Romans 3

Godɨmna Ɨmɨnjog Tɨrɨr Omni Mɨle

Sɨ rɨngma, opima God Ju rɨga pumb wa urowateniny dɨde God ma obagɨki kesa rɨga gou wa amneniny? Ma ɨja im. Yɨpa rɨrɨr im. Sɨ nangga bꞌogɨl e yɨbɨm God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨlem pɨlɨnd? Ɨ opima Ju rɨga wa pɨlɨnd komkesa nya ke bꞌogɨl gasa wekeny. Sɨ naskajog bꞌogɨl gasa re ɨntemb jɨ da God ten nony ejainonj Tina yɨtkak towa yɨmɨnd oramitam. Sɨ rɨngma, yepiya ra maka ra Godɨnd gar ke utkunda ke okasi, onggɨtyam towaina gar ke utkunda kesa mɨlet rɨrɨr e God ma nony ɨjawa kɨma mɨle awɨr omnɨk? Ka, ma rɨrɨr e! God bꞌogla ɨmɨnjogɨm yebɨm, ajɨ komkesa rɨga re bꞌanygɨnena mɨle kɨma im. God ma yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

“God! Ra Man Moina yɨtkak tapureninyɨt, Man bꞌogla bꞌɨtɨmjasɨt da Man re negɨr kesa dɨmdɨmjog et,
sɨ ra Man bꞌɨsagɨka okasɨt, Man ɨta onggɨtyam bꞌɨsagɨka gou wa omnyɨt.”
Ajɨ sɨn, Ju rɨga, kaokao mɨle im amnɨkenenindam, sɨ ɨngkaemb God Tina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle pɨtakɨpɨnd omnɨka yiyeneny. Sɨ rɨngmim men nitinjindam? Ajɨ kon rɨgaina opurena nya kae nitindenyɨn. Ra God negɨr ma bꞌɨsagɨka oramiteny sɨn Ju rɨga wa pɨlɨnd, sɨ ɨta Godɨm pɨlɨnd kaokao mɨle yɨbɨm? Makwa ɨta! Ra odede tawɨk, God rɨdede wɨp e onggɨtyam gowukoi ɨsagɨka iyeny dem? Nɨnda rɨgap ama rɨka ɨta bꞌarkita oramitenyi odede da, “Ajɨ kon opima bꞌanygɨnena mɨle amnɨkeneninyɨn. Ɨ ɨngkaemb Godɨmna ɨmɨnjog mɨle warabag auka yikeny, dɨde Tina bꞌogɨl ɨnyomarena bꞌusmureneny. Sɨ nangga pae kon kwa negɨr ma bꞌɨsagɨka okasɨn dem?” Ɨ kwa nɨnda rɨgap nɨsadrenenanj odede da men re odede opurena rɨga im da, “Men negɨrjog mɨle ramnɨkinum, nokɨm da ɨdenat ket Godɨmna bꞌogɨl mɨle pɨta taukanj.” Sɨ men rɨrɨr im towaina ɨsadrena ɨmɨnjog ke okasu? Ma rɨrɨr e! Bꞌanygɨnena e! Sɨ odede rɨgap opima negɨr ma bꞌɨsagɨka ɨmɨnjog takatenanj dem towaina mɨle rɨrɨrɨnd.

Makwa Yɨpa Ɨta Dɨmdɨmjog Rɨga

Sɨ rɨngma, sɨn Ju rɨga pumb wa im wekenyɨn, ajɨ God ma obagɨki kesa rɨga re gou wa im? Makwa ɨja e! Kon ke naska pɨtapɨta yomnenyɨn meranɨm da, Komkesa Ju rɨga dɨde komkesa God ma obagɨki kesa rɨga negɨr mɨle wɨra nasim wekeny. 10 Sɨ ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

