Revelation of John 7

Godɨmna Tɨrɨr Omni Outɨki Mal Okati Wan Andred Poti Powa Tausɨn (144,000) Israel rɨga

Ɨ onggɨt kak ke re kon yɨr awond, powa (4) aneru gowukoi powa (4) wug nata owɨnki wekenonj dɨde ton gowukoyɨmna powa (4) rɨbmop emorki awamto, nokɨm da ɨdenat rɨb maka bꞌuturenanj gowukoi wa ɨ sɨpa wa ɨ dɨde komkesa wul nangg wa pɨlwa. Ɨ kwa re kon yɨr awond, kwa yɨpa aneru ɨlemet ke ikonj ɨ yilo Godɨmna tɨrɨr omni outɨnti mal iyonj. Ɨ ton ket unena kɨma nonykok yikenonj onggɨt powa (4) aneru wa pɨlwa yama na re God danda akainonj gowukoi dɨde sɨpa negɨr omnɨkam. Ɨ ton ket amninonj da, “Goro negɨr tamnɨkinam gowukoi ɨ sɨpa ɨ dɨde wul nangg ngɨrpu ra sɨn mera Godɨmna wɨko rɨgaina mongkakɨnd Godɨmna tɨrɨr omni mal tausɨkindam yena re God abagɨkinonj Tinajog rɨgam.” Ɨ kon onggɨtyam Godɨmna tɨrɨr omni mal ousɨki rɨgaina namba utkundond re wan andred poti powa tausɨn (144,000) na. Sɨ onggɨtyam Godɨmna tɨrɨr omni mal ousɨki rɨga re Israel wɨngɨrɨnd komkesa gu ke rɨga na.

 • Sɨ Yuda gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na,
 • ɨ Rɨuben gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na,
 • ɨ Gad gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na,
 • ɨ Aser gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na,
 • ɨ Naptali gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na,
 • ɨ Manase gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na,
 • ɨ Simeon gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na,
 • ɨ Lebi gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na,
 • ɨ Isakar gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na,
 • ɨ Jebulon gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na, ɨ Yosep gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na, ɨ Benyamin gu ke re twelp tausɨn (12,000) rɨga na.

  Gar ke Utkunda Rɨga Bꞌɨgaram Pumb Tungg wa

  Ɨ onggɨt kak ke, re kon yɨr awond, sɨ yɨr de, ogenka kesa ukoijog rɨga bobo na wekenonj komkesa gɨm bꞌengabenga ke ɨ gu ke ɨ kantri ke ɨ dɨde yɨtam ke. Sɨ ton ket owɨnkɨto wɨp omnenapu kasa wɨpɨnd dɨde Mamoi Bꞌɨga wɨpɨnd. Ɨ ton re pɨnpɨn bɨlbɨl kobɨrgɨm bꞌikoki na dɨde towa yɨmɨnd apɨg kɨma na wekenonj. 10 Ɨ ton ket unena kɨma nonykok wuwenonj da,

  “Yɨrkokar okatam mɨle yɨbɨm re
  mera Godɨm pɨlnate yete re wɨp omnenapu kasand omiti yɨbneneny dɨde Mamoi Bꞌɨgam pɨlnate.”
  11 Ɨ naskand komkesa aneru re wɨp omnenapu kasa ɨ twenti powa (24) elda ɨ dɨde powa (4) yilo gasa wus nat ewatɨnti owɨnki wekenonj. Ajɨ re ton onggɨtyam mɨle yɨr yongo, ton kea ket kumsos bꞌamkɨto wɨp omnenapu kasa wɨpɨnd dɨde as ɨroukɨto ɨ dɨde ket Godɨnd yewangayo. 12 Ɨ ton ket nonykok wuwenonj da,

  “Ɨmɨnjog e, esourena ɨ bꞌogɨl ɨnyomarena ɨ bꞌogɨl multekɨp ɨ sɨteket ɨ ukoi ɨsnawa ɨ danda ɨ dɨde juwai
  mera Godɨm pɨlwa ngɨrpu kesa ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog.”
  13 Ɨ elda wɨngɨrɨnd yɨpat nɨgekitonj da, “Yepim jɨ onggɨtyam rɨga pɨnpɨn bɨlbɨl kobɨrgɨm bꞌikoki wekeny? Ɨ rɨngkaim ton tui?” 14 Sɨ kon ket tin yɨsmonggawond da, “Kor yonggyam, man wumɨr et.” Sɨ ton ket nomnonj da, “Opimemb rɨga ma sobijog bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena na okatena eyento gar ke utkunda mɨle wɨngɨrɨnd. Ajɨ ton onggɨtyam komkesa bꞌɨdgotnena gou wa amnento, ngɨrpu yu opi ton bꞌɨgarkanj. Sɨ ton re kea towaina pɨnpɨn kobɨrgɨm esekto, ɨ ɨngkenaemb ket ton Mamoi Bꞌɨgamna kus ke onggɨtyam towaina kobɨrgɨm bɨlmetmet amnɨkto.

  15 Sɨ onggɨt paemb yu ton re Godɨmna wɨp omnenapu kasa wɨp nasim wekeny
  dɨde ton ket Godɨmna yɨna pɨpmet nasim Tin yewangaenenyi bibɨr dɨde sɨwɨny.
  Sɨ yete re wɨp omnenapu kasand omiti yɨbneneny,
  Ton ɨta ton kɨma ita wɨnɨnd yɨbneneny dɨde towaina wɨmenapu met orangka teyenainy.
  16 Sɨ ton makwa opima owoupa taukenenanj dɨde kwa makwa opima nyɨpa taukenenanj.
  Ɨ lomkongga dɨde kwa komkesa pembpemb gasap ma opima ten gɨm tembrɨkenenanj.
  17 Mop nokɨp Mamoi Bꞌɨgate towanɨm yɨr ɨpka rɨga ɨbneneny
  yete re kingɨmna wɨp omnenapu pɨpmet ɨnyɨnyɨnd yɨbneneny.
  Sɨ Tonsim ten wang teyeneniny yɨrkokarɨm nyɨkip wa.
  Ɨ Godte towaina yɨrkɨp ke komkesa yɨrekɨp tesekiny.”
  Copyright information for `GDR