Philippians 4

Pol ma Kikitum Danda Yɨt

Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yena re kon singi eyeninyɨn dɨde kon singi aenyɨn yɨr ongongɨm, ɨ yepim re kornɨm sam im dɨde bꞌogɨl esourenajog dɨra im! Sɨ onggɨt paemb yena re kon singi eyeneninyɨn, wɨn bꞌogla danda kɨma onyisinam Yonggyamɨnd gar ke utkundand odede rɨngmim re kon wen auyaeninyɨn.

Yuodiya, kon yɨt ɨtaya mitiyenyɨn, dɨde kwa Sintike, kon yɨt ɨtaya mitiyenyɨn da wɨn goro wetaweta tawa, ajɨ wɨn bꞌogla yɨpaina gasa nenand gɨlgɨl nony menamena oramisya. Nokɨp wɨn yɨpa nat Yonggyamɨnd gar ke utkunda ke yokatonda, sɨ ɨngkenaemb ket wɨn gar ke utkunda ke wundoi awonda. Ɨ kon kwa ɨmɨnjog kor wɨkomad, meda kwa yɨt ɨtaya mitiyenyɨn da man yɨm takaeneninyɨt opimemb kongga yepim re God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt warabag omnɨkam kon kɨma yɨpand gɨlgɨl bebɨg kɨma wɨko yiyeno, ɨ kwa Kleme dɨde nɨnda kon kɨma gɨlgɨl wɨkoyam. Sɨ opima towaina nyɨ wekeny yɨrkokar peband rokasim re God yɨrkokar okati rɨga nyɨ oramka eyeniny.

Ɨ ita wɨnɨnd wɨn sam na taukenenindam Yonggyam kɨma yɨpand wɨmenand. Ɨ kon kwa bꞌusaya nitinjɨn da, “Wɨn sam na taukenenindam.” Ɨ waina musɨk ɨsnawa nony kɨma mɨlep komkesa rɨga wumɨr ramneninem! Sɨ Yonggyamɨmna ɨtenda bibɨr ke momta e. Ɨ goro kwa yɨpa gasam pɨlɨnd gar bebɨg taininam, ajɨ wɨn bꞌogla komkesa waina bꞌɨgekena Godɨm pɨlɨnd aramiteninam sɨteket yɨt kɨma yɨr opmita ke dɨde bꞌɨtena ke! Sɨ Godɨmna ngɨmbla rɨnte re men rɨgap ma rɨrɨr im nony taukindam, tonsim waina gar dɨde waina nony menamena bꞌobogɨl yɨr ɨpka teyeniny Keriso Yesu kɨma gɨlgɨl wɨmenand.

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon kikitum nitindenyɨn. Wɨn bꞌogla odede mɨlend nonyɨk bꞌamdena tuwenyɨt, opi re da nanggamog mɨle e re ɨmɨnjog, ɨ nanggamog mɨle e re bꞌogɨl ɨsnawa kɨma, ɨ nanggamog mɨle e re negɨr kesa dɨmdɨmjog, ɨ nanggamog mɨle e re yɨna bꞌamnena kɨma, ɨ nanggamog mɨle e re singi bꞌiyena kɨma, ɨ dɨde nanggamog mɨle e re esourena kɨma. Sɨ kwa wɨn bꞌogla onggɨtyam mɨle nena yɨr teyenindam rɨnggɨtyam mɨle im ra otomantijog ɨ kwa rɨnggɨtyam gasa im ra bꞌogɨl ewangaya kɨma. Ɨ wɨn ɨnaemb mɨle omnɨka teyenindam rɨna re wɨn kor pɨlke bꞌauyaenentondam, ɨ akatenentondam, ɨ utkundenentondam, ɨ dɨde yɨr angenentondam. Sɨ ɨdenat ngɨmbla God wɨn kɨma ɨbneneny.

