Revelation of John 22

Yɨrkokar Kɨlɨm

Ɨ kwa onggɨt anerut ken yɨpa kɨlɨm nouyawonj rɨna re kɨlkesa yɨrsilwawa yɨrkokar nyɨ bꞌɨkenonj odede engdeni otomanti kɨlkesa gɨmo re dɨde. Sɨ ɨtemb nyɨ obrulonj re God dɨde Mamoi Bꞌɨga waina wɨp omnenapu kasa kena. Ɨ ɨtemb kɨlɨm bꞌɨkenonj re taun sobea ɨnyɨny nat. Ɨ onggɨt kɨlɨm tabtabɨnd yɨrkokar wul nangg na yɨbnonj. Ɨ ket twelp (12) bꞌengabenga kɨp ɨjagɨkenento ɨ ita mobi rɨrɨrɨnd tina kɨp ejagɨkeneninonj. Ɨ dɨde onggɨt wul nanggɨmna rom wekenonj re komkesa kantri ɨsakenda mana. Ɨ Godɨmna sake okati gasa re awɨr e kwa ɨbɨm dem de onggɨt taunɨnd. Ɨ God dɨde Mamoi Bꞌɨga waina wɨp omnenapu kasa ɨta ɨbɨm dem de onggɨt taunɨnd. Ɨ dɨde kwa Tina wɨko rɨgapim Ti wɨko omnɨka iyenenauranj. Ɨ ton opima Tina wɨp yɨr ongong iyenyi dem, dɨde Tina nyɨ ra towaina mongkak nasim ɨrɨki tekeny. Ɨ sɨwɨny awɨr e kwa ɨbɨm dem ɨ onggɨt taun rɨgap ma opima singi taenanj dem lampa ngaya o lomkongga ngaya. Mop nokɨp Yonggyam Godte ten ngaya tanyorkeneniny. Ɨ ton kwa king pɨla wɨp omnena rɨga im tekeny dem ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa.

Yesu ma Ɨtenda gatab Yɨt

Ɨ kwa onggɨt anerut nomnonj da, “Sɨ opimemb yɨtkak re nony ɨjawa kɨma yɨtkak im dɨde ɨmɨnjog yɨtkak im. Ɨ Yonggyam God bageyam wa Yɨnayɨna Wɨngawɨnga akaeniny bage yɨt opurenam, sɨ Ton Tina aneru mor pɨlwa yɨtmɨkis re Tina wɨko rɨga ouyaukuram nangga gasa im ra bꞌogla wanakana momta taukanj.” Ɨ ket Yesu yindonj da, “Yɨr de, Kon ɨta wanakana netken. Sɨ ton bꞌogɨl omni rɨga im yepiya ra onggɨtyam bage yɨt yɨmta undoka teyenanj rɨnsim re onggɨt peband ɨrɨki wekeny.”

Sɨ Kon re Yoan ten yet re komkesa onggɨtyam gasa utkundeninond dɨde yɨr anginond. Sɨ re kon utkundeninond dɨde yɨr anginond, kon kea kumsos bꞌamkond onggɨt anerumna pɨs wɨpɨnd yet re ken komkesa onggɨtyam gasa nouyaukurinonj. Ajɨ ton ken nomnonj da, “Ei goro odede omnɨkɨm! Kon re yɨpand man kɨma Godɨmna wɨko rɨga en ɨ moina gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar bageyam kɨma ɨ dɨde komkesa rɨga kɨma yepim re onggɨtyam peba yɨtkak yɨmta undokanj. Sɨ man bꞌogla God nenand kumsos yemke!” 10 Ɨ ton kwa ken nomnonj da, “Sɨ man goro tepmɨnsinɨm onggɨtyam bage yɨtkak rɨnsim re ɨrɨki wekeny onggɨt peband. Mop nokɨp wɨn re ke momta e ainy onggɨtyam gasa aukam. 11 Sɨ yete re negɨr kɨma kaokao mɨle omnɨka eyeniny, ton bꞌogla onggɨtyam negɨr kɨma kaokao mɨle omnɨka reyenin. Ɨ kɨlkɨl rɨga, ton bꞌogla kɨlkɨl auka yeken. Ɨ daka negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga, ton bꞌogla negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨka reyenin. Ɨ kwa yɨna rɨga, ton bꞌogla yɨna auka yeken.”

