Revelation of John 2

Epeso Sosi gatab Bage Yɨt

Sɨ man peba yɨrɨke Epeso sosi yɨr ɨpka anerum pɨlwa. Sɨ opimemb jɨ Tina opureni yɨtkak yete re Tina juwai kɨma yɨmjog yɨmɨnd seben (7) ɨki awaminy, ɨ yete re kwa menon yokateny seben (7) ngaya enyorkapu wulkak gangga nata.

  • “Kon wumɨr en moina omnɨka dɨde bꞌasowa ɨ dɨde moina mɨmkam ke wɨmena mɨle. Ɨ Kon kwa wumɨr en da, man ma opima enjɨkeninyɨt negɨrjog mɨle rɨga wɨmenam man kɨma. Ɨ dɨde Kon kwa wumɨr en da, man kea onggɨtyam rɨga otonkena eyeninot yepiya re towalenggyam bꞌagenaito ɨtmɨkitijog rɨgam ajɨ ton ma onggɨtyam rɨga na. Sɨ ɨngkenaemb man ket angwateninot da ton re bꞌanygɨnena rɨga im.
Ɨ Kon wumɨr en da, man mɨmkam kena bebɨg dɨde bꞌɨdgotnena urowatena teyinyɨmɨt Koina nyɨ map, ajɨ man maike gɨm yarɨm aukenenyɨmɨt. Ajɨ Kor ɨta yɨpa samany yɨt mornɨm da man kea yɨrarot moina singi bꞌiyena mɨle rɨna re man yokatot re man gar ke utkunda mɨle yotomot. Sɨ onggɨt paemb man bꞌogla nonyɨk bꞌatɨmjɨt rɨngkena re man ɨsendot onggɨtyam moina naskajog singi bꞌiyena mɨle ke. Sɨ ɨngkaemb man bꞌogla gar tengenjɨt dɨde ket onggɨtyam moina naskajog omnɨki mɨle tamnɨkinyɨt. Ajɨ ra man maka ra gar tengenjɨt, dɨde ra dɨkɨnda mɨtɨbnyɨt odede mɨle omnɨkand, Kon ɨta netken mor pɨlwa dɨde ket Kon metwaikitaen moina ngaya enyorkapu wulkak tina pɨpmet ke. Ajɨ mor ɨta kwa yɨpa bꞌogɨl mɨle ɨt re da man opima onggɨtyam Nikolao rɨgaina negɨr omnɨka mɨle singi kesa amneninyɨt. Sɨ Koda kwa opima onggɨtyam towaina mɨle singi kesa amneninyɨn. Yete re wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, ton bꞌogla rutkund nangga im re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat apureniny sosi wa pɨlwa. Sɨ yet ra Koina opureni yɨtkak rɨrɨrɨnd ɨbɨm dɨde ra ton negɨr ouyaena mɨle gou wa tamneniny, Kon ɨta ti okaen dem yɨrkokar wulkɨp owowɨm onggɨtyam yɨrkokar wul nangg ke rɨnte re yɨbɨm God ma otomanti samsam tungg wa.”

Simirna Sosi gatab Bage Yɨt

Man peba ɨrɨket Simirna sosi yɨr ɨpka anerum pɨlwa. Sɨ opimemb jɨ Tina opureni yɨtkak yete re otomayam dɨde undwatayam dɨde yet re uj awonj dɨde ket bꞌusaya yɨrkokar yokatonj.

