Revelation of John 4

Godɨmna Pumb Tungg

Ɨ onggɨt kak ke Kon yɨr yongond pumb tungg mora ɨpangendi. Ɨ Kon onggɨtyam nonykok utkundond yet re naskand bibol ara pɨla nomnonj. Sɨ ton ket kwa nomnonj da, “Man dɨkɨnd pumb wa metkɨm! Kon ɨta motouyaukurinyɨn nangga im ra bꞌogla pɨta taukanj onggɨt kak ke.” Ɨ odenja ket Yɨnayɨna Wɨngawɨnga bꞌimuronj kor pɨlɨnd. Ɨ yɨr de, demb de pumb tungg wa yɨpa wɨp omnenapu kasa oramiti na yɨbnonj dɨde onggɨtyam kasa kumbɨnd yɨpa rɨga omiti yɨr yongond. Sɨ yet re omiti yɨbnonj, Tina wɨp engdenonj re ɨja na ɨt re kuskus uwaluwal engdeni otomanti ngɨndngɨnd gɨmo re dɨde ɨ salsal ake kuskus engdeni otomanti ngɨndngɨnd gɨmo re dɨde. Ɨ kwa yɨpa bꞌogɨl wagur onggɨtyam kasa pumb ke okɨnti na yɨbnonj dɨde ɨja na wɨp engdenonj ɨt re salsal engdeni ngɨndngɨnd gɨmo re dɨde. Ɨ kwa twenti powa (24) wɨp omnenapu kasa ewatɨnti wekenonj onggɨt kasa wusɨnd, dɨde ket onggɨtyam kasa kumbɨnd twenti powa (24) elda omnɨki na wekenonj. Ɨ ton re bɨlbɨl kobɨrgɨm bꞌikoki na dɨde towaina mopɨnd gold ke omnɨki bꞌogɨl dɨra bꞌikoki na wekenonj. Ɨ onggɨt wɨp omnenapu kasa ke waral ɨpabɨndento ɨ nonykok ikonj ɨ dɨde ɨara ara yikenonj. Ɨ seben (7) lampa re omanda wɨp omnenapu kasa wɨpɨnd enyorki wekenonj. Sɨ onggɨtyam seben (7) lampa re Godɨmna seben (7) wɨngawɨnga im. Ɨ kwa onggɨt wɨp omnenapu kasa pɨpmetɨnd re glas sɨpa pɨla pɨpmet na yɨbnonj odede engdeni otomanti kɨlkesa gɨmo re dɨde.

Ɨ onggɨtyam kingɨmna pɨpmet ɨnyɨnyɨnd powa (4) yilo gasa na ewatɨnti wekenonj wɨp omnenapu kasa wusɨnd. Ɨ onggɨtyam powa (4) yilo gasa re wɨp ke dɨde kak ke jogjog yɨrkɨp ke ɨkangɨndi na wekenonj.
Ɨ naskanyam yilo gasa re laiyon pɨla na, ɨ nɨmogɨm yilo gasa re kau pɨla na, ɨ nowam yilo gasa re rɨga pɨla wɨp kɨma na, ɨ dɨde powam (4) yilo gasa re ulitenaulitena yimbyak pɨla na. Ɨ kwa onggɨtyam powa (4) yilo gasa yɨpayɨpa re siks (6) tama kɨma na. Ɨ onggɨtyam towaina tama re tum ke dɨde wɨra ke jogjog yɨrkɨp ke ɨkangɨndi na wekenonj. Ɨ onggɨtyam powa (4) yilo gasa maka bibɨr ake sɨwɨny wɨram wekenenonj ajɨ Godɨnd yesoureneno odede yɨt ke da,

Yɨnayɨna et, yɨnayɨna et, yɨnayɨna et!

Yonggyam God, Man re Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga et

yet re mɨbnot ɨ yete re mɨbnyɨt ɨ dɨde yet ra mɨtɨbnyɨt.”

Sɨ onggɨtyam yilo gasap Ti pɨlwa bꞌogɨl ɨnyomarena ɨ ukoi ɨsnawa ɨ dɨde sɨteket yɨt yokaeneno yete re omiti yɨbneneny onggɨt wɨp omnenapu kasand dɨde yete re ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa yilo yɨbneneny. 10 Sɨ odede natemb twenti powa (24) eldap Ti pɨlwa kumsos bꞌamkɨto yete re onggɨtyam wɨp omnenapu kasand omiti yɨbneneny. Ɨ ton ket Tin yewangayo yete re ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa yilo yɨbneneny. Ɨ dɨde ton ket towaina bꞌogɨl dɨra aramkɨto de onggɨt wɨp omnenapu kasa wɨpɨnd odede esourena yɨt kɨma da,

11 “Sowa Yonggyam God, Man re rɨrɨrkɨpjog Rɨga et
okatenam bꞌogɨl ɨnyomarena ɨ esourena ɨ dɨde danda,
mop nokɨp Man kea komkesa gasa atobarkinot.
Sɨ komkesa gasa Moina singi rɨrɨrɨnd pɨta aukɨto dɨde wɨmena wuwenonj.”
Copyright information for `GDR