Revelation of John 6

Siks (6) Godɨmna Tɨrɨr Omni Ousɨki Mal Otorka Yɨt

Ɨ re Mamoi Bꞌɨgat onggɨtyam seben (7) Godɨmna tɨrɨr omni mal ousɨki wɨngɨrɨnd yɨpa yotorendonj, sɨ kon kea yɨr yongond. Ɨ re kon utkundond, ɨ powa (4) yilo gasa wɨngɨrɨnd yɨpat ɨara pɨla nonykok yikenonj da, “Metkɨm ayo!” Sɨ yɨr de re kon yɨr awond, kea de bɨlbɨl oso yɨbnonj dɨde ti iyena rɨga ti teskakɨnd pingg kɨma na yɨbnonj. Sɨ ton re Kerisomna juwai kɨma dɨra okati na yɨbnonj. Sɨ re ton gejam opendonj, ton kea geja rɨga gou wa omnena eyeninonj ɨ dɨde nokɨm da ɨdenat kwa ton geja rɨga gou wa omnena teyeneniny.

Ɨ re Mamoi Bꞌɨgat nɨmogɨm Godɨmna tɨrɨr omni mal outɨnti yotorendonj, sɨ kon kea utkundond nɨmogɨm yilo gasamna opurena odede da, “Metkɨm ayo!” Sɨ kwa yɨpa kuskus oso opendonj, dɨde ti iyena rɨga tina teskakɨnd, ton re kea danda okati na yɨbnonj gowukoi ke ngɨmbla ewaikitam. Sɨ ton kea ukoi geja iyonj gowukoi wa, nokɨm da ɨdenat rɨga towalenggyam uj bꞌatɨndrɨkanj.

Ɨ re Mamoi Bꞌɨgat nowam Godɨmna tɨrɨr omni mal outɨnti yotorendonj, kon kea utkundond nowam yilo gasamna opurena da, “Metkɨm ayo!” Ɨ yɨr de, re kon ket yɨr awond, kea de timtim oso yɨbnonj, dɨde ti iyena rɨga ti teskakɨnd re bebɨg okatenapu tondon gasa na ti yɨmɨnd yowamonj. Ɨ kwa kon ket nonykok pɨla ara utkundond powa (4) yilo gasa wa wɨngɨr ke. Ɨ onggɨt arat tin yomnonj da, “Man sou yoramitene gowukoi nata! Sɨ ra rɨgat yɨpa sana ungɨk, ton sobijog kɨpol nena e okas ama rɨka ten (10) nganja im tejobɨkiny. Ɨ ra ton kemba ɨtlis, ton yɨpaina sobijog jaj pem nena e okas.
6:6Grik peband da, “Yɨpa baiko witkɨp re yɨpa Denari e, ɨ daka nowa baiko balikɨp re yɨpa Denari e.” Sɨ onggɨtyam wit ake bali re towaina ukoijog owou i, ɨ onggɨtyam mɨra re tenpyam (10) pumbjog e towaina naska mɨram pɨlke.
Ajɨ man goro negɨr tamnɨkinyɨt olib nangg ake greip nangg.”

Ɨ kwa re Mamoi Bꞌɨgat powam (4) Godɨmna tɨrɨr omni mal outɨnti yotorendonj, kon kea powam (4) yilo gasamna nonykok utkundond, ɨ ton yindonj da, “Metkɨm ayo!” Ɨ yɨr de, re kon yɨr awond, kea de mulmul ke ɨponateni salsal oso yɨbnonj, dɨde ti iyena rɨga ti teskakɨnd tina nyɨ re ujɨt. Sɨ kwa daka yɨpat tin yɨmta yundokonj re uj rɨgaina tunggɨt. Ton kea juwai okati na ebnonda gowukoi rɨga powa (4) bobo omnɨkam dɨde towa wɨngɨrɨnd yɨpa bobo ongandam. Sɨ ton ekonda opimemb rɨga ongandam geja ke ɨ sou ke ɨ rukoruko kopa ke ɨ dɨde gowukoi tɨbam bꞌangga ke.

Ɨ kwa re Mamoi Bꞌɨgat paibɨm (5) Godɨmna tɨrɨr omni mal outɨnti yotorendonj, kon kea wɨngawɨnga yɨr anginond yɨna sɨ omnɨkapu kap wɨrand yena re gowukoi rɨgap uj kɨma epouto. Sɨ ton nangga pena ten epouto re, mop nokɨp ton kea Godɨmna yɨtkak gar ke utkunda ke yokato dɨde ton kea Yesu Kerisom gatab ɨmɨnjog yɨr ungata yɨt apurenento. 10 Ɨ ton unena kɨma ara wuwenonj da, “Komkesa Dandam Rɨgɨb Rɨga yete re yɨnayɨna dɨde ɨmɨnjog Yonggyam, sɨ rɨdede pae Man maka wanakana bꞌɨsagɨka oramitenyɨt onggɨt gowukoi wɨmena rɨga wa pɨlɨnd, nokɨm da ɨdenat Madaka sowaina kus mɨrand ten tepoinyɨt?” 11 Sɨ God ket towa yɨpayɨpa agoninonj pɨnpɨn bɨlbɨl kobɨrgɨm bꞌikokam. Ɨ Ton ket ten amninonj da, “Wɨn bꞌogla ngai bꞌusaya sobijog wɨnɨnd wɨram wekene, ngɨrpu gowukoi rɨgap waina wɨkomadwar dɨde waina gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar uj kɨma tepouranj dem odede rɨngma na re ton wen uj kɨma epouto, ngɨrpu ra ket ogeni namba rɨrɨrkɨp tau dem.”

12 Ɨ kwa re Mamoi Bꞌɨgat siksɨm Godɨmna tɨrɨr omni mal outɨnti yotorendonj, kon kea nɨnda mɨle yɨr anginond. Sɨ opimemb jɨ mɨle, ukoi jijɨg aukonj ɨ lomkongga timtim aukonj re timtim kobɨrgɨm pɨla na, ɨ mobi re kupkakupka kus pɨla kuskus na aukonj, 13 ɨ wubɨnd ɨki ɨsokto gowukoi wa odede na rɨngma ra ukoi rɨbɨt lɨla uwongneny, komkesa kɨp gabsos kɨma tɨsokanj, 14 ɨ wub ewaikitonj re odede na rɨngma ra peba tɨnyowenj dɨde nɨmog tab towalenggyam bꞌetromkya, ɨ komkesa dor dɨde ailan re kea bꞌururkento towaina pɨpmet ke. 15 Ɨ gowukoi rɨga wa king ɨ mopyam rɨga ɨ geja rɨga mopyam ɨ jogjog gasa kɨma rɨga ɨ danda kɨma rɨga ɨ dɨde komkesa wɨko rɨga dɨde bꞌɨtrari rɨga, ton towalenggyam egurka wuwenonj gong bora nata ɨ kɨla gangga nata rɨna re dor nata wekenonj. 16 Ɨ ton endento dor wa pɨlwa dɨde kɨla wa pɨlwa da, “Sowa kumbɨnd sap otekinam ɨ ket sɨn negurkinam onggɨt Rɨgamna wɨp ke yete re wɨp omnenapu kasand omiti yɨbneneny ɨ dɨde kwa Mamoi Bꞌɨgamna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam pɨlke. 17 Nokɨp Towaina ukoijog soro kɨma bꞌɨsagɨka bibɨr re kea ɨte ke ik. Sɨ yete rɨrɨr e Towa wɨpɨnd onyitam?”

Copyright information for `GDR