Revelation of John 20

Wan Tausɨn (1.000) Kemag

Ɨ re kon yɨr awond, yɨpa aneru tina yɨmɨnd ngortodjog wa kunɨnkunɨn euki kipɨm ki dɨde ukoi sein kai kɨma na yɨbnonj ɨ ton ket inkonj pumb tungg ke. Ɨ ton ket onggɨt

wɨp ɨnggrawa kesa gɨrem pɨla bꞌangga yɨmɨnd yusunatonj, dɨde ket tin yɨjobɨkonj wan tausɨn (1,000) kemag kɨma wɨmenam. Sɨ ɨtemb re jɨ kesam ke gɨrem e, ɨ ton re Negɨr Wɨngawɨnga e dɨde Satana e.
Seg onggɨt anerut ket tin yɨskonj de ngortodjog wa kunɨnkunɨn euki kip wa rokasim re negɨr wɨngawɨnga wekeny negɨr ma bꞌɨsagɨka okatam. Ɨ ket ton mora yɨdokonj ɨ dɨde ket morand mal youtɨntonj, nokɨm da ɨdenat ton maka topenj komkesa kantri rɨga bꞌanygɨnena nya ke wɨp omnenam ngɨrpu ra wan tausɨn (1,000) kemag bꞌutundwatanj dem. Ɨ onggɨt kak ke ton bꞌogla sobijog ganggand ɨtrari ɨbɨm dem.

Ɨ re kon yɨr awond, kea de wɨp omnenapu kasa wekenonj dɨde yepiya re onggɨt kasa kumbɨnd omnɨki wekenonj, ton kea bꞌɨsagɨkam danda okati na wekenonj. Ɨ kwa re kon yɨr awond, kea de onggɨt rɨgaina wɨngawɨnga wekenonj yena re mop epkɨto Yesum gatab yɨr ungata yɨt map dɨde Godɨmna yɨtkak map ɨ kwa yepiya re maka onggɨt tɨbam bꞌanggand dɨde tina bꞌanygɨnena god aidolɨnd kumsos yemkeneno ɨ maka onggɨt tɨbam bꞌanggamna mal yokateno towaina mongkakɨnd o towaina yɨmɨnd. Sɨ ton kea ket yilo yokato dɨde ket Keriso kɨma king pɨpmet yokato wɨp omnenam wan tausɨn (1,000) kemag kɨma. Ajɨ komb uj rɨga maka yilo aukɨto ngɨrpu ra wan tausɨn (1,000) kemag bꞌutundwatanj dem. Sɨ ɨtemb re jɨ naskajog utnyita e. Sɨ yepiya ra yingg okatenyi onggɨtyam naskajog utnyitam, ton re bꞌogɨl omni rɨga im dɨde yɨna omni rɨga im. Sɨ nɨmogɨm uj re ma ɨta ti danda ten uj ondrɨkam. Ajɨ ton Godɨmna sɨ rɨga dɨde Kerisomna sɨ rɨga im taukanj dem dɨde ton ket Keriso kɨma king pɨla wɨp tamnenanj dem wan tausɨn (1,000) kemag kɨma.

Satanam pɨlɨnd Kikitum Bꞌɨsagɨka

Ɨ ra wan tausɨn (1,000) kemag bꞌutundwatanj dem, Satana ɨta topenj dem tina sɨbɨbmet ke. Sɨ ton ket ikeny dem komkesa gowukoi powa (4) wug nata, de Gog dɨde Magog. Ɨ ton ket kantri rɨga negɨr bꞌanygɨnena nya wa wɨp tamneniny dem. Ɨ dɨde ton ket ten bobo omnɨka teyeniny dem geja omnɨkam. Sɨ towaina namba ra sɨpa gatend jimiya pɨla im taukanj dem. Sɨ Satanamna rɨga tuweny dem gowukoi nata ɨ yɨna rɨga waina pɨpmet dɨde Godɨmna singi iyeni taun tawaensi dem geja omnɨkam. Ajɨ onggɨt wɨnɨnd wub kumb ke ɨta wul dɨmɨl tinɨk dem dɨde ten so tamniny dem. 10 Sɨ ɨtemb Negɨr Wɨngawɨnga yet re rɨga bꞌanygɨnena nya wa wɨp amneninonj, ton bꞌɨski e ɨbɨm dem de masis pɨla sɨngba kɨma negɨr guda gasa salpa so omni jambea wul wa rokasi re tɨbam bꞌangga ake bꞌanygɨnena bageyam ɨski ebnya. Sɨ ɨndamimemb ton ita bibɨr dɨde ita sɨwɨny ukoi bꞌɨdgotnenand tekeneneny dem ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa.

Kikitum Bꞌɨsagɨka

11 Ɨ re kon kwa yɨr awond, ukoi bɨlbɨl wɨp omnenapu kasa yɨbnonj dɨde yɨpa rɨga onggɨt kasa kumbɨnd omiti na yɨbnonj. Ɨ gou ake wub re kea ti wɨp ke ewaikitonda dɨde ket bꞌeomnenonda. 12 Ɨ kwa re kon uj rɨga yɨr anginond, komkesa ukoi rɨga dɨde sobijog rɨga owɨnkɨto onggɨt wɨp omnenapu kasa wɨpɨnd. Ɨ jogjog peba ɨpangki na wekenonj ɨ daka kwa kea yɨpa peba ɨpangendi na yɨbnonj, ɨt re da yɨrkokar peba. Sɨ Ton uj rɨga esagɨkinonj towaina omnɨka rɨrɨr nat rɨja im re ɨrɨki wekeny onggɨt jogjog peband. 13 Ɨ ket sɨpat uj rɨga apekinonj yepiya re sɨpand uj aukɨto. Ɨ kwa uj dɨde uj rɨgaina tunggɨt daka uj rɨga apekinonj yepiya re gɨlɨnd uj aukɨto. Sɨ opimemb komkesa uj rɨga yɨpayɨpa bꞌɨsagɨka yokateno re towaina omnɨka rɨrɨr nat. 14 Ɨ ket ɨtemb uj ake ɨtemb uj rɨgaina tungg bꞌɨski na ebnonda de jambea wul wa. Sɨ ɨtemb jambea wul re nɨmogɨm uj e. 15 Sɨ yaina nyɨ na re maka onggɨtyam yɨrkokar peband ɨrɨki wekenonj, ton ɨskoki na wekenonj onggɨt jambea wul wa.

Copyright information for `GDR