Romans 14

Goro Gar ke Utkunda Rɨga wa Wɨngɨrɨnd Bꞌɨsagɨka

Wɨn bꞌogla sam ke okasya rɨga yete re danda kesa yɨbɨm gar ke utkundand, ɨ goro yɨt bꞌugwatena kɨma bꞌɨsagɨkam taininam onggɨtyam gatab rɨnsim re tina nonysɨpsɨp wekeny. Ɨ rɨga yete re rɨrɨrkɨp gar ke utkunda yokas, ton komkesa owou dɨde ongong gasa engaeniny re owou mim, ajɨ rɨga yete re danda kesa gar ke utkundand yɨbɨm, ton owoujog nena im awiny. Sɨ yet ra komkesa gasa tengaeniny owowɨm, sɨ ton goro nony ke yerɨnen tin yete re owoujog nena awiny. Ajɨ kwa yet ra owoujog nena tawiny, sɨ ton goro bꞌɨsagɨka yeyen tin yete re komkesa gasa engainy owowɨm. Mop nokɨp God kea tin sam ke yokatonj. Yetet jɨ man rɨga yet ra yɨpa rɨga ma wɨko rɨgand bꞌɨsagɨkam omnyɨt? Tina utnyita dɨde egomenda re ti Yonggyamɨm pɨlnate. Sɨ Yonggyamte tin utnyis, mop nokɨp Yonggyamɨm ɨta Ti danda tin utnyitam. Ɨ kwa ra yɨpa rɨgat yɨpa bibɨr nena ukoijog yɨnam omneny nɨnda bibɨr wa pɨlke, ajɨ ra yɨpa rɨgat daka komkesa bibɨr yɨpa rɨrɨr tamneniny, sɨ ton tilenggyam bꞌogla kupkakupka ɨmɨnjog ke yakat tinɨm bꞌogɨlɨm. Yet ra ton yɨpa bibɨr nenam nony menamena omnɨkeneny, ton nony menamena yomnɨkeneny re Yonggyamɨnd esourena ma. Ɨ yet ra ton komkesa owou dɨde ongong gasa tengaeniny owowɨm, sɨ ton komkesa owou dɨde ongong gasa engaeniny re Yonggyamɨnd esourena ma, nokɨp ton God naemb sɨteket yɨt yomneneny. Ɨ dɨde yet ra ton owoujog nena tawiny, ton owoujog nena awiny re Yonggyamɨnd esourena ma, ɨ ton kwa God naemb sɨteket yɨt yomneneny. Mop nokɨp mera wɨngɨrɨnd makwa ɨta yɨpa rɨga yilo yɨbɨm tinɨm nenam, ɨ dɨde makwa ɨta yɨpa rɨgat uj okas tinɨm nenam. Ra men yilo tekenyɨn, sɨ men yilo wekenyɨn re Yonggyam mim. Ɨ ra men uj taindam, sɨ men uj aindam re Yonggyam mim. Sɨ onggɨt paemb jɨ da nangga ma jɨ men yilo im wekenyɨn o uj im wekenyɨn, men re Yonggyam mim. Mop nokɨp onggɨt rɨl penaemb Keriso uj yokatonj dɨde yilo yokatonj, nokɨm da ɨdenat Ton Yonggyam tau dem yilo rɨgam dɨde uj rɨgam. 10 Ɨ men komkesa opima Godɨmna bꞌɨsagɨkapu wɨpɨnd towɨnkindam dem. Sɨ man nangga pae bꞌɨsagɨka omnɨket moina gar ke utkunda nanyɨm o yɨngganɨm pɨlɨnd? O dɨde kwa man nangga pae nony ke yɨrɨnenenyɨt moina gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd? 11 Mop nokɨp yɨna peband ɨja emb ɨrɨki yɨbɨm da,

“Yonggyam ton yindeny da, ‘Kon yilo e nɨbnenenyɨn, sɨ komkesa rɨga kor pɨlwa opima kumsos bꞌatɨmkanj dem,
ɨ dɨde komkesa weyatɨp opima Godɨm pɨlwa pɨtapɨta tamnenanj dem towaina omnɨki negɨr mɨle.’”
12 Sɨ onggɨt paemb mera wɨngɨrɨnd yɨpayɨpa rɨgap opima Godɨm pɨlwa tagenairanj dem towainajog omnɨki mɨle gatab.

Goro Gar ke Utkunda Rɨga Negɨr Mɨle Omnɨkam Nya Tauyainɨm.

