re ma ɨmɨnjog God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki rɨga im, ajɨ menpim ɨmɨnjog God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki rɨga yepim re men Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ma danda ke Godɨnd yewangaenenyu dɨde bꞌasourena yokatenenyu Keriso Yesu kɨma wɨmenand, ɨ kwa yepim re men maka ɨmɨnjog ke yɨmjatenyu gɨm ke rɨgaina kɨpearɨnd omnɨki mɨle. Ɨ kodaka rɨrɨr en ɨmɨnjog ke ɨmjateni rɨl ogenkam onggɨt gɨm ke kɨpearɨnd omnɨki mɨle gatab. Ɨ yet ra nony menamena omnɨk da, “Kor opima ɨmɨnjog ke ɨmjateni rɨl nɨbnainy onggɨt gɨm ke kɨpearɨnd omnɨki mɨle gatab,” sɨ tina onggɨt gatab rɨl re ma ɨmɨnjog im, ajɨ koina re ɨmɨnjog im. Sɨ re kon ukendond dɨde eitɨm (8) bibɨr awond, kon ket God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatond, ɨ kon Israel rɨga en, ɨ kon Benyamin gu ke rɨga en, ɨ kon ɨmɨnjog Ibru Rɨga en, ɨ dɨde Ju rɨga waina gog owama mɨle gatab ke re kon yɨpa Parisai rɨga na. Sɨ kon ma sobijog na nonyɨk bꞌɨponena mɨle yokatenond Kerisomna sosi gatab, sɨ kon ukoijog bebɨg oramka eyeninond ɨtemb sosi awɨr omnam. Ɨ kwa kon ma sobijog na negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨkam singi aukenenond gog yɨt rɨrɨrɨnd, sɨ odedep kon bꞌinjawa kesa danda kɨma gog yɨt yɨmta undoka rɨga na nɨbnenenond. Ɨ opimemb komkesa yɨt re kornɨm bꞌogɨljog gasa na nɨbnainonj, ajɨ re kon Kerisom ɨmɨnjog wumɨr awond, sɨ yu kon opimemb komkesa nony ke akateninyɨn da komkesa re kornɨm ɨrarka mim. Ma onggɨt gatab nena na, ajɨ kon kwa nony ke yokatenyɨn da komkesa gasa re kornɨm ɨrarka mim, mop nokɨp kor Yonggyam Keriso Yesum wumɨr okatam re kornɨm ukoijog na awonj ajɨ nɨnda gasa re ma ukoi na. Sɨ ɨtemb re Keriso Ti mapenaemb kon opimemb komkesa yɨt erarkinond dɨde ket yu nony ke akateninyɨn da komkesa re liya pɨla bꞌɨskoka mim, nokɨm da ɨdenat kon Kerisond okasɨn, dɨde kon kolenggyam pɨta taen da kon re kupkakupka Kerisond gar ke utkunda rɨga en. Mop nokɨp kor negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okati re ma gog yɨt yɨmta undoka kae, ajɨ Kerisond gar ke utkunda kae. Re God yɨr nongonj koina gar ke utkundand, sɨ ɨdenatemb God nokawonj negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ. 10 Sɨ kon singi en Kerisom bꞌobogɨl wumɨr awowɨm, ɨ tina utnyita danda okatam, ɨ yɨpand ton kɨma tina bꞌɨdgotnena yingg okatam, ɨ dɨde tina uj kɨma yɨpa wɨp uj okatam. 11 Sɨ ra rɨdede nya ke rɨrɨr ra, kon singi en ɨtemb nya yɨmta undokam, nokɨm da ɨdenat kon topenjɨn dem utnyitapu wa koina uj ke.

Koina Wɨngata Yɨmta Undokinam

12 Kon ma odede ma nindenyɨn da kon kea onggɨtyam komkesa akasinond o kon kea rɨrɨrkɨpjog gar ke utkunda rɨga awond. Ajɨ kon ɨta danda yondratenyɨn opimemb komkesa mɨra kornɨm okatam. Mop nokɨp Keriso Yesu ken tinɨm nokatonj re onggɨt omnɨka mana. 13 Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon kolenggyam maka odede nony ke aenyɨn da, “Kon kea onggɨtyam komkesa amorkinyɨn.” Ajɨ ita wɨnɨnd odede yɨpaina gasa nena e kon yomnɨkenenyɨn. Sɨ kon kor kak ke gasa nony bꞌedateninyɨn, ajɨ kon kor wɨp ke gasa okata ma kupka danda kɨma bꞌɨkenenyɨn. 14 Sɨ kon ita wɨnɨnd odede kupka danda kɨma wɨp wa bꞌɨkenenyɨn undwatapu mal wa okatam pumb tungg ma mɨra rɨna re ken God ara nemokonj Keriso Yesumna nyɨ kɨma. 15 Ɨ men komkesa re rɨgajog im wɨngawɨnga ke. Sɨ onggɨt paemb men bꞌogla odede yɨpa wɨp mɨlend nony menamena ramnɨkinum rɨgajog re dɨde. Ɨ ra wɨn bꞌenga wɨp mɨlend nony menamena tamnɨkindam, sɨ God ɨta kwa onggɨt gatab wa pɨta tamnenainy. 16 Sɨ men bꞌogla onggɨtyam mɨle nena omnɨka reyeninum nanggamog im re men akatenindam.

17 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Wɨn koina wɨngata yɨpand gɨlgɨl yɨmta undoka rɨga ainam! Ɨ dɨde wɨn bꞌogla yɨr ɨpka teyenindam opimemb rɨga yepim re ton yɨpaina wɨngata mɨlend wekeny odede wɨp rɨngmana re wɨn sowa pɨlke yokatonda. 18 Sɨ kon jogjogpyam naskand wen yɨt amneneninond, ajɨ kon kwa yu bꞌusaya nitinjɨn yɨrekɨp kɨma, mop nokɨp jogjog rɨga wekeny re Kerisomna wul bꞌagbag ma geja rɨga im. 19 Sɨ onggɨt rɨga waina undwatapu ra negɨrjog bꞌɨsagɨka im. Ɨ ton owou nena yɨr ngɨi rɨga im, sɨ towaina god re towaina kom im. Ɨ dɨde kwa ton towaina bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma gasa im asourenenanj, ajɨ opimemb gasa re towanɨm ɨngar okatena mim. Ɨ kwa ton gowukoi gɨm ke gasa nena nasim nony menamena aramkenenanj. 20 Ajɨ men re pumb tungg rɨga nyɨ okati im wekenyɨn. Sɨ men gar sam kɨma e yɨr ungaenenyu mera Yonggyam Yesu Kerisond yet ra pumb tungg ke ik dem dɨde mera dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar notgoniny dem. 21 Ɨ Ton tina omnɨka danda yingaeny dɨde komkesa gasa eyeniny Tina yɨr ɨpka danda wɨra wa, ɨ Tonsim onggɨt danda ke meraina goujog wa danda kesa jɨ tengenjiny dem, dɨde sisɨl danda kɨma jɨ tamnɨkiny dem Tina bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma jɨ re dɨde.

Copyright information for `GDR