Revelation of John 18

Babilon Osmulita Yɨt

Onggɨt kak ke re kon yɨr awond, kwa yɨpa aneru pumb tungg ke inkonj. Ɨ ton ukoi danda okati na yɨbnonj, sɨ tina bꞌogɨl ɨnyomarenat kea gowukoi yɨnyomaronj. Ɨ ton ket danda kɨma unenonj da,

“Ukoi taun Babilon, ke osmulitonj, ke osmulitonj.
Sɨ ton awonj re negɨr wɨngawɨnga waina wɨmenapu pɨpmet na
ɨ komkesa negɨr kɨlkɨl wɨngawɨnga waina taun na
ɨ dɨde komkesa kɨlkɨl tɨbam bꞌangga dɨde ngena waina taun na.
Mop nokɨp komkesa kantri onggɨtyam Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam ɨk kena pɨp aukɨto
onggɨt konggamna negɨr bꞌiyena mɨle map.
Ɨ kwa gowukoi kingɨp kea ton kɨma negɨr bꞌiyena mɨle amnɨkenento.
Ɨ dɨde gowukoi bꞌasoga rɨgap toda kea onggɨtyam tina bꞌogɨl wulkɨp darɨnd wɨmena danda ke jogjog gasa kɨma rɨga aukɨto.”
Ɨ re kon kwa yɨpa nonykok utkundond wub kumb ke, Ton yindonj da,

“Koina rɨga! Wɨn ti pɨlke opekinam,
nokɨm da ɨdenat wɨn maka yingg takasindam tina negɨr mɨle.
Ɨ wɨn ɨtrɨngenjinam tina sake wa pɨlke,
nokɨm da ɨdenat wɨn maka takatenindam onggɨtyam sake.
Mop nokɨp tina negɨr mɨle re kea bꞌaikɨndenento ngɨrpu de pumb tungg wa
dɨde God kea nonyɨk amjinonj tina negɨr kɨma kaokao mɨle.
Wɨn ti wogoninam nangga na re ton agoninonj.
Ɨ wɨn mɨra womnena nɨmogpyam nangga na re ton amnɨkinonj.
Ɨ dɨde wɨn nɨmogpyam seoseo ɨk tina kapond wongjɨkawa rɨja na re ton rɨga wa agoninonj.
Ɨ wɨn ti ɨja na wogoninam bꞌɨdgotnena dɨde yii bꞌɨrɨnena
rɨja na re ton bꞌogɨl ɨnyomarenand wɨbnenenonj
dɨde rɨja na re ton bꞌogɨl wulkɨp darɨnd wɨmena wikenonj.
Mop nokɨp ton tina garɨnd windenenonj odede bꞌasourena yɨt kɨma da,
‘Kon omisɨn re konggayam king en.
Ɨ kon ma mik en,
sɨ kon ma ɨta ngai yii bꞌɨtrɨnenyɨn.’
Sɨ onggɨt paemb odede sake ti pɨlwa tuweny dem yɨpa bibɨr wɨngɨrɨnd,
opi re uj ɨ yii bꞌɨrɨnena ɨ dɨde sou.
Ɨ wulɨt ɨta tin tembkau dem
mop nokɨp Yonggyam God yet ra tin bꞌɨsagɨkam tomneny ra ukoi dandam Rɨga e.
“Ɨ gowukoi kingɨp kea ton kɨma negɨr bꞌiyena mɨle amnɨkenento dɨde bꞌogɨl wulkɨp darɨnd wɨmena wuwenonj. Sɨ ra ton wul dɨmɨl bꞌɨrmatena kɨma kimbra bungbung yɨr ongi dem tin embombɨnd, ton opima yii tiyagɨki dem dɨde gar kopa kɨma yii bꞌɨtrɨnenanj dem. 10 Sɨ ton opima onggɨtyam tina bꞌɨdgotnena map moga taukanj dem. Sɨ onggɨt paimemb ton pajapaja owɨnki tekeny dem dɨde ket taenanj dem da,

‘O ukoi taun, ukoi dandam taun Babilon!
Ke sake yokas, ke sake yokas.
Mop nokɨp tina negɨr ma bꞌɨsagɨka ik re sobijogjog wɨn nate.’
11 “Ɨ gowukoi bꞌasoga rɨgap yii tiyagɨki dem dɨde gar kopa kɨma yii bꞌɨtrɨnenanj dem onggɨt konggam gatab. Mop nokɨp makwa yɨpa rɨgat opima ket towaina bꞌasoga gasa imda teyeniny dem. 12 Sɨ opimemb jɨ towaina osogɨka gasa, gold ɨ silba ɨ bꞌogɨl ngɨndngɨnd gɨmo ɨ bꞌogɨl ngɨndngɨnd timtim jag, ɨ kɨlkesa ngɨndngɨnd kobɨrgɨm ɨ bꞌogɨl kuskus uwaluwal kobɨrgɨm ɨ ngɨndngɨnd rorol kobɨrgɨm ɨ bꞌogɨl kuskus kobɨrgɨm, ɨ komkesa bꞌengabenga otomanti ngɨrangngɨrang wul dɨde ukoijog bꞌangga elepen orkak ke omnɨki otomanti bꞌengabenga gasa, ɨ ukoi wulkɨp kɨma bꞌogɨl wul ke ɨ bronj ayɨn ke ɨ ayɨn ke ɨ dɨde otomanti danda gɨmo ke omnɨki bꞌengabenga gasa, 13 ɨ ngɨrangngɨrang wulkabgɨm ɨ otomanti ngɨrangngɨrang gaya, ɨ ngɨrangngɨrang gasa ɨ bꞌogɨl ngɨrangngɨrang wulpoj ɨ bꞌogɨl ngɨrangngɨrang pauda ɨ greip ɨk ɨ olib gaya ɨ bꞌogɨl plawa ɨ wit kɨp ɨ kau ɨ mamoi ɨ oso dɨde oso ke ɨrgɨnatena trak, ɨ wɨko rɨga ɨ dɨde rɨgaina yɨrkokar. 14 Sɨ bꞌasoga rɨgap tendenanj dem da,

