Revelation of John 9

Paibɨm (5) Bibol

Ɨ re paibɨm (5) anerut bibol yɨpayonj, kon kea yɨpa ɨki yɨr yongond rɨna re ɨsendonj wub kumb ke de gowukoi wa. Sɨ ton re kea ki yokatonj ngortodjog wa kunɨnkunɨn euki kipɨm rokasim re negɨr wɨngawɨnga wekeny negɨr ma bꞌɨsagɨka okatam. Ɨ re ton mora yɨpangendonj ɨtemb kip, sɨ onggɨt kip bora ke kimbra opekonj ɨja na ɨt re ukoi boi so omni bungbung kimbra re dɨde. Sɨ onggɨt kip bora ke kimbra opekonj ɨ onggɨt kimbrat lomkongga ake wub sɨbɨb amnonj. Ɨ ket koka kimbra bora ke opekto gowukoi wa. Sɨ ton kea danda yokato odede rɨngma re gowukoi wɨrmogmog wa danda ebnau ongongɨm. Ɨ God ten engainonj da, “Wɨn goro negɨr tamnɨkinam gowɨnd tɨb ɨ komkesa salsal nangg ɨ dɨde komkesa wul nangg. Ajɨ wɨn bꞌogla rɨga nena negɨr tamnɨkindam yamim re maka re towaina mongkakɨnd Godɨmna tɨrɨr omni mal ousɨki wekeny.” Sɨ God towa danda agoninonj ma onggɨt mana da ten ongandam ajɨ onggɨt mana da ton paib (5) mobi kɨma ten ukoi kopa bꞌaenam tamnenanj. Sɨ onggɨtyam towaina kopa bꞌaena ɨja im wɨp taukanj opi re wɨrmogmogɨmna bꞌangnena re dɨde. Sɨ onggɨt wɨnɨnd rɨgap opima nya oraka teyenanj uj okatam, ajɨ ton makwa opima tadarkanj dem. Ɨ ton opima singi taenanj towalenggyam uj bꞌandrɨkam ajɨ uj ra towa pɨlkae bꞌɨtkeneny.

Sɨ opimemb koka waina wɨp re oso pɨla na rɨnsim ra gejam bꞌatngonjenanj. Ɨ towaina mopɨnd re gold ke omnɨki bꞌogɨl dɨra bꞌikoki pɨla na. Ɨ dɨde towaina wɨpkak re rɨgaina wɨpkak pɨla na. Ɨ towaina mopngɨi ebnauto re kongga waina mopngɨi pɨla na. Ɨ towaina orkak re laiyon orkak pɨla na. Ɨ ton gejam dorkak utwangka gasa bꞌikoki awamto re ayɨnkak pɨla gasa na. Ɨ towaina tama wuwam re jogjog oso ingaena trak ara pɨla na, ra ton bꞌɨtkenanj geja omnɨkam. 10 Ɨ kera dɨde dɨng towa ebnauto re wɨrmogmog pɨla na. Sɨ towa danda re towaina kera nat, ɨ ɨngkenaemb ton rɨga negɨr amnɨkento paib (5) mobi kɨma. 11 Towa king ebnawonj re negɨr aneru na yete re yɨbɨm ngortodjog wa kunɨnkunɨn euki kipɨnd rokasim re negɨr wɨngawɨnga wekeny negɨr ma bꞌɨsagɨka okatam. Ɨ tina nyɨ re Ibru yɨt ke da “Abadon”, dɨde Grik yɨt ke da “Apolliyon”.
9:11“Abadon” ake “Apolliyon” yɨtkak esɨpkis re eomnenayam e.


12 Sɨ yɨpa sake re ke bꞌundwatonj. Ajɨ yɨr de osiya nɨmog sake pɨta taya daka onggɨt kak ke.

Siksɨm (6) Bibol

13 Ɨ re siksɨm (6) anerut bibol yɨpayonj, kon kea yɨpa nonykok utkundond powa (4) dɨng wɨngɨr ke rɨna re gold ke omnɨki yɨna sɨ omnɨkapu kapɨnd wekenonj. Ɨ ɨtemb jɨ kap re Godɨm wɨp nat yɨbnonj. 14 Ɨ onggɨt nonykokɨt yomnonj ɨtemb siksɨm (6) anerund yet re bibol kɨma yɨbnonj da, “Man etrɨngasine powa (4) aneru yepim re ɨjobɨki wekeny ukoi kɨlɨm Yupratend.” 15 Ɨ ton ket opimemb powa (4) aneru etrɨngasinonj. Sɨ opimemb aneru re bꞌangonjeni na wekenonj onggɨt wɨnɨm ɨ onggɨt bibɨrɨm ɨ onggɨt mobim ɨ dɨde onggɨt kemagɨm. Nokɨm da ɨdenat ton komkesa rɨga nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab tangandanj. 16 Ɨ re kon geja rɨga namba utkundond, osond angiti geja rɨga bobo re tu andred miliyon (200,000,000) na. 17 Sɨ ɨja naemb jɨ kon koina liyalliyal wɨngɨrɨnd yɨr anginond oso dɨde towaina iyena rɨga towaina teskakɨnd. Sɨ towaina dorkak utwangkapu gasand kala ɨsnɨki re wul dɨmɨl pɨla na ɨ blujog na ɨ dɨde mulmul na. Ɨ oso waina mop re laiyon waina mop pɨla na. Ɨ dɨde towaina tu bora ke opekto re wul dɨmɨl ɨ kimbra ɨ dɨde masis ngɨrang pɨla sɨngba kɨma negɨr guda ngɨrang na. 18 Sɨ onggɨt nowa sake gasapiya komkesa rɨga nowa ɨkalki wɨngɨrɨnd yɨpa tab angandto. Sɨ opimemb nowa sake gasa re ɨnaemb jɨ opekto oso waina tu bora ke, wul dɨmɨl ɨ kimbra ɨ dɨde masis ngɨrang pɨla sɨngba kɨma negɨr guda ngɨrang. 19 Mop nokɨp onggɨt oso waina danda wekenonj re towaina tu bora nat dɨde towaina kera nat. Nokɨp towaina kera re gɨrem pɨla na dɨde kwa mop kɨma na ɨ ɨngkenaemb jɨ kwa rɨga negɨr omnɨka eyenento.

20 Ɨ komb rɨga yepiya re maka uj aukɨto onggɨt sake ke, ton maka gar engento towaina yɨm ke omnɨki negɨr mɨlem pɨlke. Ajɨ ton kea danda kɨma ewangaenento negɨr wɨngawɨnga dɨde bꞌanygɨnena god aidol. Sɨ opimemb bꞌanygɨnena god aidol re gold ke o silba ke o bronj ayɨn ke o kɨla ke o wul ke omnɨki na, dɨde kwa opimemb bꞌanygɨnena god aidol re makwa rɨrɨr na yɨr ongongɨm ɨ yɨt utkundam ɨ dɨde menamenam. 21 Ɨ kwa onggɨt komb rɨgap maka gar engento towaina onganda mɨlem pɨlke ɨ towaina minj mɨlem pɨlke ɨ towaina negɨr bꞌiyena mɨlem pɨlke ɨ dɨde towaina yurowam mɨlem pɨlke.

Copyright information for `GDR