Romans 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Kon Keriso Yesu ma wɨko rɨga Pol ten rɨna re God ara nemokonj ɨtmɨkitijog rɨgam ɨ nobagendonj God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam. Ɨ God re get kena tɨrɨr yomnonj dɨde tina bageyam waina yɨm kena yɨna peband erɨkinonj onggɨt Tina Bꞌɨgamna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt gatab. Re onggɨt bꞌɨgat rɨgaina bꞌusmurena nya yokatonj, sɨ ket ukendonj Dawidɨmna kus ke. Ɨ Tina Wɨngawɨnga yɨbnonj re yɨnayɨna na, sɨ Ton uj ke utnyitonj juwai kɨma dɨde ɨngkek ket ɨmɨnjog yomnonj da Ton re Godɨmna Bꞌɨga e. Ton re mera Yonggyam, Yesu Kerisote. Sɨn Ti pɨlkena akatonda wurar dɨde ɨtmɨkitijog rɨga nyɨ, mop nokɨp ɨdenat sɨn Tina nyɨ map rɨga wang teyenindam komkesa God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨngkaimemb rɨgap Tin gar ke utkunda ke okatenyi ɨ ket Tin yɨmta undokenenyi. Sɨ wɨda kwa opima eomkiti wekenyɨt onggɨt rɨga wɨngɨrɨnd yena re God ara emokinonj Yesu Kerisomna rɨga awowɨm. Wɨn leamog im re komkesa wekenyɨt Roma wa yena re God singi eyeniny ɨ dɨde abagɨkiny Tina yɨna rɨgam, mera bꞌu Godɨm pɨlke dɨde Yonggyam Yesu Kerisom pɨlke wurar dɨde ngɨmbla wɨn kɨma.

Pol ma Singi Roma wa Menonɨm

Naska kon kor Godɨnd Yesu Kerisomna nyɨ kɨma sɨteket yɨt omnyɨn komkesa wa gatab, mop nokɨp waina gar ke utkunda gatab yɨdɨr yɨt re kea pɨta nate auka yikeny komkesa gowukoyɨnd. Ɨ kon Godɨm wɨko yomnɨkainyɨn re kupkakupka koina gar okai kɨma e Tina Bꞌɨgamna bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnena wɨngɨrɨnd. Sɨ Ton re koina yɨr ungatayam e rɨngma re kon ita wɨnɨnd wen nony eyeneninyɨn. 10 Ɨ ɨte re kon yɨr opmitenenyɨn, kon ɨta ita wɨnɨnd yerkenenyɨn da ama rɨka God ɨta bꞌogɨl nya nɨtpangendau kornɨm menonɨm de wa pɨlwa Tina singind. 11 Mop nokɨp kon ukoi singi en wen yɨr ongongɨm, nokɨm da ɨdenat kon God ma okai wɨngawɨnga ke wurar yingg iyenyɨn dem wanɨm danda kɨma onyitam. 12 Sɨ odede mɨle re meranɨm yɨpand gɨlgɨl God ma danda kɨma bꞌugowam e jɨ mera wɨngɨrɨnd, odede ɨte re waina gar ke utkundat kor danda notkau, dɨde koina gar ke utkundat wa danda takainy. 13 Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon ma singi en da wɨn wumɨr kesa tekenyɨt rɨnte re kon pop jogjogpyam yɨsamkenenyɨn menonɨm wa pɨlwa, ajɨ kornɨm nya re ɨdoki e yɨbneneny wa pɨlwa menonɨm ngɨrpu yu. Kon wa pɨlwa menonɨm singi aenenyɨn re odede ma da, kon wen wɨngawɨnga ke kɨp kɨma tamnɨkinyɨn odede yɨpa wɨp rɨngmana re kon nɨnda God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd amnɨkeneninond. 14 Sɨ Kon bꞌogla God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt yingg iyenyɨn komkesa rɨga wa pɨlwa, Grik yɨt opurena rɨga wa pɨlwa yepim re multekɨp kɨma rɨga dɨde Grik yɨt wumɨr kesa Barbariya Rɨga wa pɨlwa yepim re multekɨp kesa rɨga, ɨ dɨde wumɨr rɨga wa pɨlwa yepim re sɨkɨl wumɨr kɨma rɨga dɨde korɨrkorɨr rɨga wa pɨlwa yepim re sɨkɨl wumɨr kesa rɨga. Ra maka ra kon yingg iyenyɨn, ɨtemb re kornɨm negɨr e. 15 Sɨ onggɨt paemb jɨ kon ukoi singi en God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt kwa pɨtapɨta omnenam wanɨm yepim re wɨn Roma taun wa wekenyɨt.