13 Sɨ onggɨt paemb men goro kwa ngai bꞌusaya meralenggyam meralenggyam bꞌesagɨkinum. Ajɨ wɨn bꞌogla nonyɨk bꞌatɨmdenindam odede da, “Kon ma ɨta oramisɨn bꞌuwombenapu gasa o dis koina gar ke utkunda nanyɨm o yɨngganɨm pɨlwa.” 14 Kon wɨmena nekenyɨn Yonggyam Yesund gar ke utkunda mɨle nate, sɨ kon wumɨr en da get ke God makwa ke yɨpa gog yoramitonj owou dɨde ongong gasam pɨlɨnd da, “Kɨlkɨl e jɨ.” Ajɨ ra yɨpat nony menamena ke okas da “Ɨtemb jɨ kɨlkɨl e,” sɨ daka tinɨm re kɨlkɨl e. 15 Ra man moina gar ke utkunda nanyɨm pɨlwa o yɨngganɨm pɨlwa gar kopam tamneninyɨt owou dɨde ongong gasa gatabɨm, sɨ man makwa ɨta singi bꞌiyena mɨle ke bꞌingaenyɨt moina wɨmena wɨngɨrɨnd. Ɨ goro man moina owou dɨde ongong gasam pɨlke tin negɨr omnɨkɨm, mop nokɨp Keriso ti mana uj awonj. 16 Sɨ onggɨt paemb goro rɨgap negɨrjog yɨt ke wen resadreninem waina bꞌogɨl owou dɨde ongong mɨle gatab. 17 Mop nokɨp God ma pumb tungg re ma owou, ɨ ongong, ɨ dɨde onaika mɨle ma, ajɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle, ɨ ngɨmbla, ɨ dɨde sam mɨle ma rɨnsim re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat ogona niyeniny. 18 Mop nokɨp yet ra Kerisom wɨko omnɨkainy odede nya ke, sɨ God ɨta sam tainy ti pɨlwa, dɨde rɨgap ɨta tin ɨmjatenyi ɨsnawa kɨma. 19 Sɨ onggɨt paemb ket men oraka eyenindam onggɨtyam gasa rɨnsim re ngɨmbla yiyenyi dɨde onggɨtyam gasa rɨngkaim re men meralenggyam meralenggyam bꞌarangindam wɨngawɨnga ke. 20 Sɨ goro wɨn owou dɨde ongong gasa map God ma wɨko negɨr omnɨka yiyenya rɨnte re Ton rɨgaina garɨnd omnɨka yiyeneny. Komkesa owou dɨde ongong gasa re kɨlkesa im, ajɨ ɨtemb re negɨrjog e tinɨm yete re owou dɨde ongong eyeniny nony bebɨg kɨma. Ɨngkaimemb nɨnda rɨgap sap otendenanj. 21 Sɨ ɨtemb re bꞌogɨljog mɨle e ra man maka bꞌangga tanginyɨt, ɨ maka ra ɨk tanainyɨt, ɨ dɨde kwa maka ra nɨnda gasa tamnɨkinyɨt odede nony kɨma da, “Ke kon yɨpa koina gar ke utkunda nanyɨnd o yɨngganɨnd sap otendam yamnɨn.” 22 Sɨ nanggamog mɨle e man gar ke utkunda ke okati yowamet mor pɨlɨnd, sɨ man owama yiyene onggɨtyam mɨle Godɨm wɨpɨnd. Ɨ God ma bꞌogɨl ɨta ti pɨlɨnd yet ra tilenggyam bꞌɨtɨmjateny da “Ɨtemb re ɨmɨnjog mɨle e Godɨm wɨpɨnd,” ɨ ɨngkaemb ton maka tilenggyam negɨrɨm bꞌɨtɨsagɨk onggɨtyam tina mɨle gatab. 23 Ajɨ yet ra maka ɨmjateny da “Ɨtemb re ɨmɨnjog mɨle e Godɨm wɨpɨnd owowɨm dɨde ongongɨm,” ɨ ra ton owou dɨde ongong teyeniny, sɨ ton kemb negɨr ma bꞌɨsagɨka wɨra nate yɨbɨm. Mop nokɨp ɨtemb mɨle re ma gar ke utkunda ke omnɨki e. Ɨ komkesa mɨle rɨnsim ra rɨgap maka ra gar ke utkunda ke tamnɨkanj, sɨ opimemb re negɨr mɨle im.

Copyright information for `GDR