Revelation of John 11

Nɨmog Yɨr Ungata Rɨga

Ɨ re God yɨpa kutɨp pɨla buskak tondon nokawonj, Ton ket nomnonj da, “Utnyite dɨde Koina yɨnamet ɨ yɨna sɨ omnɨkapu kap tondon akatenine! Ɨ kwa daka yɨnametɨnd yɨr opmita rɨga agenkine! Ajɨ yebɨm yɨnamet bau ke aba, sɨ man goro tondon okatenɨm. Mop nokɨp ɨtemb aba re Koina obagɨki kesa rɨga wa okai e. Sɨ ton opima onggɨtyam yɨna taun ɨpmɨndena iyenyi dem poti tu (42) mobi kɨma.
11:2Onggɨt poti tu (42) mobi re yɨpa rɨrɨr e wan tausɨn tu andred siksti (1,260) bibɨr kɨma rɨnte re bes trind (3) yogenai ɨ nowa wɨn dɨde yɨpa kombkomb wɨn kɨma rɨnte re Sapta twelp (12) bes potinɨnd (14) yogenai.
Sɨ Kon Koina nɨmog yɨr ungata rɨga wa danda takaen ɨ tonsiemb wan tausɨn tu andred siksti (1,260) bibɨr kɨma bage yɨt pɨtapɨta tamneninya dem rongg bꞌikoki kɨma. Ɨ ton osiemb re nɨmog olib nangg i dɨde nɨmog ngaya enyorkapu wulkak i rɨnsi re gowukoyɨmna Yonggyamɨm wɨpɨnd onyiti ebnya. Ɨ yet ra tatonkis ten negɨr omnam, wul ɨta topek towaina tu bora ke dɨde ket onggɨt wulɨt towaina geja rɨga tembrɨkiny dem. Sɨ yet ra singi tainy ten negɨr omnɨkam, ton bꞌogla odede nya ke tin onganjya. Ɨ towa ɨta danda ebnau wub ɨswangam, nokɨm da ɨdenat maka piro ik onggɨt wɨn wɨngɨrɨnd ra ton bage yɨt pɨtapɨta tamneninya. Ɨ kwa towa ɨta danda ebnau nyɨ engendam kusɨm dɨde gou negɨr omnam komkesa bꞌengabenga sake ke rɨdenat ra ton singi taenya. Ɨ ra ton seg tamninya dem towaina yɨr ungata yɨt opurenam, tɨbam bꞌangga ɨta topenj dem onggɨt ngortodjog kunɨnkunɨn euki kip ke rokasim re negɨr wɨngawɨnga wekeny negɨr ma bꞌɨsagɨka okatam. Ɨ onggɨt tɨbam bꞌanggat ton kɨma geja omnɨk dem ɨ onggɨt nɨmog yɨr ungata rɨga gou wa tamɨny dem ɨ dɨde ket ten tanganj dem. Ɨ towaina ujgɨm ondrati tebnya dem ra sobea nasi onggɨt ukoi taunɨnd. Sɨ ɨtemb jɨ taun wɨngawɨnga nya ke ogenaya re Sodom e o Ejipt e rɨkɨnd re towa Yonggyamɨnd daka wul bꞌagbagɨnd yɨdrɨko. Ɨ rɨga yepiya ra tuweny kantri bꞌengabenga ke ɨ bꞌengabenga gu ke ɨ bꞌengabenga yɨtam ke ɨ dɨde gɨm bꞌengabenga ke, ton yɨr ɨpka teyenyi dem towaina ujgɨm nowa bibɨr dɨde yɨpa kombkomb bibɨr kɨma. Ɨ ton ket bꞌɨsaya tuweny dem towaina ujgɨm eungitam gopmet wa. 10 Ɨ gowukoi wɨmena rɨgap towaina uj gatab sam im taukenenanj dem dɨde ukoi sam kɨma ngolengole aena tuweny dem. Sɨ ton towa wɨngɨrɨnd wurar gasa bꞌɨtɨmkura tuweny dem, nokɨp onggɨt nɨmog bageyamɨp kea bebɨg oramka eyeninonda onggɨt gowukoi rɨga wa.” 11 Ɨ nowa bibɨr dɨde yɨpa kombkomb bibɨr kak ke, yɨrkokar wɨngawɨnga Godɨm pɨlke bꞌɨgarkonj towa pɨlɨnd, sɨ ton kea towaina pɨs ke onyitonda. Sɨ yepiya re ten yɨr ɨpka eyeno, ton ma sobijog na moga aukɨto. 12 Seg ton ket wub kumb ke ukoijog nonykok utkundonda. Ɨ onggɨt nonykokɨt ten amnonj da, “Tetka ayo!” Seg ton ket wub kumb wa ekonda rɨm borand. Sɨ towaina geja rɨgap daka kea ten yɨr eyo towaina menonɨnd. 13 Ɨ onggɨt wɨnjogɨnd ukoijog jijɨg aukonj, ɨ ket ɨtemb taun ten ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab re kea yosmulitonj. Sɨ ket kea seben tausɨn (7,000) rɨga uj aukɨto onggɨt jijɨg wɨngɨrɨnd. Seg komb rɨgap ma sobijog na moga aukɨto, ngɨrpu ton ket pumb tungg Godɨm bꞌogɨl ɨnyomarena yokaeno.

