Romans 11

God Wurar Akainonj Israelɨmna Ɨrari Komb Rɨga wa

Sɨ onggɨt paemb kon nitinjɨn. Rɨka ɨmɨnjog God kea Tina rɨga ewaikurinonj? Nayɨ maka. Mop nokɨp koda re yɨpa Israel rɨga en, ɨ Abraamɨmna kus ke bꞌɨga en, dɨde Benyamin gu ke rɨga en. God maka ewaikurinonj Tina rɨga ya pɨlwa na re Ton naskand wumɨr awonj. Ma wɨn wumɨr im

nangga e yɨna pebat yindeny Eliyam gatab? Sɨ ton ɨja naemb jɨ Godɨm pɨlɨnd bꞌinjawa yɨt yoramitenonj Israel rɨga wa gatab
da, “Yonggyam! Ton ke Moina bageyam uj tama na epouto, ɨ ton kwa Moina yɨna sɨ omnɨkapu kap eporkɨto, ɨ ken nena na komb nɨraro. Ajɨ ton koina yɨrkokar e oraka yiyenyi ongandam.” Sɨ nangga mɨra yɨt na God tin yomnonj? Sɨ ɨja naemb jɨ yomnonj da, “Kon Kornɨm erarinond re seben tausɨn (7,000) rɨga na yepiya re maka kumsos bꞌamkɨto Baalɨm pɨlwa.” Sɨ onggɨt paemb jɨ yu kwa odede nya ke nɨnda ɨrarki Ju rɨga wekeny yena re God abagenjinonj Tina wurar ke. Ajɨ rada wurar kae, sɨ ɨtemb re ma bꞌogɨl mɨle omnɨka kae. Mop nokɨp rada bꞌogɨl mɨle omnɨka kae, sɨ ɨtemb wurar re ma ɨta wurarɨm tainy. Sɨ nangga e ket? Sɨ ma komkesa Israel rɨgapiya yokato onggɨtyam gasa rɨna re ton oraka yiyeno. Ajɨ Godɨmna obagɨki rɨga nenapiya yokato yena re Ton ten erarinonj towa wɨngɨrɨnd. Ɨ rɨga yena re God maka abagenjinonj towa wɨngɨrɨnd, ton re gar ke rogɨlkak na aukɨto. Ɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

“God towa akainonj nony kesa wɨngawɨnga,
ɨ yɨrkɨp rɨnsim re ma rɨrɨr im yɨr ongongɨm,
ɨ dɨde yɨpya rɨnsim re ma rɨrɨr im utkundam
ngɨrpu yu.”
Ɨ dɨde kwa Dawid yindeny da,

“Toko towaina owou kasa raukinem disɨm, ɨ girɨmɨm,
ɨ negɨr bꞌuwombenapum, ɨ dɨde negɨr mɨra okatam.
10 Ɨ towaina yɨrkɨp sɨbɨbɨm raukinem, nokɨm da ɨdenat ton maka yɨr ongong teyenanj,
ɨ towaina mudakak dadal uwɨnjuwɨnj raukinem towaina bebɨg map.”

God ma Obagɨki kesa Rɨga wa Yɨrkokar Akaeniny

11 Sɨ onggɨt paemb kon nitinjɨn. Rɨka ɨmɨnjog Israel rɨgap kea bꞌatoukena wuwenonj, ngɨrpu sap otekto? Nayɨ ma ɨja e. Ajɨ towaina negɨr sap otenda kae yɨrkokar okatam mɨle yikeny God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. Sɨ ɨdenatemb ket Israel rɨgap ten nonyɨk ɨponena teyenenanj. 12 Ajɨ Israel rɨgap kea sap otekto negɨr mɨle wa, ɨ ɨngkenaemb gowukoi rɨga wa pɨlwa ukoijog bꞌogɨl gasa teyinonj, dɨde onggɨt towaina gou wa ɨsendat God ma obagɨki kesa rɨga wa tetiyainonj re ukoijog bꞌogɨl gasa na. Sɨ rɨdede ukoijog kɨp e tawɨk dem towanɨm opi re komkesa God ma obagɨki Israel rɨga ra ton gar ke utkunda oramisi Kerisom pɨlɨnd?

