Revelation of John 10

Aneru dɨde Sobijog Peba

Ɨ re kon yɨr awond, kwa yɨpa danda kɨma aneru wub kumb ke inkonj rɨm ke bꞌajgi. Ɨ wagur okɨntonj tina mop kena ɨ tina wɨp re lomkongga pɨla na, ɨ dɨde tina nɨmog pɨs re wul dɨmɨl ke ɨkangɨndi rorte pɨla na. Sɨ ton kea tina yɨmɨnd yɨpa sobijog peba ɨpangendi yowamonj. Ɨ ton ket tina yɨmjogyam pɨs bꞌamjitonj sɨpand dɨde sawayam pɨs bꞌamjitonj gɨlɨnd. Ɨ ton ket unena kɨma nonykok yikenonj odede wɨp rɨngma re laiyon ngulam bꞌaingneneny. Sɨ re ton unenonj, seben (7) ɨarap towaina nonykok ke yɨsmonggawo. Ɨ re seben (7) ɨarap yɨsmonggawo, kon pop ɨrɨkam amninond ajɨ naska kea wub kumb ke nonykok utkundond odede opuliti da, “Man wɨgawɨga na tamninyɨt onggɨtyam seben (7) ɨara waina opurena ɨ dɨde goro peband terɨkinɨm!” Ɨ ɨtemb aneru yena re kon yɨr yongond onyiti sɨpand dɨde gɨlɨnd, ton tina yɨmjog yɨm yɨtmulitonj wub kumb wa. Ɨ ton ket Godɨmna nyɨ kɨma danda kɨma yindonj yete re ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa yilo yɨbneneny ɨ yet re atobarkinonj wub dɨde gasa onggɨt wɨngɨrɨnd, ɨ gowukoi dɨde gasa onggɨt wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde sɨpa dɨde gasa onggɨt wɨngɨrɨnd, da, “God ma ɨta wɨn iplongkis. Ajɨ onggɨt wɨnɨnd ra sebenɨm anerut bibol ara ɨpai dem, sɨ Godɨmna wɨgawɨga gasa rɨrɨrkɨp tau dem odede rɨngma na re Ton Tina wɨko rɨga bageyam wa pɨlwa bage yɨt pɨtapɨta amneninonj.”

Ɨ onggɨtyam nonykok rɨna re kon wub kumb ke utkundond, ton bꞌusaya kwa ken nomnonj da, “Meke ɨ peba yokate rɨnte re ɨpangendi yɨbɨm onggɨt anerumna yɨm kumbɨnd yete re onyiti yɨbɨm sɨpand dɨde gɨlɨnd!” Sɨ kon ket nekond onggɨt anerum pɨlwa, ɨ ket tin yɨgekitond da, “Peba sobijog nokae!” Seg ton ket nomnonj da, “Yokate dɨde yɨmkite! Sɨ onggɨt pebat ɨta moina kom kapkap omnɨk, ajɨ moina tugɨmɨnd ra ton metmet e ɨbɨm wui pɨla.” 10 Sɨ kon ɨtemb jɨ sobijog peba yokatond onggɨt anerumna yɨm ke, ɨ ket yɨmkitond. Re kon koina tu borand yoramitond owowɨm, ɨtemb re wui pɨla oba met na. Ajɨ re ket kon yɨmkitond, onggɨt pebat koina kom kapkap na yomnɨkonj. 11 Sɨ ton wumɨr nomnonj da, “Man bꞌogla bꞌusaya God ma bage yɨt pɨtapɨta tamneninyɨt kantri nata ɨ gɨm bꞌengabenga rɨga wa ɨ bꞌengabenga yɨtam rɨga wa ɨ dɨde jogjog king wa pɨlwa.”

Copyright information for `GDR