14 Sɨ nɨmogɨm sake re kea bꞌundwas, ajɨ yɨr de nowam sake ɨta wanakana ik.

Sebenɨm (7) Bibol

15 Ɨ re sebenɨm (7) anerut bibol yɨpayonj, sɨ wub kumb ke ukoi nonykok pɨta aukɨto ɨ odede endento da,

“Gowukoi re kea mera Yonggyam ma
dɨde Tina Keriso ma pumb tungg e au.
Sɨ Ton onggɨtyam pumb tungg wɨp yiyeny re
ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa e.”
16 Seg ket twenti powa (24) elda yepiya re towaina wɨp omnenapu kasand omnɨki wekenonj, ton Godɨm wɨpɨnd kumsos bꞌamkɨto ɨ ket as ɨroukɨto ɨ dɨde ket Godɨnd yewangayo. 17 Ɨ ton ket Godɨnd yesoureno da,

“Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga, sowa Yonggyam God
yet re mɨbnenenot dɨde yete re mɨbnenenyɨt!
Sɨn sɨteket yɨt momnyu, mop nokɨp Man kea tɨrɨr yomnot Moina ukoijog danda ingawam,
sɨ Mante ket onggɨtyam gowukoi wɨp yiyenyɨt.
18 Ɨ gɨm bꞌengabenga rɨga soro im aukenenanj
mop nokɨp Moina ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam
dɨde kwa uj rɨga bꞌɨsagɨkam wɨn re ɨtaemb ke ik.
Sɨ ɨtemb jɨ wɨn, sɨ Man rɨrɨr et towa mɨra ogonam Moina wɨko rɨga bageyam wa
ɨ yɨna rɨga wa ɨ dɨde Moina nyɨ moga uwada rɨga wa
yepim re sobijog nyɨ rɨga dɨde ukoi nyɨ rɨga.
Sɨ kwa ɨtemb jɨ wɨn,
sɨ Man ten negɨr tamnɨkinyɨt yepiya re gowukoi negɨr yomnɨkeneno.”
19 Ɨ Godɨmna yɨnamet ɨpangendonj pumb tungg wa, ɨ ket demb de Tina yɨnametɨnd Tina outɨnti tɨrɨr omnijog yɨna boks pɨta awonj. Ɨ dɨde ket waral ɨpabɨndento ɨ nonykok wuwenonj ɨ ɨara ara yikenonj ɨ jijɨg aukonj ɨ dɨde ukoi gɨmo pɨla ais piro ikonj.

Copyright information for `GDR