  • “Kon wumɨr en da, man mɨbnenenyɨt re bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena nate dɨde gasa kesa wɨmena nate, ajɨ man re jogjog gasa kɨma rɨga et wɨngawɨnga nya ke. Ɨ Kon kwa wumɨr en da, onggɨtyam rɨga opima wekeny moina taunɨnd yepim re towalenggyam bꞌagenairanj Ju rɨgam ajɨ ton ma Ju rɨga im. Ajɨ ton re Satanamna rɨga bobo im. Sɨ man towa pɨlkaim ɨsadrena mɨle akateneninyɨt.
10 Ajɨ man goro moga tawɨm onggɨtyam bꞌɨdgotnena gatab rɨnsim ra man wɨp tawarkisinyɨt. Yɨr de, negɨr wɨngawɨnga Satana opima moina sosi wɨngɨr ke nɨnda rɨga sɨbɨbmet wa taramkiny dem otonkenam. Ɨ kwa moina sosi rɨgap opima ten (10) bibɨr kɨma bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena takatenanj. Ajɨ nangga ma jɨ rada man uj okasɨt onggɨt wɨnɨnd, man bꞌogla bꞌobogɨl gar ke utkunda mɨlend tonyisɨt. Ra man bꞌobogɨl tonyisɨt, Kon ɨta mor motkaen dadal ngɨrpu kesa yɨrkokarɨmna dɨra. 11 Yete re wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, ton bꞌogla rutkund nangga im re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat apureniny sosi wa pɨlwa. Sɨ yet ra koina opureni yɨtkak rɨrɨrɨnd ɨbɨm dɨde ra ton bꞌɨdgotnena gou wa tamneniny, ton ma ɨta nɨmogɨm uj okas wul tungg wa menonɨm. Sɨ ton kwa ma ɨta bꞌɨdgotnena okateny wul tunggɨnd.”

Pergamo Sosi gatab Bage Yɨt

12 Man peba ɨrɨket Pergamo sosi yɨr ɨpka anerum pɨlwa. Sɨ opimemb jɨ Tina opureni yɨtkak, yama re yɨbnau orkamkam or tabtab giri.

13 
  • “Kon wumɨr en rokate man wɨmena mekenyɨt. Sɨ onggɨtyam moina taun re Satanand ewangaya mɨle yɨndangɨr e yɨbɨm, sɨ demb de Satanate rɨga wɨp amneniny. Sɨ man ma sobijog bebɨg im akateninyɨt Koina nyɨ map. Ajɨ man Koina nyɨ nena e gar ke utkunda ke yokatenenyɨt. Sɨ man makwa ke onggɨtyam moina gar ke utkunda gatab yoenot, nangga ma jɨ onggɨtyam bibɨrɨnd re man moinajog yɨr ke onggɨtyam mɨle yɨr yongot rɨna re Satanamna rɨgap Koina nony ɨjai yɨr ungata rɨga Antipand yongando onggɨt pɨpmetɨnd rokate re Satana ukoi kana wɨp omnena eyeniny.
14 Ajɨ Kor opima nɨnda samany yɨt nɨbnainy mornɨm da, moina sosind opima Balaamɨmna negɨr ouyaena emorka rɨga wekeny. Ton re yɨpa negɨr bageyam na yɨbnonj, sɨ ton yɨpa king Balakɨnd youyaenonj rɨdede im Israel rɨga negɨr mɨle omnɨkam tamniny. Sɨ Israel rɨgap kea amnɨkenento bꞌanygɨnena god aidol ewangaya diyamdiyam dɨde ket negɨr bꞌiyena mɨle amnɨkenento. 15 Ɨ kwa moina sosind opima odede Nikolaimna negɨr ouyaena emorka rɨga toda kwa wekeny. 16 Sɨ onggɨt paemb man gar engende. Ra maka ra man gar tengenjɨt, Kon ɨta wanakana netken mor pɨlwa dɨde Kon opima gar engendi kesa rɨga ton kɨma geja omnɨken Koina yɨtkak giri ke rɨnte ra Koina tugɨm ke topenj. 17 Yete re wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, ton bꞌogla rutkund nangga im re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat apureniny sosi wa pɨlwa. Sɨ yet ra koina opureni yɨtkak rɨrɨrɨnd ɨbɨm dɨde ra ton negɨr mɨle gou wa tamneniny, Kon ɨta ti Godɨmna egiti mana okaen. Ɨ Kon kwa ɨta ti okaen bɨlbɨl gɨmokɨp dɨde Kon kwa ɨta sisɨl nyɨ ɨrɨkaen onggɨtyam gɨmokɨp kumbɨnd. Sɨ makwa yɨpa rɨgat ɨta onggɨtyam nyɨ wumɨr tainy ajɨ tonta yet ra okas.”

