Romans 6

Negɨr Mɨlem pɨlke Uj dɨde Kerisom pɨlke Yilo

Sɨ men rɨdede im nitinjindam? Sɨ rɨngma, men bꞌogɨl im negɨr mɨle omnɨkand tekenenyɨn, nokɨm da ɨdenat God ma wurar bꞌutusmureneny? Makwa rɨrɨr e! Men kemb uj aukɨtondam negɨr mɨlem pɨlke. Sɨ rɨngma, rɨrɨr im men bꞌusaya kwa yilo tekenyɨn onggɨt negɨr mɨlend? Sɨ ma wɨn wumɨr im da men komkesa baptiso yokatonda re Keriso Yesu kɨma yɨpand awou mana? Sɨ men onggɨtyam baptiso yokatonda re tina uj kɨma yɨpand awowɨm mana. Sɨ onggɨt paemb re men baptiso yokatonda Kerisomna uj kɨma yɨpand awowɨm, men kea ton kɨma yɨpand gop wa niglinonj. Nokɨm da ɨdenat men sisɨl yɨrkokarɨnd menon okasu, odede yɨpa wɨp ɨt re naskand Keriso utnyitonj Abumna bꞌogɨl ɨnyomarena ke. Mop nokɨp re men yɨpand autondam Tina uj kɨma, ɨ men kwa bꞌogla Ton kɨma yɨpand taukindam dem Tina utnyita kɨma. Sɨ men ɨja imemb jɨ wumɨr da mera kukɨpɨnd get ke negɨr mɨle rɨga Keriso kɨma im yɨpand wul bꞌagbagɨnd ɨdrɨki wekeny. Nokɨm da ɨdenat meraina onggɨtyam negɨr mɨle kɨma jɨ negɨr omnɨki tekeny, dɨde kwa ɨdenat men maka bꞌusaya negɨr mɨlemna wɨko rɨga taukindam. Mop nokɨp yet ra Yesu kɨma yɨpand uj okati ɨbɨm wul bꞌagbagɨnd, God kea tin negɨr mɨlem pɨlke yɨtraronj. Ajɨ rada men kea uj yokatonda Keriso kɨma, sɨ men kemb odede gar ke utkunda ke yokasu da men kwa opima ton kɨma yɨpand yilo tekenyɨn dem. Mop nokɨp men wumɨr im da Keriso ke uj ke utnyitonj, sɨ onggɨt paemb Ton makwa rɨrɨr e bꞌusaya uj okas, dɨde ujɨt makwa rɨrɨr e bꞌusaya Tinɨm yonggyam tainy. 10 Ɨ Keriso yɨpapyam uj awonj re rɨgaina negɨr mɨle ngɨrpu kesa dadal awɨr omna mana. Ɨ dɨde daka Tina yilo wɨmena yɨrkokar re Godɨnd ewangaya ma. 11 Sɨ wɨdaka kwa walenggyam bꞌadgenaindam yɨpa wɨp odede da, “Men kea uj aukɨtondam negɨr mɨlem pɨlke. Ajɨ men ket Keriso Yesu kɨma im yɨpand yilo wekenyɨn Godɨnd ewangayam.”

12 Sɨ onggɨt paemb goro kwa negɨr mɨlet wɨp reyenin waina jɨ rɨnsim ra yɨmta ke uj taukanj dem, mop nokɨp ke negɨr mɨlet wen wɨp ramnin onggɨtyam jɨwɨmna negɨr singi yɨmta undokam. 13 Sɨ wɨn goro kwa tengaeninam waina kɨpear negɨr mɨle omnɨkam negɨr kaokao ingaena gasa pɨla. Ajɨ wɨn kea ujɨm pɨlke ɨtektondam de yɨrkokar wa. Sɨ onggɨt paemb wɨn bꞌogla walenggyam bꞌatkaindam Godɨnd ewangayam, dɨde waina jɨwɨnd kɨpear kwa tengaindam Godɨnd ewangayam, nokɨp waina jɨwɨnd kɨpear re negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle omnɨkam ingaena gasa im. 14 Mop nokɨp wɨn ma gog yɨt wɨra nasim wekenyɨt, ajɨ God ma wurar wɨra nasim wekenyɨt. Sɨ onggɨt paemb negɨr mɨle ma rɨrɨr e wa yonggyam tainy.

Negɨr kesa Dɨmdɨmjog Mɨlemna Wɨko Rɨga

15 Sɨ men nangga e omnɨku? Ma men negɨr mɨle im tamnɨkindam, nokɨp men ma God ma gog wɨra nasim wekenyɨn, ajɨ God ma wurar wɨra nasim? Makwa rɨrɨr e! 16 Ma wɨn wumɨr im da ra wɨn walenggyam bꞌatkaindam yɨpa rɨgam pɨlwa tin yɨt utkundam tina wɨko rɨga pɨla, sɨ wɨn kea tina ɨmɨnjog wɨko rɨga im aindam yena re wɨn yɨt yutkundenenya? Ra wɨn negɨr mɨlemna wɨko rɨga taindam, sɨ wɨn uj e okasya dem. O ra wɨn God ma yɨt utkunda rɨga taindam, sɨ wɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle e okasya dem. 17 Ajɨ ukoi sɨteket Godɨm pɨlwa! Mop nokɨp naskand wɨn re negɨr mɨlemna wɨko rɨga na wekenot. Ajɨ wɨn kea gar ke bꞌobogɨl yutkundenenonda dɨde yɨmta yundokenenonda God ma ɨtemb kupka ouyaena yɨtkak rɨna re rɨgap wanɨm bꞌɨsatena yiyeno. 18 Sɨ wɨn kea bꞌɨtrarkɨtondam negɨr mɨlem pɨlke, dɨde negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna wɨko rɨga na aukɨtondam. 19 Ɨ kon nitindenyɨn rɨgaina opurena nya kae, nokɨp waina get ke wumɨr re kut im. Wɨn naskand kɨlkɨl mɨle dɨde negɨrjog mɨlemna wɨko rɨga na wekenot. Sɨ wɨn kea waina kɨpear engaentondam negɨrjog mɨle omnɨkam. Ajɨ otade wɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlemna wɨko rɨga im wekenyɨt. Sɨ wɨn bꞌogla waina kɨpear engaeninam yɨnayɨna mɨle omnɨkam odede rɨngma na re wɨn naskand waina kɨpear engautondam. 20 Mop nokɨp re wɨn negɨr mɨlemna wɨko rɨga wekenot, sɨ wɨn negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlem pɨlke bꞌɨtrarki rɨga na wekenot. 21 Sɨ rɨngma, onggɨt wɨnɨnd wɨn nangga bꞌogɨl kɨp na eaktondam? Ajɨ yu wɨn onggɨtyam waina omnɨki gatab ɨngar im ainindam, mop nokɨp wɨn kemb wumɨr aindam da onggɨtyam mɨlemna kikitum ɨsma re uj e. 22 Ajɨ yu wɨn negɨr mɨlem pɨlke bꞌɨtrarki im wekenyɨt, dɨde God ma wɨko rɨga im wekenyɨt. Sɨ ɨngkaimemb wɨn waina yɨnayɨna mɨle kɨp eakindam. Ɨ ɨtemb kikitum ɨsma re dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar e. 23 Mop nokɨp negɨr mɨlemna mɨra re uj e, ajɨ Godɨmna yiyag wurar re ngɨrpu kesa dadal yɨrkokar e rɨnte re yɨbɨm Keriso Yesu mera Yonggyamɨm pɨlɨnd.

Copyright information for `GDR