Revelation of John 5

Godɨmna Tɨrɨr Omni Mal Outɨki Peba gatab Yɨt

Ɨ kon kea yɨpa peba yɨr yongond onggɨt rɨgamna juwai kɨma yɨmjog yɨm kumbɨnd yet re omiti yɨbnonj onggɨtyam wɨp omnenapu kasand. Ɨ ɨtemb peba re tabtab ɨrɨki na dɨde seben (7) Godɨmna tɨrɨr omni mal ke ousɨki na yɨbnonj. Ɨ kon kwa yɨpa ukoi danda kɨma aneru yɨr yongond. Sɨ ton unena kɨma odede yɨt pɨtapɨta yomnenonj da, “Yete rɨrɨrkɨpjog rɨga onggɨtyam peba ɨpangendam dɨde onggɨtyam Godɨmna tɨrɨr omni mal ousɨki otorkam?” Ɨ makwa yɨpat de pumb tungg wa ɨ gowukoyɨnd ɨ dɨde uj rɨga wɨngɨr ke rɨrɨr na awonj onggɨtyam peba ɨpangendam dɨde yɨr ongongɨm. Sɨ kon ma sobijog na yii bꞌɨrɨnenond, mop nokɨp maka yɨpa rɨrɨrkɨpjog rɨga pɨta awonj onggɨtyam peba ɨpangendam dɨde yɨr ongongɨm. Ɨ twenti powa (24) elda wɨngɨrɨnd yɨpat ken wumɨr nomnonj da, “Goro yii bꞌɨtrɨnenɨm! Yɨr de, ɨtemb jɨ Rɨga yena re yogenai da laiyon, ɨ yete re Yuda gu ke ɨ Dawidɨmna rɨgɨb Rɨga yɨbɨm. Ton kea Satanamna komkesa negɨr mɨle gou wa amninonj. Sɨ Ton ɨta onggɨtyam peba ɨpangenj dɨde opima onggɨtyam seben (7) Godɨmna tɨrɨr omni mal ousɨki tatorkiny.”

Ɨ kon kwa yɨpa Mamoi Bꞌɨga yɨr yongond yet re onyiti yɨbnonj onggɨtyam wɨp omnenapu kasa dɨde powa (4) yilo gasa ɨnyɨnyɨnd ɨ dɨde elda wa ɨnyɨnyɨnd. Sɨ Tina wɨp ɨja na awonj ɨt re da kea naskand yongando. Ɨ Ton re seben (7) dɨng
5:6Seben (7) dɨng yisɨpkis da Godɨmna kupka danda.
kɨma na dɨde seben (7) yɨrkɨp kɨma na. Sɨ onggɨtyam seben (7) yɨrkɨp re Godɨmna seben (7) wɨngawɨnga im rɨna re God komkesa gowukoi wa etmɨkurinonj.
Sɨ Ton ket ikonj dɨde ket ɨtemb peba yokatonj onggɨt Rɨgamna juwai kɨma yɨmjog yɨm kumbɨnd yet re omiti yɨbnonj wɨp omnenapu kasand. Ɨ re Ton onggɨtyam peba yokatonj, powa (4) yilo gasa dɨde twenti powa (24) elda kumsos bꞌamkɨto onggɨt Mamoi Bꞌɨgam pɨlwa. Ɨ ton yɨpayɨpa gita pɨla ɨpayaɨpaya gasa dɨde ngɨrangngɨrang gasa yɨndangɨr auki gold sospen kɨma na wekenonj. Sɨ opimemb ngɨrangngɨrang gasa re yɨna rɨga waina yɨr opmita im. Ɨ ton ket sisɨl ger yɨtango odede da,

“Man re rɨrɨrkɨpjog rɨga et onggɨtyam peba okatam
dɨde otorkam onggɨtyam peband ousɨki Godɨmna tɨrɨr omni mal.
Mop nokɨp rɨgap kea Men mongando, ɨ Man ket onggɨtyam Moina kus kena Godɨm rɨga yokatainot
komkesa gu ke ɨ komkesa yɨtam ke ɨ komkesa kantri ke ɨ dɨde komkesa gɨm bꞌengabenga ke.
10 Ɨ Man kea Godɨnd ewangayam ten amninot pumb tunggɨm dɨde yɨna sɨ rɨgam.
Sɨ ton opima wɨp teyenanj onggɨt gowukoyɨnd.”
11 Ɨ kon kwa ket yɨr awond, sɨ kon ket utkundenond jogjog aneru waina nonykok yepiya re onggɨt wɨp omnenapu kasa wusɨnd ewatɨnti wekenonj ɨ powa (4) yilo gasa waina nonykok ɨ dɨde twenti powa (24) elda waina nonykok. Ɨ towaina namba re ogenka kesa jogjog miliyon (1,000,000) na.
5:11Grik peband da “jogjog andred miliyon (100,000,000) dɨde jogjog miliyon (1,000,000) na”.
12 Ɨ ton ket unena kɨma nonykok wuwenonj da,

“Mamoi Bꞌɨga yena re yongando, Man re rɨrɨrkɨpjog rɨga et okatam danda
ɨ wɨngawɨnga ke danda gasa ɨ bꞌogɨl multekɨp
ɨ juwai ɨ ukoi ɨsnawa ɨ bꞌogɨl ɨnyomarena ɨ dɨde esourena.”
13 Ɨ kon kwa utkundeninond komkesa gasa rɨna re wekenonj pumb tunggɨnd ɨ gowukoyɨnd ɨ uj rɨga wa tunggɨnd ɨ dɨde sɨpand. Ɨ dɨde onggɨtyam eomkiti pɨpmet wɨngɨrɨnd komkesa gasa kon kea utkundeninond. Sɨ ton nonykok wuwenonj odede na da,

“Yete re onggɨtyam wɨp omnenapu kasand omiti yɨbneneny
ɨ kwa daka yete re Mamoi Bꞌɨga,
Towa pɨlwa esourena ɨ ukoi ɨsnawa
ɨ bꞌogɨl ɨnyomarena ɨ dɨde danda.”
14 Ɨ ket powa (4) yilo gasap esmonggauto da, “Ɨmɨnjog e!” Ɨ kwa daka twenti powa (24) eldap kumsos bꞌamkɨto dɨde ton ket Ten ewangayo.

Copyright information for `GDR