Revelation of John 3

Sarde Sosi gatab Bage Yɨt

Sɨ man peba yɨrɨke Sarde sosi yɨr ɨpka anerum pɨlwa. Sɨ opimemb jɨ Tina opureni yɨtkak yete re Godɨmna seben (7) wɨngawɨnga dɨde seben (7) ɨki wɨp amniny.

  • “Kon wumɨr en moina omnɨka mɨle, sɨ rɨgap men nyɨ mogenai yilo rɨgam ajɨ man re uj et.
Sɨ man utnyite dɨde seo akaine onggɨtyam moina omnɨki mɨle rɨnsim re momtajog uj taukanj. Mop nokɨp re Kon moina omnɨki mɨle yɨr eyeninyɨn, sɨ onggɨtyam moina mɨle wɨngɨrɨnd Kon maike nanggamog rɨrɨrkɨpjog mɨle na modarkainyɨn Godɨm wɨpɨnd. Sɨ onggɨt paemb man nonyɨk bꞌamdene rɨdede na man gar ke utkunda mɨle yokatot dɨde nangga yɨtkak na man utkundenot. Ɨ man bꞌogla yɨmta undokine onggɨtyam mɨle dɨde yɨtkak, ɨ moina negɨr mɨle ke gar engende. Ajɨ ra man maka odede nya ke tutnyisɨt, Kon ɨta yurowamam rɨga pɨla netken, sɨ man makwa ɨta wumɨr okasɨt nangga wɨn nate Kon netken mor pɨlwa. Ajɨ nɨnda rɨga daka kea opima wekeny moina Sarde sosi wɨngɨrɨnd yepiya re maka towaina kobɨrgɨm kɨl amnɨkto negɨr mɨle ke. Sɨ ton rɨrɨr im kɨlkesa bɨlbɨl kobɨrgɨm bꞌikoki kɨma menon okasi Kon kɨma. Mop nokɨp towaina mɨle re rɨrɨrkɨpjog im Godɨm wɨpɨnd. Sɨ yet ra koina opureni yɨtkak rɨrɨrɨnd ɨbɨm dɨde ra ton negɨr mɨle gou wa tamneniny, ton odede bɨlbɨl kobɨrgɨm bꞌikoki e ɨbɨm ton re dɨde. Dɨde Kon ma ɨta tina nyɨ eomnenyɨn yɨrkokar peba ke. Ajɨ Kon ɨta tina nyɨ pɨtapɨta omnyɨn dem Kor Bꞌuɨm wɨpɨnd dɨde Tina aneru wa wɨpɨnd de pumb tungg wa. Yete re wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, ton bꞌogla rutkund nangga im re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat apureniny sosi wa pɨlwa.”

Piladelpeya Sosi gatab Bage Yɨt

Sɨ man peba yɨrɨke Piladelpeya sosi yɨr ɨpka anerum pɨlwa. Sɨ opimemb jɨ Tina opureni yɨtkak yete re yɨnayɨna dɨde ɨmɨnjog rɨga yɨbɨm, ɨ yete re Israel king Dawidɨmna wɨp omnena ki yowam, ɨ dɨde kwa yet ra mora ɨpangenj, makwa ɨta yete rɨrɨr e ɨdok, ɨ ra ton ɨdok makwa yete rɨrɨr e ɨpangenj.

  • “Sɨ Kon wumɨr en moina omnɨka mɨle. Ɨ yɨr de, Kon ke wa wɨp ke mora ɨpangendi yoramitond, sɨ makwa yete rɨrɨr e onggɨtyam mora ɨdokam. Ɨ Kon wumɨr en da, mor re ma ukoi danda e mɨbnau ajɨ man kea Koina yɨtkak yɨmta yundokenenot dɨde man makwa ke Koina nyɨ yoenot.
Yɨr de, Kon nɨnda rɨga tetmɨkisinyɨn mor pɨlwa Satanamna rɨga bobo wɨngɨr ke yepim re towalenggyam bꞌagenairanj ɨmɨnjog kus ke Ju rɨgam, ajɨ ton gar ke utkunda ke re ma Ju rɨga im. Sɨ ton re bꞌanygɨnena rɨga im. Ɨ Kon opima ten tengainyɨn mor pɨlwa menonɨm dɨde kumsos bꞌamkam mor pɨlwa. Sɨ ɨdenat ton wumɨr okasi da Kon ɨta singi miyenyɨn. 10 Ɨ yɨpa bebɨg kɨma otonkena wɨn ɨta pɨta tainy dem kupka gowukoi wɨngɨrɨnd komkesa gowukoyɨnd wɨmena rɨga otonkenam. Ajɨ re man koina mɨmkam ke wɨmena gatab yɨtkak yɨmta undoka eyeninot, sɨ onggɨt paemb Kodaka men ɨta yɨrgong omnɨka mitiyenyɨn dem onggɨtyam otonkena wɨnɨnd. 11 Ɨ Kon ɨta wanakana netken. Sɨ man bꞌogla emorka iyenyɨt nangga e re mor pɨlɨnd mɨbnau, nokɨm da ɨdenat maka yet mɨtɨsas moina bꞌogɨl dɨra. 12 Sɨ yet ra koina opureni yɨtkak rɨrɨrɨnd ɨbɨm dɨde ra ton bebɨg kɨma otonkena mɨle gou wa tamneniny, Kon ɨta tin Kor Bꞌuɨmna yɨnametɨnd rortem omnyɨn dem. Sɨ ton ma ɨta onggɨt yɨnamet ke tewaikis. Sɨ Kon opima ti pɨlɨnd terɨkinyɨn Kor Godɨmna nyɨ ɨ Kor Godɨmna taun nyɨ rɨnte ra sisɨl Yerusalem pumb ke tinɨk Kor Godɨm pɨlke ɨ dɨde Koina sisɨl nyɨ. 13 Yete re wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, ton bꞌogla rutkund nangga im re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat apureniny sosi wa pɨlwa.”