12 Ɨ ket kwa Yesu yindonj da, “Yɨr de, Kon ɨta wanakana netken. Sɨ Kon mɨra kɨma e netken rɨnsim ra Kon rɨga wa tagoninyɨn dem yɨpayɨpa towaina omnɨki wɨko rɨrɨrɨnd. 13 Ɨ Kon re otomayam en dɨde undwatayam en, ɨ Kon re naskajogyam en dɨde yɨmtajogyam en.
22:13Grik peband da, “Kon re Alpa en dɨde Omega en.”
Sɨ Kon ngɨrpu kesa wɨmena rɨga en otomapu ke de undwatapu wa.

14 “Sɨ ton re bꞌogɨl omni rɨga im jɨ yepim re towaina pɨnpɨn kobɨrgɨm ɨseka eyenanj kɨlkesa omnam. Nokɨm da ɨdenat towa danda tebnau dem yɨrkokar wul nanggɨmna kɨp owowɨm dɨde onggɨt taun mora nata bꞌɨgarkam de onggɨt taun wɨngɨr wa. 15 Ɨ tonpim onggɨtyam taun bau ke ewaikuri tekeny dem opi re yongg pɨla wɨngawɨnga ke kɨlkɨl mɨle rɨga ɨ minj rɨga ɨ yiyagyiyag negɨr bꞌiyena rɨga ɨ rɨga onganda rɨga ɨ bꞌanygɨnena god aidol ewangaya rɨga ɨ dɨde komkesa bꞌanygɨnena mɨle singi iyena rɨga dɨde omnɨka rɨga.

16 “Ɨ Kon Yesu, Konɨt Koina aneru yɨtmɨkitond, nokɨm da ɨdenat wɨn onggɨtyam komkesa gasa yɨr ungata yɨt wumɨr tamnenindam komkesa sosi wa. Ɨ Kon re kwa Dawidɨmna rɨgɨb Rɨga en dɨde tina Bꞌɨga en. Ɨ dɨde Kon re Guj Ngaya en rɨnte re bꞌanyorateneny sɨtawarjogɨnd.” 17 Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga dɨde Mamoi Bꞌɨgamna sisɨl kongga sosi endenya da, “Yonggyam, metkɨm ayo!” Ɨ yet ra tutkundeniny onggɨtyam peba yɨtkak, ton bꞌogla yenden da, “Yonggyam, metkɨm ayo!” Ɨ kwa yet ra nyɨpa ɨbɨm, ton bꞌogla ek yɨrkokar nyɨ onayam. Ɨ dɨde yet ra singi tainy, ton bꞌogla mɨra kesa jabajaba yɨrkokar nyɨ yakat.

Undwatapu Yɨtkak

18 Ɨ kon Yoanten, komkesa rɨga yɨr ungata yɨt im tamninyɨn yepiya ra onggɨtyam bage yɨt tutkundenanj rɨnsim re ɨrɨki wekeny onggɨt peband. Sɨ yet ra onggɨtyam yɨtkak tumɨnd nangga yɨtkak na taramisiny, sɨ God ɨta tinɨm bꞌusaya kwa tumɨnd taramkainy dem komkesa sake rɨnsim re onggɨt peband ɨrɨki wekeny. 19 Ɨ yet ra nangga yɨtkak na tewaikisiny onggɨt bage yɨtkak peba ke, sɨ God ɨta tina yingg ewaikis dem onggɨt yɨrkokar wul nanggɨm pɨlke dɨde onggɨt yɨna taun ke, rɨnsi re onggɨt peband ɨrɨki ebnya.

20 Ɨ ket yete re onggɨtyam yɨr ungata yɨt nogoniny, Ton yindeny da, “Owɨ, Kon ɨta wanakana netken.” Ɨmɨnjog e, Yonggyam Yesu metkɨm ayo!

21 Yonggyam Yesumna wurar komkesa rɨga wɨn kɨma, ɨmɨnjog.

Copyright information for `GDR