Romans 15

Rɨga Samɨm Amneninam ajɨ Goro Walenggyam

Ɨ men yepim re danda kɨma owɨnkindam gar ke utkundand, bꞌogla turowatenaindam towaina bebɨg yepim re danda kesa wekeny gar ke utkundand, ɨ goro meralenggyam sam rakateninum. Mera wɨngɨrɨnd yɨpayɨpa rɨga ton bꞌogɨl e tina rɨga samɨm yamnen, sɨ ɨngkaemb ton bꞌogɨl okateny dɨde tin oranga iyeny wɨngawɨnga ke. Mop nokɨp Keriso Toda makwa Tinɨm Tilenggyam samɨm awonj, ajɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Jɨ malɨk omnɨka mɨle rɨnsim re rɨgap Men jɨ malɨk momnɨkenyi, sɨ onggɨtyam mɨle odobarkanj re Kor pɨlnasim.” Mop nokɨp komkesa ɨrɨki yɨtkak rɨna re naskand erɨkto yɨna peband, re meranɨm ouyaena mim ɨrɨki. Nokɨm da ɨdenat men warɨm bꞌogɨl ɨsma okasu musɨk wɨmenam pɨlke dɨde bꞌugowa mɨlem pɨlke rɨnsim re onggɨt yɨna pebap wumɨr nomnenanj. Ɨ God re musɨk wɨmena dɨde bꞌugowa mɨle kɨma rɨga e, sɨ ra wɨn Keriso Yesu ma wɨngata yɨmta tundokindam, sɨ ɨngkaimemb God wa takainy yɨpaina gasand nony menamena omnɨkam wa wɨngɨrɨnd. Nokɨm da ɨdenat wɨn esourenenya Godɨnd, ɨte re mera Yonggyam Yesu Keriso ma Bꞌu, yɨpaina gar ke dɨde yɨpaina tugɨm ke.

Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla walenggyam walenggyam bꞌatkatenindam Godɨnd ewangayam odede wɨp rɨngma na re Keriso men nokasinonj. Mop nokɨp kon nitinjɨn da Keriso God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki rɨga waina wɨko rɨga awonj re ouyawa mana da, “God ma yɨt re kea ɨmɨnjogɨm awonj ti pɨlɨnd.” Mop nokɨp ɨngkenaemb Ton kupkakupka ɨmɨnjog ke amninonj Godɨmna tɨrɨr omni yɨt rɨna re Ton Ju rɨga waina bꞌuwar wa akainonj. Ɨ kwa nokɨm da ɨdenat God ma obagɨki kesa rɨgap Godɨnd esourenenyi Tina kear map. Sɨ ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm yɨna peband da,

“Sɨ onggɨt paemb Kon Men metɨsourenenyɨn Koina obagɨki kesa rɨga wɨngɨrɨnd,
dɨde Kon Moina nyɨ esourenenyɨn dem ara ɨpaya gasa kɨma.”
10 Ɨ bꞌusaya kwa yɨna pebat yindeny da,

“Wɨn God ma obagɨki kesa rɨga, Tina obagɨki rɨga kɨma ukoi sam na yomnɨka!”
11 Ɨ kwa bꞌusaya yindeny da,

“Wɨn komkesa God ma obagɨki kesa rɨgap bꞌogla yesoulita Yonggyamɨnd,
dɨde wɨn komkesa rɨgap Tin bꞌogla kwa yesoulita!”
12 Ɨ kwa bꞌusaya Isaya yinj da,

“Yɨpa Yesai ma bꞌusmureni Bꞌɨga ɨta pɨta tainy dem odede ɨt re ra wul dɨpond wɨl tɨlis,
ɨ Ton ɨta towɨnyis dem God ma obagɨki kesa rɨga wɨp iyenam,
ɨ dɨde God ma obagɨki kesa rɨga opima warɨm bꞌogɨl ɨsma Ti pɨlɨnd oramisi dem.”
13 Ɨ warɨm bꞌogɨl ɨsma kɨma God wen yɨndangɨr tamnɨkiny komkesa sam ke dɨde ngɨmbla ke waina gar ke utkunda wɨmenand, nokɨm da ɨdenat waina warɨm bꞌogɨl ɨsma ukoijog warabag taukeneny Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ma okai danda ke.

