Revelation of John 21

Sisɨl Wub ake Gou

Ɨ re kon yɨr awond, sisɨl wub ake sisɨl gou nena na ebnonda. Mop nokɨp kesam wub ake kesam gou re kea bꞌeomnenonda ɨ sɨpa daka kwa kea bꞌedamkitonj. Ɨ kon ket yɨr yongond yɨnayɨna taun sisɨl Yerusalem inkand pumb tungg ke Godɨm pɨlke. Sɨ ɨtemb taun re ongonjeni na yɨbnonj odede rɨngma ra sisɨl leo okatam kongga plas tawɨk ti leond nony kesa omnam. Ɨ kon kwa ukoi nonykok utkundond onggɨt wɨp omnenapu kasa ke da, “Yɨr de, Godɨmna wɨmenapu

pɨpmet re kea rɨga kɨma e ainy. Sɨ God ɨndama rɨga kɨma wɨmena ikeny dɨde rɨga re Godɨmna rɨga im aukanj. Sɨ God Tilenggyam re ɨndama ton kɨma ɨbneneny dɨde kwa towa God e ɨbneneny.
Ɨ God ɨta komkesa yɨrekɨp tesekainy towaina yɨrkɨp ke. Ɨ makwa ket ɨta uj o gar kopa kɨma yii bꞌɨrɨnena o yii bꞌiyagɨka o kopa bꞌaena, mop nokɨp opimemb kesam mɨle re kea ewaikurto.”

Ɨ yet re onggɨt wɨp omnenapu kasand omiti yɨbnonj, Ton yindonj da, “Kon komkesa gasa sisɨl im amnɨkinyɨn.” Ɨ kwa yindonj da, “Erɨkine! Mop nokɨp onggɨtyam yɨtkak re nony ɨjawa kɨma yɨtkak im dɨde ɨmɨnjog yɨtkak im.” Ɨ Ton kwa ken nomnonj da, “Kon kea komkesa Koina ɨsamki rɨrɨrkɨp amninyɨn. Sɨ Kon re otomayam en dɨde undwatayam en.
21:6Grik peband da, “Kon Kolenggyam re Alpa en dɨde Omega en.”
Ɨ Kon re naskajogyam en dɨde yɨmtajogyam en. Ɨ Kon kwa ɨta mɨra kesa jabajaba yɨrkokar nyɨkip ke nyɨ ti okaen yet ra nyɨpand ɨbɨm.
Sɨ yet ra Satanamna komkesa bꞌajgatena gou wa tamneneniny ngɨrpu tina uj, ton opima onggɨtyam gasa tawabɨnsiny. Ɨ ket Kon tina God taen, dɨde todaka ra Koina bꞌɨga e tainy. Ajɨ moga kɨma ɨngar aena rɨga, ɨ gar ke utkunda kesa rɨga, ɨ bꞌanygɨnena god ewangaya rɨga, ɨ rɨga onganda rɨga, ɨ yiyagyiyag negɨr bꞌiyena rɨga, ɨ minjam rɨga, ɨ bꞌanygɨnena god aidol ewangaya rɨga, ɨ dɨde komkesa bꞌanygɨnena rɨga, ton opima towaina bꞌɨdgotnena yingg takatenanj dem de masis pɨla sɨngba kɨma negɨr guda gasa salpa imbrɨki jambea wul wa. Sɨ ɨtemb re nɨmogɨm uj e.”

Sisɨl Yerusalem

Ɨ seben (7) aneru wekenonj re seben (7) besen kɨma na rɨna re kikitum seben (7) sake ke yɨndangɨr omnɨki wekenonj. Sɨ towa wɨngɨrɨnd yɨpa aneru ikonj kor pɨlwa dɨde ket kon kɨma yɨt bꞌusenenonj ɨ ket nomnonj da, “Metkɨm ayo! Kon ɨta men sisɨl leo kɨma konggand motouyaen, ɨto re Mamoi Bꞌɨgamna kongga.” 10 Seg ket Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kor pɨlɨnd bꞌimuronj, ɨ ket onggɨt anerut ken niyonj ukoi uskiuski dor kumb wa. Ɨ ton ket ken nouyawonj ɨtemb yɨnayɨna taun Yerusalem inkand pumb tungg ke Godɨm pɨlke. 11 Sɨ ɨtemb taun re Godɨmna bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma na yɨbnonj. Ɨ kwa ɨtemb taun ngaya ɨnyomarena re odede na opngɨndenonj, ɨt re bꞌogɨl ngɨndngɨnd gɨmo pɨla ɨ kuskus uwaluwal engdeni otomanti ngɨndngɨnd gɨmo pɨla. 12 Ɨ ɨtemb taun yɨbnonj re ukoi uskiuski dɨr kɨma na dɨde twelp (12) mora kɨma na. Ɨ onggɨt mora dunda nata kea twelp (12) aneru wekenonj, dɨde onggɨtyam mora kumb nata nyɨ ɨrɨki wekenonj re Israel rɨgaina twelp (12) gu na. 13 Sɨ ɨja naemb jɨ mora wekenonj ɨlemet gatab ke re nowa mora na, ɨ bargubo gatab ke re nowa mora na, ɨ iye gatab ke re nowa mora na, ɨ dɨde kemagmet gatab ke re nowa mora na. 14 Ɨ ɨtemb taun dɨr onyiti yɨbnonj re twelp (12) dɨr orangapu motɨr tum nat. Ɨ dɨde onggɨt twelp (12) motɨr kumbɨnd nyɨ oramki wekenonj re Mamoi Bꞌɨgamna twelp (12) ɨtmɨkitijog rɨga waina nyɨ na.

