Romans 4

Abraam Gar ke Utkunda kena Negɨr kesa Dɨmdɨmjog Rɨga Nyɨ Yokatonj

Rɨja im men nitinjindam sowaina kus ke dad Abraamɨmna odari gasa gatab? Rako Abraam tina mɨle omnɨka ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yokatonj, ton keako rɨrɨr na

bꞌasourenam. Ajɨ ton ma rɨrɨr na Godɨm wɨpɨnd bꞌasourenam.
Mop nokɨp God ma yɨna pebat ɨja emb yinj da, “Abraam Godɨnd gar ke utkunda ke yokatonj, sɨ God ti yɨmjatawonj da ‘Man re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga et.’” Ra yɨpa rɨgat tina wɨko rɨgam wɨko mɨra okau, sɨ rɨgap ma ɨta onggɨtyam wɨko mɨra ogenai da, “Ɨtemb re tina wurar e.” Ajɨ ton bꞌogla onggɨtyam wɨko mɨra yakau. Ajɨ God negɨr mɨle kɨma rɨga wa jabajaba negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ agoneniny. Ɨ ra yɨpa rɨgat maka ra nangga wɨko omnɨk ajɨ Godɨnd gar ke utkunda ke okas, sɨ God ɨta onggɨt rɨgamna gar ke utkunda ɨmjatau da, “Ɨtemb re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle e.” Ɨ Dawid toda kwa yɨpa rɨrɨr yɨtkak na apureninonj towanɨm bꞌogɨl omnam gatab, yepim re maka nangga wɨko im amnɨkanj, ajɨ God jabajaba ten agenainy da, “Ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga im.” Sɨ yɨna peband ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da,

“Ton re bꞌogɨl omni rɨga im jɨ yamim re God awɨr amnɨkainy towaina gog yɨt erbeka mɨle
dɨde Ton kwa ekangɨndainy towaina negɨr mɨle.
Ton re bꞌogɨl omni rɨga e yama ra Yonggyam maka nony iyenainy tina negɨr mɨle.”
Rɨka onggɨtyam bꞌogɨl omnam re God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle rɨga towanɨm oramiti e, o rɨka kwa God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa rɨga towanɨm da oramiti e? Owɨ, towanɨm da oramiti e. Sɨ nok paemb men nindenindam da, “Re God yɨr yiyenonj Abraamɨmna gar ke utkunda, sɨ ti yokawonj negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ.” 10 Rɨdede na dɨde rɨdenat God tin yɨr yiyenonj dɨde ti yokawonj negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ? Rɨngma, rɨka ton ke naskand God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonj, o mɨnda rɨka yɨmta kena yokatonj? Ton maka God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonj naskand, ajɨ yɨmta kena yokatonj. 11 Sɨ re ton maka God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonj, ton kea gar ke utkunda ke yokatonj negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ. Ɨ God yɨmta ke tin youtɨntonj Tina obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle ke da ton re kea negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle rɨga e. Mop nokɨp God singi na da ɨdenat Abraam komkesa gar ke utkunda rɨgaina bꞌu tainy towa wɨngɨrɨnd yepim re God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki kesa wekeny, dɨde kwa ɨdenat God towa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ takainy. 12 Ɨ God re kwa Tina obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpki rɨga wa bꞌu e. Mop nokɨp ton re ma God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle nena e yokatenyi, ajɨ kwa ton yɨmta yundoki re mera bꞌu Abraamɨmna lomena e rɨna re ton gar ke utkunda ke Godɨnd yɨmta yundokonj, re ton maka God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle yokatonj.