Laodikeya Sosi gatab Bage Yɨt

14 Sɨ man peba yɨrɨke Laodikeya sosi yɨr ɨpka anerum pɨlwa. Sɨ opimemb jɨ Tina opureni yɨtkak yete re ɨmɨnjog, ɨ yete re nony ɨjai dɨde ɨmɨnjog yɨr ungata rɨga, ɨ dɨde yete re Godɨmna otobarki rɨgɨb rɨga.

15 
  • “Kon wumɨr en moina omnɨka mɨle. Sɨ man re ma gɨbɨlgɨbɨl nyɨ pɨla gar ke utkunda kesa rɨga et ɨ kwa man re ma pembpemb nyɨ pɨla gar singi kɨma gar ke utkunda rɨga et. Sɨ Kon singi en da, man bꞌogla yɨpaina nena gatab ke rɨga taet rɨka gɨbɨlgɨbɨl nyɨ pɨla rɨgam o pembpemb nyɨ pɨla rɨgam.
16 Man odede gɨbɨlgɨbɨl dɨde pembpemb ganggand burakak nyɨ pɨla sosi e mɨbnyɨt. Sɨ Kon momta e men metiyekenjɨn Koina tu bora ke. 17 Ɨ man mindenyɨt da, kon jogjog gasa kɨma rɨga en dɨde Kon rɨrɨrkɨpjog e nɨbnyɨn, sɨ kon ma ɨta nanggamog ma bꞌatraken. Ajɨ man ma ɨta bꞌangwasɨt da man re nony bꞌɨpi kesa rɨga et, ɨ man re kear kɨma rɨga et, ɨ man re gasa kesa rɨga et, ɨ man re yɨrdɨdɨ rɨga et, ɨ dɨde man re wɨ kesa et. 18 Sɨ Kon men mutgoen da, man bꞌogla wul ke okleki kɨlkesa gold okasɨt Kor pɨlke, nokɨm da ɨdenat man jogjog gasa kɨma rɨga taet. Ɨ kwa okasɨt bɨlbɨl kobɨrgɨm dɨde ket bꞌitkisɨt, nokɨm da ɨdenat man moina ɨngar kɨma wɨ kesa jɨ utwangket. Ɨ dɨde kwa man okasɨt yɨrkɨp meresin dɨde ket moina yɨrkɨp tesnɨket, nokɨm da ɨdenat man yɨr tepangenjɨt. 19 Yena ra Kon singi tamninyɨn kear omnam, Kon opima ten samany ke dɨde yɨmak yɨt ke dɨmdɨm tamnɨkinyɨn. Sɨ onggɨt paemb man bꞌogla ukoi singi taet gar ke utkunda mɨle omnɨkam dɨde ket moina burakak mɨle ke tengenjɨt. 20 Yɨr de, Kon onyisɨn re mora dunda nate dɨde mora yodounenyɨn. Sɨ yet ra Koina nonykok tutkunj dɨde mora ɨpangenj, Kon ɨta ti pɨlwa bꞌɨtgaren dɨde Kon ton kɨma diyam taenyɨn ɨ toda kwa Kon kɨma diyam taeny. 21 Sɨ yet ra koina opureni yɨtkak rɨrɨrɨnd ɨbɨm dɨde ra ton negɨr burakak mɨle gou wa tamneniny, Kon ɨta ti danda okaen dem omitam Koina wɨp omnenapu kasand Kon kɨma omitam odede rɨngma na re Kon omiti nɨbnond Kor Bꞌu kɨma Tina wɨp omnenapu kasand re Kon naska Satanand gou wa yomnond. 22 Yete re wɨngawɨnga ke yɨpya kɨma, ton bꞌogla rutkund nangga im re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat apureniny sosi wa pɨlwa.”
Copyright information for `GDR