Revelation of John 16

Seben (7) Sake Besen

Ɨ re kon ukoi nonykok utkundond yɨnamet ke, sɨ ton opimemb seben (7) aneru amninonj da, “Wɨn wuwe, ɨ onggɨtyam Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam seben (7) besen egmarkina gou wa!”

Seg naskanyam anerut ket yikonj dɨde tina besen gou wa yɨgmarkonj. Sɨ negɨrjog kopa kɨma wai ukkɨto onggɨt rɨga wa pɨlɨnd yepiya re onggɨtyam tɨbam bꞌanggamna mal okati wekenonj dɨde tina aidolɨnd kumsos yemkeneno.

Ɨ nɨmogɨm anerut ket tina besen yɨgmarkonj sɨpa wa. Sɨ sɨpa engendonj re uj rɨgamna kus pɨla na. Sɨ opimemb komkesa sɨpand yilo gasa re kea uj aukɨto.

Ɨ nowam anerut ket tina besen yɨgmarkonj de kɨlɨm nata dɨde nyɨkip nata. Sɨ ton ket kusɨm bꞌengkɨto. Sɨ re kon nyɨ yɨr ɨpka anerund yɨt yutkundond, sɨ ton odede naemb yindenonj da,

“Yɨnayɨna God yet re mɨbnot ɨ yete re mɨbnenenyɨt,
Man re negɨr kesa dɨmdɨmjog et.
Mop nokɨp Man kea odede bꞌɨsagɨka yomnɨket.
Sɨ ton kea Moina yɨna rɨga dɨde bageyam kus awarɨndento,
sɨ onggɨt paemb Moina bꞌɨsagɨka re rɨrɨrkɨpjog e
towanɨm kus okɨkam.”
Ɨ kwa re kon utkundond, yɨna sɨ omnɨkapu kapɨt yɨsmonggawonj da,

“Owɨ, Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga, Yonggyam God!
Moina bꞌɨsagɨka re ɨmɨnjog im dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog im.”
Ɨ powam (4) anerut ket tina besen yɨgmarkonj lomkongga kumbɨnd. Sɨ lomkonggat kea ket danda yokatonj rɨga wul ke imbrɨkam. Sɨ lomkonggamna ukoijog pembɨt rɨga imbrɨka eyeninonj. Ajɨ ton kea Godɨmna nyɨ ɨsadrena yiyeno yamana re danda yɨbnawonj onggɨtyam sake ingaenam. Ɨ ton kwa maka negɨr mɨlem pɨlke gar engento Godɨm pɨlwa Ti bꞌogɨl ɨnyomarena okaenam.

10 Ɨ paibɨm (5) anerut ket tina besen yɨgmarkonj onggɨt tɨbam bꞌanggamna wɨp omnenapu kasa kumbɨnd. Sɨ tina kantri re kea sɨbɨbɨt yɨkangɨndonj. Sɨ onggɨt penaemb tina rɨga towaina weyat bꞌangong wuwenonj onggɨtyam kopa map. 11 Ɨ ton kwa pumb tungg Godɨnd yɨsadreneno onggɨtyam towaina kopa dɨde wai map. Ajɨ ton maka gar engkɨto towaina omnɨki negɨr mɨle ke.

12 Ɨ siksɨm (6) anerut ket tina besen yɨgmarkonj ukoi kɨlɨm Yuprate wa. Sɨ ɨtemb kɨlɨm nyɨ re kea kak aukonj. Sɨ ɨlemet ke king rɨga wa geja menonɨm nya re kea ongonjeni na ebnawonj. 13 Ɨ re kon yɨr awond, pogo pɨla nowa negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga opekto wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌanggamna tu bora ke ɨ onggɨt tɨbam bꞌanggamna tu bora ke ɨ dɨde bꞌanygɨnena bageyamɨmna tu bora ke. 14 Sɨ ton re kɨd kesa kɨma danda wɨko omnɨkayam negɨr wɨngawɨnga im. Ɨ tonsimemb komkesa gowukoi king wa pɨlwa wuweny ten yɨpand bobo omnɨkam onggɨt gejam rɨnte ra tawɨk Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga Godɨmna ukoi bꞌɨsagɨka bibɨrɨnd. 15 Ɨ odedend ara yikenonj da, “Yɨr de, Kon netken ra yurowamam rɨga pɨla e. Sɨ ton bꞌogɨl omni rɨga e yete re wɨngawɨnga ke yɨrkokarɨnd wɨmena yikeny ɨ tina kobɨrgɨm yɨrgong omnɨka eyeniny, nokɨm da ɨdenat ton maka wɨ kesa ikeny dɨde maka tin ɨngar kɨma yɨr ongong iyenyi.” 16 Seg ket onggɨt nowa negɨr wɨngawɨngapim ten yɨpand bobo omnɨka eyenanj onggɨt pɨpmetɨnd Ibru yɨt ke ogenaya da Armagedon.

17 Ɨ sebenɨm (7) anerut ket tina besen yɨgmarkonj eand. Sɨ ukoi nonykok Godɨmna wɨp omnenapu kasa ke opendonj de yɨnametɨnd, ɨ yindonj da, “Komkesa rɨrɨrkɨpjog ainy.” 18 Seg ket waral ɨpabɨndenonj ɨ nonykok wuwenonj ɨ ɨara arara aenonj ɨ dɨde ukoi jijɨg aukonj. Sɨ makwa ke naskand odede ukoijog jijɨg aukonj onggɨt gowukoyɨnd, re rɨga wɨmena tui ngɨrpu yu. 19 Sɨ ukoi taun Babilon bꞌakangkonj dɨde ket nowa usetki aukonj. Ɨ komkesa kantri wɨngɨrɨnd taun re kea osmurkɨto. Ɨ dɨde kwa God kea ukoi taun Babilon nonyɨk yomdonj tina negɨr mɨle map, dɨde Ton ket tin yokɨkonj Tina ukoijog pembpemb soro kɨma bꞌɨsagɨkam greip ɨk kapo ke. 20 Ɨ ket komkesa ailan re kea basam aukɨto dɨde komkesa dor daka re kea bꞌeomnento. 21 Ɨ dɨde ket ukoijog gɨmo pɨla ais piro wub kumb ke ɨsokonj rɨga wa kumbɨnd. Sɨ onggɨt pirom yɨpa kɨp bebɨg re ama rɨka pipti (50) kilogram na. Sɨ onggɨt sake piro map rɨgap Godɨnd yɨsadreno, mop nokɨp onggɨtyam sake re bꞌenga wɨp ukoijog bꞌɨdgotnena kɨma na.

Copyright information for `GDR