Romans 5

Negɨr kesa Dɨmdɨmjog Rɨga ma Ɨsma Mɨle

Sɨ onggɨt paemb men onggɨtyam ngɨmbla yawamu God kɨma, nokɨp men Godɨm pɨlke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yokatenyu re gar ke utkunda kae. Mop nokɨp mera Yonggyam Yesu Keriso kea Tina kus ke ɨtemb ngɨmbla yoramitonj men dɨde God ganggand. Sɨ Yesu Keriso ɨtemb ngɨmbla yoramitonj re meranɨm okata mana. Ɨ dɨde kwa men kea gar ke utkunda yoramitonda Ti pɨlɨnd. Sɨ onggɨt penaemb Ton niyeninonj God ma wurarɨm pɨlwa. Sɨ men yu onggɨt wurar nasim wekenyɨn. Ɨ dɨde men ukoi sam kɨma e yɨr yungau warɨm bꞌogɨl ɨsma rɨna ra God meranɨm Tina bꞌogɨl ɨnyomarena yingg iyeny dem. Sɨ men ma ɨnta bꞌogɨl nena yɨr ungau, ajɨ men kwa ukoi sam omnɨkenenyu ukoi bꞌɨdgotnena wɨngɨrɨnd rɨna re men yokatenyu Yesund yɨmta undokand. Mop nokɨp men wumɨr im da onggɨtyam ukoi bꞌɨdgotnena kae men okatenyu musɨk wɨmena. Ɨ kwa onggɨt musɨk wɨmena kae men okatenyu bꞌɨdgotnena okatenam danda rɨna ra God ɨmɨnjogɨm notɨneniny. Ɨ dɨde kwa onggɨt bꞌɨdgotnena okatenam danda kae men okatenyu warɨm bꞌogɨl ɨsma. Onggɨt warɨm bꞌogɨl ɨsmat ma ɨta ɨngarɨm notɨnkeneniny. Mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨnga rɨna re God nokainonj, Tonte God ma singi bꞌiyena mɨle ke meraina gar yɨndangɨr tamnɨkeneniny. Mop nokɨp re men wɨngawɨnga ke danda kesa wekenenond, God ma obagendi wɨnɨnd Keriso kea uj awonj mera map yepiya re men Godɨm ewangaya kesa wekenond. Sɨ ma ɨta rɨgat uj okas dɨmdɨmjog rɨga map, ɨtemb re ukoijog bebɨg e. Ɨ dɨde ɨta rɨka yama yɨpa rɨgat moga kesa uj okas bꞌogɨl mɨle rɨga map. Ajɨ re men negɨr mɨlend wekenond, Keriso mera map uj awonj. Sɨ ɨngkenaemb God onggɨtyam Tina get ke ɨmɨnjog gar ke singi bꞌiyena mɨle meranɨm yɨtaikenonj. Ɨ yu men ɨtemb Keriso Tinajog kus kaim negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okati wekenyɨn. Sɨ onggɨt paemb ra God ma kikitum bꞌɨsagɨka wɨn ik dem, God ɨta Kerisond ingau dem mera yɨrkokar okawam Godɨmna ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨkam pɨlke. 10 Mop nokɨp re men Godɨm geja rɨga wekenond, ɨtemb God ma Bꞌɨga kea uj yokatonj, ɨ ɨngkenaemb men God kɨma rɨgarɨga aukɨtondam. Sɨ yu men ket God kɨma rɨgarɨga im wekenyɨn. Sɨ rɨngma, ma men ɨmɨnjog ɨmjasu da ɨta men yɨrkokar okasu dem Kerisomna yɨrkokarɨm pɨlke, mop nokɨp Keriso kea utnyitonj? 11 Sɨ ma onggɨt nena e. Ajɨ men yu kwa Godɨm pɨlnasim ukoi sam yomnɨkenenyu mera Yonggyam Yesu Keriso map, mop nokɨp Ton kea men God kɨma rɨgarɨga nomninonj.