15 Sɨ onggɨt anerut yet re kon kɨma yɨt bꞌusenenonj, ton kea ti yɨpa gold wulkak tondon yɨbnawonj, nokɨm da ɨdenat ton ɨtemb taun ɨ taun mora ɨ dɨde taun dɨr tondon takateniny. 16 Ɨ ɨtemb taun re powa (4) wug kɨma na dɨde powa (4) wug yɨu gangga re yɨpa rɨrɨrkɨp tondon okateni na. Sɨ re ton ɨtemb taun tondon yokatenonj re tu tausɨn powa andred (2,400) kilomita na. Ɨ kwa ɨtemb taun warabag ɨ pɨn ɨ dɨde uski tondon okateni re yɨpa rɨrɨrkɨp na. 17 Ɨ kwa ton ɨtemb taun dɨr tondon yokatonj re siksti paib (65) mita na. Sɨ onggɨt anerut tondon yingaenonj re rɨgaina tondon na. 18 Sɨ ɨtemb taun dɨr orangi re kuskus uwaluwal engdeni otomanti ngɨndngɨnd gɨmo kena dɨde kwa taun orangi re kɨlkesa gold kena kɨlkesa glas pɨla. 19 Ɨ dɨde ɨtemb taun dɨr orangapu motɨr re bꞌengabenga bꞌogɨl ngɨndngɨnd gɨmo ke oramki na yɨbnonj. Sɨ naskanyam dɨr orangapu motɨr re kuskus uwaluwal engdeni otomanti ngɨndngɨnd gɨmo kena, ɨ nɨmogɨm re blu engdeni otomanti ngɨndngɨnd gɨmo kena, ɨ nowam re bɨlbɨl engdeni otomanti ngɨndngɨnd gɨmo kena, ɨ powam re salsal engdeni ngɨndngɨnd gɨmo kena, 20 ɨ paibɨm (5) re kuskus engdeni otomanti ngɨndngɨnd gɨmo kena, ɨ siksɨm (6) re salsal ake kuskus engdeni ngɨndngɨnd gɨmo kena, ɨ sebenɨm (7) re mulmul engdeni otomanti ngɨndngɨnd gɨmo kena, ɨ eitɨm (8) re blu ke ɨponateni salsal engdeni ngɨndngɨnd gɨmo kena, ɨ nainɨm (9) re mulmul uwaluwal engdeni ngɨndngɨnd gɨmo kena, ɨ tenɨm (10) re salsal ke ɨponateni mulmul engdeni ngɨndngɨnd gɨmo kena, ɨ ilebenɨm (11) re blu ke ɨponateni kuskus engdeni ngɨndngɨnd gɨmo kena, ɨ dɨde twelpɨm (12) re kuskus uwaluwal engdeni ngɨndngɨnd gɨmo kena. 21 Ɨ kwa twelp (12) mora omnɨki re twelp (12) bꞌogɨl ngɨndngɨnd timtim jag kena. Sɨ opimemb twelp (12) mora yɨpayɨpa omnɨki re yɨpayɨpa bꞌogɨl ngɨndngɨnd timtim jag kena. Ɨ kwa onggɨt taunɨnd sobea omnɨki re kɨlkesa gold kena kɨlkesa glas pɨla.

22 Ɨ kon maka yɨpa met yɨr yongond onggɨt taunɨnd, mop nokɨp Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga Yonggyam God dɨde Mamoi Bꞌɨga ebnonda re onggɨt taunɨm yɨnamet na. 23 Ɨ kwa onggɨt taunɨnd rɨgap ma ɨta singi tamnyi lomkongga ake mobi enyorkam ɨtemb taun. Mop nokɨp Godɨmna bꞌogɨl ɨnyomarenate ɨtemb taun yenyorɨk dɨde kwa onggɨt taunɨm lampa re Mamoi Bꞌɨgate. 24 Ɨ komkesa kantri rɨgap menon okatenyi dem ra onggɨt taunɨmna ngaya pɨta nasim. Ɨ kwa gowukoi kingɨp opima ɨsnawa kɨma towaina bꞌogɨl ɨnyomarena teyenanj dem de onggɨt taun wa. 25 Ɨ sɨwɨny ra awɨr e ɨbɨm dem de onggɨt taunɨnd ajɨ dadal bibɨr nena e ɨbɨm dem de. Sɨ onggɨt paemb taun mora ra makwa ɨdoki im tekeneny. 26 Ɨ rɨgap opima ɨsnawa kɨma kantri bꞌengabenga waina bꞌogɨl ɨnyomarena dɨde ɨsnawa teyenanj dem onggɨt taun wa. 27 Ɨ komkesa wɨngawɨnga ke kɨlkɨl mɨle omnɨka rɨga ɨ bꞌanygɨnena god ewangaya rɨga ɨ dɨde bꞌanygɨnena rɨga, ton makwa ngai rɨrɨr im bꞌɨgarkam onggɨt taun wa. Ajɨ tonsima bꞌɨtgarkanj dem rɨga yaina nyɨ im re ɨrɨki wekeny Mamoi Bꞌɨgamna yɨrkokar peband.

Copyright information for `GDR