Revelation of John 15

Seben Besen Ongonjena gatab Yɨt

Ɨ re kon yɨr awond, kwa yɨpa ukoijog kɨd kesa kɨma dɨde moga kɨma danda gasa pɨta awonj pumb tungg wa. Sɨ seben (7) anerup re kea kikitumam seben (7) sake owami na wekenonj. Mop nokɨp Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨka rɨrɨrkɨp tainy ra onggɨt sake kaim.

Ɨ kwa re kon yɨr awond, glas sɨpa pɨla gasa yɨbnonj re wul dɨmɨl kɨma ɨsleki na. Ɨ kea dɨkɨnd rɨga owɨnki wekenonj onggɨt glas sɨpa yurund yepiya re onggɨt tɨbam bꞌangga ɨ tina aidol ɨ dɨde tina nyɨ ɨrɨki namba gou wa amnento. Ɨ ton kwa Godɨmna ogoni gita awamto. Sɨ ton ket Godɨmna wɨko rɨga Mosemna iyongki ger dɨde Mamoi Bꞌɨgamna ger atango. Sɨ ɨja imemb jɨ iyongki yɨtkak da,

“Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga, Yonggyam God!
Moina wɨko re ukoijog im dɨde kɨd kesa kɨma im.
Ɨ Man re komkesa kantrim wɨp omnena king et,
sɨ Moina nya re negɨr kesa dɨmdɨmjog im dɨde ɨmɨnjog im.
O Yonggyam, yete maka Moina nyɨ moga yuwaj?
Ɨ yete maka Moina nyɨwɨm bꞌogɨl ɨnyomarena yokau?
Mop nokɨp Mantata yɨpaina yɨnayɨna.
Ɨ komkesa yɨtam bꞌengabenga opima tui Mor pɨlwa
dɨde ton opima kumsos Men metɨmki dem,
mop nokɨp Moina negɨr kesa dɨmdɨmjog omnɨka mɨle re kea pɨta aukɨto.”
Ɨ onggɨt kak ke re kon pumb tungg wa yɨr awond, yɨnayɨna pɨpmet re kea ɨpangendi na yɨbnonj rɨna re sɨ omnɨkapu yɨna plaimetɨnd yɨbnonj. Seg ket seben (7) aneru yepiya re seben (7) sake kɨma wekenonj opekto onggɨt yɨnayɨna pɨpmet ke. Sɨ ton wekenonj re kɨlkesa ngɨndngɨnd kobɨrgɨm ke bꞌajgi na dɨde gold rob ke bꞌibgi na dormopɨnd. Ɨ powa (4) yilo gasa wɨngɨrɨnd yɨpa yilo gasat onggɨt seben (7) aneru wa agoninonj seben (7) gold besen. Sɨ opimemb besen re Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨka ke yɨndangɨr na wekenonj yete re ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa yilo yɨbneneny. Ɨ ket Godɨmna bꞌogɨl ɨnyomarena dɨde Tina danda re kea pɨta awonda. Sɨ ɨtemb yɨnayɨna pɨpmet re kea kimbrat yɨndangɨr yomnonj. Sɨ onggɨt penaemb makwa yɨpat rɨrɨr na onggɨt yɨnayɨna pɨpmet wa bꞌɨgaram ngɨrpu ra onggɨt seben (7) aneru waina seben (7) sake rɨrɨrkɨp taukanj.

Copyright information for `GDR