Revelation of John 17

Ukoi Iyenapu Kongga Babilon gatab Bage Yɨt

Ɨ seben (7) besen kɨma seben (7) aneru wa wɨngɨrɨnd yɨpa anerut ikonj kor pɨlwa, ɨ nomnonj da, “Metkɨm ayo! Kon ɨta motouyaen ukoi yiyagyiyag iyenapu konggamna bꞌɨsagɨka gatab yeto re omiti wɨbneneny jogjog nyɨ kumbɨnd. Sɨ gowukoi kingɨp kea onggɨt kongga kɨma negɨr bꞌiyena mɨle yomnɨkeneno. Ɨ gowukoi wɨmena rɨgap toda kwa kea ton kɨma negɨr bꞌiyena mɨle ke ɨk pɨp aukenento.”
17:2Onggɨtyam gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle yisɨpkis re ɨmɨnjog Godɨnd ɨsayam e ajɨ bꞌanygɨnena godɨnd ewangaya mɨle omnɨkam e.
Seg ket Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kor pɨlɨnd bꞌimuronj ɨ ket onggɨt anerut wɨp niyonj deta wul kesa tungg wa. Sɨ re kon yɨr awond, yɨpa kongga omiti wɨbnonj kuskus tɨbam bꞌangga kumbɨnd yet re Godɨnd ɨsadrena nyɨ ɨrɨki ke ɨkangɨndi wɨbnonj dɨde yet re seben (7) mop kɨma dɨde ten (10) dɨng kɨma wɨbnonj. Ɨ ɨtomb kongga bꞌikoki wɨbnonj re kuskus uwaluwal kobɨrgɨm kɨma na dɨde kuskus kobɨrgɨm kɨma na. Ɨ ton bꞌajgi wɨbnonj re gold kɨma na ɨ bꞌogɨl ngɨndngɨnd gɨmo kɨma na ɨ dɨde bꞌogɨl ngɨndngɨnd timtim jag kɨma na. Ɨ ton kwa ti yɨmɨnd yowamonj re gold kapo na. Sɨ onggɨt kapo borand re onggɨt konggamna bꞌanygɨnena god ewangaya mɨle ke dɨde tina negɨr bꞌiyena mɨlemna kɨlkɨl gasa ke yɨndangɨr na yɨbnonj. Ɨ kwa tina mongkakɨnd ɨnaemb jɨ wɨgawɨga nyɨ ɨrɨki wɨbnawonj, ɨt re da

Ukoi Babilon.

Sɨ Babilon re mog o gowukoi komkesa yiyagyiyag iyenapu kongga wanɨm dɨde komkesa gowukoi bꞌanygɨnena god ewangaya mɨlem.
Ɨ re kon yɨr awond, ɨtomb kongga re pɨp na wɨbnonj yɨna rɨga waina kus ke dɨde Yesumna yɨr ungata rɨgaina kus ke.

