Romans 12

Gar ke Utkunda Rɨgaina Godɨnd Ewangaya Mɨle

Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Sɨ onggɨt paemb kon wen tugoinyɨn ra Godɨmna kear kae da wɨn waina jɨ Godɨm yokaina Tina sam kɨma singi yilo wɨmenam yɨna sɨ gasa omnɨkam. Ɨtemb re waina wɨngawɨnga ke kumsos bꞌamka e. Dɨde goro wɨn onggɨtyam gowukoi mɨle kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr taukinam, ajɨ wɨn waina nony menamena sisɨl amnɨkinam, ɨ ɨngkaimemb wɨn ket bꞌenga wɨp rɨga taindam. Nokɨm da ɨdenat wɨn ket temjatenindam nangga im re Godɨmna bꞌogɨl dɨde sam okatam mɨle ɨ dɨde kupkakupka singi.

Sɨ God kea kor wurar nokawonj ɨ kon Godɨmna onggɨt wurar kae nitinjɨn wa wɨngɨrɨnd yɨpayɨpa rɨgam pɨlɨnd. Goro wɨn nony menamena ukoijog tamnɨkinam nɨnda gasa wa pɨlwa rɨna re God maka wa akainonj wanɨm nony menamena omnɨkam. Ajɨ wɨn bꞌogla bꞌogɨl nony menamena omnɨka eyeninam onggɨt gasa wa pɨlɨnd rɨnsim re God tondon agenkainy waina yɨpayɨpa gar ke utkunda rɨrɨrɨnd. Sɨ mera opima jogjog kɨpear yɨpaina jɨwɨnd, ajɨ onggɨt kɨpear yɨpayɨpa wa towa omnɨka re ma yɨpa rɨrɨr im. Sɨ odede yɨpa wɨp nya ke meda jogjog rɨga wekenyɨn yɨpaina jɨwɨnd, ɨt re Kerisom pɨlɨnd. Sɨ men re yɨpayɨpa kɨpear im, ɨ yɨpayɨpa kɨpear re komkesa kɨpear wa pɨlɨnd gɨlgɨl im bꞌinaukeni wekeny onggɨtyam yɨpaina jɨwɨnd. Ɨ mera opima wekeny God ma okai yiyag wurar gasa rɨna re God nogoninonj bꞌengabenga wɨp Tina wurar ke. Rada yɨpa rɨgat God ma okai bage yɨt iyenam yiyag wurar e okas, sɨ ton bꞌogla yamnɨk tina gar ke utkunda rɨrɨrɨnd. Ɨ rada God ma okai yɨm bꞌakaenam yiyag wurar e okas, sɨ ton bꞌogla yamnɨk bꞌogɨl yɨm bꞌakaena ke. Ɨ rada God ma okai ouyaenam yiyag wurar e yokas, sɨ ton bꞌogla rɨga rauyaenin bꞌogɨl ouyaena ke. Ɨ dɨde rada God ma okai bꞌugowam yiyag wurar e okas, sɨ ton bꞌogla rugoin bꞌogɨl bꞌugowa yɨt ke. Rada yingg iyenam, bꞌogla yamnɨk ukoi kear bꞌamnena kɨma. Rada wɨp iyoyɨm, bꞌogla yamnɨk danda kɨma dɨnder kesa. Dɨde rada kear omnenam, bꞌogla yamnɨk ukoi sam kɨma.

Gar ke Utkunda Rɨgaina Singi Iyena Nya

Ɨ singi bꞌiyena mɨle bꞌogla yebɨm bꞌanygɨnena kesa. Ɨ men bꞌogla negɨr yɨr ke yɨr ongong reyeninum nanggamog gasa im re negɨr kɨma. Dɨde men bꞌogla danda kɨma ramorkeninum nanggamog im re bꞌogɨl gasa. 10 Ɨ wɨn re gar ke utkunda ke nany dɨde yɨngganwarjog im. Sɨ wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam singi bꞌitiyenindam wa nanywarjog pɨla, o wa yɨngganwarjog pɨla. Ɨ walenggyam walenggyam bꞌogla pɨta tamnenindam ɨmɨnjog ɨsnawa mɨle. 11 Ɨ Yonggyamɨmna wɨko omnɨkand, wɨn goro dɨnder taininam, ajɨ bꞌogla danda kɨma singind Tina wɨko omnɨka teyenindam dɨde bꞌogla wɨngawɨnga ke kupka danda ondratena teyenindam. 12 Ɨ wɨn bꞌogla ukoi sam taukindam warɨm bꞌogɨl ɨsma okatam. Ɨ wɨn bꞌogla musɨk wɨmena tuwenyɨt bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd. Ɨ dɨde wɨn bꞌogla ɨmɨnjog nony kɨma tainindam waina yɨr opmita wɨngɨrɨnd. 13 Ɨ wɨn bꞌogla yɨna rɨga wa pɨlɨnd ingaena gasa yingg teyenindam. Ɨ dɨde bꞌogla obayam oraka teyenindam bꞌobogɨl obai omnenam. 14 Ɨ wɨn bꞌogla bꞌogɨl omnena teyenindam yepim re bebɨg dɨde bꞌɨsadrena mɨle amnɨkenenanj wa pɨlɨnd. Ɨ kwa ten bꞌogɨl omnɨka nena teyenindam, ajɨ goro ten sake omnɨka teyenindam! 15 Ɨ wɨn bꞌogla ukoi sam kɨma ngolengole aena tuwenyɨt ton kɨma yepim re sam kɨma ngolengole aena wuweny, ɨ yii tainindam ton kɨma yepim re yii aenenanj. 16 Ɨ wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam yɨpaina gasand nony menamena tamnɨkenindam. Ɨ goro nony menamena tamnɨkenina rɨgaina ɨsnai pɨpmet okatam, ajɨ walenggyam gou wa tainindam goujog wa pɨpmet okatam. Ɨ goro walenggyam walenggyam bꞌatgenaina da, “Kon re bꞌogɨljog multekɨp kɨma rɨga en”! 17 Ra yɨpa rɨgat wa negɨrjog mɨle tamnɨkau, goro kwa wɨdaka negɨr mɨle ke mɨra ɨtendawa! Ajɨ bꞌogɨl mɨle omnɨkam nony kɨma tekenyɨt komkesa rɨga wa wɨpɨnd. 18 Ra rɨrɨr ra, wɨn bꞌogla waina gatab ke ngɨmbla iyenya komkesa rɨga wa pɨlwa. 19 Kor rɨgawar yena re kon singi eyeninyɨn! Goro wɨn walenggyam mɨra tamneninam waina geja rɨga, ajɨ wɨn bꞌogla gangga okaena teyenindam God ma ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam pɨlɨnd. Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Yonggyam yindeny da geja rɨga wa mɨra omnena wɨko re Koina e, sɨ Konten mɨra tamneninyɨn.” 20 Ajɨ rada moina geja rɨga owoupa nate yɨbɨm, man bꞌogla tin owou ke ongenket. Ɨ rada ton nyɨpa nate yɨbɨm, man bꞌogla ti onaya nyɨ okaet. Sɨ ɨngkaimemb man wul wewɨr angurkainyɨt tina mopɨnd, sɨ ton ket ɨngar dɨde gar kopa im takateniny. 21 Sɨ goro negɨrjog mɨlet men gou wa mamɨn, ajɨ man bꞌogla bꞌogɨl mɨle ke negɨrjog mɨle gou wa tamneninyɨt.

Copyright information for `GDR