Revelation of John 14

Mamoi Bꞌɨga dɨde Tina Rɨga

Ɨ yɨr de, re kon yɨr awond, Mamoi Bꞌɨga onyitonj Siyon dor kumbɨnd. Ɨ Ton kɨma wan andred poti powa tausɨn (144,000) rɨga na wekenonj yaina mongkak nat re Mamoi Bꞌɨgamna nyɨ dɨde Ti Bꞌuɨmna nyɨ ɨrɨki wekenonj. Ɨ kon kwa wub kumb ke nonykok utkundond re ukoi nyɨwɨmna dudlam pɨla na dɨde kwa ukoi ɨara ara pɨla na. Ɨ onggɨtyam nonykok rɨna re kon utkundond re kwa odede wɨp ara na rɨngmim ra gita ɨpaya rɨgap towaina gita bꞌobogɨl tepairanj. Ɨ ton sisɨl ger yɨtango Godɨmna wɨp omnenapu kasa wɨpɨnd dɨde

powa (4) yilo gasa dɨde twenti powa (24) elda wa wɨpɨnd. Sɨ makwa ngai yɨpa rɨgat rɨrɨr e onggɨtyam ger bꞌauyaenam, ajɨ wan andred poti powa tausɨn (144,000) rɨga nenapim rɨrɨr yepiya re gowukoi rɨga wa wɨngɨr ke yɨrkokar yokato.
Tonsimemb jɨ rɨga yepiya re maka kɨl kɨma aukɨto kongga kɨma pɨl bꞌasopaya ke, ajɨ ton pɨl bꞌasopai kesa kɨlkesa rɨga na. Ɨ kwa tonsimemb jɨ rɨga yepiya re Mamoi Bꞌɨgand yɨmta yundokeneno rɨtata re Ton wɨp eyeneninonj. Ɨ kwa tonpiyamb yɨrkokar yokato rɨga wa wɨngɨr ke gowukoi wɨmenand. Sɨ ton re naskajog Godɨm pɨlwa dɨde Mamoi Bꞌɨgam pɨlwa okai rɨga na. Ɨ bꞌanygɨnena yɨtkak maike towaina tugɨm ke opekenento, sɨ ton re bꞌinjawa kesa rɨga na.

Nowa Aneru waina Bage Yɨt

Ɨ re kon yɨr awond, kwa yɨpa aneru kea ulitonj wubɨnd. Sɨ ti kea yɨbnawonj God ma ngɨrpu kesa bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam towa pɨlwa yepiya re wekenonj gowukoi nata, ɨ komkesa gɨm bꞌengabenga ɨ komkesa gu ɨ komkesa yɨtam ɨ dɨde komkesa kantri wɨngɨrɨnd. Ɨ ton unena kɨma yindenonj da, “Wɨn Godɨnd moga yuwada, ɨ Ti bꞌogɨl ɨnyomarena yokaina. Mop nokɨp Tina bꞌɨsagɨkam wɨn re kemb ɨte ke ik. Ɨ wɨn kumsos Tin yemka yet re amnɨkinonj wub ɨ gou ɨ sɨpa ɨ dɨde nyɨ obrulkapu kip.”

Ɨ kwa nɨmogɨm anerut tin yɨmta yundokonj dɨde ket yindenonj da, “Ke yosmulitonj, ke yosmulitonj, ukoi taun Babilon yet re komkesa kantri pɨp amnɨkinonj negɨr bꞌiyena mɨle ke, ɨ ɨngkenaemb ten Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam ɨk okɨka eyeninonj.”