Ɨ re kon tin yɨr wongond, kon ma sobijog kɨd kesa na awond.
Sɨ ket onggɨt anerut ken nomnonj da, “Nangga pae man kɨd kesa aet? Kon ɨta mor mɨtisɨpkenaen onggɨt konggamna wɨgawɨga gasa dɨde onggɨt tɨbam bꞌanggam gatab ya kumb nate re ton angiti wɨbɨm, ɨ kwa yamim re seben (7) mop dɨde ten (10) dɨng yɨbnainy. Sɨ ɨtemb tɨbam bꞌangga rɨna re man yɨr yongot, ton kea yɨbnonj, ɨ yu ma ɨta yɨbɨm ajɨ ɨta ton topenj dem ngortodjog wa kunɨnkunɨn euki kip ke rokasim re negɨr wɨngawɨnga wekeny negɨr ma bꞌɨsagɨka okatam. Ɨ Yonggyam ɨta tin ɨtmɨkis dem de negɨr okatenapu pɨpmet wa. Ɨ gowukoi wɨmena rɨga wɨngɨrɨnd opima rɨga yamim re maka nyɨ ɨrɨki wekeny yɨrkokar peband gowukoi otomapu ke ngɨrpu yu. Sɨ ton opima kɨd kesa taukanj dem ra ton onggɨt tɨbam bꞌanggand yɨr ongi dem yet re yɨbnonj ɨ yu ma ɨta yɨbɨm ajɨ ɨta ik dem. Sɨ bꞌogɨl multekɨp kɨma rɨgat bꞌogla onggɨtyam gasam wumɨr okas. Sɨ seben (7) mop re seben (7) dor im rokato re onggɨt konggat omiti wɨbɨm onggɨt kumbɨnd. Ɨ ton re kwa seben (7) king im. 10 Sɨ towa wɨngɨrɨnd paib (5) re kea awɨr auto, ɨ yɨpa re ɨta yɨbɨm ɨ dɨde kwa yɨpa re makaya ik. Ajɨ ra ton ik dem, ton bꞌogla ɨbɨm dem sobijog wɨnɨnd. 11 Sɨ ɨtemb tɨbam bꞌangga yet re yɨbnonj ɨ yu re ma ɨta yɨbɨm, ton re eitɨm (8) king e. Ɨ ton re onggɨtyam king wɨngɨr ke yɨpa king e. Ɨ Yonggyam ɨta ɨtmɨkis dem de negɨr okatenapu pɨpmet wa. 12 Ɨ ten (10) dɨng rɨna re man yɨr anginot re ten (10) king im. Sɨ ton re makaima kantri emdanj wɨp omnenam. Ajɨ ton opima king pɨla wɨp omnenam danda temdanj dem onggɨt tɨbam bꞌangga kɨma sobijogjog wɨnɨnd. 13 Ɨ onggɨt ten (10) kingɨp yɨpaina mop nasim nony menamena omnɨki dem ɨ towaina danda dɨde wɨp omnena juwai ra onggɨt tɨbam bꞌangga mim ogonanj dem. 14 Sɨ ton opima geja omnɨki dem Mamoi Bꞌɨga kɨma, ajɨ Mamoi Bꞌɨgat ɨta ten gou wa tamniny dem. Mop nokɨp Ton re Yonggyam e yɨbɨm komkesa yonggyamɨm dɨde Ton re King e yɨbɨm komkesa kingɨm. Ɨ kwa Ton kɨma rɨgap daka kwa opima ten gou wa tamnenanj dem, mop nokɨp ton re Tina ara emoki rɨga im ɨ obagɨki rɨga im ɨ dɨde Tin ɨmɨnjog yɨmta undoka rɨga im.”

15 Ɨ kwa onggɨt anerut nomnonj da, “Jogjog nyɨ rɨnsim re man yɨr anginyɨt re kantri bꞌengabenga im ɨ bꞌengabenga rɨga bobo im ɨ gɨm bꞌengabenga im ɨ dɨde yɨt bꞌengabenga rɨga im rokato re dɨkɨnd onggɨtyam yiyagyiyag iyenapu kongga omiti wɨbɨm. 16 Ɨ kwa man kea yɨr anginyɨt ten (10) dɨng dɨde ɨtemb tɨbam bꞌangga. Sɨ ton ɨta negɨr yɨr ke onggɨt yiyagyiyag iyenapu konggand yɨr tongi dem ɨ ton opima onggɨt konggand negɨr tomnyi dem ɨ ɨngar kɨma wɨ kesa tomnɨki dem ɨ tina mɨ tangranj dem ɨ dɨde ket wul dɨmɨl ke tin so tomnyi dem. 17 Mop nokɨp God kea ten (10) king waina garɨnd singi aramkawainonj Tina ɨsamki mɨle omnɨkam. Sɨ onggɨt ten (10) kingɨp yɨpaina mop nasim nony menamena omnɨka eyenanj. Sɨ ton ɨta onggɨt tɨbam bꞌanggam kantri wɨp omnenam danda yokaenyi ngɨrpu Godɨmna yɨtkak rɨrɨrkɨp taukanj dem. 18 Ɨ ɨtomb kongga yena re man yɨr wonget, ton ɨtomb re yɨpa ukoi taun o yepim re gowukoi king wɨp amneniny.”

Copyright information for `GDR