God ma Bꞌogɨl Yɨrkokar Bage Yɨt ma Danda

16 Kon makwa ɨta ɨngar yokatenyɨn God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt gatab, mop nokɨp God ma danda re ɨndamaemb yɨbɨm yɨrkokar okawam komkesa rɨga wa yepim re gar ke utkunda ke yokatenyi, naska Ju rɨga wa ɨ dɨde kwa God ma obagɨki kesa rɨga wa. 17 Mop nokɨp God ma negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle pɨtapɨta aeneneny re onggɨt God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt gar ke utkunda nena kae otomapu ke ngɨrpu undwatapu wa. Sɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga re gar ke utkunda nena kae yɨrkokar wɨmena okateny dem.”

God ma Obagɨki kesa Rɨgaina Negɨr Mɨle

18 Godɨmna ouyaeni wumɨr gasa opima pɨtakɨpɨnd wekeneny towa wɨngɨrɨnd dɨde God opima onggɨtyam gasa pɨtapɨta amnɨkeneniny towanɨm ongwatam da Ton re ɨmɨnjog God e ewangayam. Ajɨ rɨgapim ogoka yiyenyi ɨtemb ɨmɨnjog Godɨnd ewangayam, dɨde towaina negɨr kɨma kaokao mɨle nena im amorkenenanj. Sɨ onggɨt paemb God ma ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨka pɨta aukeneny pumb ke de onggɨt rɨgaina komkesa Godɨnd ewangaya kesa mɨle dɨde negɨr kɨma kaokao mɨle wa pɨlwa. 20 Ɨ gowukoi otomapu ke God opima Tina yɨr ongi kesa gasa pɨtapɨta amnɨkeneniny komkesa gowukoi gasa wa pɨlɨnd, opi re Tina ngɨrpu kesa danda dɨde Tina yɨnayɨna mɨle. Nokɨp ɨngkaimemb rɨgap nony ke angwatenenanj da opimemb gasa re ɨmɨnjog Godɨmna omnɨki im. Sɨ rɨgap rɨrɨr im pɨtand yɨr ongongɨm dɨde isɨpmarenam. Sɨ onggɨt paemb ton ma rɨrɨr im rɨl ogenka teyenanj da, “Kon ma wumɨr en God.” 21 Sɨ onggɨt paemb ton pop yongwatenyi da yete God, ajɨ ton makwa opima Godɨnd yewangaenenyi towaina God pɨla, o sɨteket yɨt Tin yomnenenyi. Ɨ ton pop bꞌogɨl im Tin ewangayam dɨde Tin sɨteket yɨt omnenam, ajɨ ton nony menamena amnɨkenenanj re kaokao nya kaim korɨrkorɨr re dɨde. Ɨ towaina gar re Godɨmna yɨnayɨna gasa ɨpɨndeni kesa im sɨbɨbɨnd ɨkangɨndi wekeny. 22 Ton towalenggyam jaba bꞌagenairanj da “Sɨn bꞌogɨl multekɨp kɨma rɨga im,” ajɨ ton re wumɨr kesa korɨrkorɨr rɨga im aukenenanj. 23 Ɨ dɨde ton kwa dadal ɨtkɨka kesa God ma bꞌogɨl ɨnyomarena yengendenenyi de ɨtkɨka kɨma aidol wa pɨlwa rɨnsim re rɨgap amnɨkenenanj, dɨde rɨnsim ra tɨtkɨkanj dem, odede wɨp opi re rɨga, ɨ ngena, ɨ bꞌangga, ɨ dɨde mukak ke gowɨnd menamena bꞌangga.

