Romans 13

Mopyam Rɨga Yɨmta Undokam

Komkesa rɨga, wɨn bꞌogla waina pumbjog nyɨ rɨga yɨmta undokinam, mop nokɨp rako maka God danda aramkiny, keako maka yɨpa danda yɨbɨm. Sɨ komkesa bꞌengabenga wɨp danda rɨnsim re wekeny re God ma oramki

im.
Sɨ onggɨt paemb yet ra onggɨtyam danda okai rɨgam pɨlɨnd geja rɨga tainy, ton kemb gejam onyis Godɨmna oramiti bꞌingawam pɨlɨnd. Sɨ onggɨt gejam onyiti rɨgap towalenggyam negɨr ma bꞌɨsagɨka takatenanj dem. Mop nokɨp wɨp iyoi rɨgap ma opima ten mogam tamnenanj yepim re bꞌogɨl mɨle amnɨkanj, ajɨ towa pɨlwa im yepim re negɨrjog mɨle amnɨkanj. Sɨ rɨngma, ma man singi et danda okai rɨga moga uwadam? Ɨ man bꞌogla tamnɨkinyɨt bꞌogɨl mɨle, sɨ ɨdenat man esourena okasɨt ti pɨlke. Mop nokɨp ton re Godɨmna wɨko rɨga e yɨbɨm mornɨm bꞌogɨlɨm. Ajɨ ra man negɨrjog mɨle omnɨket, man bꞌogla moga taet. Mop nokɨp ton ma jaba mop pae yowam or tabtab geja giri. Sɨ ɨtemb re negɨrjog mɨle omnɨka rɨgand negɨrjog bebɨgɨnd oramitam danda e. Sɨ ton re Godɨmna wɨko rɨga e yete re ukoi soro kɨma negɨr ma bꞌɨsagɨka mɨra yoramiteny towa pɨlwa yepim re negɨrjog mɨle amnɨkanj. Sɨ onggɨt paemb man bꞌogla ɨmɨnjog yɨmta tundokinyɨt, ma odede nena ma da ɨta ukoi soro kɨma negɨr ma bꞌɨsagɨka tawɨk dem, ajɨ kwa odede ma da moina kukɨp ke nonykokɨt wumɨr motɨny da goro omnɨkɨm. Sɨ nok paemb jɨ wɨn kwa towa pɨlwa teks oramka eyenenindam, nokɨp ton re Godɨmna juwai okai gabmani wɨko rɨga im yepim re bꞌasowa wuweny onggɨtyam gabmani wɨko omnɨkam. Sɨ wɨn agoninam komkesa rɨga wa nanggamog im re wen gabmani gogɨt engaeniny ogonam. Sɨ wɨn bꞌengabenga wɨp teks ogona eyeninam towa pɨlwa yepim re bꞌingawa yoramitenyi towanɨm ogonam. Ɨ wɨn moga aininam towa pɨlwa yepim re wen mogam amnenanj towaina okai danda nyɨ ke! Ɨ dɨde wɨn ɨsnawa eyeninam yepim re ukoi nyɨ rɨga wekeny!

Gar ke Utkunda Rɨgaina Bꞌogɨl Wɨmena Mɨle Rɨga wa Ganggand

Ɨ wɨn bꞌogla tundwatenindam mɨra bꞌagona mɨle wa wɨngɨrɨnd, ajɨ wɨn bꞌogla bebɨg urowatenya walenggyam walenggyam singi bꞌiyena mɨle omnɨkam. Mop nokɨp yet ra ti rɨgand singi iyeny, ton kea komkesa gog yɨt rɨrɨrkɨp amniny. God ma bꞌingawa yɨt opimemb jɨ da, “Goro gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle omnɨka! Goro rɨga ongandɨm! Goro yurowam! Ɨ goro yɨpa rɨga ma gasa singi iyenɨm!” Ɨ dɨde kwa nanggamog im re nɨnda bꞌingawa yɨt wekeny. Sɨ onggɨtyam komkesa God ma bꞌingawa yɨt wekeny re onggɨtyam bꞌingawa yɨt nasim da, “Singi yiyene mor rɨgand mada re dɨde!” 10 Ɨ singi bꞌiyenat ma opima ti rɨgam negɨrjog mɨle omnɨkainy. Sɨ onggɨt paemb da singi bꞌiyena mɨle re gog yɨt rɨrɨrkɨp omnɨka mɨle e.

11 Ɨ wɨn bꞌogla odede singi bꞌiyenina, mop nokɨp wɨn wumɨr im jɨ yunɨm wɨn. Ɨ wɨn ɨtemb ke ik wanɨm utnɨkam yutungapu ke. Mop nokɨp re men naskand Kerisond gar ke utkunda ke yokatonda, sɨ meraina yɨrkokar okatam re ma wus nat yɨbnonj, ajɨ yunɨm onggɨtyam yɨrkokar okatam re kea wusjog nate ainy. 12 Ɨ sɨwɨny yik re momta ɨspara wa e, ajɨ kea daka bibɨr wus nate ainy. Sɨ onggɨt paemb men bꞌogla tatogɨkindam sɨbɨbɨmna wɨko, ajɨ men bꞌogla bꞌitkokindam ngayamna nɨm ɨteorena geja kobɨrgɨm. 13 Sɨ men ket bꞌogla nony kɨma na bꞌengainum odede ɨt re bibɨrɨnd wɨmena re dɨde, ɨ goro ɨsanikesa bꞌɨsɨngkena tuwenɨm dɨde goro ɨkpɨp wɨmena tuwenyɨt, ɨ goro yurowamyurowam bꞌarauka mɨle dɨde negɨr bꞌiyena singi mɨlend wɨmena tuwenyɨt, ɨ dɨde goro bꞌipowa dɨde negɨr yɨr ke yɨr bꞌangong mɨlend wɨmena tuwenyɨt. 14 Ajɨ wɨn bꞌogla Yonggyam Yesu Kerisond ikisya waina garɨnd, ɨ goro naska gowukoi rɨgaina gɨm ke gasa gatab nony menamena tamnɨkinam get ke rɨgaina gɨm ke singi mɨle rɨrɨrkɨp omnɨkam.

Copyright information for `GDR