Revelation of John 8

Sebenɨm (7) Godɨmna Tɨrɨr Omni Mal Outɨnti

Ɨ re Mamoi Bꞌɨgat sebenɨm Godɨmna tɨrɨr omni mal outɨnti yotorendonj, wub re mumakesa na awonj kombkomb awa kɨma. Ɨ re kon yɨr awond, seben (7) aneru onyiti na wekenonj Godɨm wɨpɨnd ɨ God ket towa agoninonj seben (7) bibol.

Ɨ kwa yɨpa aneru ikonj dɨde onyitonj yɨna sɨ omnɨkapu kap wusɨnd. Ɨ ton yowamonj re gold ke omnɨki ngɨrangngɨrang gasa imbrɨkapu sospen na. Ɨ ton jogjog ngɨrangngɨrang gasa okati na awaminonj, nokɨm da ɨdenat ton onggɨtyam ngɨrangngɨrang gasa dɨde yɨna rɨga waina yɨr opmita yɨpand tembrɨkiny onggɨt gold ke omnɨki yɨna sɨ omnɨkapu kapɨnd rɨna re yɨbnonj Godɨmna wɨp omnenapu kasa wɨp ke. Sɨ yɨna rɨga waina yɨr opmita re ngɨrangngɨrang gasa kɨma yɨpa nat kimbra yikenonj Godɨm pɨlwa onggɨt aneru ma yɨm kumb ke. Ɨ ket onggɨt anerut wul wewɨr akasinonj yɨna sɨ omnɨkapu kap ke dɨde ket yɨndangɨr yomnonj ɨtemb ngɨrangngɨrang gasa imbrɨkapu sospen. Ɨ re ton bꞌɨskonj gowukoi wa, sɨ ket ɨara ara yikenonj ɨ nonykok ikonj ɨ waral ɨpabɨndento ɨ dɨde jijɨg aukonj.

Naskanyam Powa Bibol

Ɨ opimemb seben (7) aneru yama na re seben (7) bibol ebnainonj, ton bibol angonjento ɨpayam.

Ɨ re naskajog anerut bibol ara yɨpayonj, sɨ gɨmo pɨla ais piro dɨde wul aukonj re kus kɨma ɨsleki na ɨ ket gowukoi wa ɨsokonj. Sɨ gowukoi nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab re kea so yomnonj ɨ wul nangg toda nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab re kea so amninonj ɨ dɨde komkesa salsal tɨb dɨde owou nangg daka kea so amninonj.

Ɨ re nɨmogɨm anerut bibol ara yɨpayonj, yɨpa so omni ukoi dor pɨla gasa ɨsendonj sɨpa wa, sɨ sɨpa nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab re kea kusɨm bꞌengendonj. Ɨ kwa sɨpand yilo gasa nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab re kea uj aukɨto, ɨ dɨde gɨga daka nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab re kea negɨr amnɨkinonj.

10 Ɨ re nowam anerut bibol ara yɨpayonj, sɨ kea lampa pɨla so omni ukoi ɨki ɨsendonj wub kumb ke de komkesa kɨlɨm nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab nata dɨde nyɨ kip nata. 11 Ɨ onggɨt ɨkim nyɨ re Kapkapte. Sɨ komkesa nyɨ nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab re kea kapkap aukɨto. Ɨ ɨngkenaemb jogjog rɨga uj aukɨto onggɨt kapkap auki nyɨ map.

12 Ɨ kwa re powam (4) anerut bibol yɨpayonj, lomkongga nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab ɨ mobi nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab ɨ dɨde komkesa ɨki nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab re kea negɨr aukɨto. Nokɨm da ɨdenat onggɨtyam komkesa gasa nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab sɨbɨb taukanj ɨ bibɨr nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab lomkongga ɨnyomarena kesa ɨbɨm, sɨ todaka kwa sɨwɨny yɨpa rɨrɨr e ɨbɨm.

13 Ɨ re kon yɨr yongond yɨpa yimbyak urenand wub kumbɨnd, kon kea utkundond tina unena kɨma opurena da, “Onggɨt gowukoi wɨmena rɨga wa opima sake, sake, sake. Mop nokɨp kwa nowa bibol kɨma anerup momta im bibol ara tepairanj.”

Copyright information for `GDR