Revelation of John 12

Kongga dɨde Wɨp Ɨnggrawa kesa Gɨrem pɨla Bꞌangga

Ɨ re kon yɨr awond, yɨpa ukoi kɨd kesa kɨma danda gasa pɨta awonj wub kumbɨnd. Sɨ yɨpa kongga lomkongga bꞌikiti na wɨbnonj, ɨ ket mobi yɨbnonj re tina pɨs wɨra nat ɨ dɨde kwa twelp (12) ɨki kɨma dɨra yowamonj tina mopɨnd. Ɨ ɨtomb re kongga ngor kɨma na wɨbnonj. Ɨ ton kopa map bꞌaena wikenonj mɨna bꞌujenand, ngɨrpu momta bꞌɨga ukendam awonj. Ɨ re kon yɨr awond, kwa yɨpa bꞌenga wɨp kɨd kesa kɨma danda gasa pɨta awonj wub kumbɨnd. Sɨ yɨr de, ukoi kuskus wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌangga yɨbnonj re seben (7) mop kɨma na ɨ ten (10) dɨng kɨma na ɨ dɨde opi ket tina mop nata seben (7) kingɨmna dɨra. Ɨ tina kerat wubɨnd ɨki nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab ergɨnasinonj dɨde ket ten eskansinonj onggɨt gowukoi wa. Ɨ onggɨtyam wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌangga onyitonj onggɨt konggam wɨpɨnd yet re momta bꞌɨga ukendam yomnonj, nokɨm da ɨdenat ton onggɨt konggamna bꞌɨga ɨmkis ra ton ukenj. Ɨ ɨtomb kongga bꞌɨga yukendonj re leo Bꞌɨga na yet ra komkesa gɨm bꞌengabenga rɨga danda kɨma wɨp tamniny ayɨn kutɨp ke. Ɨ Godɨmna anerut ɨtemb jɨ bꞌɨga yokatonj onggɨt konggam pɨlke dɨde ket yiyonj Godɨm pɨlwa de Tina wɨp omnenapu kasa wa. Ɨ ɨtomb kongga ket bꞌɨkenonj de wul kesa tungg wa. Sɨ God kea de pɨpmet ti wongonjenawonj, nokɨm da ɨdenat Ton demb de tin ongena tiyeneny wan tausɨn tu andred siksti (1,260) bibɨr kɨma.

Ɨ yɨpa geja aukonj de pumb tungg wa. Sɨ Mikael dɨde tina anerup geja yomnɨko onggɨt wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌangga kɨma, ɨ todaka onggɨtyam wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌangga tina aneru kɨma mɨra amnɨto. Ajɨ ton ma danda na aukɨto gou wa omnenam Mikael dɨde tina aneru, sɨ towa maike pɨpmet awonj wɨmenam de pumb tunggɨnd. Sɨ Mikael dɨde tina anerup ɨtemb ukoi wɨp ɨnggrawa kesa bꞌangga gowukoi wa yɨskanto tina aneru kɨma. Sɨ ɨtaemb jɨ kesam ke gɨrem ogenaya da Negɨr Wɨngawɨnga o Satana yet re kupka gowukoi wɨmena rɨga negɨr nya wa wɨp amneninonj negɨr mɨle omnɨkam. 10 Ɨ kwa kon ukoi nonykok utkundond wub kumbɨnd, ɨ onggɨt nonykokɨt yindonj da,

“Godɨmna yɨrkokar okawa mɨle ɨ Tina juwai
ɨ mera God ma pumb tungg
ɨ dɨde Tina Kerisomna wɨp omnena danda,
yu opimemb kea pɨtapɨta aena wuweny.
Mop nokɨp yet re mera gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar kot wa aramkeneninonj
dɨde yet re ten mera God ma bꞌɨsagɨkapu wa aramkeneninonj ita bibɨr dɨde ita sɨwɨny,
ton re kea bꞌɨski e yɨbɨm de gowukoyɨnd.
11 Ɨ kwa gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarɨp
kea Satanand gou wa yomno Mamoi Bꞌɨgamna kus ke
dɨde towaina God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena ke.
Sɨ ton kea towaina yɨrkokar esɨngkandento
dɨde towaina yɨrkokar singi kesa amnɨkenento
God ma wɨko omnɨka map ngɨrpu towaina uj.
12 Sɨ onggɨt paemb pumb tungg dɨde komkesa wɨmena gasa onggɨt wɨngɨrɨnd
sam kɨma ngolengole aininam.
Ajɨ ɨta sake de gowukoi wa dɨde sɨpa wa,
mop nokɨp Negɨr Wɨngawɨnga igurkonj wa pɨlwa re
ukoijog soro kɨma na.
Ɨ kwa ton wumɨr e da tina wɨn re tukokɨpjog e.”
13 Ɨ re wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌangga yɨr bꞌangonj da ton kea gowukoi wa bꞌɨski e yɨbɨm, ton onggɨt konggand bebɨg kɨma bꞌɨdgotnenand woramitenenonj yet re leo bꞌɨga yukendonj. 14 Sɨ onggɨt konggat nɨmog ukoijog yimbyakɨmna tamakak akatonj, nokɨm da ɨdenat ton tulis tina pɨpmet wa de wul kesa tungg wa. Ɨ onggɨt pɨpmet natemb ton bꞌutma okateny nowa kemag dɨde yɨpa kombkomb kemag kɨma.
12:14Grik peband da, “yɨpa wɨn ɨ nɨnda wɨn ɨ dɨde yɨpa kombkomb wɨn.”
Sɨ onggɨt wɨnɨnd gɨremɨt ma rɨrɨr e tin negɨr tomɨny.
15 Sɨ gɨremɨt kɨlɨm pɨla nyɨ tina tu bora ke bꞌɨskokonj onggɨt konggam yɨmta nya. Nokɨm da ɨdenat onggɨt ngɨwɨr gutatɨt tin tɨtiyas edamkitam. 16 Ajɨ gowɨt onggɨt konggand yɨm wokawonj. Sɨ gowɨt tina tugɨm yɨpangendonj dɨde ket ɨtemb kɨlɨm yɨmkitonj rɨna re wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌanggat tina tu bora ke bꞌɨskokonj. 17 Seg ɨtemb wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌangga soro awonj onggɨt konggam pɨlwa. Sɨ ton ket yiwatonj geja omnɨkam onggɨt konggamna bꞌɨgawar wɨngɨrɨnd komb rɨga kɨma yepim re Godɨmna bꞌingawa yɨt yɨmta undokenenanj dɨde Yesum gatab yɨr ungata yɨt owama yiyenyi. Sɨ ton onyitonj jimiya kumbɨnd sɨpand.

Copyright information for `GDR