Abraam God ma Tɨrɨr Omni Yɨt Yokatonj

13 God tɨrɨr omni yɨt akainonj Abraam dɨde tina kus ke bꞌɨgawar wa pɨlwa da, “Abraam re gowukoi owabɨnta rɨga e.” God ma onggɨtyam tɨrɨr omni yɨt re ma Mosemna gog yɨtɨm pɨlke na ikonj, ajɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlem pɨlkena rɨna re ton gar ke utkunda ke yokatonj. 14 Mop nokɨp ra gog yɨt yɨmta undoka rɨgap onggɨt tɨrɨr omni yɨt owabɨnta rɨga tauranj, sɨ gar ke utkunda mɨle ra kɨp kesa e tainy. Dɨde ɨtemb God ma tɨrɨr omni yɨt re kemb awɨr yomnonj. 15 Mop nokɨp gog yɨtɨt wɨko yii re God ma ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam e. Sɨ rada gog yɨt maka tekeny, gog yɨt erbeka mɨle toda makwa opima taukanj. 16 Sɨ onggɨt paemb ɨtemb tɨrɨr omni yɨt re gar ke utkunda kae yokatenyi, nokɨm da ɨdenat ɨtemb tɨrɨr omni yɨt God ma wurar wɨrand ɨbɨm. Ɨ Ɨtemb God ma tɨrɨr omni yɨt re wurar kae ik, nokɨm da ɨdenat komkesa Abraamɨmna bꞌɨgawarɨp bꞌobogɨl okatenyi onggɨtyam tɨrɨr omni yɨt. Sɨ ɨtemb God ma tɨrɨr omni yɨt re ma towanɨm nena mim yepim re gog yɨt awamanj, ajɨ kwa odede rɨga wa mim yepim re Godɨm pɨlɨnd gar ke utkunda yoramitenyi Abraam re dɨde. Sɨ Abraam re mera komkesa rɨga wa bꞌu e. 17 Sɨ ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da, “Kon mobagendond re jogjog yɨtam rɨga wa bꞌu mana.” Ɨ Abraam gar ke utkunda yoramitonj onggɨt Godɨm pɨlnat yete re uj rɨga yilo amnɨkeneniny dɨde yete re otobarki kesa gasa odede yɨpa wɨp ke ara emokeneniny otobarki gasa re dɨde. 18 Abraam wɨp ke yokatenonj re warɨm bꞌogɨl ɨsma kesa gasa na, ajɨ ton Godɨm pɨlɨnd gar ke utkunda yoramitonj warɨm bꞌogɨl ɨsma okatam. Nokɨm da ɨdenat ton jogjog bꞌengabenga yɨtam rɨga wa bꞌu tainy nokɨp God kea odede yindonj da, “Moina bꞌɨga ra odede jogjog im bꞌutusmurenanj dem.” 19 Abraamɨm kemag re momta andred (100) na yɨbnawonj, sɨ ton kea wumɨr na da tina jɨ re kea uj rɨga pɨla na yɨbnonj, dɨde ti kongga Saramna bꞌɨga wɨmenapu kɨpear kea toda kwa oparkɨto. Ajɨ tina gar ke utkunda makwa ngai danda kesa awonj. 20 Sɨ ton maike God ma tɨrɨr omni yɨt gatab nony nɨmognɨmog awonj. Dɨde ton makwa ngai gar ke utkunda kesa mɨle amnɨkinonj. Ajɨ ton kea ɨtemb tina gar ke utkundand danda kɨma onyitenenonj, dɨde ket Godɨnd bꞌogɨl ɨnyomarena yokaenenonj. 21 Ɨ dɨde Abraam danda kɨma ɨmɨnjogɨm yomnenonj da, “God ɨta Tina danda ke Tina tɨrɨr omni yɨt notɨnkau.” 22 Onggɨt penaemb God Abraamɨmna gar ke utkunda gatab yɨmjatawonj da, “Ɨtemb re moina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle e.” 23 Sɨ ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm yɨna peband da, “God yɨmjatonj da ton re negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga e.” Onggɨtyam ɨrɨki re ma Abraam nena mim. 24 Ajɨ kwa mera mim yamim re God negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ nogoniny, nokɨp men kemb gar ke utkunda yoramisu Godɨm pɨlɨnd yet re mera Yonggyam Yesund uj ke yutnyitonj. 25 Godɨt Yesund yoramitonj uj okatam meraina negɨr mɨle awɨr omnɨkam, dɨde tin uj ke yutnyitonj mera negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okawam.

Copyright information for `GDR