“Makwa yete negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga yɨbɨm, makwa ɨta yete.
11 Ɨ dɨde makwa ɨta yete nony menamena ke yɨnayɨna gasa epɨndeniny,
ɨ dɨde makwa ɨta yete Godɨnd oraka yiyeny.
12 Komkesa rɨgap re yɨpa nasim Godɨnd kak yɨaenyi dɨde wɨp aukenenanj negɨr mɨle wa im.
Sɨ makwa ɨta yete dɨmdɨmjog bꞌogɨl mɨle amnɨkeniny,
makwa ɨta ngai yɨpa rɨga.
13 Ɨ negɨr yɨt opurenam towaina tugɨm ɨpangendi re ɨja im opi re ɨpangendi gop euki re dɨde.
Ɨ towaina weyat engaenenanj re bꞌanygɨnena yɨt opurena mim.
Ɨ towaina tu bora ke uj kɨma yɨt im opendenenanj odede ɨt re gɨremɨmna negɨr guda re dɨde.
14 Ɨ dɨde towaina tu borand negɨr sake dɨde negɨrjog gar bebɨg yɨt im yɨndangɨr wekeny.
15 Ɨ towaina pɨs re sam kɨma im wanakana bꞌɨkenenanj rɨga kus kɨma ongandam.
16 Sɨ rɨtamimta re ton wuweny, ton opima gasa negɨr omnɨka mɨle dɨde bꞌɨdgotnena mɨle rɨga wa amnɨkaenenauranj.
17 Ɨ ton ma wumɨr im wekeny rɨngma ngɨmblam nya.
18 Ɨ kwa towa yɨrɨnd awɨr e Godɨnd moga kɨma yɨsnai.”
19 Sɨ men wumɨr im da nangga ma re God ma gog yɨtɨt yindeny re towa maemb jɨ, yepim re God ma gog wɨrand wekeny. Nokɨm da ɨdenat ket onggɨt gogɨt komkesa tugɨm mumakesa tamnɨkiny, dɨde komkesa gowukoi rɨga kupkakupka teyeniny Godɨm pɨlwa Tina negɨr ma bꞌɨsagɨka wɨrand. 20 Sɨ onggɨt paemb da komkesa rɨga ma rɨrɨr im gog yɨt yɨmta undoka ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okatam Godɨm wɨpɨnd. Komkesa makwa rɨrɨr im. Mop nokɨp onggɨt gog yɨtte ket rɨga wumɨr amneneniny da nanggamog negɨr mɨle im wekeny towaina garɨnd.

Gar ke Utkunda Nena kae Negɨr kesa Dɨmdɨmjog Mɨle

21 Ajɨ yu God negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle pɨta yomneneny re ma Tina gog yɨt yɨmta undoka kae, ajɨ gar ke utkunda kae. Ɨ onggɨtyam negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle re kea kesam pebap, opi re gog peba dɨde bageyam waina pebap, yɨmjateneno rɨrɨrkɨp aukam. 22 Ɨ God Tina onggɨtyam negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle agoniny komkesa rɨga wa yepim re gar ke utkunda aramkɨranj Yesu Kerisom pɨlɨnd. God ɨja imemb negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle agoniny komkesa rɨga wa, nokɨp Ton rɨga yɨpa rɨrɨr im amnɨkiny. 23 Mop nokɨp rɨga ma rɨrɨr im God ma bꞌogɨl ɨnyomarena okatam, komkesa re kutjog im, nokɨp komkesa rɨga re negɨr mɨle omnɨka rɨga im. 24 Ajɨ God Tina wurar kae mɨra kesa jabajaba negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ agoneneniny rɨga wa Keriso Yesum nyɨ kɨma, nokɨp Keriso Yesu kea Godɨm pɨlwa Tina kus ke negɨr mɨle ɨraba mɨra yokawonj. 25 Ɨ God naska nata ɨtemb Keriso Yesund yoramitonj negɨr mɨle ɨrabɨka sɨ bꞌanggam Tina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle ouyawam. Sɨ yepiya ra Yesu ma kusɨnd gar ke utkunda oramisi, God opima towaina omnɨki negɨr mɨle teomneniny. Ɨ God kwa naska wɨnɨnd rɨgaina omnɨki negɨr mɨle egoukeninonj. Sɨ ɨngkenaemb God yɨtaikenonj da, “Kon re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle God en.” 26 Sɨ yu wɨnɨnd, God yɨtaikeny Tina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle onggɨt ma paemb da Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog God e, ɨ dɨde kwa Ton negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ im agoniny rɨga wa yepim re Yesum pɨlɨnd gar ke utkunda yoramisi.

27 Sɨ rɨngma, men rɨrɨr im bꞌatɨsourenindam? Ma rɨrɨr im! Sɨ nangga gog kaim? Rɨka gog yɨt yɨmta undoka kaim, o mɨnda rɨgaina nɨnda bꞌogɨl mɨle omnɨka kaim? Nayɨ, gar ke utkunda gog nena kaim. 28 Mop nokɨp men wumɨr yokatenyu da rɨgap negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ emdanj re Yesund gar ke utkunda nena kaim, ajɨ ma gog yɨt yɨmta undoka kaim. 29 Rɨngma, mɨnda rɨka God re Ju rɨga nena ma God e? Nayɨ, ma ɨja e. Sɨ rɨngma, rɨka ma God Tina obagɨki kesa rɨga wa God e? Sɨ owɨ, Ton re kwa ɨmɨnjog towada God e Tina obagɨki kesa rɨga wa. 30 Sɨ God re yɨpaina nena God e, sɨ onggɨt paemb Ton gar ke utkunda mɨle kaim negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ agoniny Tina obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki rɨga wa. Ɨ dɨde Ton kwa onggɨt yɨpaina gar ke utkunda mɨle kae negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ agoniny Tina obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa rɨga wa. 31 Sɨ rɨngma, mɨnda rɨka men onggɨtyam gar ke utkunda mɨle mapaim gog yɨt awɨr amnɨkenenindam? Ma rɨrɨr e! Ajɨ men onggɨt gar ke utkunda mɨle kae gog yɨt danda kɨma amorkenenindam.

Copyright information for `GDR