Romans 16

Nɨnda Yɨna Rɨga wa pɨlwa Simesime Yɨtkak

Kon wa pɨlwa pɨtapɨta tomnyɨn mera gar ke utkunda ngɨmɨr Poibend yeto re Kengkrea sosi wɨko kongga wɨbɨm. Wɨn bꞌogla tin simesime tomnenya Yonggyamɨm nyɨ kɨma odede ɨt re yɨna rɨga waina bꞌogɨl ɨsnawa nya ke re dɨde, ɨ wɨn tin yɨm tokaenya nanggamog im re ton singi amneniny wa pɨlke okatam, mop nokɨp ton kea yɨm akaeneninonj jogjog rɨga dɨde kwa keda.

Wɨn koina wɨdaemb yɨt tusekaya Priskila ake Akwila towa pɨlwa, ton re kor wɨkomad i Keriso Yesumna wɨko wɨngɨrɨnd. Ɨ Ton koina yɨrkokar map towaina yɨrkokar bꞌakawonda, sɨ ma kon nenate sɨteket amnenenyɨn, ajɨ komkesa God ma obagɨki kesa rɨgaina sosi toda kwa kea sɨteket amneneno. Ɨ wɨn kwa koina wɨdaemb yɨt tusekaindam onggɨt sosim pɨlwa yepim re towaina met wa yɨr opmitenenanj. Ɨ koina madaemb yɨt usekaya koina singi iyena rɨga Epainetom pɨlwa yete re naskajog engendi rɨga Kerisom pɨlɨnd Asiya eriya wɨngɨrɨnd. Ɨ koina madaemb yɨt tusekaya Mariyam pɨlwa yet re wanɨm bebɨg kɨma ukoijog wɨko amnɨkeninonj. Ɨ koina wɨdaemb yɨt tusekaya kor gu rɨga nɨmog, Androniko ake Yuniya towa pɨlwa yepiya re kon kɨma yɨpand sɨbɨbmetɨnd ebnonda. Ɨ ton re ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlɨnd ukoi ongwati rɨga i ebnya, ɨ kwa ton naska nata Kerisom pɨlwa engendonda ajɨ kon re yɨmtanyam en. Ɨ koina madaemb yɨt usekaya Ampliyatom pɨlwa yena re kon singi yiyenyɨn Yonggyam kɨma wɨmenand. Ɨ koina wɨdaemb yɨt tusekaya towa pɨlwa, Urbano yet re mera wɨkomad Keriso ma wɨko omnɨkand, dɨde Staki yena re kon singi yiyenyɨn. 10 Ɨ koina madaemb yɨt usekaya Apelem pɨlwa yete re ɨsnawa kɨma ɨmjati rɨga e yɨbɨm Kerisond ewangayand. Ɨ koina wɨdaemb yɨt tusekaindam towa pɨlwa yepim re wekeny Aristobulomna metɨnd. 11 Ɨ koina wɨdaemb yɨt usekaya kor gu rɨga Erodiyonɨm pɨlwa. Ɨ koina wɨdaemb yɨt tusekaindam towa pɨlwa yepim re wekeny Yonggyamɨnd ewangayand Narkisomna metɨnd. 12 Ɨ koina wɨdaemb yɨt tusekaya Tripaina dɨde Triposa towa pɨlwa yepiya re bebɨg kɨma wɨko amnɨkeninonda Yonggyamɨnd ewangayand. Ɨ koina madaemb yɨt tusekaya gar ke utkunda kongga Persisɨm pɨlwa yena re kon singi wiyenyɨn dɨde yet re bebɨg kɨma ukoijog wɨko amnɨkeninonj Yonggyamɨnd ewangayand. 13 Ɨ koina wɨdaemb yɨt tusekaya towa pɨlwa, Rupo yete re obagendi rɨga yɨbɨm Yonggyamɨmna wɨko omnɨkam, dɨde kwa ti mog yet re ken yɨr nɨpkenenonj ti bꞌɨga pɨla. 14 Ɨ koina wɨdaemb yɨt tusekaindam towa pɨlwa, Asingkrito, Plegon, Erme, Patroba, Erma ɨ dɨde gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepim re ton kɨma wekeny. 15 Ɨ koina wɨdaemb yɨt tusekaindam towa pɨlwa, Pilologo dɨde Yuliya, Nerea dɨde ti ngɨmɨr, ɨ Olimpa dɨde komkesa yɨna rɨga yepim re ton kɨma wekeny. 16 Ɨ wɨn walenggyam walenggyam simesime bꞌamneninam yɨna bꞌamongnena kɨma. Ɨ dɨde komkesa Kerisomna sosip wɨdaemb yɨt etmɨkurauranj wa pɨlwa.