13 Sɨ kon God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa nitinjɨn. Kon re God ma obagɨki kesa rɨga, wanɨm ɨtmɨkitijog rɨga en. Sɨ kon onggɨtyam koina ɨtmɨkitijog rɨga ma wɨko e yesourenenyɨn. 14 Mop nokɨp kon ukoi singi en da ɨdenat kon nɨnda nya ke koina kus ke Israel rɨga nonyɨk bꞌɨponenam tamneninyɨn dem dɨde towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga wa yɨrkokar tagoninyɨn dem God ma yɨt ke. 15 Ɨ God kea Israel rɨga esainonj ɨ ɨngkenaemb Ton ket gowukoi rɨga kɨma rɨgarɨga awonj. Sɨ ra Ton ten bꞌusaya takasiny, nangga e ket tawɨk? Ɨtemb re ujɨm pɨlke yɨrkokar e. Sɨ onggɨt paemb kon ukoi singi en da nɨnda Israel rɨgap bꞌogla yɨrkokar okatenyi dem. 16 Ra man naskajog sobijog kɨpol ipkenjɨt moina kupka kɨpol ke dɨde Godɨm pɨlwa yɨna mɨle omnɨket, sɨ ɨtemb kupka kɨpol re kwa yɨna e. Dɨde kwa ra ap yɨna ɨbɨm, sɨ komkesa bɨa kwa yɨna im.

17 Sɨ ra rɨgat bꞌuwa ke olib nanggɨm pɨlke bɨa ɨpenj nanggɨm, ɨ yii dɨde ɨtlis bꞌaingɨntam de bꞌogɨl olib nanggɨmna ɨpendipu kumbɨnd, sɨ onggɨtyam ɨtliti bɨamna yilo wɨmena re onggɨt bꞌogɨl olib nanggɨmna ap ke okati ngao kae. Sɨ God ma obagɨki kesa rɨga, mada odede yɨpa wɨp rɨga et bꞌuwa ke olib nangg re dɨde, ajɨ daka Israel rɨga re bꞌogɨl olib nangg e. 18 Sɨ man goro bꞌatɨsourenɨm onggɨt bꞌogɨl olib nanggɨmna ɨpki bɨa wa pɨlɨnd. Rada man ɨta bꞌatɨsourenyɨt, sɨ ma mansim onggɨtyam ap awaminyɨt, ajɨ onggɨt apsim men mowami. 19 Sɨ ket ɨja emb jɨ man mitinjɨt da, “Bɨa epkinonj re nok mana da ɨdenat ken nɨtɨtlis bꞌaikɨntam ɨpendipu kumbɨnd.” 20 Sɨ ɨmɨnjog e. Ten epkinonj re towaina gar ke utkunda kesa mapena, ajɨ man onyitot re gar ke utkunda kena. Sɨ onggɨt paemb da man goro nony menamena ke pumb wa tainɨm, ajɨ moga na tainyɨt. 21 Mop nokɨp rada God get ke bɨa maka ena agnasinonj ɨpkam, meda kwa makwa ɨta ena motɨgnas dem. 22 Sɨ onggɨt paemb jɨ da man yɨr de, God re kear rɨga e dɨde kwa Ton re ɨmɨnjog danda kɨma negɨr ma bꞌɨsagɨka omnɨka rɨga e. God ɨmɨnjog danda kɨma negɨr ma bꞌɨsagɨka yiyenonj towa pɨlwa yepiya re Israel rɨga sap otendento, ajɨ Ton ɨta men God ma obagɨki kesa rɨga kear momneny. Sɨ ra man onggɨtyam Tina kear kɨma wɨmena metkenyɨt, mor omanda jɨ Tina kear man kɨma. Ajɨ ra maka ra, man Godɨm pɨlke ɨpendi e mɨtɨbnyɨt. 23 Ɨ kwa ra Israel rɨga maka ra tekeny gar ke utkunda kesand, sɨ God kwa opima ten bꞌaikɨntam ɨpendipu kumbɨnd tetlisiny dem, mop nokɨp Godɨm ɨta danda ten bꞌusaya bꞌaikɨntam ɨpendipu kumbɨnd ɨtlitam. 24 God ma obagɨki kesa rɨga! Man re get ke bꞌuwa ke olib nangg et. Ɨ God men mependonj onggɨtyam get ke bꞌuwa ke olib nangg kena dɨde bꞌogɨl olib nanggɨnd bꞌaikɨntam ɨpendipu kumbɨnd mɨtlitonj, sɨ onggɨtyam ɨtliti re bebɨg kɨma na, nokɨp ɨtemb re ma God ma get ke oramiti nya kae. Ajɨ Israel rɨga re God ma get ke oramiti bɨa im onggɨt bꞌogɨl olib nanggɨnd. Sɨ ra Ton ten towainajog olib nanggɨnd bꞌaikɨntam ɨpendipu kumbɨnd ɨtot teyeniny, sɨ onggɨtyam ɨtliti re ɨmɨnjog wewajog e tainy Tinɨm.