Adamɨm pɨlke Uj dɨde Yesum pɨlke Yɨrkokar

12 Sɨ onggɨt paemb negɨr mɨle bꞌatobarkonj onggɨt gowukoyɨnd re yɨpa rɨgam pɨlkena, dɨde onggɨt negɨr mɨle kenaemb uj bꞌatobarkonj. Sɨ odede nya kaim komkesa rɨga negɨr mɨle amnɨkenenanj, ɨ dɨde onggɨt paemb uj toda kwa komkesa rɨga wa pɨlwa yikeneny. 13 Nokɨp gowukoi otomapu ke ngɨrpu re gog yɨt pɨta awonj, sɨ onggɨt ganggand negɨr mɨle omanda yɨbnonj dɨkɨnd gowukoyɨnd. Ajɨ God maka onggɨtyam negɨr mɨle negɨr ma bꞌɨsagɨkam agenkinonj, nokɨp gog yɨt maike wekenonj bꞌɨsagɨkam. 14 Ajɨ rɨga yepiya re wekenonj Adamɨm wɨnɨnd ngɨrpu re ket Mose rɨga wa gog yɨt akainonj, ton maka odede wɨp negɨr mɨle amnɨkenento rɨna re Adam yomnɨkonj. Ajɨ ujɨt ten wɨp eyeninonj towa wɨngɨrɨnd. Sɨ ɨtemb Adamɨmna wɨngata re Ton kɨma yɨpa wɨp e yet re yɨmta ikonj.

15 Ajɨ onggɨt yɨmta meni Rɨgam pɨlke yiyag wurar re ma ɨja na ɨt re Adamɨmna negɨr mɨle re dɨde. Mop nokɨp onggɨt yɨpa rɨgamna otomi negɨr mɨle kaim jogjog rɨgap uj yokatenyi. Ajɨ Godɨmna wurar dɨde yiyag wurar rɨna re yɨpa rɨga Yesu Kerisomna wurar ke tetkonda, tonsiemb jɨ ukoijog warabag auka ekenya jogjog rɨga wa pɨlwa yepim re Yesund gar ke utkunda ke yokatenyi. 16 Ɨ kwa ɨtemb yiyag wurar re ma ɨja e ɨt re rɨngma re onggɨt yɨpa rɨgamna negɨr mɨlem pɨlke aukonj. Mop nokɨp onggɨt yɨpaina negɨr mɨle ɨsagɨkat rɨga eyeniny re negɨr ma bꞌɨsagɨka wa im, ajɨ ɨtemb yiyag wurar re jogjog gog yɨt erbeka mɨle awɨr omnɨka mana aukonj dɨde ket rɨga eyeniny de negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okawam. 17 Mop nokɨp naska onggɨt yɨpaina rɨgat kea gog yɨt erbeka mɨle yomnɨkonj dɨde onggɨt yɨpaina rɨga ma paemb jɨ ujɨt komkesa rɨga wɨp eyeniny, ajɨ jogjog rɨgap ɨtemb God ma ukoijog wurar dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna yiyag wurar ma sobijog im ket takatenanj, ɨ kwa onggɨt paemb ton bꞌogla ɨmɨnjog yɨrkokar wɨmenam wɨp bꞌitiyenanj onggɨt yɨpa rɨgamna danda ke ɨt re Yesu Keriso. 18 Sɨ onggɨt paemb ket yɨpaina gog yɨt erbeka mɨlet komkesa rɨga eyeniny de negɨr ma bꞌɨsagɨka wa. Ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya kaemb yɨpaina negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨkat toda kwa komkesa rɨga wɨp eyeniny negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ ogonam rɨnte re rɨga wa yɨrkokar agoniny. 19 Mop nokɨp ɨja naemb jɨ yɨpa rɨga ma utkunda kesat jogjog rɨga negɨr mɨle wa aramisinonj, ɨ kwa odede yɨpa wɨp nya kaemb yɨpa rɨga ma utkundat jogjog rɨga negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle wa taramisiny dem. 20 Sɨ onggɨt penaemb God Tina gog yɨt aramkinonj, nokɨm da ɨdenat Tina gog yɨtɨp rɨga wa wumɨr warabag omnɨka teyenauranj da, “Men re gog yɨt erbeka rɨga im.” Ajɨ rokate re onggɨtyam negɨr mɨle bꞌusmureneny, God ma wurar toda kwa ɨta ukoi kana bꞌusmureneny. 21 Nokɨm da ɨdenat ɨtemb God ma wurarɨt kwa mera Yonggyam Yesu Kerisomna omnɨki mɨle ke rɨga wɨp teyeniny negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle wa, ɨ dɨde rɨga teyeniny de dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar wa. Sɨ odede yɨpa wɨp nya kenaemb naskand negɨr mɨlet wɨp eyeninonj dɨde ket rɨga eyeninonj uj wa.

Copyright information for `GDR