Polɨmna Wɨko God ma Obagɨki kesa Rɨga Wɨngɨrɨnd

14 Kor gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon kolenggyam kwa kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr yokatenyɨn wa gatab da wɨn walenggyam bꞌogɨl mɨle ke yɨndangɨr im wekenyɨt, ɨ komkesa wumɨr ke yɨndangɨr im, sɨ wɨn rɨrɨr im walenggyam walenggyam bꞌauyaenam. 15 Ajɨ Godɨmna okai wurar kae kon moga kesa danda kɨma wa erɨkainyɨn nɨnda gatab yɨtkak rɨnsim ra wen bꞌusaya nonony tamnenanj. 16 Sɨ God ɨtemb wurar nokawonj re nok mana da ɨdenat kon Keriso Yesumna bꞌogɨl wɨko rɨga taen God ma obagɨki kesa rɨga wa wɨngɨrɨnd, ɨ kon yɨna sɨ rɨga pɨla en God ma yɨrkokar bage yɨt warabag omnɨkam wɨko yiyenyɨn. Nokɨm da ra Yɨnayɨna Wɨngawɨngat opimemb God ma obagɨki kesa rɨga yɨnam tamneniny yena re kon sɨ gasa pɨla eyeninyɨn Godɨm okawam, sɨ ɨdenatemb God sam kɨma temjateniny ten okatam. 17 Sɨ onggɨt paemb kon Keriso Yesu kɨma wɨmenand bꞌasourena yokatenyɨn Godɨmna onggɨtyam wɨko gatab rɨnte re kon omnɨka yiyenyɨn. 18 Ɨ Kon moga en nɨnda bꞌenga yɨtkak opurenam, ajɨ kon ɨna nena yɨtkak im moga kesa apureninyɨn rɨna re Keriso ken ningawonj God ma obagɨki kesa rɨga wa yɨt opurenam dɨde towanɨm wɨko omnɨkam, nokɨm da ɨdenat kon ten teyeninyɨn Godɨnd yɨmta undokam. 19 Ɨ kwa Keriso ken ningawonj kɨd kesa kɨma danda wɨko dɨde moga kɨma danda wɨko omnɨkam God ma Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna danda ke. Sɨ kon Kerisom gatab God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt kupkakupka warabag omnɨka yiyenond komkesa eriya nata Yerusalem taun ke ngɨrpu dea ta Ilurikon gatab wa. 20 Sɨ kon odede gar ke danda kɨma e singi aenyɨn da God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenyɨn rokate re rɨgap maka Kerisomna nyɨ yewangaenenyi. Mop nokɨp ke kon sosi yarangɨn bꞌenga rɨga ma ɨspɨki pɨpmetɨnd rɨkɨnd re yɨpa rɨgat yotomonj God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨta omnenam. 21 Ajɨ ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

“Rɨga yepiya re maka Ti gatab bage yɨt yokato, ton ɨta yɨr ongi dem,
dɨde rɨga yepiya re maka utkundo, ton opima nony taukanj dem.”

Polɨmna Ɨsamki Yɨt Roma wa Menonɨm

22 Ɨ onggɨt mop paemb kor nya re ita wɨnɨnd ɨdoki im wekeneny wa pɨlwa menonɨm. 23 Ajɨ kor makwa ɨta ngai yɨpa pɨpmet wɨko omnɨkam onggɨt eriya wɨngɨrɨnd, ɨ ɨta kor gar ke singi wa pɨlwa menonɨm nɨbnaeneny, ajɨ ɨurena e yiyeneny jogjog kemag kɨma. 24 Kor ɨta nony wen odaram nyatnyata de Spein wa. Sɨ kor ɨta ngor wa warɨm singi menonɨm wa pɨlwa wen yɨr ongongɨm. Ɨ ra kon neken wa pɨlwa, naska kon wɨn kɨma sobijog ganggand nɨtɨbnyɨn sam okatam. Ɨ ɨngkaemb kon ket iwasɨn dem de Spein wa waina yɨm bꞌakawa kɨma. 25 Ajɨ yu kon neken Yerusalem taun wa re yɨna rɨga yɨm okawa ma. 26 Mop nokɨp Makedoniya sosi dɨde Akaya sosi ukoi sam kɨma singi eyento gasa kesa yɨna rɨga yepiya re wekenonj Yerusalem taun wa, ɨ ton wulkɨp atabɨkauto towanɨm yingg iyenam. 27 Sɨ ton sam kɨma singi na auto onggɨtyam yingg iyenam. Ɨ ɨmɨnjog e da ton re towanɨm mɨra ɨtendi kesa rɨga na wekenonj. Mop nokɨp ra God ma obagɨki kesa rɨgap wɨngawɨnga gasa yingg takatenanj Yerusalem sosim pɨlke, sɨ todaka bꞌogla mɨra tetendauranj gɨm gasa ke ten yɨm okawam. 28 Sɨ onggɨt paemb ra kon onggɨtyam wɨko undwasɨn dem dɨde ra kon onggɨtyam wulkɨp gasa kupkakupka towa ɨmɨnjog takainyɨn dem, sɨ kon ket iwasɨn dem de Spein wa. Ɨ dɨde nyatnyata wen tasmarinyɨn dem. 29 Ɨ ra kon wa pɨlwa neken dem, kon wumɨr en da ɨtemb re Keriso ma bꞌogɨl ke kupkakupka yɨndangɨr kɨma e dem.

30 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon wen tugoinyɨn mera Yonggyam Yesu Kerisom nyɨ kɨma dɨde Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna singi bꞌiyena kɨma da wɨn kon kɨma yɨpand gɨlgɨl gejam tonyisindam kor gatab yɨr opmita ke Godɨm pɨlwa. 31 Ɨ wɨn yɨr topmitenindam onggɨt gatab da Godte ken netwaikis gar ke utkunda kesa rɨga wa pɨlke yepim re Yuda eriya wɨngɨrɨnd wekeny, dɨde yɨna rɨgap koina yɨm bꞌakawa wɨko sam kɨma yakate Yerusalem taunɨnd. 32 Rada Godɨmna singi ɨta, sɨ ɨngkaemb kon ukoi sam kɨma neken wa pɨlwa, dɨde wɨn kɨma yɨpand gɨlgɨl wɨram wɨmena okatenyɨn. 33 Ngɨmbla God komkesa wɨn kɨma, ɨmɨnjog!

Copyright information for `GDR