Revelation of John 19

Godɨnd Esourena Ger Pumb Tunggɨnd

Ɨ onggɨt kak ke re kon jogjog rɨga bobo waina ukoi nonykok pɨla ara utkundond pumb tungg wa, sɨ ton Godɨnd yesoureno da,

“Aleluya!
Yɨrkokar okawam mɨle ɨ bꞌogɨl ɨnyomarena ɨ dɨde danda re mera Godɨmna im.
Mop nokɨp Tina bꞌɨsagɨka re ɨmɨnjog im dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog im.
Sɨ God kea negɨr ma bꞌɨsagɨka yoramitonj onggɨt ukoi yiyagyiyag iyenapu konggam pɨlɨnd
yet re gowukoi negɨr yomnɨkonj tina negɨr bꞌiyena mɨle ke.
Sɨ God Tina wɨko rɨgaina kus mɨra omnam
kea tin negɨr womnonj.”
Ɨ ton ket nɨmogɨm ara wuwenonj da,

“Aleluya!
Sɨ tin so omni bungbung kimbra pumb wa yikeny re ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa e.”
Ɨ daka twenti powa (24) elda dɨde powa (4) yilo gasa kumsos bꞌamkɨto Godɨm pɨlwa yete re omiti yɨbɨm wɨp omnenapu kasa kumbɨnd dɨde ket Tin yewangayo. Ɨ ton ket endento da,

“Ɨmɨnjog e. Aleluya!”
Ɨ kwa ket nonykok ikonj onggɨt wɨp omnenapu kasa ke odede da,

“Wɨn mera Godɨnd yesourena!
Wɨn komkesa sobijog rɨga dɨde ukoi rɨga
yepim re Godɨmna wɨko omnɨka eyenanj,
yepim re wɨn Tin moga yuwadenenya.”
Ɨ kwa kon jogjog rɨga bobo waina nonykok pɨla ɨ ukoi nyɨ dudlam pɨla ɨ dɨde ukoi ɨara ara pɨla ara utkundond. Sɨ ton ara wuwenonj da,

“Aleluya!
Mop nokɨp Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga, mera Yonggyam God re King e.
Sɨ men sam kɨma ngolengole raininum ɨ men ukoi sam yamnɨku
ɨ dɨde bꞌogɨl ɨnyomarena Ti yakaenu.
Mop nokɨp Mamoi Bꞌɨgamna molkongga omna mɨle re kea ɨte ke ik,
dɨde Tina kongga kea tilenggyam bꞌangonjeni o wɨbɨm.
Sɨ God kea bꞌogɨl kɨlkesa ngɨndngɨnd kobɨrgɨm ti wokau bꞌikitam.”
Sɨ onggɨtyam kɨlkesa ngɨndngɨnd kobɨrgɨm re yɨna rɨga waina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle im.

Ɨ onggɨt anerut ken nomnonj da, “Erɨkine! Ton re bꞌogɨl omni rɨga im jɨ yepim re ɨngauki wekeny onggɨtyam Mamoi Bꞌɨgamna molkongga awou mɨle diyamdiyampu wa.” Ɨ ton kwa nomnonj da, “Onggɨtyam yɨtkak re Godɨmna ɨmɨnjog yɨtkak im.” 10 Ɨ kon onggɨt anerumna pɨs wɨp ke kumsos bꞌamkond tin ewangayam. Ajɨ ton ken nomnonj da, “Ei, goro odede omnɨkɨm! Kon re yɨpa mor wɨkomad en ɨ kwa moina gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar waina wɨkomad en yepim re Yesum gatab yɨr ungata yɨt owama eyenanj. Sɨ man God nena na kumsos yemke! Mop nokɨp Yesum gatab yɨr ungata yɨt opurena re Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlkaim yete re mera bage yɨt nogoneneniny opurenam.”