Komkesa Israel Rɨgap ɨta Yɨrkokar Okasi dem

25 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon ukoi singi en da wɨn wumɨr takatenindam onggɨtyam God ma wɨgawɨga ɨsamki gasa, mop nokɨp wɨn ɨdenat maka walenggyam bꞌatɨsourenindam da, “Sɨn multekɨp kɨma rɨga im.” Sɨ ɨtemb jɨ wɨgawɨga yɨt da nɨnda Israel rɨga ɨja ima gar rogɨlkak auki wekeneny, ngɨrpu God ma obagɨki kesa rɨga wɨngɨrɨnd komkesa Tina obagɨki rɨga Ti pɨlwa tuweny dem. 26 Ɨ komkesa Israel rɨgap ɨta yɨrkokar okasi dem. Nokɨp ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

“Yɨrkokar Okawa Rɨga Israel rɨgaina mopjog tungg Siyon kae ik dem,
ɨ Ton Godɨnd ewangaya kesa mɨle tewaikurainy dem Yakobɨmna bꞌɨga wa pɨlke.
27 Ra Kon towaina negɨr mɨle awɨr tamnainyɨn,
sɨ ɨtemb re Koina outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt e towanɨm okatam.”
28 Ra God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨtɨm pɨlke tagenaindam, Israel rɨga re God ma geja rɨga im, mop nokɨp God wen singi im eyeniny bꞌogɨl omnam yepim re wɨn Tina obagɨki kesa rɨga. Ajɨ kwa God kea Israel rɨga abagenjinonj, sɨ ra ten onggɨt God ma obagendi mɨle ke tagenaindam, ton re God ma singi iyeni rɨga im. Mop nokɨp God Tina outɨnti tɨrɨr omni mal yɨt akainonj re towa bꞌuwar wa pɨlwa na. 29 Mop nokɨp God ma ɨta nony bꞌengendeneny Tina wurar ke obagenda dɨde ara emoka gatab. 30 Mop nokɨp wɨn re naskand Godɨm pɨlwa gar ke utkunda kesa na wekenot, ajɨ yu wɨn kear okati im wekenyɨt odede yɨpaina gar ke utkunda nya ke. Nokɨp Israel rɨga wekeny re towaina gar ke utkunda kesa nasim. 31 Sɨ odede yɨpa wɨp nya kaim yu Israel rɨgap gar ke utkunda kesa wekeny waina kear okati map, nokɨm da ɨdenat toda kwa yu kear okatenyi. 32 Mop nokɨp God komkesa kea rɨga gar ke utkunda kesa kara bora wa aramkinonj ɨ ket sɨbɨbmet rɨga amninonj, nokɨm da ɨdenat ama rɨka Ton komkesa rɨga kear tamneniny.

33 Sɨ Godɨmna multekɨp dɨde Tina wumɨr re ogenka kesa ngortodjog wa im! Tina bꞌɨsagɨka re odara kesa im, dɨde Tina nya re nony auka kesa im! 34 Sɨ ɨja emb jɨ yɨna peband yindeny da,

“Ke yet wumɨr awonj Yonggyamɨmna nony menamena?
O ke yet Tinɨm bꞌugowa rɨga awonj?”
35 “O ke yet Yonggyamɨm naskand nanggamog na yokawonj
dɨde Ton ti mɨra ɨtendau dem?”
36 Mop nokɨp komkesa gasa re Yonggyamɨm pɨlke na bꞌatobarkɨto, ɨ Yonggyamɨmna yɨr ɨpka nasim wekeny, ɨ dɨde Yonggyam mim yɨbnainy. Bꞌogɨl ɨnyomarena Ti pɨlwa dadal ngɨrpu kesa, ɨmɨnjog!

Copyright information for `GDR