Romans 2

God ma Dɨmdɨmjog Bꞌɨsagɨka Mɨle

Kor rɨga! Man rɨga wa pɨlɨnd negɨr ma bꞌɨsagɨka mɨle im amnɨkeninyɨt, ajɨ madaka yɨpa rɨrɨr negɨr mɨle im amnɨkeninyɨt. Sɨ ɨngkaemb man molenggyam mornɨm negɨr ma bꞌɨsagɨka amnɨkeninyɨt. Onggɨt paemb man makwa rɨrɨr e rɨl ogenka teyeninyɨt Godɨm pɨlwa da, “Kor awɨr im negɨr.” Sɨ men wumɨr im da Godɨmna bꞌɨsagɨka mɨle re Tina ɨmɨnjog mɨle kae pɨta tainy dem towanɨm yepim re odede yɨpa rɨrɨr negɨr mɨle amnɨkenenanj. Kor rɨga! Sɨ mansim namb rɨga wa pɨlɨnd negɨr ma bꞌɨsagɨka mɨle amnɨkeninyɨt, ajɨ madaka opima odede yɨpa rɨrɨr negɨr mɨle amnɨkeninyɨt. Sɨ rɨngma moina nony menamena, rɨka rɨrɨr et man bꞌɨtkenyɨt dem Godɨmna negɨr ma bꞌɨsagɨka mɨlem pɨlke? O mɨnda man maka wumɨr awot da, God Tina ukoi kear kae yɨndangɨr momnɨkeneny, dɨde Ton ita wɨnɨnd mornɨm negɨr ma bꞌɨsagɨka mɨle ogoka miyenaeneny, ɨ dɨde Ton mumakesajog yɨbneneny wɨn okawam mornɨm negɨr mɨlem pɨlke engendam Ti pɨlwa? Sɨ nangga pae man Godɨmna ukoijog kear kak wa yomnenenyɨt? Ɨ ra Godɨmna negɨr kesa dɨmdɨmjog bꞌɨsagɨka wɨn pɨta tainy dem, ɨtemb re ma sobijog soro kɨma e dem. Ajɨ man moina gar rogɨlkak dɨde engendi kesa gar kɨma e mɨbnenenyɨt. Sɨ ɨngkaemb man mornɨm ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨka angurka yiyenyɨt. Sɨ ra bꞌɨsagɨka wɨn ik dem, man ma sobijog soro kɨma bꞌɨsagɨka e okasɨt dem. Sɨ God opima rɨga yɨpayɨpa towanɨm mɨra tagoniny dem towaina omnɨki wɨko rɨrɨrɨnd. God opima dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar takainy dem towanɨm yepiya ra bꞌogɨl mɨle omnɨka teyenanj muske wɨmenand, ɨ ket odede gasa okatam oraka teyenanj, opi re bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma gasa, ɨ ɨsnawa kɨma gasa, ɨ dɨde ɨtkɨka kesa gasa. Ɨ rɨga yepiya ra towalenggyam bꞌuturowatenanj ɨ ket God ma ɨmɨnjog yɨtkak bꞌɨtɨsairanj, ajɨ ra negɨrjog mɨle nena yɨmta undoka teyenanj, sɨ God opima ten ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkand taramisiny dem dɨde ukoi soro ke tamniny dem. Ɨ God opima bebɨg kɨma bꞌɨdgotnena dɨde bꞌɨaena kɨma bꞌangnena takainy dem komkesa rɨga wa yepim re negɨrjog mɨle amnɨkenenanj, naska Ju rɨga wa pɨlwa ɨ ket God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa. 10 Ɨ kwa God opima Tina bꞌogɨl ɨnyomarena, ɨ Tina ɨsnawa, ɨ dɨde Tina ngɨmbla takainy dem komkesa rɨga wa yepim re bꞌogɨl mɨle amnɨkenenanj, naska Ju rɨga wa, ɨ ket God ma obagɨki kesa rɨga wa. 11 Mop nokɨp Godɨmna bꞌɨsagɨka re yɨpa rɨrɨrkɨp e komkesa rɨga wa pɨlɨnd. 12 Ɨ komkesa God ma obagɨki kesa rɨga yepim re God ma gog kesa wekeny, dɨde negɨr mɨle amnɨkenenanj, sɨ ton opima dadal ngɨrpu kesa uj taukanj dem. Ɨ dɨde komkesa Ju rɨga yepim re God ma gog kɨma wekeny, dɨde negɨr mɨle amnɨkenenanj, toda kwa opima negɨr ma bꞌɨsagɨka takatanj dem onggɨt gog yɨt ke. 13 Mop nokɨp God ma opima negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ takainy rɨga wa yepim re gog yɨt jaba yɨpya nena ke utkundenenanj. Ajɨ Ton towa mim takainy yepiya ra gog yɨt rɨrɨrɨnd mɨle omnɨka teyenanj rɨna re Mose bꞌingawa aramkinonj omnɨkam. 14 Ɨ kwa God ma obagɨki kesa rɨga re ma God ma gog yɨt kɨma im. Ajɨ ra ton Godɨmna oramiti kukɨp ke singi kɨma God ma gog mɨle omnɨka teyenanj, sɨ ton re ma God ma gog yɨt kɨma rɨga im, ajɨ towaina onggɨt kukɨp ke singi kaim gogɨm tamnɨkanj. 15 Ɨ opimemb gog yɨt ɨrɨki wekeny re God ma obagɨki kesa rɨga waina gar nasim, sɨ ton towaina gar ke wumɨr im onggɨtyam gog yɨt. Ɨ kwa towaina kukɨp ke nonykokpim daka yɨr ungatenanj da onggɨtyam gog yɨt re ɨmɨnjog e. Sɨ ton nony menamena ke angwatenenanj towa wɨngɨrɨnd bꞌobogɨl bꞌɨsagɨkam dɨde bꞌɨrmekam nangga e bꞌogɨl ɨ nangga e negɨr. Ɨ ɨngkaimemb ton opimemb towaina gog mɨle pɨtapɨta amnɨkenenanj. 16 Sɨ ra God ma bꞌɨsagɨka bibɨr ik dem, God Keriso Yesu na ingau dem komkesa rɨga ɨsagɨkam towaina wɨgawɨga egurki mɨle gatab. Sɨ Ton tesagɨkiny ra God ma bꞌogɨl yɨrkokar bage yɨt kae dem rɨnte re kon pɨtapɨta omnena yiyenyɨn.