‘Moina ukoijog singi iyeni bꞌogɨl gasap
kea men mɨrarenyi.
Ɨ komkesa bꞌogɨl gayagaya metmet owou dɨde bꞌogɨl ngɨndngɨnd gasa
mor pɨlke bꞌeomnenanj.
Sɨ makwa ngai yɨpa rɨgat opima onggɨtyam gasa tadarkiny dem.’
15 Ɨ ket bꞌasoga rɨga yepiya re onggɨt Babilon ke jogjog gasa kɨma rɨga aukɨto, ton opima moga map pajapaja owɨnki tekeny dem onggɨtyam taunɨmna bꞌɨdgotnena gatab, ɨ ton ket yii tiyagɨki dem ɨ dɨde yii bꞌɨtrɨnenanj dem gar kopa kɨma. 16 Ɨ ton ket tendenanj dem da,

‘O ukoi taun, ke sake yokas, ke sake yokas.
Ton kɨlkesa ngɨndngɨnd kobɨrgɨm ke ɨ bꞌogɨl kuskus uwaluwal kobɨrgɨm ke ɨ dɨde bꞌogɨl kuskus kobɨrgɨm ke bꞌikoka wikenenonj,
ɨ ton gold ɨ bꞌogɨl ngɨndngɨnd gɨmo ɨ dɨde bꞌogɨl ngɨndngɨnd timtim jag ke bꞌajgi wikenenonj.
17 Sɨ onggɨt taunɨmna bꞌogɨl wulkɨp darɨnd wɨmena re kea bꞌeomneny sobijogjog wɨnɨnd.’

“Sɨ komkesa gɨga iyena rɨga ɨ komkesa gɨgand menon rɨga dɨde gɨga wɨko rɨga ɨ dɨde komkesa sɨpand wɨko rɨga, ton opima pajapaja owɨnki tekeny dem.
18 Ɨ ra ton ɨtemb taun so omni kimbra yɨr ongi dem, ton opima unena kɨma ara tuweny dem da, ‘Rɨka ɨta yɨpa odede ukoijog taun yɨbɨm?’ 19 Sɨ ton opima gar bebɨg map towaina mopɨnd sungar bꞌɨskena teyenanj dem, ɨ yii tiyagɨki dem dɨde gar kopa kɨma yii bɨtrɨnenanj dem. Sɨ ton ket tunenanj dem da,

‘O ukoi taun, ke sake yokas, ke sake yokas.
Komkesa rɨga yepiya re gɨga kɨma wekenonj sɨpand, ton kea bꞌogɨl gasa asogenento onggɨt taunɨnd.
Sɨ ɨngkenaemb ton bꞌogɨl wulkɨp darɨnd wekenenonj.
Ajɨ ɨtemb taun re kea bꞌeomneny sobijogjog wɨnɨnd.’
20 Sɨ pumb tungg ɨ yɨna rɨga ɨ ɨtmɨkitijog rɨga ɨ dɨde bageyam,
wɨn bꞌogla sam kɨma ngolengole aininam onggɨt taun gatab.
Mop nokɨp Godte negɨr ma bꞌɨsagɨka yoramis onggɨt taunɨm pɨlɨnd
rɨja na re ton negɨr dɨde bꞌɨdgotnena aramiteneninonj wa pɨlɨnd.”
21 Ɨ ket yɨpa danda kɨma anerut ukoi gɨmo yurowatonj dɨde ket sɨpa wa bꞌɨskonj. Ɨ ton ket yindonj da,

“Ukoi taun Babilon
ɨja emb jɨ ɨsanikesa bꞌɨski ɨbɨm dem,
ɨ makwa ngai ɨta odari dem.
22 Sɨ rɨgap ma kwa ngai opima towaina ara tutkundenanj dem mor pɨlke,
opi re gita ɨpaya rɨga ɨ ger ɨtanga rɨga ɨ wugewuge ɨpaya rɨga ɨ dɨde bibol ɨpaya rɨga.
Ɨ ton makwa ɨta ngai yɨpa odede rɨga odari dem mor pɨlke,
ɨt re bꞌengabenga wɨp gasa omnɨka rɨga.
Ɨ ton makwa ngai opima tutkundenanj dem mor pɨlke
owou ipanjɨka ara.
23 Ɨ lampa ngaya
makwa ɨta ngai bꞌusaya bꞌatnyorateny dem mor pɨlke.
Ɨ dɨde sisɨl kongga kɨma rɨga dɨde sisɨl leo kɨma kongga waina nonykok
makwa ngai opima ton tutkundenyi dem mor pɨlke.
Mop nokɨp moina bꞌasoga rɨga re gowukoi pumbjog nyɨ rɨga im
dɨde man komkesa kantri moina negɨr minj nya ke bꞌanygɨnena nya wa wɨp amneninot.
24 Sɨ bageyam dɨde yɨna rɨga waina kus kea de onggɨt taunɨnd adarkɨto,
ɨ kwa daka kea adarkɨto komkesa rɨgaina kus
yena re onggɨt taunɨt uj tama na ipowa eyeneninonj onggɨt gowukoi wɨngɨrɨnd.”
Copyright information for `GDR