Bɨlbɨl Osond Angiti Rɨga

11 Ɨ kwa re kon pumb tungg yɨr yongond ɨpangendand, sɨ yɨr de, bɨlbɨl oso yɨbnonj ɨ kwa ti iyena Rɨga ti kumbɨnd yɨbnonj nyɨ ogenaya da nony ɨjai Rɨga dɨde ɨmɨnjog Rɨga. Ɨ Ton negɨr kesa dɨmdɨmjog nya kae esagɨkeniny dɨde geja yomnɨkeny. 12 Ɨ Tina yɨrkɨp re wul dɨmɨl pɨla na ɨ Tina mopɨnd bꞌikoki re jogjog kingɨmna dɨra na. Ɨ kea yɨpa nyɨ ɨrɨki yɨbnawonj rɨnte ra makwa yɨpa rɨgat rɨrɨr e wumɨr tainy ajɨ Tonta Tinta yɨpaina wumɨr. 13 Ɨ kwa Ton kobɨrgɨm pɨnpɨn bꞌikiti yowamonj re kus ke ɨkangɨndi na. Ɨ dɨde kwa Tina nyɨ re Godɨmna yɨtkakɨt. 14 Ɨ ket pumb tunggɨnd geja rɨgap Tin yɨmta yundoko bɨlbɨl oso kumbɨnd angurki. Sɨ ton re bɨlbɨl kɨlkesa ngɨndngɨnd kobɨrgɨm bꞌikoki na wekenonj. 15 Ɨ Tina tu ke orkamkam giri na opendonj, nokɨm da ɨdenat onggɨt giri ke komkesa kantri tepoiny. Ɨ Ton Tilenggyam onggɨtyam komkesa kantri danda kɨma wɨp tamniny ra ayɨn kutɨp kaim. Ɨ Ton kwa Tilenggyam greip ɨk ungkapund greip ɨk ungɨk ra Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga Godɨmna ukoijog pembpemb soro kɨma bꞌɨsagɨka e. 16 Ɨ Tina kobɨrgɨm pɨnpɨn kumbɨnd dɨde Tina oskak kumbɨnd nyɨ ɨrɨki yɨbnawonj da,

Komkesa king wa King dɨde komkesa yonggyam wa Yonggyam.

17 Ɨ re kon yɨpa aneru yɨr yongond, ton lomkongga kumbɨnd onyitonj ɨ ket ukoi ara kɨma unenonj komkesa wubɨnd urenaurena ngena wa pɨlwa da, “Tuyɨm ayo! Wɨn yɨpand bꞌeomkurinam Godɨmna ukoi diyamdiyampu wa. 18 Nokɨm da ɨdenat wɨn tangindam king waina mɨ ɨ geja rɨga mopyam waina mɨ ɨ danda kɨma geja rɨgaina mɨ ɨ oso waina mɨ ɨ oso iyena rɨgaina mɨ ɨ dɨde komkesa rɨgaina mɨ, bꞌɨtrari rɨga dɨde wɨko rɨga, ɨ sobijog rɨga dɨde ukoi rɨga.” 19 Ɨ kwa re kon yɨr awond, ɨtemb tɨbam bꞌangga ɨ gowukoi komkesa king dɨde towaina geja rɨga yɨpand bꞌeomkurto ɨ ket ton geja yomnɨko onggɨtyam bɨlbɨl osond angiti rɨga dɨde Tina geja rɨga kɨma. 20 Ajɨ onggɨt bɨlbɨl osond angiti rɨga dɨde Tina geja rɨgap kea onggɨt tɨbam bꞌanggand yusunato yɨpand onggɨt bꞌanygɨnena bageyam kɨma. Sɨ onggɨt bageyamɨt kea naskand kɨd kesa kɨma danda wɨko amnɨkeneninonj onggɨt tɨbam bꞌanggam wɨpɨnd ɨ ket onggɨtyam kɨd kesa kɨma danda wɨko kenaemb rɨga bꞌanygɨnena nya wa wɨp amneneninonj yepiya re onggɨt tɨbam bꞌanggamna mal okati wekenonj dɨde tina bꞌanygɨnena god aidol kumsos yemkeneno. Sɨ ton ket ten nɨmognɨmog eskanto yilokokar de jambea wul wa rokate re masis pɨla sɨngba kɨma negɨr guda gasa salpa wul yɨmbeneny. 21 Ɨ kwa onggɨt bɨlbɨl osond angiti rɨgamna tu bora ke opendi girit komkesa komb rɨga anganjinonj. Sɨ ket komkesa ngenap towaina mɨ angto ngɨrpu ngor aukɨto.

Copyright information for `GDR