Revelation of John 13

Naskanyam Tɨbam Bꞌangga

Ɨ re kon yɨr awond, yɨpa tɨbam bꞌangga opendonj sɨpa ke. Ɨ ton yɨbnonj re ten (10) dɨng kɨma na dɨde seben (7) mop kɨma na ɨ dɨde tina dɨng nata ten (10) kingɨmna dɨra kɨma na. Ɨ kwa tina mop yɨpayɨpand ɨsadreni nyɨ na ɨrɨki wekenonj. Ɨ ɨtemb tɨbam bꞌangga rɨna re kon yɨr yongond re moga kɨma tɨbam bꞌangga lepod pɨla na, ɨ tina pɨspam re ukoi danda egetkak kɨma tɨbam bꞌangga bea pɨla na, ɨ tina tugɨm re danda orkak kɨma tɨbam bꞌangga laiyonɨmna tugɨm pɨla na. Ɨ wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌanggat tina juwai ɨ tina wɨp omnenapu kasa ɨ dɨde ukoijog danda ti yokainonj. Ɨ ket tina mop wɨngɨrɨnd yɨpa mop yɨbnonj re owarati na uj rɨga pɨla. Ajɨ onggɨtyam uj okatam yɨra re kea ngu awonj. Sɨ komkesa gowukoi rɨga kɨd kesa na aento, dɨde ket onggɨt tɨbam bꞌanggand yɨmta yundokeneno. Ɨ ton wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌanggam pɨlwa kumsos bꞌamka wuwenonj ewangayam, mop nokɨp ton kea danda yokawonj onggɨt tɨbam bꞌanggam. Ɨ ton kwa kea onggɨt tɨbam bꞌanggam pɨlwa kumsos bꞌamka wuwenonj ewangayam odede opurena kɨma da, “Yete jɨ onggɨtyam tɨbam bꞌangga pɨla rɨga? Sɨ yete rɨrɨr e geja omnɨk ton kɨma?”

Ɨ kwa wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌanggat onggɨt tɨbam bꞌanggam tugɨm yokawonj ukoi yɨt dɨde Godɨnd ɨsadrena yɨt opurenam. Ɨ dɨde kwa ti danda yokawonj wɨko omnɨkam poti tu (42) mobi kɨma. Sɨ onggɨt tɨbam bꞌanggat tina tugɨm yɨpangendonj Godɨm pɨlwa ɨsadrena yɨt opurenam. Sɨ ton kea esadreneninonj Godɨmna nyɨ ɨ Tina wɨmenapu pɨpmet ɨ dɨde yepim re onggɨt pɨpmetɨnd wekeneny de pumb tunggɨnd. Ɨ ton kea danda yokatonj geja bꞌiyenam yɨna rɨga kɨma dɨde ten gou wa omnam. Ɨ dɨde ton kwa danda yokatonj wɨp omnenam komkesa gu ɨ komkesa kantri ɨ komkesa yɨtam ɨ dɨde komkesa gɨm bꞌengabenga rɨga. Ɨ God naska nata Tina obagɨki rɨga nyɨ erɨkinonj Mamoi Bꞌɨgamna yɨrkokar peband yena re yongando, ajɨ yɨmta kena Ton gowukoi yotobarkonj. Sɨ komkesa gowukoi wɨmena rɨga yaina nyɨ na re maka ɨrɨki wekenonj onggɨt peband, tonpimemb onggɨt tɨbam bꞌanggand ewangaenenyi.

“Sɨ yete re wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, ton rutkund.

10 ‘Ɨ yena ra God obagenj usunatam sɨbɨbmetɨm,
ton bꞌogla sɨbɨbmet wa yek.
Ɨ yet ra rɨga geja giri ke onganj,
toda ongandayamɨt bꞌogla geja giri ke uj yakat.’
Sɨ onggɨt paemb odede wɨnɨnd yɨna rɨgap bꞌogla bꞌobogɨl mɨmkam ke wɨmenand dɨde gar ke utkunda mɨle omnɨkand tekeny.”

Nɨmogɨm Tɨbam Bꞌangga

11 Ɨ re kon yɨr awond, kwa yɨpa tɨbam bꞌangga gou ke opendonj. Ɨ ti kea yɨbnawonj nɨmog dɨng Mamoi Bꞌɨga pɨla dɨde ton yɨtkak apureninonj wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌangga re dɨde. 12 Ɨ ton naskanyam tɨbam bꞌanggamna wɨp kena mɨle amnɨkeninonj re komkesa onggɨtyam naskanyam tɨbam bꞌanggamna danda kena. Ɨ ton kwa gou dɨde gowɨnd wɨmena rɨga amnɨkeninonj naskanyam tɨbam bꞌanggand ewangayam yama na re uj okatam owarati yɨra ngu awonj. 13 Ɨ dɨde ton kwa ukoi kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkeninonj. Sɨ ton kea wul dɨmɨl yingaenenonj wub kumb ke inkam de gou wa rɨga wa wɨpɨnd. 14 Sɨ ton kwa naskanyam tɨbam bꞌanggam pɨlkena danda yokatonj ɨ ket onggɨt danda ke kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkeninonj ti wɨpɨnd. Sɨ ɨngkenaemb ton gowɨnd wɨmena rɨga bꞌanygɨnena god ewangaya nya wa wɨp eyeninonj. Ɨ ton kwa onggɨtyam gowɨnd wɨmena rɨga amneninonj bꞌanygɨnena god aidol omnɨkam onggɨt tɨbam bꞌanggand ewangayam yet re giri ke owarati yɨbnonj ɨ ket yilo yokatonj. 15 Sɨ ton kwa danda yokatonj onggɨt tɨbam bꞌanggamna aidolɨnd yilo okawam. Nokɨm da ɨdenat ton tɨbam bꞌanggamna aidol omɨny yɨt opurenam dɨde kwa ton rɨga tamniny ten ongandam yepiya ra onggɨt tɨbam bꞌanggamna aidol maka ewangaenenyi. 16 Ɨ ton ɨtemb jɨ kwa komkesa rɨga engaeninonj mal okatam towaina yɨmjog yɨmɨnd o towaina mongkakɨnd, opi re sobijog nyɨ rɨga dɨde ukoi nyɨ rɨga, ɨ jogjog gasa kɨma rɨga dɨde gasa kesa rɨga, ɨ dɨde bꞌɨtrari rɨga dɨde wɨko rɨga. 17 Sɨ nangga pena ton odede engaeninonj re nok mana da ɨdenat ton maka gasa imdam dɨde maka bꞌasoga omnenam rɨga tamneniny yepiya ra maka onggɨtyam tɨbam bꞌanggamna nyɨ ɨrɨki mal okasi. Sɨ ɨtemb mal re tina nyɨwɨmna namba e. 18 Sɨ yɨr de, bꞌogɨl multekɨp kɨma rɨgat bꞌogla onggɨtyam tɨbam bꞌanggamna namba ragenkin. Mop nokɨp ɨtemb re rɨgamna namba e, sɨ tina namba re siks andred siksti siks (666) e.

Copyright information for `GDR