Tiyatira Sosi gatab Bage Yɨt

18 Man peba ɨrɨket Tiyatira sosi yɨr ɨpka anerum pɨlwa. Sɨ opimemb jɨ Godɨmna Bꞌɨgamna opureni yɨtkak yaina yɨrkɨp i re wul dɨmɨl pɨla ebnya dɨde yaina pɨspam i re ngɨndngɨnd auki bronj ayɨnkak pɨla ebnya.

19 
  • “Kon wumɨr en moina omnɨka mɨle ɨ singi bꞌiyena mɨle ɨ gar ke utkunda mɨle ɨ yɨm bꞌakaena mɨle ɨ dɨde moina mɨmkam ke wɨmena mɨle. Ɨ Kon kwa wumɨr en da, moina naska omnɨki mɨle re ma ukoi na ajɨ yɨmta ke omnɨki mɨle re ukoijog im aukanj.
20 Ajɨ Kor ɨta samany yɨt mornɨm da, man ɨta wɨnjɨkenyɨt ɨtomb re kongga Yejebelɨnd yeto re tilenggyam bꞌagenai bageyamɨm. Sɨ ton Koina wɨko rɨga auyaeneniny bꞌanygɨnena nya wa negɨr bꞌiyena mɨle omnɨkam dɨde bꞌanygɨnena god aidol ewangaya diyamdiyam awowɨm. 21 Ɨ Kon kea ti wɨn wokawond gar engendam tina negɨr bꞌiyena mɨlem pɨlke. Ajɨ ton ma singi na gar engendam. 22 Yɨr de, Kon ɨta tin pasɨnd toramisɨn, ɨ yepiya re ton kɨma gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle amnɨkenento, Kon kwa opima ten ukoijog bꞌɨdgotnena wa taramkinyɨn ra ton maka tengendanj onggɨtyam towaina omnɨki nenegɨr mɨle ke. 23 Ɨ Kon kwa opima onggɨt konggamna bꞌɨgawar uj tama tepoinyɨn. Sɨ ɨngkaemb komkesa sosip wumɨr okasi da Kon rɨgaina kɨd dɨde gar im oraka eyeninyɨn. Sɨ Kon opima wa yɨpayɨpa mɨra tetendenawainyɨn waina omnɨki mɨle rɨrɨrɨnd. 24 Sɨ wɨn, Tiyatira sosi komb rɨga yepim re maka onggɨt konggamna ouyaena yokatenya dɨde maka onggɨtyam wumɨr akatenindam rɨnsim re rɨgap agenairanj da Satanamna ngorjog ke wɨgawɨga yɨt. Sɨ Kon ma ɨta wanɨm taramitaen kwa yɨpa bebɨg yɨt. 25 Ajɨ wɨn bꞌogla ɨna nena yɨtkak emorka teyenenindam rɨnsim re wa pɨlɨnd wekeny ngɨrpu ra Kon netken dem. 26 Sɨ yet ra Koina opureni yɨtkak rɨrɨrɨnd ɨbɨm dɨde ra ton onggɨtyam nenegɨr ouyaena mɨle gou wa tamneniny, ɨ dɨde yet ra Koina wɨko omnɨka nya yɨmta undoka teyeniny ngɨrpu gowukoi undwatapu wa, sɨ Kon ɨta ti danda okaen komkesa kantri wɨp omnenam. 27 Sɨ ɨdenat ton komkesa kantri wɨp tamneniny danda kɨma ayɨn kutɨp ke odede rɨngmim re rɨgap botol esambɨkenenanj. 28 Ɨ Kon onggɨt wɨp omnenam danda yokatond Kor Bꞌuɨm pɨlkena. Sɨ Kon ɨta ti okaen Guj Ngaya rɨnte re bꞌanyorateneny sɨtawarjogɨnd. 29 Yete re wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, ton bꞌogla rutkund nangga im re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat apureniny sosi wa pɨlwa.”
Copyright information for `GDR