24 Sɨ onggɨt paemb jɨ God ket ten aramiteneniny kɨlkɨl negɨr mɨle omnɨkam towaina gar ke gowukoi negɨr bꞌiyena mɨle singind. Sɨ ɨngkaimemb ton towaina jɨ ɨsnawa kesa ɨngar kɨma negɨr bꞌiyena mɨle omnɨkam engaenenanj towa wɨngɨrɨnd. 25 Sɨ ɨja emb jɨ ton Godɨmna ɨmɨnjog mɨle yengendenenyi de bꞌanygɨnena mɨle wa. Ajɨ ton pop bꞌogla otobarki God nena ewangaya yeyene dɨde emorka yeyene, ajɨ ton daka God ma omnɨki gasa im ewangaya eyenenanj dɨde emorka eyenenanj. Sɨ otobarkayam God bꞌogla esourena yakaten dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog. 26 Onggɨt mop paemb jɨ God ten aramiteneniny ɨsnawa kesa ɨngar kɨma gowukoi negɨr mɨle omnɨka singind. Sɨ kwa toda konggap God ma oramiti get ke molkongga mɨle engendenenanj de kongga ake kongga negɨr bꞌiyena mɨle wa. 27 Odede yɨpaina nya kaim, rɨgap toda kwa towainajog kongga kɨma God ma oramiti get ke molkongga mɨle singi kesa im aukenenanj. Ajɨ ton re towaina negɨr bꞌiyena mɨle im singi eyenanj towa wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨja emb jɨ towaina negɨr bꞌiyena singi aukenenanj wul dɨmɨl pembpemb re dɨde. Sɨ ton rɨga ake rɨga ukoi ɨngar kɨma bꞌiyena mɨle im amnɨkenenanj. Ɨ dɨde ton opima towalenggyam onggɨtyam towaina omnɨki negɨr mɨle rɨrɨrɨnd negɨr mɨra akatenenanj. 28 Ɨ dɨde ton kwa ɨja imemb towaina garɨnd towaina okateni Godɨm gatab ɨmɨnjog wumɨr bꞌɨsaenenanj. Sɨ onggɨt paemb jɨ God ten aramkeneniny towaina negɨr ɨtkɨki nony menamenand. Nokɨm da ɨdenat ton onggɨtyam gasa nena tamnɨkenenanj rɨnsim re ma omnɨka mim.

29 Ɨ ton towaina garɨnd odede negɨr mɨle ke yɨndangɨr im wekeny, opi re komkesa bꞌengabenga wɨp negɨr kɨma kaokao mɨle, wɨmena wɨngɨrɨnd ɨngar kɨma negɨrjog mɨle, butum mɨle, dɨde negɨrjog ke mɨra bꞌamnena mɨle. Dɨde ton re kwa yɨndangɨr im wekeny odede negɨr mɨle ke, opi re nonyɨk bꞌɨponena mɨle, onganda mɨle, bꞌipowa mɨle, bꞌanygɨnena mɨle, dɨde negɨr omnɨka singi iyena mɨle. Ɨ ton re negɨr bꞌugaga rɨga im. 30 Ɨ ton re negɨr yɨt opurena rɨga im. Ɨ ton re Godɨm singi kesa mɨle rɨga im. Ɨ ton re rɨga jɨ malɨk omnɨka rɨga im. Ɨ ton towalenggyam nony ke bꞌurowatena mɨle rɨga im. Ɨ ton re bꞌasourena mɨle rɨga im. Ɨ ton re negɨrɨm ɨsamka rɨga im. Ɨ ton re towa bꞌuwar ake towa mogwar ɨsnawa kesa rɨga im. 31 Ɨ ton re bꞌogɨl mɨle wumɨr kesa korɨrkorɨr rɨga im. Ɨ ton re towaina tɨrɨr omni yɨt erbeka rɨga im. Ɨ ton re singi bꞌiyena kesa rɨga im. Ɨ dɨde ton re kear kesa rɨga im. 32 Ɨ ton wumɨr im God ma bꞌɨsagɨka gog yɨt ɨt re da God opima odede mɨle omnɨka rɨga ujɨm tesagɨkiny dem, ajɨ ton onggɨtyam negɨr mɨle im usairenenanj. Sɨ ton ma onggɨtyam negɨr mɨle nena im usairenenanj towalenggyam, ajɨ ton kwa sam kɨma odede yɨt ke rɨga wa bꞌogɨl mim emjatenenauranj da, “Opimemb mɨle re bꞌogɨl im omnɨkam.”

Copyright information for `GDR