Ju Rɨga waina Negɨr Mɨle

17 Ajɨ man Ju rɨga, man molenggyam bꞌagenaet da “Kon Ju rɨga en, God ma obagendi rɨga en,” ɨ man God ma gogɨnd nony bꞌɨjawa yoramitenyɨt, ɨ dɨde man bꞌasourenyɨt da, “God re koina God e.” 18 Ɨ dɨde man kea gog yɨtɨm pɨlke bꞌingawa akateninyɨt. Sɨ onggɨt paemb man wumɨr mɨbnyɨt God ma singi rɨnsim re God emjateniny mornɨm omnɨkam, ɨ man ɨkalnena eyeninyɨt nangga im bꞌogɨl dɨde negɨr. 19 Ɨ kwa man molenggyam danda kɨma yɨmjatenyɨt da, “Kon yɨrdɨdɨ rɨga wa wang iyena rɨga en, dɨde kon ngaya en towanɨm yepim re sɨbɨbɨnd wekeny, 20 ɨ kwa kon dɨmdɨm ongonykena rɨga en korɨrkorɨr mɨle rɨga wa, dɨde kon towanɨm ouyaena rɨga en yepim re bꞌɨga sobijog pɨla gog yɨt bꞌobogɨl bꞌauyaeni kesa wekeny,” mop nokɨp man gog yɨt kae kupka wumɨr dɨde ɨmɨnjog yɨtkak okati mɨbnyɨt. 21 Sɨ ket man rɨga auyaeneninyɨt, ajɨ nangga pae man maka molenggyam bꞌauyaenyɨt? Ɨ man yɨtkak pɨtapɨta yomnenyɨt da “Goro yurowam,” ajɨ nangga pae man yurowam mɨle amnɨkeneninyɨt? 22 Ɨ man opurena eyeninyɨt da “Goro gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle tamnɨkina,” ajɨ nangga pae man gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle amnɨkeninyɨt? Ɨ man danda kɨma apureninyɨt da “Bꞌanygɨnena god aidol bꞌɨsaina,” ajɨ nangga pae man gasa yurowam ke imda eyeninyɨt bꞌanygɨnena god aidol oramkapu metɨnd. 23 Ɨ man yete re bꞌasourenyɨt da “Kon gog yɨt owama rɨga en,” ajɨ man kwa gog yɨt erbeka eyeninyɨt. Sɨ ɨngkaemb man Godɨnd ɨsnawa kesa gou wa yomnenyɨt. 24 Sɨ God ma yɨna pebat ɨja emb jɨ yindeny da, “Wɨn, Ju rɨga, wa ma paim jɨ God ma obagɨki kesa rɨgap Godɨmna nyɨ yɨsadrenyi.” 25 Sɨ ra man gog yɨt yɨmta tundokinyɨt, moina God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle re bꞌogɨljog e mornɨm. Ajɨ ra man gog yɨt erbeka teyeninyɨt, sɨ moina God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle re kemb ongwata kesa ainy. 26 Ra God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa rɨgat gog yɨtɨmna bꞌingaena mɨle tawaminy, rɨngma, ma God awɨr e tin ogenai dem da ton re Tina obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki rɨga e? 27 Ɨ Ju rɨga man bꞌasourenyɨt da “Gog yɨt ɨrɨki peba dɨde God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle re kor mi,” ajɨ madaka opima onggɨtyam gog yɨt arbekeneninyɨt. Sɨ ra get ke God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa rɨgat gog yɨt kupkakupka yɨmta tundokiny, ton men Ju rɨga, ɨta negɨr ma ɨsagɨkam motɨny dem, nokɨp man opima gog yɨt arbekeneninyɨt. 28 Mop nokɨp ɨmɨnjog Ju rɨga re ma gɨm ke Ju rɨga mɨle omnɨka rɨga e. Dɨde kwa ɨmɨnjog God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle re ma gɨm ke jɨwɨnd God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki e. 29 Ajɨ ɨmɨnjog Ju rɨga re kukɨp ke Ju rɨga mɨle omnɨka rɨga e. Dɨde kwa ɨmɨnjog God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle re ma gɨm ke kɨpearɨnd omnɨki e ajɨ gar kuwarɨnd omnɨki e. Sɨ God ma onggɨtyam obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle okatam re wɨngawɨnga kae, ajɨ ma ɨrɨki gog peba kae. Dɨde kwa onggɨt rɨgam pɨlɨnd esourena re ma rɨgam pɨlkae ik ajɨ Godɨm pɨlkae.

Copyright information for `GDR