Nonony Yɨtkak Bꞌanygɨnena Ouyaena Rɨga gatab

17 Gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar! Kon kwa wen tugoinyɨn. Sɨ wɨn yɨr kɨma tekenyɨt towa gatab yepim re gar ke utkunda rɨga wa wɨngɨrɨnd gangga ɨkalka mɨle omnɨka eyenanj dɨde nenegɨr nya ke auyaenenanj ouyaeni yɨrkokar bage yɨtkakɨm pɨlke rɨna re wɨn bꞌauyaenentondam ɨtmɨkitijog rɨga wa pɨlke. Ɨ dɨde wɨn bꞌogla tewaikenindam towa pɨlke. 18 Mop nokɨp odede rɨgap ma mera Yonggyam Keriso mim wɨko yomnɨkauranj, ajɨ ton ngɨmblakak yɨt opurena kaim dɨde otomanti opurena kaim negɨr kesa rɨgaina gar ugungatena eyenenanj negɨr nya wa. Sɨ odede wɨko omnɨka kaim ton towainajog gɨm ke singi nena akatenenanj. 19 Ɨ waina Yesund yɨmta undoka gatab yɨt kea komkesa gatab wa wumɨr yikenonj. Sɨ onggɨt paemb kon ukoijog sam ainyɨn wa pɨlwa, sɨ kon singi en da wɨn bꞌogla bꞌogɨl multekɨp kɨma rɨga taukindam onggɨtɨm nanggamog im re bꞌogɨl, ajɨ bꞌogla multekɨp kesa rɨga taukindam onggɨtɨm nanggamog im re negɨrjog. 20 Ngɨmbla God momta e Satanand waina pɨs wɨrand ingolɨk. Mera Yonggyam Yesu ma wurar wɨn kɨma!

Nɨnda Pol ma Wɨkomadwar waina Simesime Yɨt

21 Ɨ kor wɨkomad Timote dɨde koina gu rɨga Lukiyo, Yason, dɨde Sosipatro, towa pɨlke wa wɨdaemb yɨt etmɨkurauranj. 22 Ɨ kon Tertiyoten yete re kon onggɨtyam peba ɨrɨka yiyenyɨn, wɨdaemb yɨt wen amninyɨn Yonggyamɨm nyɨwɨnd. 23 Ɨ Gaiyo yete re ken obai nomneneny tina metɨnd wɨdaemb yɨt wen amniny, dɨde kwa kupkakupka sosit wɨdaemb yɨt wen amniny. Erasto yete re wulkɨp yɨr ɨpka rɨga yɨbɨm onggɨt taunɨnd, wen wɨdaemb yɨt amniny, ɨ dɨde kwa gar ke utkunda rɨga Kuwarto daka wen wɨdaemb yɨt amniny. 24 [Mera Yonggyam Yesu Kerisomna wurar komkesa wɨn kɨma, ɨmɨnjog!]

Undwatapu Yɨtkak

25 God rɨrɨr e wen tutnɨkiny danda kɨma koina pɨtapɨta omneni God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt ke dɨde Yesu Kerisom gatab pɨtapɨta omneni yɨtkak ke. Ɨ onggɨtyam pɨta omneni yɨtkak re wɨgawɨga gasa e rɨna re bꞌila bꞌatobarkonj dɨde egiti yɨbnenenonj. 26 Ajɨ yu ɨtemb ket pɨta ainy bageyam waina ɨrɨki peba wa pɨlke rɨna re ngɨrpu kesa God engainonj ɨrɨkam, nokɨm da ɨdenat ton wumɨr tagoniny bꞌengabenga yɨtam rɨga wa gar ke utkunda ke okatam dɨde yɨmta undokam.

27 Yesu Kerisom pɨlke bꞌogɨl ɨnyomarena ngɨrpu kesa de yɨpaina bꞌogɨl multekɨp kɨma Godɨm pɨlwa, ɨmɨnjog!

Copyright information for `GDR