Ɨ kwa yɨpa nowam anerut ten yɨmta undokonj ɨ ket unena kɨma yindenonj da, “Yet ra onggɨt tɨbam bꞌanggand dɨde tina aidolɨnd kumsos emɨk dɨde ra ton tina mongkakɨnd o tina yɨmɨnd onggɨt tɨbam bꞌanggamna mal okas, 10 sɨ todaka ɨta onai onggɨtyam Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam ɨk. Sɨ onggɨtyam ɨsleki kesa seoseo ɨk re Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam kapond yɨndangɨr omni e yɨbɨm. Sɨ ton ɨta ukoi bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena okas wul dɨmɨl ke dɨde masis pɨla sɨngba kɨma negɨr guda gasa salpa ke yɨna aneru wa wɨpɨnd dɨde Mamoi Bꞌɨgam wɨpɨnd. 11 Ɨ onggɨtyam towaina bꞌɨdgotnena kimbra bungbung taukeneny ra ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa e. Sɨ awɨr e kwa towanɨm wɨram ita bibɨr dɨde ita sɨwɨny yepim re kumsos yemkenenyi onggɨtyam tɨbam bꞌanggand dɨde tina aidolɨnd ɨ kwa towanɨm yepim re tina nyɨ kɨma mal yokatenyi.” 12 Sɨ onggɨt paemb odede wɨnɨnd yɨna rɨga bꞌogla bꞌobogɨl mɨmkam ke wɨmena tuweny. Sɨ tonsimemb Godɨmna bꞌingawa yɨt yɨmta undoka eyenanj dɨde Yesum pɨlɨnd gar ke utkunda yoramitenenyi.

13 Ɨ kon yɨpa nonykok utkundond wub kumb ke, ɨ ton ket yindenonj da, “Erɨkine! Ton bꞌogɨl omni rɨga im jɨ yepiya ra otade ke uj taukanj Yonggyamɨmna wɨko omnɨkand.” Seg ket Yɨnayɨna Wɨngawɨngat mɨra yomnonj da, “Owɨ, ɨmɨnjog e. Ton opima wɨram tekeny towaina ukoi bꞌasowa wɨko ke, mop nokɨp towaina bꞌogɨl wɨko mɨra opima ton kɨma tekeny.”

Gowukoi Rɨga Erngokam

14 Ɨ yɨr de, re kon yɨr awond, sɨ bɨlbɨl rɨm yɨbnonj ɨ Rɨgamna Bꞌɨga pɨla yɨpa rɨga omiti yɨbnonj onggɨt rɨm kumbɨnd. Ɨ Ti mopɨnd yɨbnonj re gold ke omnɨki bꞌogɨl dɨra na, ɨ daka Tina yɨmɨnd yɨbnonj re orkamkam erngoka giri na. 15 Seg kwa yɨpa aneru opendonj yɨnamet ke ɨ ket unena kɨma ara yikenonj Ti pɨlwa yet re rɨm kumbɨnd omiti yɨbnonj da, “Erngoka giri yingae! Ɨ epkinem dɨde kɨp akasinem! Mop nokɨp gowɨnd kɨp re kea ungijog im.” 16 Seg yet re rɨm kumbɨnd omiti yɨbnonj, Ton yingawonj Tina orkamkam erngoka giri gowukoyɨm pɨlɨnd, sɨ Ton kea ket gowukoi erngokonj.

17 Ɨ kwa yɨpa aneru opendonj yɨnamet ke rɨna re yɨbnonj pumb tungg wa, ɨ tida kwa kea yɨpa orkamkam erngoka giri yɨbnawonj. 18 Ɨ kwa yɨpa aneru opendonj yɨna sɨ omnɨkapu kap ke yamana re danda yɨbnawonj wul yɨr ɨpkam. Ɨ ton unena kɨma ara yikenonj onggɨt anerum pɨlwa yet re orkamkam erngoka giri yowamonj da, “Man moina orkamkam erngoka giri yingae dɨde greip gou ke greip mot eakine dɨde bobo amnɨkine, mop nokɨp greip kɨp re kea ungijog im.” 19 Seg ket onggɨt gou ke greip kɨp bobo amnɨkinonj dɨde ket greip wain ungkapu wa bꞌɨskokinonj. Sɨ ɨtemb ungkapu re negɨr mɨle rɨgaina Godɨmna ukoijog soro kɨma bꞌɨsagɨkapu pɨpmet e. 20 Ɨ re onggɨt ungkapund ungka eyeninonj Yerusalem taun bau ke, kea kus opekonj onggɨt ungkapu ke, ɨ ngɨwɨr pɨla yikenonj ama rɨka wan point paib (1.5) mita uski na dɨde tri andred (300) kilomita pɨn na.

Copyright information for `GDR