Sɨteket Yɨt Pilipo Sosi ma Wurar gatab

10 Ɨ kon ukoijog sam e yokatenyɨn Yonggyam kɨma gɨlgɨl wɨmenand, mop nokɨp wɨn kea bꞌusaya kwa sisɨl danda kɨma nony epangenjindam kornɨm yɨm okawam nɨnda nya ke. Ɨ wɨn ɨtemb kor gatab kea nony menamena omnɨka eyentondam, ajɨ wanɨm gangga awɨr na aukɨto ken odaram. 11 Sɨ kon nindenyɨn re ma gasa kesa ma pae. Mop nokɨp kon kea bꞌauyaenenond rɨdede na kon rɨrɨrkɨp gasa akateninond bꞌogɨl dɨde negɨr wɨngɨrɨnd. 12 Ɨ kon wumɨr en rɨdede e bꞌobogɨl wɨmena netkenyɨn gasa kesa wɨngɨrɨnd, ɨ kon kwa wumɨr en rɨdede e bꞌobogɨl wɨmena netkenyɨn jogjog gasa kɨma wɨngɨrɨnd. Kon kemb bꞌauyaena nekenond wɨgawɨga wɨmena nya rɨna re kon komkesa gasa rɨrɨrkɨp amnɨkeninond komkesa wɨnɨnd, mɨnda rɨka jogjog owou kɨma wɨmenand o mɨnda owoupa kɨma wɨmenand, ɨ kwa mɨnda rɨka jogjog gasa kɨma wɨmenand o mɨnda gasa kesa wɨmenand. 13 Kon rɨrɨr en komkesa wɨnɨnd rɨrɨrkɨp wɨmenam, mop nokɨp Kerisote ken dandam nomnɨkeneny. 14 Ajɨ wɨn kea bꞌobogɨl amnɨktondam opimemb mɨle rɨna re wɨn kon kɨma yɨpand gɨlgɨl bebɨgjog yingg akatentondam.

15 Ɨ wɨn Pilipo Sosi rɨga, kemb ɨmɨnjog wumɨr aindam odede da wa wɨngɨrɨnd God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt otomapund rɨdenat re kon yiwatond Makedoniya ke, makwa yɨpa sosit kon kɨma mɨramɨra gasa yingg bꞌagona mɨle yomnɨkonj, ajɨ ɨna yɨpaina waina sosi nenat. 16 Ɨ kwa re kon nɨbnond Tesalonika wa, wɨn kea kor singi ingaena gasa nɨtmɨkurautondam yɨpapyam ɨ dɨde kwa nɨmogɨm. 17 Ɨ kon ma wurar gasa im oraka eyeninyɨn, ajɨ kon oraka eyeninyɨn re wɨngawɨnga ke kɨp im jogjog warabag aukam wa pɨlɨnd. 18 Ɨ kon komkesa gasa akasinond re yɨndangɨr na dɨde kwa jogjog im gasa yɨndangɨr nɨbnainy. Sɨ kon nɨbnyɨn re jogjog gasa kɨma e, mop nokɨp kon ke Epaproditom pɨlke gasa akasinond rɨna re wɨn nɨtmɨkurautondam. Sɨ opimemb re ngɨrangngɨrang sɨ gasa pɨla im, ɨ bꞌogɨljog sɨ bꞌangga pɨla im odede rɨja na re Ju rɨgap Godɨm pɨlwa aramkenento yɨnametɨnd Ti pɨlwa bꞌogɨl sam okawam. 19 Sɨ Keriso Yesum pɨlɨnd ɨta God ma bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma ukoijog wurar yɨbɨm, ɨ kor God opima onggɨt ukoijog wurar rɨrɨrɨnd komkesa waina ingaena gasa yɨndangɨr tamnɨkainy dem. 20 Sɨ bꞌogɨl ɨnyomarena yebɨm mera Bꞌu Godɨm pɨlwa, ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog!

Undwatapu Yɨtkak

21 Sɨ kor wɨdaemb yɨt komkesa yɨna rɨga wa pɨlwa yepim re Keriso Yesund yɨmta yundoki. Ɨ Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepim re kon kɨma wekeny, toda kwa wa etmɨkurauranj wɨdaemb yɨt. 22 Ɨ kwa komkesa yɨna rɨgap wa etmɨkurauranj wɨdaemb yɨt, ajɨ ɨmɨnjogjog towa pɨlkaim yepim re Roma mopyam king Kaisamna metɨnd wɨko amnɨkanj. 23 Yonggyam Yesu Kerisomna wurar yebɨm waina wɨngawɨnga kɨma!

Copyright information for `GDR